VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2019 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. VE-639 (1.3 E) „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 2 d. Nr. VE-156(1.3E)

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Juridinių asmenų registro tvarkymo taisykles, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.   Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Registro tvarkymo veiksmai, susiję su Registro objekto, jo duomenų, informacijos ir dokumentų registravimu, įrašymu, įtraukimu į Registrą, išbraukimu iš Registro, atliekami bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Registrų centras) struktūriniame padalinyje, išskyrus atvejus, kai dokumentai Registro tvarkytojui pateikiami asmeniškai arba paštu. Tokiais atvejais Registro objekto, išskyrus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų filialus ir atstovybes, jo duomenų, informacijos ir dokumentų registravimas, įrašymas, įtraukimas į Registrą, išbraukimas iš Registro, atliekami tame Registrų centro struktūriniame padalinyje, į kurio veiklos teritoriją patenka Registro objekto buveinės adresas. Lietuvos Respublikos juridinio asmens filialo ar atstovybės, jų duomenų, informacijos ir dokumentų registravimas, įrašymas, įtraukimas į Registrą, išbraukimas iš Registro atliekami tame Registrų centro struktūriniame padalinyje, į kurio veiklos teritoriją patenka filialą ar atstovybę įsteigusio Lietuvos Respublikos juridinio asmens buveinės adresas. Pakeistos Registro objekto, išskyrus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų filialus ar atstovybes, buveinės registravimas atliekamas tame Registrų centro struktūriniame padalinyje, į kurio veiklos teritoriją patenka Registro objekto naujos buveinės adresas.“

1.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Nuostatų nustatytais atvejais dokumentai Registro tvarkytojui gali būti pateikiami tiesiogiai elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą naudojantis Juridinių asmenų registravimo elektronine paslauga (toliau – JAREP). Teikiant dokumentus elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą naudojantis JAREP, dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.“

1.3.   Pakeičiu 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

8. Kai notarui ar Teisingumo ministerijai nėra galimybės teikti dokumentus elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą naudojantis JAREP, notaro ar Teisingumo ministerijos patvirtinti dokumentai Registro tvarkytojui teikiami taip:“.

1.4.   Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Dokumentų gavimo Registrų centre data yra visų Nuostatuose nurodytų dokumentų ir patvirtinimo, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą, išskyrus atvejus, kai Registro objektai registruojami ar įtraukiami į Registrą neatlygintinai arba kai dokumentus per Registrų centro savitarnos sistemą naudodamasis JAREP teikia notaras, pateikimo data.“

1.5.   Pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

16. Registrų centro struktūrinių padalinių pagal Taisyklių 4 punkte nurodytą kompetenciją darbuotojai patikrina, ar sumokėtas atlyginimas už registravimą, išskyrus atvejus, kai Registro objektai registruojami ar įtraukiami į Registrą neatlygintinai arba kai dokumentus per Registrų centro savitarnos sistemą naudodamasis JAREP teikia notaras, išnagrinėja pateiktus dokumentus ir nustato, ar:“.

1.6.   Pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

16. Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojai patikrina, ar sumokėtas atlyginimas už registravimą, išskyrus atvejus, kai Registro objektai registruojami ar įtraukiami į Registrą neatlygintinai arba kai dokumentus per Registrų centro savitarnos sistemą naudodamasis JAREP teikia notaras, išnagrinėja pateiktus dokumentus ir nustato, ar:“.

1.7.   Pakeičiu 16.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.4. dokumentų turinys neprieštarauja teisės aktams, išskyrus Nuostatų 59 punkte nustatytas išimtis;“.

1.8.    Pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

17. Registrų centro struktūrinių padalinių pagal Taisyklių 4 punkte nurodytą kompetenciją darbuotojai atskirais atvejais taip pat nustato, ar:“.

1.9.   Pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

17. Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojai atskirais atvejais taip pat nustato, ar:“.

1.10. Papildau 17.9 papunkčiu:

17.9. gauta Nuostatų 198.3 papunktyje nurodyta pažyma, kai yra gauta įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos kopija. Jeigu minėta pažyma nėra gauta, apie tai raštu informuojamas nemokumo administratorius. Juridinis asmuo išregistruojamas iš Registro tik gavus Nuostatų 198.3 papunktyje nurodytą pažymą.“

1.11. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Registro tvarkytojo sprendimai, nurodyti Taisyklių 15 punkte, išskyrus Nuostatų 129.2 papunktyje nurodytus sprendimus, priimami įrašant duomenis ir (ar) informaciją į Registrą ir juos patvirtinant. Registro tvarkytojui priėmus Taisyklių 151 punkte nurodytus sprendimus, Registre įregistruojamas teisinis statusas „Inicijuojamas likvidavimas“ arba „Likviduojamas“ ir duomenys patvirtinami. Įrašus Registre įrašo ir tvirtina Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojai Taisyklių 19–21 punktuose nustatyta tvarka.“

1.12. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Teisę įrašyti į Registrą duomenis ir (ar) informaciją, Registro tvarkytojui priėmus Taisyklių 15.1, 15.5, 15.7 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi ne žemesnę kaip registratoriaus kvalifikacinę kategoriją turintys Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojai.“

1.13. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21.   Teisę patvirtinti įrašus Registre turi registratoriaus eksperto ir vyriausiojo registratoriaus kvalifikacinę kategoriją turintys Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojai, o Nuostatų 38.7 papunktyje, išskyrus 38.7.6, 38.7.11, 38.7.12 papunkčius, ir Taisyklių 61 punkte nurodytais atvejais – ne žemesnę kaip registratoriaus kvalifikacinę kategoriją turintys Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojai. Registratoriaus eksperto kvalifikacinę kategoriją turintys Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojai turi teisę tvirtinti registratoriaus ir registratoriaus asistento kvalifikacinę kategoriją turinčių Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojų įrašus Registre, vyriausiojo registratoriaus ir registratoriaus kvalifikacinę kategoriją turintys Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojai – tik savo pačių įrašus Registre.“

1.14.  Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas pageidavo atsiimti dokumentus asmeniškai, dokumentai saugomi iki jų atsiėmimo. Neatsiėmus dokumentų per 30 (trisdešimt) dienų, juridinio asmens įregistruoti steigimo dokumentai ir prokūra įdedami saugoti į juridinio asmens bylą, kiti grąžintini dokumentai saugomi atskirai suformuotoje byloje. Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas pageidavo atsiimti dokumentus prašyme nurodytame Klientų aptarnavimo padalinyje, dokumentai išsiunčiami prašyme nurodytam Klientų aptarnavimo padaliniui. Jei dokumentų ir duomenų teikėjas dokumentus Registro tvarkytojui pateikė tiesiogiai elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą naudodamasis JAREP, steigimo dokumentai ir prokūra, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, pateikiami šios sistemos priemonėmis.“

1.15. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Įregistravę ar įtraukę į Registrą Registro objektą, įregistravę ar įrašę pakeistus duomenis, Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojai Registro duomenų tvarkymo programoje suformuoja ir kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu pasirašo aktualų elektroninį sertifikuotą Registro išrašą (toliau – ESI). Suformuotas ESI yra saugomas Registre.“

1.16.    Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Įregistravę ar įtraukę į Registrą Registro objektą, įregistravę ar įrašę pakeistus duomenis, Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojai Registro duomenų tvarkymo programoje suformuoja ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo aktualų elektroninį sertifikuotą Registro išrašą (toliau – ESI). Suformuotas ESI yra saugomas Registre.“

1.17. Pakeičiu 36 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

36. Registrų centro struktūrinių padalinių darbuotojai atlieka šiuos veiksmus:“.

1.18. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Jeigu keičiama Registro objekto, išskyrus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų filialus ar atstovybes, buveinė, Registro objekto dokumentų byla Registrų centro struktūriniam padaliniui perduodama tik sutvarkius Registro objekto duomenis ir dokumentų bylą bei nustatyta tvarka įkėlus dokumentus į elektroninį dokumentų archyvą.“

1.19. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Gavęs valstybės institucijų siūlymą ar teismo pavedimą arba nustatęs bent vieną iš Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, Registro tvarkytojas į Registro duomenų bazę įrašo žymas „Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pateikta informacija dėl siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą“, „Teisingumo ministerijos pateikta informacija dėl siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą“ arba „Teismo pavedimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą“ bei „Numatomas inicijuoti likvidavimas Registro tvarkytojo iniciatyva pagal Civilinio kodekso 2.70 straipsnį“ ir Registre nurodytu juridinio asmens Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės (toliau – elektroninio pristatymo dėžutė) adresu bei Registre nurodytais juridinio asmens valdymo organo narių adresais išsiunčia pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, nurodydamas atsiradusias aplinkybes. Jeigu juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresas Registre nenurodytas, pranešimas siunčiamas į juridinio asmens buveinę. Kai pranešimo išsiųsti Registre nurodytu juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresu, buveinės ir (ar) valdymo organų narių adresais nėra galimybės, Registro tvarkytojas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą viešai paskelbia Registro tvarkytojo leidžiamame Elektroniniame leidinyje ir šį pranešimą išsiunčia elektroninio pašto adresu korespondencijai, jeigu juridinis asmuo jį pateikęs Registro tvarkytojui. Nurodyto pranešimo išsiuntimo ar paskelbimo Elektroniniame leidinyje data įrašoma į Registro duomenų bazę.“

1.20. Papildau nauju VIII skyriumi:

VIII SKYRIUS

UŽsienio juridinio asmens AR KITOS ORGANIZACIJOS filialo Ar atstovybės išregistravimas pasibaigus steigėjui

 

671. Registro tvarkytojas, vadovaudamasis Nuostatų 210 punktu, turi teisę priimti sprendimą išregistruoti užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą ar atstovybę (toliau šiame skyriuje – filialas ar atstovybė), jeigu filialo ar atstovybės steigėjas – juridinis asmuo ar kita organizacija pasibaigė.

672. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės išregistravimo Registro tvarkytojas gali priimti, jeigu, vadovaudamasis viešai prieinama kitų valstybių registrų informacija, nustato, kad filialo ar atstovybės steigėjas yra išregistruotas iš atitinkamos valstybės registro.

673. Registro tvarkytojas, nustatęs Taisyklių 672 punkte nurodytas aplinkybes, priima sprendimą dėl filialo ar atstovybės išregistravimo ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas išregistruoja filialą ar atstovybę iš Registro.“

1.21. Pakeičiu 672 punktą ir jį išdėstau taip:

672. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės išregistravimo Registro tvarkytojas gali priimti, jeigu, vadovaudamasis viešai prieinama kitų valstybių registrų informacija, nustato, kad filialo ar atstovybės steigėjas yra išregistruotas iš atitinkamos valstybės registro, arba per Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių narių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą gauna informaciją apie Europos Sąjungos valstybės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios valstybės juridinio asmens, įsteigusio filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje, išregistravimą ir per 30 dienų nuo šios informacijos gavimo negauna dokumentų ir duomenų teikėjo prašymo ir dokumentų dėl filialo ar atstovybės išregistravimo.“

1.22. Buvusius VIII ir IX skyrius laikau atitinkamai IX ir X skyriais.

1.23. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Registro duomenys, informacija ir dokumentų kopijos teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis; perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais; pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba elektroninių ryšių tinklais.“

1.24. Papildau 81.51 papunkčiu:

81.51. elektroninio pristatymo dėžutės adresas;“.

1.25. Papildau 82.2.31 papunkčiu:

82.2.31. filialo ar atstovybės elektroninio pristatymo dėžutės adresas;“.

1.26. Papildau 871 punktu:

871. Nuostatų 18.11 papunktyje nurodytas duomuo – Europos unikalus atpažinties kodas Registro išrašuose nenurodomas.“

2Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.15, 1.17, 1.18 papunkčiai įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.2, 1.3, 1.14, 1.16, 1.21 ir 1.26 papunkčiai įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                               Saulius Urbanavičius

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2022 m. vasario 28 d. raštu Nr. (1.16E) 7R-1005