Logo  Description automatically generated

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS 2024 METAMS

PASKELBIMO ir persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos Derinimo

 

 

2024 m. vasario 15 d. Nr. O3E-171

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalimi, Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, 120 punktu bei atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau ‒ Bendrovė) 2024 m. vasario 9 d. raštą Nr. 24KR-SD-1645 ir Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2024 m. vasario 13 d. pažymą Nr. O5E-136 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos 2024 metams paskelbimo ir persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos derinimo“, Taryba n u t a r i a:

1.          Paskelbti Bendrovės vadovo 2024 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 24ITA-14 patvirtintas AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre (1 priedas).

2.          Derinti Bendrovės vadovo 2024 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 24ITA-14 patvirtintą AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodiką (2 priedas).

3.          Įpareigoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ įvertinti poreikį keisti Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodiką, siekiant numatyti papildomas priemones, skatinančias vartotojus mažinti elektros energijos vartojimą piko valandomis, ir iki 2024 m. gegužės 1 d. pateikti šią informaciją ir siūlymą dėl Bendrovės planuojamų priemonių Tarybai.

4.          Pripažinti netekusiu galios Tarybos 2023 m. lapkričio 16 d. nutarimą Nr. O3E-1659 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos 2024 metams paskelbimo“.

5.          Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. balandžio 1 d.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                    Renatas Pocius