LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NR. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 7, 8 PRIEDĖLIAIS ĮSTATYMO NR. XII-1328 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-2244

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Įstatymo papildymas 7 priedėliu

Papildyti Įstatymą 7 priedėliu:

„Lietuvos Respublikos

mokesčio už aplinkos teršimą

įstatymo

7 priedėlis

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ SĄVARTYNE ŠALINAMOMIS

ATLIEKOMIS TARIFAI

 

Sąvartyne šalinamų atliekų rūšis

Mokesčio tarifai, Eur/t faktiškai pašalintų atliekų

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

nuo 2020 m.

1. Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas

3

3

5

21,72

27,51

2. Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos ir nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos

7,24

13,03

18,83

24,62

30,41

3. Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

47,79

53,58

59,37

65,16

70,96“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė