LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-160 „DĖL LIETUVOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS INVENTORIZACIJOS INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-368

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukciją, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-160 „Dėl Lietuvos valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcijos patvirtinimo“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Egidijus Skrodenis

 

 


LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS INVENTORIZACIJOS INSTRUKCIJA

 

Vilnius, 2017 m.

 

TURINYS

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS.................................................................................... 3

II SKYRIUS. NUORODOS............................................................................................................... 4

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS.................................................................................... 4

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI......................................................................... 6

V SKYRIUS. KELIO ELEMENTŲ MATAVIMO REIKALAVIMAI........................................... 6

VI SKYRIUS. SANKRYŽŲ NUMERAVIMO TAISYKLĖS....................................................... 10

Pirmasis skirsnis. Bendrieji nurodymai........................................................................................... 10

Antrasis skirsnis. Sankryžos indeksas ir sankryžos jungiamųjų kelių numeravimas....................... 10

Trečiasis skirsnis. Sankryžos jungiamojo kelio eilės numeris.......................................................... 11

Ketvirtasis skirsnis. Sankryžos jungiamojo kelio numeris ir pavadinimas (kelių sąrašo numeris).. 14

Penktasis skirsnis. Sankryžos jungiamasis kelias žiedinėje sankryžoje........................................... 15

VII SKYRIUS. SANKRYŽOS JUNGIAMŲJŲ KELIŲ NUMERAVIMO TAISYKLĖS........... 16

VIII SKYRIUS. KELIO ELEMENTŲ DUOMENŲ SPECIFIKACIJA....................................... 16

1 lentelė. Kelio pradžios, pabaigos duomenų specifikacija............................................................ 17

2 lentelė. Kelio ašies koordinačių duomenų specifikacija............................................................... 17

3 lentelė. Kelio kilometrų ženklų duomenų  specifikacija............................................................... 18

4 lentelė. Kelio skersinio profilio duomenų specifikacija................................................................ 19

5 lentelė. Sankryžos duomenų specifikacija.................................................................................... 20

6 lentelė. Geležinkelio pervažos duomenų specifikacija................................................................. 22

7 lentelė. Greitėjimo ir lėtėjimo juostų duomenų specifikacija....................................................... 23

8 lentelė. Kelio griovių duomenų specifikacija............................................................................... 24

9 lentelė. Tiltų duomenų specifikacija............................................................................................. 25

10 lentelė. Pralaidų duomenų specifikacija.................................................................................... 28

11 lentelė. Aikštelių  duomenų specifikacija................................................................................... 30

12 lentelė. Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų   duomenų specifikacija........................................ 32

13 lentelė. Kelio ženklų  duomenų specifikacija............................................................................. 33

14 lentelė. Nuovažų duomenų specifikacija.................................................................................... 34

15 lentelė. Kelių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų  apšvietimo taškų duomenų specifikacija.... 35

16 lentelė. Kelio apsauginių atitvarų  duomenų specifikacija......................................................... 36

17 lentelė. Atraminių sienelių  duomenų specifikacija.................................................................... 38

18 lentelė. Akustinių sienelių duomenų specifikacija...................................................................... 39

19 lentelė. Kelio horizontaliojo ženklinimo duomenų specifikacija................................................ 40

20 lentelė. Kelio signalinių stulpelių duomenų specifikacija........................................................... 42

21 lentelė. Kelio aptvėrimų duomenų specifikacija........................................................................ 42

22 lentelė. Kelio aptvėrimo vartų duomenų specifikacija............................................................... 44

23 lentelė. Kelio želdynų duomenų specifikacija............................................................................ 45

24 lentelė. Perėjų laukiniams gyvūnams, varliagyviams  duomenų specifikacija........................... 46

25 lentelė. Kelio vandens valymo įrenginių  duomenų specifikacija............................................... 47

26 lentelė. Eismo stebėjimo, kontrolės, apskaitos ir valdymo įrenginių  duomenų specifikacija.... 48

27 lentelė. Kliūčių virš kelio duomenų specifikacija....................................................................... 49

28 lentelė. Inžinerinių greičio mažinimo priemonių duomenų specifikacija................................... 50

29 lentelė. Valstybinės reikšmės kelių duomenų klasifikatoriai....................................................... 51

Kelio pradžios, pabaigos ir bendrųjų duomenų žiniaraštis (pavyzdys)........................................... 66

Kilometrų ženklų žiniaraštis (pavyzdys).......................................................................................... 67

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-160

(Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo  Nr. V-368 redakcija)

 

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS INVENTORIZACIJOS INSTRUKCIJA

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.     Instrukcija parengta siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 7 straipsnio nuostatą, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos valdo valstybinės reikšmės kelių informacinę sistemą, renka, sistemina ir saugo joje duomenis apie valstybinės reikšmės kelius.

2.     Valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcija (toliau – Instrukcija) reglamentuoja kelio elementų (elementų dalių) parametrų, eismo kontrolės, valdymo įrenginių, paslaugų objektų duomenų matavimo ir pateikimo į Lietuvos automobilių kelių informacinę sistemą  (toliau – LAKIS) tvarką. 

3.     Instrukcijoje pateiktos duomenų specifikacijos ir rinkimo būdai. Pateiktos kelių sankryžų numeravimo taisyklės.

4.     Instrukcija taikoma valstybinės reikšmės kelių (toliau – kelias (-iai) techninei inventorizacijai atlikti, duomenims LAKIS kaupti, atnaujinti ir kelių matavimams atlikti kitais tikslais.

5Kelių techninės inventorizacijos (toliau – TI) metu nustatoma ir (arba) tikslinama automobilių kelio pradžia ir pabaiga, kelio ilgis, kelio elementų (jų dalių) skaičius, elementų geometriniai parametrai. TI gali būti dalinė, kai matuojami tik tam tikri kelio elementai arba renkami tik tam tikri duomenys. Atliekant dalinę TI, taikoma Instrukcijos dalis, nustatanti reikalavimus tik tiems matavimams arba duomenims.

6.     TI atliekama:

6.1.  nutiesus naują kelią ar rekonstravus kelio ruožą;

6.2.  vietinės reikšmės kelius įtraukus į valstybinės reikšmės kelių tinklą;

6.3.  pasikeitus duomenims Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (t. y. išbraukus iš Valstybinės reikšmės kelių sąrašo kelią ar jo dalį);

6.4.  kai būtina patikslinti kelio elementų vietas, geometrinius parametrus, techninę būklę, atsiradusius naujus paslaugų objektus ir pan.

7TI atlieka turintys kvalifikaciją (kvalifikaciją nustato Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD), vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitų teisės aktų nuostatomis) fiziniai ar juridiniai asmenys.

8Valstybinės reikšmės automobilių kelių techninės inventorizacijos kontrolę vykdo LAKD.

 

II SKYRIUS

 

NUORODOS

 

9Instrukcijoje pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

9.1.  Lietuvos Respublikos kelių įstatymą;

9.2.  Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“;

9.3.  kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“;

9.4.  statybos techninį reglamentą STR 2.06.02:2001  „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319 „Dėl STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“;

9.5.  statybos rekomendacijas R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 9 „Dėl automobilių kelių statybos rekomendacijų patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

10.   Šioje Instrukcijoje vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Kelių įstatyme vartojamas [9.1] pagrindines sąvokas: gatvė, kelias, kelio juosta, kelio kategorija, kelio rekonstravimas, kelio tiesimas, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, techninės eismo reguliavimo priemonės; reglamente KTR 1.01:2008 [9.3] pateiktas sąvokas: greitėjimo juosta, kelio konstrukcija, dangos konstrukcija, žemės sankasa, lėtėjimo juosta, nuovaža, sankirta, vieno lygio sankryža, skirtingų lygių sankryža, viražo atlanka; reglamente STR 2.06.02:2001 [9.4] pateiktas sąvokas: tiltas, viadukas, estakada, tunelis, vandens pralaida, prietiltis, paklotas, tilto ilgis, konstrukcinis artumo gabaritas.

11Kitos vartojamos sąvokos:

11.1sankryžų jungiamieji keliai – keliai, kurie sankryžoje jungia susikertančius kelius, skirtingų lygių sankryžoje jungia skirtinguose lygiuose susikertančius kelius;

11.2 jungiamieji keliai – tai keliai, kurie jungia valstybinės reikšmės kelių nuovažas su vietinės reikšmės keliais, lauko keliais, ūkiniais objektais, kitomis nuovažomis ir yra skirti nuovažų skaičiui mažinti; 

11.3generalizuota linija – tai linija, sutampanti su kelio ašine linija, išskyrus žiedines sankryžas, kur ji brėžiama per žiedinės sankryžos centrą;

11.4kelio ilgis – tai generalizuotos linijos ilgis;

11.5atitvarai – užtvaros, skirtos saugoti, kad nukrypusios nuo kelio važiuojamosios dalies transporto priemonės nenuvažiuotų nuo sankasos, tilto, viaduko, estakados, neatsitrenktų į kliūtis, nesusidurtų su priešpriešiniu transportu, taip pat skirtos pėsčiųjų eismui organizuoti – neleidžia pėstiesiems ir gyvuliams ar laukiniams gyvūnams patekti ant kelio sankasos ir (arba) važiuojamosios dalies;

11.6.    kelio ženklai Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, nurodytas ženklas, kuriuo nustatoma eismo tvarka, įspėjami eismo dalyviai arba jiems suteikiama informacija;

11.7.    kelio valdytojas – asmuo, kuris kelią valdo, naudoja ir disponuoja juo turto patikėjimo teise ar kitu teisėtu pagrindu;

11.8.    sankryža – kelių susikirtimo, susijungimo arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro minėti kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš esančių šalia jo teritorijų;

11.9.    signaliniai stulpeliai – atitvaro tipas kelyje ir sankryžose eismo dalyviams orientuotis;

11.10skiriamoji kelio juosta konstrukcinis kelio elementas (apželdintas veja, želdiniais arba su kelio danga, kurioje įrengti apsauginiai atitvarai), skiriantis gretimas važiuojamąsias kelio dalis, kuriame nenumatyta transporto priemonėms važiuoti arba sustoti (stovėti).

12.   Informacinių technologijų sąvokos:

12.1.    string – simbolių eilutė;

12.2.    integer – sveikasis skaičius;

12.3.    date – data;

12.4.    double – realusis skaičius.

 

IV SKYRIUS

 

ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

 

13Valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcijoje pateikiami šie žymenys ir sutrumpinimai:

13.1.  AKII – Valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcija;

13.2.  LAKD – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

13.3.  LAKIS – Lietuvos automobilių kelių informacinė sistema;

13.4.  LKS 94 – Lietuvos Respublikoje galiojanti koordinačių sistema;

13.5.  TI – techninė inventorizacija.

 

V SKYRIUS

 

KELIO ELEMENTŲ MATAVIMO REIKALAVIMAI

 

14Kelių TI metu matuojamas ir tikslinamas kelių ilgis, aprašomi kelio pradžios ir pabaigos taškai, surenkami visi kelio elementų duomenys bei įvertinama jų techninė būklė.

15Kelio ilgis, ruožo ilgis, greitėjimo ir lėtėjimo juostų ilgis ir statinio ar elemento vietos (atstumas  nuo kelio pradžios) nustatomos ne mažesniu kaip ±1 metro tikslumu.

16Kiti kelio elementų geometriniai parametrai matuojami ne mažesniu kaip  ±0,01 metro tikslumu.

17Kelio elementų vietų koordinatės (X, Y) Lietuvos Respublikoje galiojančioje koordinačių sistemoje LKS 94 (toliau – LKS 94 sistema) nustatomos ne mažesniu kaip ±1 metro tikslumu.

18 Kelio elementų skaitmeninių nuotraukų  skiriamoji geba turi būti 1280 x 960 taškų.

19Kelių TI atlikti naudojama:

19.1.  topografinė ir kartografinė medžiaga;

19.2.  kadastrų, registrų bei duomenų bazių informacija;

19.3.  Lietuvos skaitmeninis ortofotografinis žemėlapis;

19.4.  matavimo prietaisai, užtikrinantys 16, 17 ir 18 punktų  reikalavimus.

20Atliekant kelių TI nustatomi ir matuojami šie kelio elementai ir parametrai: kelio skersinio profilio elementai; sankryžos; jungiamieji keliai; geležinkelio pervažos; tiltai, viadukai ir estakados; pralaidos; šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai; greitėjimo ir lėtėjimo juostos; kelio ženklai; kelio nuovažos; aikštelės; virš kelio esančios kliūtys; apšvietimas; paslaugų objektai; kelio atitvarai; signaliniai stulpeliai; atraminės sienelės; triukšmą mažinančios sienutės; aptvėrimo objektai; eismo stebėjimo, apskaitos ir valdymo įrenginiai; želdynai; grioviai; vandens valymo įrenginiai; laukinių gyvūnų, varliagyvių perėjos; greičio mažinimo inžinerinės priemonės ir kiti saugomi LAKIS kelio elementai.

21Kelio elementų vietos nustatomos LKS-94 sistemos koordinatėmis X ir Y, atitinkančiomis realią elementų geografinę padėtį. Taip pat kelio elementų vietos kelyje nustatomos kelio ašyje kilometražo didėjimo kryptimi ir nurodomi elementų kilometrai bei kelio pusės (dešinėje, kairėje ar viduryje). Jų vietos fiksuojamos kelio ir jo elemento ašių susikirtimo taške (pralaida, viadukas ir pan.) arba statmens, išvesto iš kelio elemento (ženklas, atitvarai ir pan.) į kelio ašį, taške, taip pat kelio elementai fotografuojami. Jeigu kelias turi dvi važiuojamąsias dalis, tada kiekvienos važiuojamosios dalies ašis atitinkamoje pusėje esančio elemento vietai fiksuoti laikoma kaip atskiro kelio ašis. Jei kelias yra su skiriamąja juosta, tai skiriamojoje juostoje esantys kelio statiniai ir elementai priskiriami pirmajai kelio juostai.

22Pateikiant TI duomenis nurodomas inventorizuojamo objekto vietos matavimo (nustatymo) būdas. Matavimo būdo kodas pateikiamas duomenų lauke  „Matavimo būdas“ ir nurodomas vienas iš galimų matavimo variantų:

1)    matuojamas objekto atstumas (vieta) nuo kelio pradžios (toliau – nuo kelio pradžios);

2)    matuojamas objekto atstumas (vieta) nuo artimiausio kilometrų ženklo (toliau – nuo kilometrų ženklo), papildomai pateikiamas šio kilometrų ženklo numeris;

3)    matuojamos objekto LKS-94 sistemos koordinatės (toliau – koordinatės);

4)    matuojamas objekto atstumas nuo stacionaraus kelio statinio arba kito nekilnojamo objekto.

23Kelio pradžia ir pabaiga nustatoma taip:

23.1.  kelių, kurie prasideda ir (ar) baigiasi sankryža (sankirta), nustatoma kelių ašių susikirtimo taške;

23.2.  kitų kelių (tai keliai, kurių pabaiga ar pradžia nėra sankryžos ar valstybės siena) pradžia ir pabaiga nurodoma koordinatėmis;

23.3.  sankryžos jungiamojo kelio pradžia ir pabaiga nustatoma ties pagrindinio kelio ir sankryžos jungiamojo kelio eismo juostų susilietimo taško projekcija į sankryžos jungiamojo kelio ašį.

24Per miestus einančio valstybinės reikšmės automobilių kelio maršrutas nurodomas pagal gatvių pavadinimus.

25Kelio ašies koordinačių matavimo dažnumas turi būti pakankamas tiesei ir kreivei pavaizduoti žemėlapyje. Jei yra saugumo salelių, kelio ašies trajektorija prie sankryžų ir nuovažų nustatoma pagal 1 iliustracijos reikalavimus.

 

 

Iliustracija1

1 iliustracija. Kelio trajektorijos nustatymas sankryžose ir nuovažose, kai yra saugumo salelių

 

26Kelio trajektorija skiriama į dvi važiuojamąsias dalis (vaizduojama dviem ašinėmis linijomis), kai kelias turi skiriamąją juostą arba važiuojamoji dalis perskirta fiziniu skyrikliu  (atitvaras, barjeras) arba nefiziniu skyrikliu (ištisinė horizontalaus ženklinimo linija), kaip parodyta 2 iliustracijoje. 

Iliustracija2

2 iliustracija. Kelio trajektorijos nustatymas su dviem važiuojamosiomis dalimis

 

27Kelio skersinio profilio elementų duomenys pateikiami kelio ruožų, kurių parametrai pastovūs. Kelio, dangos ir kelkraščių plotis nustatomas ten, kur ryškiai matomi pokyčiai, suskaičiavus viename kilometre atliktų trijų matavimų vidurkį. Jei aiškiai matomų pokyčių nėra, kelio sankasos, dangos ir kelkraščių plotis matuojamas kas 5 km. Kelio skersinio profilio elementai parodyti 3 iliustracijoje.

 

p – kelio plotis;

a – važiuojamoji kelio dalis;

b – kraštinė saugos juosta;

c – sustojimo juosta;

d – vidinė saugos juosta;

e – skiriamoji juosta;

k – nesutvirtintas kelkraštis.

 

3 iliustracija. Kelio skersinio profilio elementai

 

 

28Greitėjimo ir lėtėjimo juostų matmenų nustatymas parodytas 4 iliustracijoje. 

Lp – lėtėjimo (greitėjimo) juostos pereiga;

Ls – lėtėjimo juosta;

Lg – greitėjimo juosta;

S – salelės.

 

4 iliustracija. Greitėjimo, lėtėjimo juostų matmenų nustatymas

 

 

29Duomenys LAKIS gali būti pateikiami geoduomenų bazės (*.gdb), *.shp arba kitu su LAKD suderintu duomenų formatu. Kelio elementų skaitmeninės nuotraukos pateikiamos „jpeg“ formatu.

 

 

 

VI SKYRIUS

 

SANKRYŽŲ NUMERAVIMO TAISYKLĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

 

BENDRIEJI NURODYMAI

 

30Sankryžos vieta nustatoma susikertančių kelių ašių susikirtimo taške. Informacinėje sistemoje sankryžos vieta apibrėžiama LKS-94 sistemos koordinatėmis (dviem ženklais po kablelio). Sankryžos kelių aprašymą sudaro sankryžos indeksas (pavadinimas), lygių skaičius, tipas, vieta, sankryžoje susikertančių kelių numeriai ir jiems priskirti eilės numeriai, kampai tarp kelių ašių susikirtimo sankryžoje.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

 

SANKRYŽOS INDEKSAS (PAVADINIMAS) IR SANKRYŽOS JUNGIAMŲJŲ KELIŲ NUMERAVIMAS

 

31Sankryžos indeksą (pavadinimą) sudaro 8 simboliai:

31.1.  pirmi keturi indekso simboliai (skaičiai) reiškia sankryžos pagrindinio kelio numerį;

31.2.  kiti keturi simboliai reiškia sankryžos eilės numerį kelyje, skaičiuojant nuo kelio pradžios.

32Kad kelyje įrengus naują sankryžą nereikėtų keisti visų sankryžų numeracijos, sankryžos numeris sudaromas iš dviejų dalių. Pirmi trys simboliai reiškia pirminį sankryžos eilės numerį, kuris suteikiamas pirminio sankryžų numeravimo metu, o ketvirtas simbolis yra papildomas,  kuris pildomas, jei laikui bėgant tarp sankryžų įrengiama viena arba kelios (daugiausia 8) naujos sankryžos.

33Sankryžos indekso (pavadinimo) pavyzdžiai:

–    00010050;

–    02030041;

–    10030033.

34Sankryžoje susikertantiems keliams eilės numeriai suteikiami pradedant nuo pagrindinio sankryžos kelio – jam suteikiamas eilės numeris 1, o kitiems 2, 3, 4 ir t. t. Sankryžos keliai numeruojami laikantis krypties prieš laikrodžio rodyklę nuo pagrindinio sankryžos kelio. Jeigu susijungiančio ir išeinančio sankryžos kelio numeris yra toks pat, tai eilės numeris 1 suteikiamas keliui, kuris yra prieš sankryžą kilometražo didėjimo kryptimi. Pagrindiniu (1 kelias) sankryžos keliu laikomas kelias, kurio numeris Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše yra pirmesnis. Eilės numerio sankryžos keliui priskyrimo pavyzdys pateiktas 5 iliustracijoje.

 

 

5 iliustracija. Sankryžoje susikertančių kelių eilės numeriai

.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

 

SANKRYŽOS JUNGIAMOJO KELIO EILĖS NUMERIS

 

35Sankryžos jungiamojo kelio pradžia ir pabaiga nustatoma ties pagrindinio kelio ir sankryžos jungiamojo kelio eismo juostų susilietimo taško projekcija į sankryžos jungiamojo kelio ašį (6 iliustracija).  Sankryžų jungiamųjų kelių elementai matuojami bei duomenys pateikiami kaip valstybinės reikšmės automobilių kelio.

 

SJK_PR_nustatymo_schema

 

6 iliustracija. Sankryžos jungiamojo kelio pradžios ir pabaigos nustatymas

 

36Sankryžos teritorija suskirstoma į sankryžos jungiamųjų kelių sektorius (7 iliustracija). Sankryžos jungiamųjų kelių sektoriai numeruojami laikantis krypties prieš laikrodžio rodyklę nuo pagrindinio sankryžos kelio. Pirmas sektorius yra sankryžos teritorija tarp pagrindinio ir antro sankryžos kelio. Toliau eilės numeriai suteikiami sektoriams, esantiems tarp antro ir trečio sankryžos kelio ir t. t.

37Sankryžos jungiamiesiems keliams eilės numeriai suteikiami pradedant nuo sektoriaus su mažiausiu numeriu, kuriame yra jungčių.

Pirmojo sektoriaus kelio nustatymo taisyklės tokios pačios kaip ir sankryžos kelių. Surandama jungtis, kuri jungiasi su pagrindiniu sankryžos keliu mažiausiame kilometre. Šiai jungčiai suteikiamas mažiausias numeris sankryžoje, t. y. 1. Kita iš eilės jungtis, besijungianti su pagrindiniu keliu mažiausiame kilometre, gauna didesnį numerį. Taip numeruojamos visos to ketvirčio jungtys, besijungiančios su pagrindiniu keliu. Randama jungtis, kuri pratęsia mažiausią numerį ketvirtyje turinčią jungtį. Jai suteikiamas iš eilės einantis numeris.

 

Sankryžos jungiamųjų kelių numeriai

 

7 iliustracija. Sankryžos jungiamųjų kelių numeriai

(Sankryžos pavadinimas 00010440, sankryžos eilės numeris pagrindiniame sankryžos kelyje 44)

 

Randama jungtis, kuri yra arčiausiai sankryžos taško. Jai suteikiamas eilinis numeris. Toliau numeruojamos jungtys iš eilės kryptimi tolyn nuo sankryžos taško. Sankryžose su sudėtingos konfigūracijos jungiamaisiais keliais sektoriuje galima papildomai priskirti jungiamojo kelio eilės numerį ne pagal taisykles. Žemiau pateikiamas išskleistas numeravimo algoritmas ir schemos.

 

Jungties numerio sandara:

0001044001

Eilės numeris sankryžoje

 

Sankryžos eilės numeris su papildomu paskutiniu simboliu (jei atsirastų nauja sankryža)

 

Pagrindinio kelio, prie kurio jungiasi, numeris

 

Eilės numerių suteikimo tvarka:

 

·      Sudaliname sankryžą į ketvirčius (arba puses, kai kertantis kelias yra jungtis) ir sunumeruojame schemoje prieš laikrodžio rodyklę.

 

·      Surandamas ketvirtis su mažiausiu numeriu, kuriame yra jungčių.

 

 

a)

 

b)

 

·      Surandama jungtis, kuri jungiasi su pagrindiniu keliu mažiausiame kilometre ir šiai jungčiai suteikiamas mažiausias numeris sankryžoje, t. y. 1.

 

·      Kita iš eilės jungtis, besijungianti su pagrindiniu keliu mažiausiame kilometre, gauna didesnį numerį. Taip numeruojamos visos to ketvirčio jungtys, besijungiančios su pagrindiniu keliu.

 

·      Randama jungtis, kuri pratęsia mažiausią numerį ketvirtyje turinčią jungtį. Jai suteikiamas iš eilės einantis numeris.

 

·      Randama jungtis, kuri yra arčiausiai sankryžos taško ir jai suteikiamas eilinis numeris.

 

·      Toliau numeruojamos jungtys iš eilės kryptimi tolyn nuo sankryžos taško.

 

c)

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

 

SANKRYŽOS JUNGIAMOJO KELIO NUMERIS IR PAVADINIMAS (KELIŲ SĄRAŠO NUMERIS)

 

38Sankryžos jungiamojo kelio numerį (7 iliustracija) sudaro:

38.1.  pirmi aštuoni simboliai – sankryžos indeksas;

38.2.  paskutiniai du simboliai – sankryžos jungiamojo kelio eilės numeris;

38.3.  jei sankryžos jungiamasis kelias yra ne sankryžoje, tai jo numerį sudaro paskutinės (kilometražo didėjimo kryptimi) prieš sankryžos jungiamąjį kelią esančios pirminės sankryžos indeksas, kurio aštuntas simbolis yra 9, ir šio sankryžos jungiamojo kelio eilės numeris. Eilės numeris nustatomas pagal sankryžos jungiamojo kelio pirmumą pagrindiniame kelyje. 

39Sankryžos jungiamojo kelio numerio pavyzdžiai:

0001044001 (0001 – kelio numeris A1, 044 – sankryžos eilės numeris pagrindiniame sankryžos kelyje A1, 01 – sankryžos jungiamojo kelio eilės numeris);

0017005003 (0017 – kelio numeris A17, 005 – sankryžos eilės numeris pagrindiniame sankryžos kelyje A17, 03 – sankryžos jungiamojo kelio eilės numeris);

0101002002 (0101 – kelio numeris 101, 002 – sankryžos eilės numeris pagrindiniame sankryžos kelyje 101, 02 – sankryžos jungiamojo kelio eilės numeris).

40Sankryžos jungiamojo kelio pavadinimas sutampa su sankryžos jungiamojo kelio numeriu.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SANKRYŽOS JUNGIAMASIS KELIAS ŽIEDINĖJE SANKRYŽOJE

 

41Žiedinė sankryža visada vaizduojama kaip tiksli geometrinė forma. Tai parodyta 8 iliustracijoje.

Žiedinių sankryžų vaizdavimo būdas

8 iliustracija. Žiedinių sankryžų vaizdavimo būdas

 

42Žiedinė sankryža yra sankryžos jungiamasis kelias, sutampantis su važiuojamosios dalies ašinės linijos trajektorija. Žiedinės sankryžos jungiamojo kelio eilės numeris yra 1.

43Sankryžos jungiamųjų kelių numerių pavyzdžiai žiedinėje sankryžoje:

0001044003 (0011 – kelio numeris A1, 0440 – sankryžos eilės numeris pagrindiniame sankryžos kelyje A1, 01 – sankryžos jungiamojo kelio eilės numeris);

0134036001 (0134 – kelio numeris 134, 0360 – sankryžos eilės numeris pagrindiniame sankryžos kelyje 134, 01 – sankryžos jungiamojo kelio eilės numeris).

44Sankryžos saugumo salelėms eilės numeriai priskiriami pradedant nuo sektoriaus su mažiausiu numeriu. Sektoriaus saugumo salelėms eilės numeriai suteikiami pagal saugumo salelės pradžios vietą pagrindinio sektoriaus kelio atžvilgiu šio kelio kilometražo didėjimo kryptimi. Pirmesnio sektoriaus kelio nustatymo taisyklės tokios pačios kaip ir sankryžos kelių.

 

 

VII SKYRIUS

 

SANKRYŽOS JUNGIAMŲJŲ KELIŲ NUMERAVIMO TAISYKLĖS

 

45Sankryžos jungiamojo kelio numerį sudaro 7 simboliai:

45.1.  pirmas simbolis reiškia jungiamųjų kelių tipą;

45.2.  kiti keturi simboliai reiškia kelio, su kuriuo jungiasi sankryžos jungtis, numerį;

45.3.  paskutiniai du simboliai yra sankryžos jungties eilės numeris.

46Sankryžos jungiamojo kelio numerio pavyzdžiai:

– 9000125;

– 9012302;

– 9504701.

Sankryžos jungiamojo kelio pradžia ir pabaiga nustatoma ties jungiamojo kelio ir kelio, su kuriuo jis jungiasi, ašių susikirtimo vietomis.

 

 

VIII SKYRIUS

 

KELIO ELEMENTŲ DUOMENŲ SPECIFIKACIJA

 

47Matuojamų kelio elementų duomenų specifikacijos pateiktos 1–28 lentelėse. Nurodytas matuojamo parametro pavadinimas, duomenų informacinių laukų tipas (String, Integer, Double, Date), ilgis ar tikslumas ir lauko aprašymas. Klasifikatorius apriboja galimų parametro reikšmių sąrašą ir užtikrina, kad kiekviena atributinio lauko reikšmė yra teisinga, bei garantuoja duomenų vientisumą. Klasifikatorių sąrašas pateiktas 29 lentelėje.    

 

1 lentelė. Kelio pradžios, pabaigos duomenų specifikacija (taškinis objektas)

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

3.

Privalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Kelio pradžios taškas, kilometrais, nustatomas pagal 21 punkto reikalavimus

4.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

5.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

6.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

Kelio pabaigos taškas, kilometrais

7.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

8.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

9.

Privalomas

Matavo

String

50

 

Matavimus atliko

10.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

11.

Neprivalomas

Pastabos

String

250

 

Pastabos

12.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

2 lentelė. Kelio ašies koordinačių duomenų specifikacija (linijinis objektas)

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

3.

Privalomas

VietaKm

Double

Metro tikslumu

 

Matavimo vieta, kilometrais

4.

Privalomas

X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

5.

Privalomas

Y

Double

Metro tikslumu

 

6.

Privalomas

Matavo

String

50

 

Matavo

7.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

8.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

9.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

3 lentelė. Kelio kilometrų ženklų duomenų  specifikacija (taškinis objektas)

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

3.

Privalomas

KelioPuse

Integer

 

D_Puse

Iš klasifikatoriaus parenkama kelio pusė

4.

Privalomas

VietaKm

Double

Metro tikslumu

 

Kelio ženklo vieta, kilometrais kilometražo didėjimo kryptimi (trimis ženklais po kablelio)

5.

Privalomas

X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

6.

Privalomas

Y

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

KmNuoPr

String

10

 

Kilometro reikšmė  nuo kelio pradžios, kilometrais

8.

Privalomas

KmNuoPab

String

10

 

Kilometro reikšmė nuo kelio pabaigos, kilometrais

9.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo parenkama prižiūrinti įmonė

10.

Privalomas

Matavo

String

50

 

Matavo

11.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

12.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

13.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 


 

4 lentelė. Kelio skersinio profilio duomenų specifikacija (linijinis objektas)

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

4.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

5.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

6.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

8.

Privalomas

k_sank_plot

Double

Centimetro tikslumu

 

Kelio sankasos plotis, metrais (pateikiama tik prie 0,1 važiuojamosios dalies)

9.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

10.

Privalomas

v_dal_plot

Double

Centimetro tikslumu

 

Važiuojamosios dalies visas plotis, metrais

11.

Privalomas

v_dal_dang_plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Važiuojamosios dalies su danga plotis, metrais

12.

Privalomas

v_dal_dang_tipas

Integer

Centimetro tikslumu

D_DangosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas važiuojamosios dalies dangos tipas

13.

Privalomas

v_dal_nesutv_kelk_d_plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Važiuojamosios dalies nesutvirtinto kelkraščio dešinėje plotis, metrais

14.

Privalomas

v_dal_nesutv_kelk_d_tipas

Integer

 

D_DangosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas važiuojamosios dalies nesutvirtinto kelkraščio dešinėje dangos tipas

15.

Privalomas

v_dal_nesutv_kelk_k_plotis 

Double

Centimetro tikslumu

 

Važiuojamosios dalies nesutvirtinto kelkraščio kairėje plotis, metrais

16.

Privalomas

v_dal_nesutv_kelk_k_tipas

Integer

 

D_DangosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas važiuojamosios dalies nesutvirtinto kelkraščio kairėje dangos tipas

17.

Privalomas

sk_juost_tip

Integer

 

D_SkiriamosiosJuostosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas skiriamosios juostos tipas (pateikiama tik prie 1 važiuojamosios dalies)

18.

Privalomas

sk_juost_plot_p

Double

Centimetro tikslumu

 

Skiriamosios juostos plotis, metrais (pateikiama tik prie 1 važiuojamosios dalies)

19.

Privalomas

sk_dang_tip_p

Integer

 

D_DangosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas skiriamosios juostos dangos tipas (pateikiama tik prie 1 važiuojamosios dalies)

20.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama prižiūrinti įmonė

21.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

22.

Privalomas

MatavimoData

Date

 

 

Matavimo data

23.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

24.

Privalomas

GaliojimoPradzia

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

5 lentelė. Sankryžos duomenų specifikacija (taškinis objektas)

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Pagrindinio sankryžos kelio numeris. Pagrindinis sankryžos kelias nustatomas pagal VI skyriaus II skirsnio reikalavimus

2.

Privalomas

SankryzosVietaKelyje

Double

Metro tikslumu

 

Sankryžos vieta nustatoma susikertančių kelių ašių susikirtimo taške.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

4.

Privalomas

Y

Double

Metro tikslumu

 

5.

Privalomas

VazDaliesInfo

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

6.

Privalomas

SanID

String

50

 

Sankryžos indeksas sudaromas pagal VI skyriaus II skirsnio reikalavimus

7.

Privalomas

Pavadinimas

String

100

 

Pateikiamas sankryžos pavadinimas

8.

Privalomas

SankryzosTipas

Integer

 

D_SankryzosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas sankryžos tipas

9.

Privalomas

LygSkaicius

String

2

 

Sankryžos lygių skaičius

10.

Privalomas

PagrKeliasPirmamAntramLygyje

Integer

 

D_PagrindinioKelioLygis

Pasirenkamas sankryžos pagrindinio kelio lygis

11.

Privalomas

AntroKelioNr

String

10

 

Antro sankryžos kelio numeris. Antrasis sankryžos kelias nustatomas pagal VI skyriaus II skirsnio reikalavimus

12.

Privalomas

AntroKelioKm

Double

Metro tikslumu

 

Sankryžos vieta antrajame kelyje, kilometrais

13.

Privalomas

KampasTarpPagrIrAntroKelio

String

2

 

Kampas tarp sankryžos pagrindinio ir antro kelio

14.

Privalomas

TrecioKelioNr

String

10

 

Trečio sankryžos kelio numeris. Trečiasis sankryžos kelias nustatomas pagal VI skyriaus II skirsnio reikalavimus

15.

Privalomas

TrecioKelioKm

Double

Metro tikslumu

 

Sankryžos vieta trečiajame kelyje, kilometrais

16.

Privalomas

KampasTarpAntroIrTrecioKelio

String

2

 

Kampas tarp sankryžos antro ir trečio kelio

17.

Privalomas

KetvirtoKelioNr

String

10

 

Ketvirto sankryžos kelio numeris. Ketvirtasis  sankryžos kelias nustatomas pagal VI skyriaus II skirsnio reikalavimus

18.

Privalomas

KetvirtoKelioKm

Double

Metro tikslumu

 

Sankryžos vieta ketvirtajame kelyje, kilometrais

19.

Privalomas

KampasTarpTrecioIrKetvirtoKelio

String

2

 

Kampas tarp sankryžos trečio ir ketvirto kelio

20.

Privalomas

KampasTarpKetvirtoIrPagrKelio

String

2

 

Kampas tarp sankryžos ketvirto ir pagrindinio kelio

21.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo parenkama prižiūrinti įmonė

22.

Privalomas

Matavo

String

50

 

Matavo

23.

Privalomas

MatavimoData

Date

 

 

Matavimo data

24.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

25.

Privalomas

GaliojimoPradzia

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

6 lentelė. Geležinkelio pervažos duomenų specifikacija (linijinis objektas)  

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Neprivalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

3.

Privalomas

PrahoridziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Geležinkelio pervažos pradžia ir pabaiga nustatoma po 10 metrų į abi puses nuo kraštinių bėgių. (2001-06-29 susitarimas tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ Nr. 1022TT-13/K-327 dėl darbų pasiskirstymo prižiūrint geležinkelio pervažas valstybinės reikšmės keliuose).

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

4.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

5.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

6.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

8.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

9.

Privalomas

Perv_Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

 

Geležinkelio pervažos ilgis apskaičiuojamas pagal skirtumą, geležinkelio pervažos pradžios ir pabaigos vietų kelio pradžios atžvilgiu

 

10.

Privalomas

GelKeliuSk

Integer

 

 

Geležinkelio kelių skaičius

11.

Privalomas

Sviesof

Integer

 

D_Sviesoforas

Pasirenkama: taip – šviesoforas yra, ne – šviesoforo nėra.

12.

Privalomas

Uztvaras

Integer

 

D_Uztvaras

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama užtvaras yra arba nėra.

13.

Privalomas

Vald_tipas

Integer

 

D_ValdymoTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas valdymo tipas

14.

Privalomas

Mat_kaire

Double

Metro tikslumu

 

Matomumas į kairę ir dešinę matuojamas 50 metrų atstumu nuo išorinių bėgių

15.

Privalomas

Mat_desine

Double

Metro tikslumu

 

16.

Privalomas

Viet_tipas

Integer

 

D_VietovesTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas vietovės tipas

17.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

18.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

19.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

20.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

7 lentelė. Greitėjimo ir lėtėjimo juostų duomenų specifikacija (linijinis objektas) 

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

JuostPrikl

Integer

 

D_JuostosPriklausomybe

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama juostos priklausomybė

3.

Privalomas

JuostTipas

Integer

 

D_JuostosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas juostos tipas

4.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

5.

Privalomas

JuostIlgis

Double

Metro tikslumu

 

Greitėjimo, lėtėjimo juostos ilgis, metrais

6.

Privalomas

Plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Greitėjimo, lėtėjimo juostos plotis, metrais

7.

Neprivalomas

JuostPlot

Double

Kv.metro tikslumu

 

Greitėjimo, lėtėjimo juostos  plotas, kvadratiniais kilometrais

8.

Privalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Nustatoma pagal 4 iliustraciją ir 21 punkto reikalavimus

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

9.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

10.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

11.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

12.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

13.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

14.

Privalomas

KelioPuse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

15.

Privalomas

Danga

Integer

 

D_DangosTipas.

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas

16.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama prižiūrinti įmonė

17.

Privalomas

Matavo

String

50

 

Matavo

18.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

19.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

20.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

8 lentelė. Kelio griovių duomenų specifikacija (linijinis objektas)    

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

3.

Privalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Griovio pradžia ir pabaiga nustatoma pagal 21 punkto reikalavimus.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

4.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

5.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

6.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

8.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

19.

Privalomas

Kryptis

Integer

 

D_KelioKryptis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio kryptis

10.

Privalomas

Tipas

Integer

 

D_GriovioTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas griovio tipas

11.

Neprivalomas

Gylis

Double

Centimetro tikslumu

 

Griovio gylis, metrais

12.

Neprivalomas

Plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Griovio plotis, metrais

13.

Neprivalomas

PlotisPagr

Double

Centimetro tikslumu

 

Griovio pagrindo plotis, metrais

14.

Neprivalomas

PlVidSlait

Double

Centimetro tikslumu

 

Griovio plotis viduryje šlaito, metrais

15.

Neprivalomas

PlIsorSlai

Double

Centimetro tikslumu

 

Griovio plotis viršuje, metrais

16.

Privalomas

D_medz

Integer

 

D_DangosTipas

Pasirenkama šlaito sutvirtinimo medžiaga

17.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama prižiūrinti įmonė

18.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

20.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

21.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

22.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

 

 

9 lentelė. Tiltų duomenų specifikacija (linijinis objektas)  

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

3.

Privalomas

StatTipas

Integer

 

D_StatinioTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas statinio tipas

4.

Privalomas

Indeksas

String

50

 

Tilto indeksas

5.

Privalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Tilto pradžia ir pabaiga nustatoma ties skersine linija, jungiančia perėjimo plokštę su tiltu.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

6.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

8.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

9.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

10.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

11.

Privalomas

TiltoIlgis

Double

Centimetro tikslumu

 

Statinio ilgis, metrais

12.

Privalomas

T_Plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Statinio plotis, metrais

13.

Neprivalomas

Plotas

Double

Kv.metro tikslumu

 

Statinio plotas, kvadratiniais metrais

14.

Privalomas

MaxDalPl

Double

Centimetro tikslumu

 

Maksimalus važiuojamosios dalies plotis, metrais

15.

Privalomas

T_Aukstis

Double

Centimetro tikslumu

 

Tilto aukštis, metrais

16.

Privalomas

MaxTarpAuk

Double

Centimetro tikslumu

 

Maksimalus tarpatramių aukštis

17.

Privalomas

Dal_PlPir

Double

Centimetro tikslumu

 

Statinio važiuojamosios dalies plotis pirmyn, metrais

18.

Privalomas

Dal_PlAtgl

Double

Centimetro tikslumu

 

Statinio važiuojamosios dalies plotis atgal, metrais

19.

Privalomas

SkirJ_Pl

Double

Centimetro tikslumu

 

Statinio skiriamosios juostos plotis, metrais

20.

Privalomas

KugiuPl

Double

Kv.centimetro tikslumu

 

Kūgių plotas, kvadratiniais metrais

21.

Privalomas

KugiuSutTp

Integer

 

D_KugiuSutvirtinimoTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas kūgių sutvirtinimo tipas

22.

Privalomas

KSalitlPl

Double

Centimetro tikslumu

 

Statinio kairiojo šalitilčio plotis, metrais

23.

Privalomas

DSalitlPl

Double

Centimetro tikslumu

 

Statinio dešiniojo šalitilčio plotis, metrais

24.

Privalomas

KSalitlPlP

Double

Centimetro tikslumu

 

Statinio kairiojo šalitilčio plotis pirmyn, metrais

25.

Privalomas

DSalitlPlP

Double

Centimetro tikslumu

 

Statinio dešiniojo šalitilčio plotis pirmyn, metrais

26.

Privalomas

KSalitlPlA

Double

Centimetro tikslumu

 

Statinio kairiojo šalitilčio plotis atgal,  metrais

27.

Privalomas

DSalitlPlA

Double

Centimetro tikslumu

 

Statinio dešiniojo šalitilčio plotis atgal, metrais

28.

Privalomas

TiltoTKod

String

50

 

Tilto tipo kodas

29.

Privalomas

TiltoTPav

String

250

 

Tilto tipo pavadinimas

30.

Privalomas

KertKlPav

String

250

 

Kliūties pavadinimas

31.

Privalomas

Kl_Sk

Integer

2

 

Kliūčių skaičius

32.

Privalomas

KertKlTip

Integer

 

D_KliutiesTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas kliūties tipas

33.

Privalomas

KSalitDang

 

 

D_DangosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas kairiojo šalitilčio dangos tipas

34.

Privalomas

DSalitDang

Integer

 

D_DangosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dešiniojo šalitilčio dangos tipas

35.

Privalomas

StatDanga

Integer

 

D_DangosTipas.

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas statinio dangos tipas

36.

Privalomas

AtitvTipas

Integer

 

D_AtitvaroTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas atitvaro tipas

37.

Privalomas

AtitvAukst

Double

Centimetro tikslumu

 

Atitvaro aukštis, metrais

38.

Privalomas

TureklTip

Integer

 

D_TurekluTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tilto turėklų tipas

39.

Privalomas

TureklAuks

Double

Centimetro tikslumu

 

Tilto turėklų aukštis, metrais

40.

Privalomas

AtrKiekis

Integer

2

 

Tilto atramų kiekis

41.

Privalomas

TarpatKiek

Integer

2

 

Tarpatramių kiekis

42.

Privalomas

TarpatIlgS

Double

Centimetro tikslumu

 

Tarpatramių ilgių suma

43.

Privalomas

KertKelNr

String

10

 

Kertamo kelio numeris

44.

Privalomas

KertKelKm

Double

Metro tikslumu

 

Statinio vieta kertamajame kelyje, kilometrais

45.

Privalomas

TiltoVard

String

50

 

Tilto vardas

46.

Privalomas

SlaitLaipt

Integer

2

 

Šlaito laiptai

47.

Privalomas

SlaitLatak

Integer

2

 

Šlaito latakai

48.

Privalomas

DefPjTipas

Integer

 

D_DeformaciniuPjuviuTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas deformacinio pjūvio tipas

49.

Privalomas

DefPjKiek

String

2

 

Deformacinių pjūvių kiekis

50.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama prižiūrinti įmonė

51.

Privalomas

Matavo

String

50

 

Matavo

52.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

53.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

54.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

10 lentelė. Pralaidų duomenų specifikacija (taškinis objektas)  

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Lauko pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

3.

Privalomas

Km

Double

Metro tikslumu

 

Pralaidos vieta nustatoma kelio ir pralaidos ašių susikirtimo taške.

Jeigu pralaida yra nuovažoje, pralaidos vieta kelio ašinėje linijoje nustatoma pagal 21 punkto reikalavimus.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

4.

Privalomas

X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

5.

Privalomas

Y

Double

Metro tikslumu

 

6.

Neprivalomas

Puse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

7.

Privalomas

PralaidPad

Integer

 

D_PralaidosPadetis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama pralaidos padėtis

8.

Privalomas

PralaidTip

Integer

 

D_PralaidosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pralaidos tipas

9.

Privalomas

Kliutis

Integer

 

D_KliutiesTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas kliūties tipas

10.

Privalomas

Kl_Pav

String

50

 

Kliūties pavadinimas

11.

Privalomas

Ang_D

Double

Centimetro tikslumu

 

Pralaidos angos skersmuo, metrais

12.

Privalomas

Plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Pralaidos plotis, metrais

13.

Privalomas

Aukstis

Double

Centimetro tikslumu

 

Pralaidos aukštis, metrais

14.

Privalomas

Ang_Sk

Integer

 

 

Pralaidos angų skaičius

15.

Privalomas

Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

 

Pralaidos ilgis, metrais

16.

Neprivalomas

LatakNuol

Double

 

 

Pralaidos latako nuolydis %

17.

Neprivalomas

ZieduSk

Integer

 

 

Pralaidos žiedų skaičius, vienetais

18.

Privalomas

StatMedz

Integer

 

D_StatybineMedziaga

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga

19.

Privalomas

ItekAntTip

Integer

 

D_AntgalioTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas įtekėjimo antgalio tipas

20.

Privalomas

IstkAntTip

Integer

 

D_AntgalioTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ištekėjimo antgalio tipas

21.

Neprivalomas

SieneliuSt

Double

Centimetro tikslumu

 

Pralaidos sienelių storis

22.

Neprivalomas

SparnoIlg

Double

Centimetro tikslumu

 

Pralaidos sparno ilgis

23.

Neprivalomas

PamatoIgil

Double

Centimetro tikslumu

 

Pralaidos pamato įgilinimas

23.

Neprivalomas

PagrinTip

Integer

 

D_PagrindoTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pagrindo tipas

25.

Neprivalomas

SankAuk

Double

Centimetro tikslumu

 

Sankasos aukštis virš pralaidos, metrais

26.

Neprivalomas

ItekAltit

Double

Centimetro tikslumu

 

Pralaidos įtekėjimo altitudė

27.

Neprivalomas

IzolTip

Integer

 

D_IzoliacijosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pralaidos izoliacijos tipas

28.

Neprivalomas

SiuliuSand

Integer

 

D_SiuliuSandarumas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas pralaidos siūlių sandarumas

29.

Neprivalomas

Foto

String

250

 

Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas

30.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama prižiūrinti įmonė

31.

Privalomas

Matavo

String

50

 

Matavo

32.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

33.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

34.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

11 lentelė. Aikštelių duomenų specifikacija (taškinis objektas)  

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

Km

Double

Metro tikslumu

 

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

4.

Privalomas

Y

Double

Metro tikslumu

 

5.

Privalomas

KelioPuse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

6.

Privalomas

AN_Kelio

Double

Centimetro tikslumu

 

Aikštelės atstumas nuo kelio ašinės linijos, metrais.

7.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

8.

Privalomas

Tipas

Integer

 

D_AikstelesTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas aikštelės tipas

9.

Privalomas

Servisas

String

50

 

Aikštelėje teikiamos paslaugos rūšis.

10.

Neprivalomas

Klase

Integer

 

D_AikstelesKlase

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės klasė

11.

Privalomas

DangosTip

Integer

 

D_DangosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas

12.

Privalomas

Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

 

Aikštelės ilgis, metrais.

13.

Privalomas

Plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Aikštelės plotis, metrais

14.

Privalomas

Plotas

Double

Kv.metro tikslumu

 

Aikštelės plotas, kvadratiniais metrais

15.

Privalomas

E_Tipas

Integer

 

D_AikstelesElementoTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas aikštelės elemento tipas

16.

Privalomas

E_Kiekis

Integer

2

 

Aikštelės elemento kiekis

17.

Privalomas

E_Plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Aikštelės elemento plotis, metrais

18.

Privalomas

E_Plotas

Double

Kv.metro tikslumu

 

Aikštelės elemento plotas, kvadratiniais metrais

19.

Privalomas

E_Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

 

Aikštelės elemento ilgis, metrais

20.

Privalomas

E_StatMed

Integer

 

D_StatybineMedziaga

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama aikštelės elemento statybinė medžiaga

21.

Privalomas

E_Apr

String

100

 

Aikštelės elemento aprašymas

22.

Neprivalomas

Foto

String

250

 

Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas

23.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo parenkama prižiūrinti įmonė

24.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

25.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

26.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

27.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

12 lentelė. Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų duomenų specifikacija (linijinis objektas)

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio pavadinimas

2.

Privalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Tako pradžia ir pabaiga nustatomos kelio ašyje, ties tako pradžia ir pabaiga pagal 21 punkto reikalavimus.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

4.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

5.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

6.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

8.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

9.

Privalomas

KelioPuse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

10.

Neprivalomas

VAtsNuoAsi

Double

Centimetro tikslumu

 

Tako atstumas nuo kelio ašinės linijos nustatomas, apskaičiavus viename kilometre trijų matavimų aritmetinį vidurkį

11.

Privalomas

TakoTipas

Integer

 

D_TakoTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas tako tipas

12.

Neprivalomas

Ilgis

Double

Metro tikslumu

 

Tako ilgis nustatomas, išmatavus tako ašinę liniją

13.

Privalomas

Plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Tako ir jo dangos pločiai nustatomi ten, kur ryškiai matosi pasikeitimai, apskaičiavus atliktų trijų matavimų aritmetinį vidurkį.

14.

Privalomas

D_Tipas

Integer

 

D_DangosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo  pasirenkamas dangos tipas

15.

Privalomas

D_Plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Tako dangos ir sankasos pločiai nustatomi ten, kur ryškiai matosi pasikeitimai, apskaičiavus atliktų trijų matavimų aritmetinį vidurkį.

16.

 

S_Plotis

Double

Metro tikslumu

 

17.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo parenkama prižiūrinti įmonė

18.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

19.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

20.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

21.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

13 lentelė. Kelio ženklų duomenų specifikacija (taškinis objektas)

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

Km

Double

Metro tikslumu

 

Kelio ženklo vieta nustatoma kelio ašyje, išvedant statmenį nuo kelio ženklo į kelio ašį pagal 21 punkto reikalavimus.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

4.

Privalomas

Y

Double

Metro tikslumu

 

5.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

6.

Privalomas

KelioPuse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

7.

Neprivalomas

AN_Kelio

Double

Centimetro tikslumu

 

Atstumas nuo kelio ašies, metrais

8.

Privalomas

Tipas

Integer

 

D_KelioZenkloTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas kelio ženklo tipas

9.

Privalomas

KETKodas

String

10

 

Kelio ženklo kodas nustatomas pagal kelių eismo taisykles

10.

Privalomas

Plotas

Double

Kv.centrimetro tikslumu

 

Ženklo plotas, kvadratiniais metrais

11.

Privalomas

TvirtAuk

Double

Centimetro tikslumu

 

Ženklo tvirtinimo aukštis, metrais

12.

Privalomas

AtrTipas

Integer

 

D_KelioZenkloAtramosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ženklo atramos tipas

13.

Privalomas

AtrKiekis

Integer

2

 

Ženklo atramų kiekis

14.

Privalomas

Info                           

String

250

 

Laisvu tekstu įrašoma charakteringa ženklo informacija.

15.

Privalomas

Foto

String

255

 

Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas

16.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo parenkama prižiūrinti įmonė

17.

Privalomas

Matavo

String

255

 

Matavo

18.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

19.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

20.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

14 lentelė. Nuovažų duomenų specifikacija (taškinis objektas)

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris.

2.

Privalomas

Km

Double

Metro tikslumu

 

Nuovažos vieta nustatoma kaip kelio ir nuovažos ašių susikirtimo taškas, pagal 21 punkto reikalavimus.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

4.

Privalomas

Y

Double

Metro tikslumu

 

5.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

6.

Privalomas

KelioPuse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

7.

Privalomas

NuovazTip

String

50

 

Įvedamas nuovažos tipas

8.

Privalomas

Kryptis

Integer

 

D_Kryptis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama nuovažos kryptis

9.

Privalomas

Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

 

Nuovažos ilgis metrais

10.

Privalomas

S_Plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Nuovažos sankasos plotis, metrais

11.

Privalomas

D_Plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

Nuovažos dangos plotis, metrais

12.

Privalomas

D_Tipas

Integer

 

D_DangosTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas dangos tipas

13.

Neprivalomas

Aprasymas

String

255

 

Nuovažos aprašymas

14.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo parenkama prižiūrinti įmonė

15.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

16.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

17.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

18.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

15 lentelė. Kelių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimo taškų duomenų specifikacija (taškinis objektas)  

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris.

2.

Privalomas

Km

Double

Metro tikslumu

 

Apšvietimo atramos vieta nustatoma, išvedant statmenį nuo apšvietimo atramos į kelio ašį pagal 21 punkto nurodymus.

Pateikiama, kai matuojama nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

4.

Privalomas

Y

Double

Metro tikslumu

 

5.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

6.

Privalomas

KelioPuse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

7.

Neprivalomas

AN_Kelio

Double

Centimetro tikslumu

 

Atramos atstumas nuo kelio ašies linijos, metrais

8.

Privalomas

A_Aukst

Double

Centimetro tikslumu

 

Atramos aukštis, metrais

9.

Privalomas

LempuKiek

Integer

2

 

Lempų skaičius ant atramos

10.

Privalomas

AtrSaugKl

Integer

 

D_AtramosSaugumoKlase

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama atramos saugumo klasė

 

11.

Privalomas

A_Konstr

Integer

 

D_AtramosKonstrukcija

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama atramos konstrukcija

12.

Neprivalomas

KronstIlg

Double

Centimetro tikslumu

 

Kronšteino ilgis, metrais

13.

Neprivalomas

Foto

String

250

 

Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas

14.

Privalomas

Priziuri

Integer

4

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo parenkama prižiūrinti įmonė

15.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

16.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

17.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

18.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

 

16 lentelė. Kelio apsauginių atitvarų duomenų specifikacija (linijinis objektas)   

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Kelio atitvaro pradžia ir pabaiga nustatoma kelio ašies taškuose pagal 21 punkto nurodymus.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

4.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

5.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

6.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

8.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

9.

Neprivalomas

AN_Kelio

Double

Centimetro tikslumu

 

Atstumas nuo kelio ašies linijos, metrais

10.

Privalomas

KelioPuse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

11.

Privalomas

AtitvTipas

Integer

 

D_AtitvaroTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas atitvaro tipas

12.

Neprivalomas

Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

 

Atitvaro ilgis, metrais

13.

Privalomas

PriesAtitv 

Integer

 

D_AtitvarasPriesakinantis

Jei atitvaras yra priešakinantis įvedama reikšmė – taip, jei ne – ne

14.

Privalomas

AtsPrieAti

Double

Centimetro tikslumu

 

Atstumas tarp priešakinančių elementų, metrais

15.

Privalomas

AukPriesAt

Double

Centimetro tikslumu

 

Priešakinančių atitvarų aukštis, metrais

16.

Privalomas

MdzPriesAt

Integer

 

D_StatybineMedziaga

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga

17.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo parenkama prižiūrinti įmonė

18.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

19.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

20.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

21.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

17 lentelė. Atraminių sienelių duomenų specifikacija (linijinis objektas)  

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Atraminių sienelių pradžia ir pabaiga nustatoma kelio ašies taškuose pagal 21 punkto nurodymus.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

4.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

5.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

6.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

8.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

9.

Neprivalomas

AN_Kelio

Double

Centimetro tikslumu

 

Atraminės sienelės atstumas nuo kelio ašies linijos, metrais

10.

Privalomas

KelioPuse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

11.

Privalomas

SienTipas

Integer

 

D_AtraminesSienelesTipas

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas atraminės sienelės tipas

12.

Privalomas

Aukstis

Double

Centimetro tikslumu

 

Vidutinis atraminės sienelės aukštis

13.

Neprivalomas

Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

 

Atraminės sienelės ilgis, metrais

14.

Privalomas

Plotis

Double

Centimetro tikslumu

 

 

15.

Neprivalomas

Aprasymas

String

150

 

Sienelės aprašymas

16.

Privalomas

StatMedz

Integer

 

D_StatybineMedziaga

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga

17.

Neprivalomas

Foto

String

250

 

Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas

18.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo parenkama prižiūrinti įmonė

19.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

20.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

21.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

22.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

18 lentelė. Akustinių sienelių duomenų specifikacija (linijinis objektas)

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Akustinės sienelės pradžios ir pabaigos taškai nustatomi kelio ašinėje linijoje pagal 21 punkto nurodymus.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

4.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės)

5.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

6.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

8.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

9.

Neprivalomas

AN_Kelio

Double

Centimetro tikslumu

 

Atstumas nuo kelio ašies linijos iki akustinės sienelės

10.

Privalomas

KelioPuse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

11.

Privalomas

ASienTipas

Integer

 

D_AkustinesSienutesTipas

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas sienelės tipas

12.

Privalomas

Aukstis

Double

Centimetro tikslumu

 

Vidutinis akustinės sienutės aukštis, metrais

13.

Neprivalomas

Ilgis

Double

Centimetro tikslumu

 

Akustinės sienelės ilgis, metrais

14.

Privalomas

StatMedz

Integer

 

D_StatybineMedziaga

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama statybinė medžiaga

15.

Neprivalomas

Foto

String

250

 

Skaitmeninės nuotraukos rinkmenos pavadinimas

16.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo parenkama prižiūrinti įmonė

17.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

18.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

19.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

21.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

19 lentelė. Kelio horizontaliojo ženklinimo duomenų specifikacija (linijinis objektas). Horizontalaus ženklinimo simboliai taip pat  pateikiami kaip linijinis objektas kilometražo didėjimo kryptimi.  

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Neprivalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Kelio ženklinimo pradžios ir pabaigos taškai nustatomi kelio ašinėje linijoje pagal 21 punkto nurodymus.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Neprivalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

4.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

5.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

6.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

8.

Privalomas

Vaz_Dalis

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

9.

Privalomas

Kelio_Puse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

10.

Privalomas

Zenk_tipas

Integer

 

D_HorizontalausZenklinimoTipas

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ženklinimo tipas

 

11.

Privalomas

Zenk_KET

Integer

 

D_HorizontalausZenklinimoTipasKET

Ženklinimo tipas pagal kelių eismo taisykles

12.

Privalomas

Zenk_struk

Integer

 

D_HorizZenklStruktura

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ženklinimo tipas: ištisinis; struktūrinis

 

13.

Privalomas

ZenklinimoMedziaga

Integer

 

D_ZenklinimoMedziaga

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama ženklinimo medžiaga

14.

Privalomas

Zenk_medz

Integer

 

D_ZenklinimoMedziagosStoris

 

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkamas ženklinimo medžiagos storis

15.

Privalomas

Ilgis_m

Double

Centimetro tikslumu

 

Ženklinimo linijų ilgis, metrais

16.

Privalomas

Plotis_m

Double

Centimetro tikslumu

 

Ženklinimo linijų plotis, metrais

17.

Privalomas

Plotas_m2

Double

Kv.centimetro tikslumu

 

Ženklinimo linijų plotas, kvadratiniais metrais.

18.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

19.

Privalomas

Mat_data

Date

 

 

Matavimo data

20.

Privalomas

Gar_data

Date

 

 

Garantinio termino data

21.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

22.

Privalomas

Prid_data

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

20 lentelė. Kelio signalinių stulpelių duomenų specifikacija (linijinis objektas)

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Kelio signalinių stulpelių ruožo pradžios ir pabaigos taškai nustatomi kelio ašinėje linijoje pagal 21 punkto nurodymus.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

4.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

5.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

6.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

8.

Privalomas

KelioPuse

Integer

 

D_Puse

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama kelio pusė

9.

Privalomas

RuozoIlgis

Double

Metro tikslumu

 

 

10.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer

 

D_VaziuojamojiDalis

Iš galimų reikšmių sąrašo pasirenkama važiuojamoji dalis

11.

Privalomas

Kiek_Ruoze

Integer

4

 

Signalinių stulpelių kiekis kilometre vienetais

12.

Privalomas

Priziuri

Integer

 

D_Priziuri

Iš galimų reikšmių sąrašo parenkama prižiūrinti įmonė

13.

Privalomas

Matavo

String

250

 

Matavo

14.

Privalomas

M_Data

Date

 

 

Matavimo data

15.

Neprivalomas

Pastabos

String

255

 

Pastabos

16.

Privalomas

Galioj_Pr

Date

 

 

Rangovo aliktų darbų perdavimo akto pasirašymo data

 

21 lentelė. Kelio aptvėrimų duomenų specifikacija (linijinis objektas) 

 

Eil. Nr.

Atributo pildymas

Pavadinimas

Lauko tipas

Lauko ilgis ir (ar) tikslumas

Klasifikatorius

Pastabos

1.

Privalomas

KelioNr

String

10

 

Kelio numeris

2.

Privalomas

PradziaKm

Double

Metro tikslumu

 

Aptvėrimų pradžios ir pabaigos taškai, vartų vietos nustatomos kelio ašinėje linijoje pagal 21 punkto reikalavimus.

Pateikiama, kai matuojama atstumas nuo kelio pradžios

3.

Privalomas

PabaigaKm

Double

Metro tikslumu

 

4.

Privalomas

Pr_X

Double

Metro tikslumu

 

Geografinės koordinatės

5.

Privalomas

Pr_Y

Double

Metro tikslumu

 

6.

Privalomas

Pab_X

Double

Metro tikslumu

 

7.

Privalomas

Pab_Y

Double

Metro tikslumu

 

8.

Privalomas

Vaz_Dal

Integer