LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS

N U T A R I M A S

 

DĖL BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ KONKURENCIJOS AR KITOMIS KOMPETENTINGOMIS INSTITUCIJOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 30 d. Nr. 1S-80 (2020)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 1, 3, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 381, 40, 45, 53, 55, 57 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 391 straipsniu, VIII skyriumi įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 58 straipsnio 11 dalimi ir įgyvendindama 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1, kuria siekiama įgalinti valstybių narių konkurencijos institucijas, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrintojos, ir kuria užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos veikimas (toliau – Direktyva (ES) 2019/1), Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

1.  Patvirtinti Bendradarbiavimo su kitų Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos ar kitomis kompetentingomis institucijomis taisykles (pridedama).

2Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                               Šarūnas Keserauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 1S-80 (2020)

 

 

BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ KONKURENCIJOS AR KITOMIS KOMPETENTINGOMIS INSTITICIJOMIS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Bendradarbiavimo su kitų Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos ar kitomis kompetentingomis institucijomis taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus prašymams, Konkurencijos tarybos teikiamiems kitų Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos ar kitoms kompetentingoms institucijoms (toliau – kitų ES valstybių narių kompetentingos institucijos) ar atitinkamai gaunamiems iš kitų ES valstybių narių kompetentingų institucijų, šių prašymų įgyvendinimo, su bendradarbiavimu susijusių Konkurencijos tarybos ir kitų ES valstybių narių kompetentingų institucijų patirtų išlaidų, įskaitant išlaidas, patirtas atliekant Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 9, 10 ir 11 dalyse nurodytus veiksmus, atlyginimo tvarką.

 

II. KONKURENCIJOS TARYBOS TEIKIAMI PRAŠYMAI

 

2.  Konkurencijos taryba gali kreiptis į kitos ES valstybės narės kompetentingą instituciją pagal Konkurencijos įstatymo 58 straipsnio 8 dalį, prašydama informuoti Konkurencijos tarybos vardu atitinkamus asmenis apie tyrimo išvadas, Konkurencijos tarybos nutarimus, procedūrinius sprendimus ar apie bet kokius kitus su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ar 102 straipsnio taikymu susijusius dokumentus, įskaitant ir tuos, kurie susiję su priverstiniu baudos ir palūkanų išieškojimu (toliau – Prašymas dėl informavimo), ar prašyti priverstinai išieškoti Konkurencijos tarybos paskirtą baudą ir Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nurodytas palūkanas (toliau – Prašymas dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo).

3.  Konkurencijos taryba Prašymą dėl informavimo teikia tuo atveju, kai asmuo, kurį norima informuoti apie dokumentą, neturi gyvenamosios vietos ar buveinės Lietuvos Respublikoje, arba Konkurencijos tarybai žinomu gyvenamosios vietos ar buveinės adresu Lietuvos Respublikoje nepavyksta įteikti dokumento ir Konkurencijos taryba turi žinių apie tai, kad asmuo gyvena ar turi buveinę kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

4.  Konkurencijos taryba Prašymą dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo teikia tuo atveju, kai vykdymo procese Lietuvos Respublikoje paaiškėja, jog ūkio subjektas, kuriam Konkurencijos tarybos paskirta bauda ir (ar) susidariusios palūkanos turėtų būti priverstinai išieškotos, neturi pakankamai turto Lietuvos Respublikoje. Konkurencijos taryba Prašymą dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo taip pat gali teikti kitais atvejais, kai Konkurencijos tarybos paskirtos baudos ir (ar) susidariusių palūkanų nepavyksta išieškoti Lietuvos Respublikoje. Prašymą dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo Konkurencijos taryba teikia tai kitos ES valstybės narės kompetentingai institucijai, kurios teritorijoje ūkio subjektas yra registruotas arba, Konkurencijos tarybos žiniomis, gali turėti turto. Konkurencijos taryba gali teikti Prašymą dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo tik įsiteisėjus teismo sprendimui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo paskirta bauda, arba kai Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo paskirta bauda, nebuvo apskųstas per jo apskundimo terminą. Konkurencijos taryba gali teikti Prašymą dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo ne vėliau kaip per trejus metus nuo teismo sprendimo dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo paskirta bauda, įsiteisėjimo arba, kai Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo paskirta bauda, nebuvo apskųstas per jo apskundimo terminą, ne vėliau kaip per trejus metus nuo apskundimo termino pabaigos.

5.  Prašyme dėl informavimo ar dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo Konkurencijos taryba nurodo:

5.1. adresato, kurį norima informuoti apie dokumentą, ar iš kurio norima priverstinai išieškoti paskirtą baudą ir (ar) palūkanas, pavadinimą, žinomą adresą ir kitą informaciją adresatui identifikuoti;

5.2. su Prašymu susijusių faktų ir aplinkybių santrauką;

5.3. pridedamo dokumento, apie kurį turi būti informuojama, ar nutarimų (sprendimų) dėl baudų paskyrimo ir (ar) išieškojimo, kopijų santraukos;

5.4. institucijos, į kurią kreipiamasi, pavadinimą, adresą ir kitus kontaktinius duomenis;

5.5. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą terminą, per kurį adresatas turi būti informuotas apie dokumentą, arba senaties terminą, per kurį paskirta bauda ir (ar) palūkanos turėtų būti priverstinai išieškotos.

6.  Prašyme dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo be šių Taisyklių 5 punkte nurodytos informacijos, Konkurencijos taryba nurodo:

6.1. informaciją apie nutarimus (sprendimus) dėl baudų paskyrimo ir (ar) išieškojimo, ir (ar) apie susidariusias palūkanas, kurios turėtų būti priverstinai išieškotos kitoje ES valstybėje narėje;

6.2. datą, kada nutarimas, kuriuo paskirta bauda, tapo galutinis – toks, kuris jau nebegalėtų būti peržiūrėtas įprasta teismine tvarka (tai yra, nebuvo apskųstas per jo apskundimo terminą ar įsiteisėjus teismo sprendimui dėl nutarimo, kuriuo paskirta bauda);

6.3. paskirtos baudos ir (ar) susidariusių palūkanų dydį bei likusią mokėti baudos ir (ar) palūkanų sumą;

6.4. informaciją bei dokumentų kopijas, pagrindžiančius ir parodančius pagrįstas pastangas išieškoti Konkurencijos tarybos paskirtą baudą ir (ar) palūkanas vykdomojoje byloje Lietuvos Respublikoje.

7.  Kartu su Prašymu Konkurencijos taryba pateikia dokumento, apie kurį turi būti informuojama, kopiją ar nutarimų (sprendimų), kuriais paskirtos baudos ir (ar) palūkanos, kurios turėtų būti priverstinai išieškotos, kopijas.

8.  Prašymus Konkurencijos taryba teikia kitų ES valstybių narių oficialiąja kalba arba viena iš jos oficialiųjų kalbų, arba kita kalba, dėl kurios naudojimo Konkurencijos taryba susitaria su kitos ES valstybės narės kompetentinga institucija. Jei reikalaujama pagal kitos ES valstybės narės teisę, Konkurencijos taryba pateikia dokumento, apie kurį turi būti informuota, arba nutarimų (sprendimų) dėl priverstinai išieškotinų baudų paskyrimo ir (ar) išieškojimo vertimą į tos ES valstybės narės oficialiąją kalbą ar vieną iš jos oficialiųjų kalbų, arba į kitą kalbą, dėl kurios naudojimo Konkurencijos taryba susitaria su kitos ES valstybės narės kompetentinga institucija.

 

III. KONKURENCIJOS TARYBOS GAUNAMI PRAŠYMAI

 

9.  Kitų ES valstybių narių konkurencijos institucijos Konkurencijos tarybai gali teikti Prašymus pagal Konkurencijos įstatymo 58 straipsnio 1 ir 2 dalis.

10.  Prašyme dėl informavimo ar dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo kitų ES valstybių narių konkurencijos institucijos nurodo:

10.1.  adresato, kurį norima informuoti apie dokumentą, ar iš kurio norima priverstinai išieškoti paskirtą baudą ir palūkanas, pavadinimą, žinomą adresą ir kitą informaciją adresatui identifikuoti;

10.2.  su Prašymu susijusių faktų ir aplinkybių santrauką;

10.3.  pridedamo dokumento, apie kurį turi būti informuojama, ar sprendimo, kuriuo paskirta bauda ir palūkanos turi būti priverstinai išieškotos, kopijos santrauką;

10.4.  savo institucijos rekvizitus (pavadinimą, adresą ir kitus kontaktinius duomenis);

10.5.  savo nacionalinių teisės aktų nustatytą terminą ar senaties terminą, per kurį adresatas turi būti informuotas apie pateikiamą dokumentą arba per kurį paskirta bauda ir palūkanos turėtų būti priverstinai išieškotos.

11.  Prašyme dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo be šių Taisyklių 10 punkte nurodytos informacijos, kitų ES valstybių narių konkurencijos institucijos nurodo:

11.1.  informaciją apie sprendimą, kuriuo paskirta bauda ir palūkanos, kurios turėtų būti priverstinai išieškotos Lietuvos Respublikoje;

11.2.  datą, kada sprendimas tapo galutinis, po kurios sprendimas nebegalėtų būti peržiūrėtas įprasta teismine tvarka (tai yra nebuvo apskųstas per jo apskundimo terminą ar įsiteisėjus teismo sprendimui dėl atitinkamo sprendimo, kuriuo paskirta bauda);

11.3.  paskirtos baudos ir palūkanų dydį;

11.4.  informaciją, parodančią pagrįstas pastangas išieškoti paskirtą baudą ir palūkanas savo valstybėje.

12.  Kartu su Prašymu kitų ES valstybių narių konkurencijos institucijos pateikia dokumento, apie kurį turi būti informuojama, kopiją ar sprendimo, kuriuo paskirta bauda ir palūkanos, kurios turėtų būti priverstinai išieškotos, kopiją.

13.  Kitų ES valstybių narių konkurencijos institucijų teikiami prašymai, nurodyti Taisyklių 9 punkte, turi būti surašyti valstybine lietuvių kalba arba kita kalba, dėl kurios naudojimo kitos ES valstybės narės konkurencijos institucija susitaria su Konkurencijos taryba. Kartu su Prašymu pateikiamas dokumento, apie kurį turi būti informuojama, ar sprendimo, kuriuo paskirta bauda ir palūkanos, kurios turėtų būti priverstinai išieškotos, patvirtintas vertimas į valstybinę lietuvių kalbą arba į kitą kalbą, dėl kurios naudojimo Konkurencijos taryba susitaria su kitos ES valstybės narės konkurencijos institucija.

14.  Gavusi kitos ES valstybės narės konkurencijos institucijos Prašymą dėl informavimo ar dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo, Konkurencijos taryba patikrina, ar jis atitinka šių Taisyklių 10–13 punktų reikalavimus. Jeigu gautas Prašymas šių reikalavimų neatitinka, Konkurencijos taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo informuoja apie tai ir pasiūlo Prašymą pateikusiai kitos ES valstybės narės konkurencijos institucijai jį patikslinti.

15.  Konkurencijos taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikalavimus atitinkančio Prašymo dėl informavimo gavimo registruotu paštu išsiunčia dokumentus Prašyme dėl informavimo nurodytais adresais. Gautą informaciją apie dokumentų įteikimą ar neįteikimą, Konkurencijos taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių sužinojimo perduoda Prašymą dėl informavimo pateikusiai kitos ES valstybės narės konkurencijos institucijai.

16.  Konkurencijos taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikalavimus atitinkančio Prašymo dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo gavimo perduoda kartu su Prašymu dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo gauto sprendimo, kuriuo paskirta bauda ir palūkanos, kurios turėtų būti priverstinai išieškotos, vykdymą antstoliams. Antstoliai kitos ES valstybės narės konkurencijos institucijos paskirtą baudą ir palūkanas išieško į Konkurencijos tarybos sąskaitą. Atskaičiusi šių Taisyklių 27 punkte nurodytas išlaidas, iš antstolių gautas sumas Konkurencijos taryba perveda Prašymą dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo pateikusiai kitos ES valstybės narės konkurencijos institucijai.

17.  Jeigu kitos ES valstybės narės konkurencijos institucija savo teritorijoje nesiėmė veiksmų, kad jos paskirta bauda ir palūkanos būtų priverstinai išieškotos ir dėl to Prašyme dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo nėra šių Taisyklių 11.4 papunktyje nurodytos informacijos, Konkurencijos taryba turi teisę nevykdyti gauto Prašymo dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo.

18.  Jeigu Prašymo dėl informavimo vykdymas akivaizdžiai prieštarautų Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai arba tokia informacija dėl Prašymo dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo vykdymo akivaizdaus prieštaravimo viešajai tvarkai yra gauta iš antstolio, Konkurencijos taryba susisiekia ir nurodydama pagrindžiančias priežastis informuoja apie tai Prašymą pateikusią kitos ES valstybės narės konkurencijos instituciją.

 

IV. KITI BENDRADARBIAVIMO ATVEJAI

 

19Konkurencijos taryba gali kreiptis į kitos ES valstybės narės konkurencijos instituciją pagal Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 11 dalį, prašydama atlikti kitos ES valstybės narės teritorijoje Direktyvos (ES) 2019/1 6–9 straipsniuose numatytus tyrimo veiksmus, kurie padėtų Konkurencijos tarybai nustatyti, ar ūkio subjektas nepažeidė Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisių, Konkurencijos tarybos pagal Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio, 28 straipsnio 4 dalį, 35 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus nustatytų reikalavimų.

20Kai tyrimo veiksmus Konkurencijos tarybos vardu atlieka kitos ES valstybės narės konkurencijos institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 22 straipsnį, Konkurencijos taryba gali kreiptis į kitos ES valstybės narės konkurencijos instituciją ir prašyti, kad Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams būtų leidžiama dalyvauti atliekant tyrimo veiksmus ir aktyviai padėti atliekant tyrimo veiksmus, nurodytus Direktyvos (ES) 2019/1 6, 7 ir 9 straipsniuose. Konkurencijos tarybos darbuotojai dalyvauja atliekant tyrimo veiksmus pagal šį punktą prižiūrimi kitos ES valstybės narės konkurencijos institucijos pareigūnų.

21.  Kitų ES valstybių narių konkurencijos institucijos Konkurencijos tarybai gali teikti Prašymus pagal Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 9 ir 10 dalis.

22.  Konkurencijos taryba informuoja Europos Komisiją ir ES valstybių narių konkurencijos institucijas apie sprendimą pagal Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio nuostatas taikyti laikinąsias priemones, kai yra įtariamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ar 102 straipsnių pažeidimas.

23.  Kai sankcijos fiziniam asmeniui skyrimas kitoje ES valstybėje narėje už dalyvavimą draudžiamame susitarime, pažeidžiančiame Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir (ar) nacionalinį teisės aktą, kurio tikslas iš esmės sutampa su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio tikslu, yra susijęs su Konkurencijos tarybos tiriamu ar ištirtu Konkurencijos įstatymo pažeidimu, Konkurencijos taryba bendradarbiauja ir palaiko ryšius su sankcijas fiziniam asmeniui už šį pažeidimą galinčia skirti kitos ES valstybės narės kompetentinga institucija, pastarajai siekiant patikrinti, ar pagal jos nacionalinius teisės aktus, perkeliančius Direktyvos (ES) 2019/1 23 straipsnį, sankcija fiziniam asmeniui gali būti skirta.

 

V. SU BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

 

24.  Kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu, Konkurencijos taryba atlygina visas kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos patirtas pagrįstas papildomas išlaidas, įskaitant vertimo išlaidas, darbo sąnaudas ir administracines išlaidas, susijusias su veiksmais, kurių kita ES valstybės narės kompetentinga institucija ėmėsi Konkurencijos tarybos vardu pagal šių Taisyklių 19 ir 20 punktų nuostatas arba pagal Konkurencijos tarybos Prašymą dėl informavimo.

25.  Konkurencijos taryba turi teisę reikalauti, kad jos patirtas pagrįstas papildomas išlaidas, įskaitant vertimo išlaidas, darbo sąnaudas ir administracines išlaidas, atlygintų kitos ES valstybės narės konkurencijos institucija, kurios vardu veikė Konkurencijos taryba atlikdama Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 9 ir 10 dalyse nurodytus tyrimo veiksmus arba atliko veiksmus pagal gautą Prašymą dėl informavimo. 

26.  Jeigu kitos ES valstybės narės kompetentingai institucijai nepavyksta išieškoti Konkurencijos tarybos paskirtų baudų ir (ar) palūkanų pagal Konkurencijos tarybos pateiktą Prašymą dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo, arba išieškota suma nepadengia patirtų išlaidų, Konkurencijos taryba, gavusi kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą, privalo atlyginti visas jos patirtas išlaidas, įskaitant vertimo išlaidas, darbo sąnaudas ir administracines išlaidas.

27.  Konkurencijos taryba turi teisę savo patirtas išlaidas, įskaitant vertimo išlaidas, darbo sąnaudas ir administracines išlaidas, vykdant gautą Prašymą dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo, padengti antstolių pagal šių Taisyklių 16 punktą pervedamomis sumomis. Jeigu antstoliams nepavyksta išieškoti kitos ES valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos baudos ir palūkanų, Konkurencijos taryba turi teisę kreiptis į kitos ES valstybės narės kompetentingą instituciją su prašymu atlyginti Konkurencijos tarybos patirtas išlaidas, įskaitant vertimo išlaidas, darbo sąnaudas ir administracines išlaidas. Konkurencijos tarybos patirtos išlaidos susigrąžinamos eurais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba konvertuojant baudų ir palūkanų sumas į euro valiutą tokiu kursu, kuris galiojo baudų paskyrimo ar palūkanų skaičiavimo pradžios dieną.