LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, PRIPAŽINIMO APELIACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. V-660

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37 punktu ir Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-519 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“, 4, 8 ir 9 punktais:

1. S u d a r a u Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinę komisiją (toliau – komisija):

1.1. Rolandas Zuoza, švietimo ir mokslo viceministras (komisijos pirmininkas);

1.2. Virginija Rinkevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

1.3. Inga Čypienė, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamento Vidaus tarnybos valdymo skyriaus patarėja;

1.4. Marius Dijokas, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas;

1.5. Birutė Kindurienė, Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja;

1.6. Rita Liepuonienė, Vilniaus kolegijos Studijų tarnybos vadovė;

1.7. Ramūnas Loda, Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjas;

1.8. Giedrė Pačėsienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė;

1.9. Birutė Noreikaitė, Lietuvos studentų sąjungos atstovė;

1.10. Olga Pacevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

1.11. Danutė Bronė Puchovičienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė;

1.12. Asta Radzevičienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto tarptautinių ryšių prorektorė;

1.13. Dalia Švelnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

2. S k i r i u Rūtą Ramanauskienę, Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vyresniąją specialistę, komisijos sekretore.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. V-654 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinės komisijos sudarymo“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                      Audronė Pitrėnienė