Visagino savivaldybės taryba

 

sprendimas

Dėl visagino SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. TS-229

Visaginas

 

 

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, nusprendžia:

1. Patvirtinti Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. TS-87 „Dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“.

3. Nurodyti, kad šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Dalia Štraupaitė

 

PATVIRTINTA

Visagino savialdybės tarybos

2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-229

 

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKYMO IR ŠVAROS

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau –Taisyklės) nustato Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių, gatvių, kiemų, bendrojo naudojimo teritorijų, privačių žemės sklypų, daugiabučių namų bendrijų, sodų bendrijų, įvairios paskirties įrenginių, pastatų ir privačių namų valdų priežiūros tvarką.

2. Taisyklių tikslas – užtikrinti, kad Savivaldybės teritorija būtų tinkamai tvarkoma ir nebūtų pažeidžiamos visuomenės kokybiško gyvenimo sąlygos.

3. Savivaldybė organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtų viešojo naudojimo teritorijų valymą ir priežiūrą.

4. Taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims visoje Savivaldybės teritorijoje.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Atliekų turėtojas – atliekų gamintojas arba fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi atliekų.

5.2. Priskirta teritorija– Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais norminiais aktais priskirti sklypai asmenims, kurie valdo juos nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, ir kurie įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

5.3. Statinio naudotojas statinio savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį ar jo dalį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu.

5.4. Statybvietė– statinio statybos darbų vieta, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus ir gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis. Nesutapimo atveju statybvietės dalimi taip pat laikomas žemės plotas, kurio statytojas nevaldo nuosavybės teise arba nevaldo ir nenaudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir kurio ribas nustato statytojo ir šio žemės ploto savininko (ar asmens, disponuojančio žeme) sutartis, ir statinys, kai visi statybos darbai atliekami statinio viduje.

5.5. Statinio statybos rangovas (toliau – rangovas) – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą rangos sutarties pagrindu.

5.6. Statytojas – fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis užsakovo funkcijas, atliekantis statybos, remonto, rekonstravimo, griovimo ir inžinerinių tinklų žemės kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje;

5.7. Statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus.

5.8. Statyba – veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, suremontuoti ar nugriauti esamą statinį. Ši sąvoka taip pat apima kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus ar statinių statybą kultūros paveldo objektų teritorijose.

5.9. Statybinės atliekos – atliekos, susidarančios atliekant statybos darbus.

5.10. Teritorija – prie pastato ar jų grupės priskirtas žemės sklypas, reikalingas statiniui (statiniams) eksploatuoti teritorijų planavimo dokumentų nustatyta tvarka, privati, nuomojama, priskirta ir bendro naudojimo teritorija ar kitais teisėtais pagrindais naudojama teritorija.

5.11. Teritorijų naudotojai – juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu naudojasi teritorija ar ją valdo.

5.12. Teritorijos tvarkytojai (asmenys) – butų savininkai (iki bus įsteigta bendrija ar paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius), gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, bendrojo naudojimo objektų administratorius, Savivaldybės administracija arba šių asmenų sutarčių pagrindu pasirinkti teritorijos tvarkymo paslaugų teikėjai, renginių organizatoriai, prekybininkai.

5.13. Turgavietė – teritorijų planavimo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prekybos veiklai suformuota lauko teritorija, pritaikyta prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose joje pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose), kurioje nuolat arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, sumokėję turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, gyvus gyvūnus, miško gėrybes, augalus, kitas ne maisto, taip pat ir naudotas prekes.

5.14. Viešojo naudojimo teritorija – valstybinėje ar savivaldybės žemėje esančios teritorijos, skirtos bendram viešam naudojimui, t. y. gatvės, keliai, vejos, pėsčiųjų takai ir šaligatviai, kiemai, kapinės, parkai, skverai, aikštės, paplūdimiai, pakrantės, viešojo transporto stotelės ir kitos teritorijos, už kurių švarą ir tvarką yra atsakinga Savivaldybės administracija.

5.15. Vasaros sezonas – periodas, kai pasireiškia vasaros sezono reiškiniai, tokie kaip kaitra, sausra, liūtys, audros, aukšta teigiama temperatūra ir pan.

5.16. Žiemos sezonas – periodas, kai pasireiškia žiemos sezono reiškiniai, tokie kaip šlapdriba, šaltis, lijundra, pustymas, sniegas, kruša, neigiama oro temperatūra ir pan.

6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJŲ PRIEŽIŪRA

 

7. Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymą ir priežiūrą, jų aprūpinimą būtiniausiomis priemonėmis (informaciniai stendai, šiukšliadėžės, poilsio suolai, tualetai ir kt.) organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracija.

8. Viešojo naudojimo teritorijos tvarkomos darbo dienomis nuo 7 valandos ryto, poilsio ir švenčių dienomis netvarkoma, išskyrus tuos atvejus, kai esant poreikiui valomas sniegas ir vykdomi kiti darbai, siekiant užtikrinti pėsčiųjų ir kelių transporto saugų eismą, arba kai tvarkyti būtina švenčių ir renginių metu ar po jų. Dirbant neturi būti trikdoma viešoji rimtis.

9. Kapinės tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Visagino savivavaldybės kapinių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos sprendimu.

10. Išorinė reklama įrengiama gavus leidimą. Leidimas išduodamas vadovaujantis Leidimų įrengti išorinę reklamą Visagino savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

11. Želdiniai, augantys ne miško žemėje, saugomi, prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos sprendimu.

12. Medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, kurios privalomos prižiūrint medžius ir krūmus, vandens telkinius, esančius želdynuose, vejas ir gėlynus visuose miestų ir miestelių želdynuose, išskyrus esančius privačioje žemėje ir privačioje namų valdoje.

13. Viešojo naudojimo teritorijoje renginiai organizuojami vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Renginių organizavimo Visagino savivaldybės viešosiose vietose taisyklių nustatyta tvarka.

14. Viešojo naudojimo teritorijoje prekiaujantys ar paslaugas teikiantys asmenys privalo turėti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas, laikytis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Prekybos ir paslaugų teikimo Visagino savivaldybės teritorijos viešosiose vietose taisyklių.

15. Viešojo maitinimo įstaigų savininkai, renginių organizatoriai, fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų reikalavimų, Savivaldybės tarybos patvirtintų Triukšmo prevencijos Visagino savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje naudojamų įrenginių triukšmo lygį, neviršijantį nustatyto triukšmo ribinio dydžio.

16. Žiemos sezono metu privaloma:

16.1. šalinti ledą, valyti sniegą, šalinti varveklius nuo gyvenamųjų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų. Vykdant šiuos darbus būtina laikytis darbo saugos reikalavimų (aptverti pavojingą teritoriją ir pan.), negadinti želdynų, nesugadinti antenų, komunikacijos ir elektros tinklų;

16.2. valyti ledą ir sniegą nuo paviršinio vandens surinkimo sistemos ir lietaus kanalizacijos šulinių grotelių;

16.3. valyti, tvarkyti ledą, sniegą, skaldą, prižiūrėti gatvių, šaligatvių, žaliųjų juostų vietas, pagal poreikį naudoti mechanizuotą gatvių valymą ir barstymą specialiomis tam pritaikytomis priemonėmis taip, kad būtų užtikrinamas saugus pėsčiųjų ir kelių transporto eismas;

16.4. prasidėjus plikšalai ir atsiradus poreikiui, barstyti priskirtas teritorijas tam skirtomis priemonėmis. Valymo darbai organizuojami taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas kelių transporto eismas;

16.5. vežti ir kaupti, laikyti sniegą bei specialias priemones tik tam skirtose vietose taip, kad netrukdytų pėsčiųjų ir kelių transporto eismui;

16.6. kaupti sniego ir ledo krūvas toliau nuo perėjų, viešojo transporto stotelių taip, kad nebūtų trukdoma pėsčiųjų ir kelių transporto eismui, užtikrinamas jų judėjimas ir vienas kito matomumas;

16.7. prasidėjus plikšalai, ledą pirmiausia reikia šalinti nuo laiptų, šaligatvių ir gatvių pavojinguose ruožuose, šaligatvių ir takų įkalnėse, naudojant slydimą mažinančias medžiagas.

17. Vasaros sezono metu privaloma:

17.1. rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šluoti smėlį, šienauti žaliąsias vejas, tvarkyti želdinius, sugrėbti ar sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas;

17.2. prižiūrėti ir tvarkyti paviršinio vandens surinkimo sistemas ir lietaus kanalizacijos šulinių paviršiaus teritorijas;

17.3. karštomis dienomis pagal poreikį laistyti gatves.

18. Asmenims draudžiama:

18.1.  laužyti, gadinti, ardyti inventorių, įrenginius (pvz., šiukšliadėžes, tvoreles ir pan.), pastatus, kelius, šaligatvius, takus;

18.2.  rašinėti, braižyti, piešti ar kitaip tepti ant grindinio (pėsčiųjų bei dviračių takų, aikščių ir pan., išskyrus kreida), pastatų, tvorų ir kitų statinių ar atskirų jų dalių (sienų, durų, langų ir kt.). Ant grindinio, pastatų, tvorų ir kitų statinių ar atskirų jų dalių piešti piešinius (grafičius) leidžiama tik suderinus maketą ir vietą su Savivaldybės administracija;

18.3. kabinti, džiovinti skalbinius viešojo naudojimo teritorijose;

18.4. montuoti, statyti įrenginius sportiniams ar kitokiems žaidimams ar pan. ne tam skirtose vietose;

18.5. teršti fontanus atliekomis, šiukšlėmis, valikliais, cheminėmis medžiagomis, higienos priežiūros priemonėmis ar skysčiais, gadinti fontanų įrangą, naudoti jų vandenį ne pagal paskirtį (draudimas naudoti valiklius ir chemines medžiagas netaikomas fontanus prižiūrintiems asmenims);

18.6. dėti vainikus, akmenis, paminklus, kryžius gatvėse, ant šaligatvių ir kitose ne tam skirtose vietose (žmonių žuvimo vietose ir kitais atvejais);

18.7.  naudoti įrankius ar medžiagas, gadinančius kelio ženklus, ar kitaip gadinti kelio ženklinimą;

18.8. savavališkai, be Savivaldybės administracijos leidimo, įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą) keliuose, gatvėse ir automobilių stovėjimo aikštelėse.

19. Viešojo naudojimo teritorijose taip pat taikomi draudimai, numatyti Taisyklių 32 punkte.

 

III SKYRIUS

PRISKIRTŲ TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

20. Kiekvienas asmuo prižiūri ir tvarko priskirtą teritoriją vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais. Asmenys privalo tvarkyti priskirtą teritoriją, rūpintis jos estetiniu vaizdu ir prižiūrėti taip, kad nepakenktų tretiesiems asmenims.

21. Už tinkamą ir aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkantį nuotekų kaupimo rezervuarų eksploatavimą atsakingi nuotekų kaupimo rezervuarų savininkai ir (ar) naudotojai.

22. Asmenys, laikantys gyvūnus, mėšlą ir srutas privalo tvarkyti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugo ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintu Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu.

23. Jei asmenys neturi galimybių tvarkyti priskirtų teritorijų savo jėgomis, jie privalo sudaryti sutartis su šias paslaugas teikiančiais asmenimis.

24. Tuo atveju, kai teritorija priklauso keliems asmenims, privaloma tvarkyti priskirtą teritoriją visiems asmenims proporcingai pagal valdomą pastato plotą ar teritorijos (sklypo) dalį arba pagal savininkų susitarimą. Nesant pasiskirstymo arba susitarimo atsakomybė už Taisyklių nesilaikymą taikoma visiems asmenims.

25. Prekiauti turgavietėse leidžiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis taisyklėmis ir jose numatytais reikalavimais.

26. Asmenys prie nuolatinių ar laikinų prekybos ar paslaugų teikimo vietų pastato šiukšliadėžes. Už šiukšliadėžių švarą ir tvarką, plovimą, dezinfekavimą ir tinkamą jų išvaizdą yra atsakingi asmenys, kuriems priskirtoje teritorijoje jos pastatytos.

27. Žemės savininkų ar kitų naudotojų teises ir pareigas, susijusias su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga, nustato Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas.

28. Priskirtoje teritorijoje asmenys privalo:

28.1.  nuolat tvarkyti, valyti, remontuoti, dažyti ir prižiūrėti statinių fasadus, užtikrinti estetiškai tvarkingą ir vientisą fasadų išvaizdą, remiantis galiojančiais teisės aktais;

28.2. prižiūrėti automobilių ir kitų transporto priemonių stovėjimo vietas, aikšteles, horizontalųjį ženklinimą ir vertikalius ženklus, kad jie būtų tinkamos išvaizdos, nesugadinti ir švarūs, o juos sunaikinus, sugadinus ar esant būtinybei juos atnaujinti informuoti Savivaldybės administraciją arba pastatyti naujus ženklus;

28.3. nuolat prižiūrėti, tvarkyti paviršinio vandens surinkimo sistemas ir lietaus kanalizacijos šulinių paviršiaus teritorijas;

28.4. sausą žolę, nendres, nukritusius lapus, šiaudus, laukininkystės, augalinės kilmės liekanas lauko sąlygomis deginti tik surinktas (sugrėbtas) į krūvas, kai nėra galimybių jų kompostuoti (arba kompostavimas gali sąlygoti augalų kenkėjų plitimą) ar kitaip panaudoti ne arčiau kaip 30 metrų nuo statinių, 50 metrų nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos.

29. Kai sugrėbtų (surinktų) augalų, jų dalių vieno deginimo metu deginamas kiekis viršija 5 m3 tūrio arba deginama iškart keliose vietose, apie deginimo vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 1 valandą telefonu privaloma pranešti artimiausiam Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniui ir (ar) atitinkamos miškų urėdijos padaliniui (girininkijai). Draudžiama nurodytas liekanas deginti miškų gaisrams kilti palankiomis dienomis, tai yra esant IV–V klasės miškų gaisringumui, bei miškuose, aukštapelkėse, durpingose vietose ir mieste (išskyrus laužų kūrenimą nustatytose vietose).

30.  Priskirtoje teritorijoje žiemos sezonu asmenys privalo:

30.1. valyti ledą, sniegą ir varveklius nuo gyvenamųjų namų bei kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių, balkonų. Vykdant šiuos darbus būtina laikytis darbo saugos reikalavimų (aptverti pavojingą teritoriją ir pan.), nesugadinti antenų, komunikacijos ir elektros tinklų;

30.2. valyti ledą ir sniegą nuo paviršinio vandens surinkimo sistemos šulinių dangčių ir grotų;

30.3. įsigyti specialių priemonių (smėlio mišinio ir pan.) kiekvienam žiemos sezonui priskirtoms teritorijoms prižiūrėti;

30.4. vežti ir kaupti, laikyti sniegą bei specialias priemones tik tam skirtose vietose;

30.5. kaupti sniego ir ledo krūvas taip, kad nebūtų trukdoma pėsčiųjų ir kelių transporto eismui, užtikrinamas jų judėjimas ir matomumas.

31. Priskirtoje teritorijoje vasaros sezonu asmenys privalo:

31.1. valyti smėlį, dulkes, purvą, rinkti lapus, šakas ir kitas šiukšles. Valant neturi būti trikdomas pėsčiųjų ir kelių transporto eismas;

31.2. surinktas atliekas išvežti į kompostuojamųjų atliekų aikšteles arba tam skirtas vietas;

31.3. šienauti žaliąsias vejas, tvarkyti želdinius.

32. Priskirtoje teritorijoje asmenims draudžiama:

32.1 užsiimti bet kokia veikla, kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ir skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;

32.2. kaupti ir palikti šiukšles, atliekas po medžiais, krūmais, ant žaliųjų vejų ir gėlynų;

32.3. laikyti po medžiais ir krūmais barstyti skirtą smėlį ir kitas medžiagas;

32.4.  surinktas šiukšles bei sąšlavas palikti, mesti iš vienos teritorijos į kitą;

32.5. išvežti ir palikti šiukšles ir atliekas miškų masyvuose, užmiesčio teritorijose, sodų ir garažų bendrijose, pakelėse ir kitose ne tam skirtose vietose;

32.6. šluoti sąšlavas į paviršinio vandens surinkimo sistemos ir lietaus kanalizacijos šulinius, pilti į juos vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų bei užsidegančių medžiagų, paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ir kitas atliekas;

32.7. mėtyti šiukšles, atliekas, kitus daiktus pro daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų pastatų langus, balkonus ir pan.;

32.8. mėtyti nuorūkas, kramtomąją gumą, popierius ir kitaip šiukšlinti;

32.9. kūrenti laužus, kurti ugnį ne tam skirtoje vietoje;

32.10. keisti daugiabučių ir visuomeninių pastatų fasadų ar fasado elementų (balkonų, langų, durų, lodžijų) spalvą ir apdailos medžiagą be Savivaldybės administracijos vyriausiojo architekto suderinimo;

32.11. kabinti ant medžių sūpuokles ir skalbinius, kalti vinimis, raišioti viela prie medžių kokius nors įrenginius ar daiktus;

32.12. mindžioti gėlynus, vejas, skinti bei rauti gėles, ardyti veją;

32.13.  kabinti, tvirtinti skelbimus, kitas informacines iškabas ar kitokią informaciją ant medžių, krūmų, kelio ženklų, informacinių nuorodų, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose be Savivaldybės administracijos leidimo;

32.14. vykdyti veiklą trikdant gyventojų poilsį ir ramybę leistinas triukšmo normas viršijančiais darbais, išskyrus avarijų likvidavimo ir kitais būtinais atvejais;

32.15. veisti, lesinti laukinius paukščius (karvelius, balandžius, varnas, žvirblius ir kt.) balkonuose, atvirose naudojimo patalpose, daugiabučių namų teritorijose ir kitose žmonių susibūrimo vietose (išskyrus žiemos sezono metu tam specialiai pritaikytose lesyklėlėse, kurios negali būti kabinamos prie balkono ar daugiabučio namo langų, jeigu tam šalia gyvenantys kaimynai, kurių butų sienos, lubos ir grindys ribojasi su lesinti laukinius paukščius ketinančio asmens butu, išreiškia prieštaravimą tiesiogiai žodine forma ar pateikia rašytinį skundą Visagino savivaldybės administracijai;

32.16. šlapintis ne tam skirtose vietose.

 

 

IV SKYRIUS

TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI VYKDANT STATYBOS DARBUS

 

33. Savivaldybės teritorijoje statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys.

34. Statybvietes, įvažiavimus į jas prižiūri statytojas (užsakovas) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) arba statytojas rangovas (kai statyba vykdoma rangos būdu) (toliau – statytojas ir rangovas). Statytojas arba rangovas privalo:

34.1. savo ar samdytą transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų sugadintos gatvių, šaligatvių dangos, dviračių ir pėsčiųjų takai, vejos ir želdynai;

34.2. užtikrinti, kad statybos vietoje būtų palaikoma švara ir tvarka, atitinkanti higienos normų reikalavimus, prižiūrėti statybos aikšteles ir įvažiuojamuosius kelius į jas;

34.3. vykdant statinių statybos ir griovimo, žemės kasimo ir sklypo lyginimo darbus organizuoti išvažiuojančių transporto priemonių nuvalymą ir (ar) plovimą tam, kad purvas nuo ratų nebūtų paskleidžiamas gatvėse ir jos nebūtų teršiamos.

35. Statytojas arba rangovas privalo atstatyti išardytus šulinius bei jų dangčius, išardytą dangą pagal jų įrengimo reikalavimus ir atliktus darbus perduoti savininkui (naudotojui).

36. Statytojas arba rangovas privalo laikytis Triukšmo prevencijos Visagino savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos sprendimu.

37. Statant, rekonstruojant ar remontuojant namus, butus, kitas patalpas susikaupusias statybines atliekas ir laužą iš statybos ir remonto vietų išveža arba statytojas, arba rangovas. Tikrintojams pareikalavus statytojas arba rangovas privalo pateikti sutartis dėl atliekų išvežimo ir / ar deklaracijas apie statybos ir remonto atliekų išvežimą.

38. Asmenys, iškėlę, perkėlę ar išvežę laikiną statinį, privalo išvežti šiukšles, atliekas ir sutvarkyti žemės sklypą, kuriame stovėjo laikinas statinys.

39. Asbesto turinčius gaminius ir asbesto turinčias atliekas privaloma tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

40. Statinių naudotojai privalo aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į nenaudojamus arba nebaigtus statyti pastatus (jų dalis, patalpas), atlikti privalomuosius darbus, teisės aktų nustatyta tvarka užbaigti statyti,  suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius (jų dalis), jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai, ir sutvarkyti statiniams priskirtą teritoriją.

41. Rekomenduoti apleistų pastatų savininkams uždengti pastatus tentais.

42. Leidimą fiziniams ir juridiniams asmenims atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose ir kt.) išduoda Savivaldybės administracija.

43. Rekomenduoti apleistų pastatų savininkamas uždengti pastatus tentais.

44. Asmenys (juridiniai ar fiziniai), baigę žemės kasimo darbus pagal Savivaldybės administracijos išduotą leidimą atlikti žemės kasinėjimo darbus, privalo atkurti pažeistą dangą statybos darbų vykdymo vietoje iki dangos būklės ne blogesnės už pradinę, raštu informuoti Savivaldybės administraciją ir nuolatinę darbų priėmimo komisiją, sudaromą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuri patikrina objektą (atkurtą dangą) ir pasirašo žemės kasinėjimo darbų užbaigimo aktą.

45. Statybvietėse draudžiama:

45.1. vykdant žemės darbus, užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius;

45.2. laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar trukdančias pėsčiųjų ir / ar kelių transporto dalyvių saugiam eismui;

45.3. sandėliuoti statybines medžiagas bei statybines atliekas, teršiančias aplinką, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėje ar už jos ribų bei teršti jų atliekomis aplinkines teritorijas;

45.4. išvažiuoti iš statybvietės purvinomis transporto priemonėmis ir teršti gatves.

V SKYRIUS

ORO KOKYBĖS GERINIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

46. Teritorijų naudotojai (kai vykdomi statybos darbai) privalo:

46.1. siekti mažinti miesto oro taršą (diegti oro taršą mažinančias priemones ir technologijas, pvz., priemones efektyvesniam ir spartesniam aikščių ir šaligatvių valymui);

46.2. atliekant statybinių konstrukcijų ardymo darbus ir (ar) kitus dulkėtumą sukeliančius darbus, naudoti drėkinimo įrenginius, tvarkingą įrangą, sukomplektuotą su dulkių surinkimo priemonėmis ir kt.

47. Viršiję dėl ūkinės ar kitos veiklos gyvenamosios aplinkos oro užterštumo nustatytą ribinę vertę (leistiną užterštumo lygį), reglamentuotą Lietuvos higienos normos ir Aplinkos oro apsaugos įstatymo, fiziniai ir juridiniai asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka ir atlygina gyventojų sveikatai padarytą žalą,

 

VI SKYRIUS

ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

48. Statant, remontuojant namus, butus, kitas patalpas susikaupusias statybines atliekas ir statybinį laužą iš statybvietės, aplinkinių teritorijų, kurios buvo užterštos atliekomis, išveža ir priduoda atliekų tvarkytojams darbus vykdantys asmenys. Draudžiama šias atliekas šalinti į bendro naudojimo komunalinių atliekų surinkimo konteinerius arba užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėje ar už jos ribų.

49. Visi atliekų turėtojai – individualių namų valdų, daugiabučių gyvenamųjų namų butų, sodų ir garažų valdų savininkai ir (ar) bendrasavininkiai, nuomininkai, įmonės, įstaigos, organizacijos ir būstą administruojančios įmonės privalo vadovautis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Savivaldybės tarybos patvirtintomis Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis.

50. Įmonių, įstaigų organizacijų, nuolat ar laikinai prekybos ir viešojo maitinimo paslaugas teikiančių objektų savininkai ir (ar) bendrasavininkiai, nuomininkai privalo užtikrinti, kad jų įstaigos prieigose būtų tvarka ir švara.

51. Visos atliekos turi būti šalinamos vadovaujantis Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Visagino savivaldybės tarybos sprendimu.

52. Asmenys, turintys atliekų, privalo sudaryti atitinkamas atliekų tvarkymo paslaugų sutartis su atliekų vežėjais arba patys tvarkyti atliekas. Visi asmenys, pareikalavus tikrinantiems asmenims, privalo pateikti sutartį su atliekų vežėjais ir įrodančius dokumentus apie atliekų išvežimą į sąvartyną (deklaracijas).

53. Draudžiama:

53.1. deginti bet kokias atliekas konteineriuose, kūrenti laužus, kurti ugnį ne tam skirtoje vietoje ar atliekas užkasti, versti tam tikslui nepritaikytose vietose;

53.2. padėti, palikti ar išmesti, dėti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius, sudužusius daiktus, įrenginius, netinkamą naudoti buitinę techniką, stambiagabarites ir kitas atliekas prie daugiabučių gyvenamųjų namų, atliekų surinkimo konteinerių ir kitose ne tam skirtose vietose;

53.3. laikyti ir krauti dėžes, tarą bei įvairią techniką, nenaudojamus ir neeksploatuojamus mechanizmus ir transporto priemones ar jų dalis ne tam skirtose vietose.

 

 

VII SKYRIUS

POILSIO, SPORTO, VANDENS TELKINIŲ TERITORIJŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

54. Vandens telkinių, paplūdimių ir maudyklų priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis higienos normomis.

55. Sporto, poilsio ir vandens telkinių teritorijos tvarkomos ir prižiūrimos pagal šių Taisyklių II ir III skyrių reikalavimus.

56. Draudžiama:

56.1. poilsio, sporto ir vandens telkinių teritorijose vedžioti ir maudyti gyvūnus, išskyrus Gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklėse, patvirtintose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nustatytas maudyklų zonas*, skirtas lankytis su gyvūnais, ir kitais numatytais leidžiamais atvejais;

56.2. vandens telkinių apsaugos juostose ir pakrantėse kurti laužus, jei nėra tam skirtos specialios vietos;

56.3. vandens telkiniuose ir greta jų plauti transporto priemones;

56.4. maudyti(s) ar skalbti vandens telkiniuose naudojant chemines medžiagas (šampūnai, muilai ir kt. priemonės) ir / arba jas išpilti į vandens telkinius ir kitaip teršti atliekomis vandens telkinius ir jų apsaugines zonas;

56.5. naikinti vandens augaliją ir gyvūniją.

56.6. Taip pat taikomi draudimai, numatyti šių Taisyklių II ir III skyriuose.

 

VIII SKYRIUS

TVARKOS IR ŠVAROS REIKALAVIMAI, TAIKOMI RENGINIŲ

ORGANIZAVIMO VIETOSE

 

57. Renginiai organizuojami, tvarka bei švara juose palaikoma vadovaujantis Renginių organizavimo Visagino savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos sprendimu. Renginio organizatoriai privalo užtikrinti tvarkos ir švaros palaikymą renginio metu ir aplinkos sutvarkymą pasibaigus renginiui, taip pat laikytis visų įsipareigojimų, nurodytų Savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame leidime organizuoti renginį.

58. Pirotechnikos priemonės renginiuose, masinio susibūrimo vietose ir kitose vietovėse naudojamos vadovaujantis Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo reikalavimais.

 

IX SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR KITŲ MECHANIZMŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKOS REIKALAVIMAI

 

59. Transporto priemonių bei kitų mechanizmų ir vietų, kur jie yra laikomi, priežiūros reikalavimai nustatyti Taisyklių II ir III skyriuose.

60. Draudžiama:

60.1. laikyti nenaudojamas ir neeksploatuojamas transporto priemones, kuriomis asmenys ilgą laiką (ilgiau kaip 3 mėn.) nesinaudoja, arba kurios yra akivaizdžiai nenaudojamos ir neekspoatuojamos (išdaužtais langais arba nuleistomis padangomis, arba teršiančios aplinką bėgančiais tepalais, alyva ir kt.), bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelėse, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, gatvėse, keliuose ar pravažiavimuose;

60.2. (už)važiuoti, sustoti, stovėti ar statyti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges transporto priemones ar priekabas ant vejos, žolės, šaligatvio, pėsčiųjų, dviračių tako, žaidimų aikštelėse, gėlynuose, žaliuosiuose plotuose, pakrančių apsaugos juostose, savavališkai įrengtose ar atsiradusiose stovėjimo vietose, išvažinėtose (sugadintose) vejose, žolynuose ir panašiose vietose. Išimtis daroma tik gelbėjimo ir specialiųjų tarnybų transportui darbų atlikimo, pasiruošimo gelbėjimo darbams metu bei avarijų likvidavimo atvejais ir nelaimingų atsitikimų metu;

60.3. plauti automobilius ir kitas transporto priemones gatvėse, keliuose, daugiabučių namų kiemuose ir kitose tam nepritaikytose ar neskirtose vietose;

 

*Taisyklių 56.1 papunkčio nuostatos dėl draudimo netaikymo įsigalios įrengus Savivaldybės administracijos nustatytose vietose gyvūnų maudyklų zonas.

60.4. nakties metu palikti stovėti įvažiavimuose į daugiabučių namų kiemus ir prie įvažiavimų, lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėse prie daugiabučių gyvenamųjų namų, bendro naudojimo aikštelėse didžiagabarites transporto priemones, tokias kaip sunkvežimius, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 tonos ir / ar transporto priemones, kuriose įrengta daugiau kaip dešimt sėdimų vietų arba kurios užima daugiau nei 1 leidžiamą vietą transporto priemonei bendro naudojimo stovėjimo aikštelėse;

60.5. savavališkai užstatyti ar susiaurinti pravažiavimą bendro naudojimo teritorijoje, taip pat užstatyti transporto priemones, neinformavus ir negavus transporto priemonių savininko sutikimo;

60.6. važinėti transporto priemonėmis ir savaeigiais mechanizmais tam tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į gatvę vikšriniam transportui;

60.7. remontuoti transporto priemones keliuose, gatvėse ir bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelėse, jeigu jų remonto metu teršiama aplinka, skleidžiamas nemalonus kvapas, trukdomas gyventojų poilsis;

60.8. pilti ne į specialiai tam skirtas talpas kurą, tepalus, kitus techninius skysčius.

 

X SKYRIUS

GYVŪNŲ LAIKYMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

61. Šunys, katės, kiti gyvūnai, ūkinės paskirties gyvūnai, naminiai, laukiniai paukščiai Savivaldybės teritorijoje laikomi ir jų prižiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklėmis, kitais teisės aktais.

 

XI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

62. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracija. Teisę pradėti administracinio nusižengimo tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.

63. Šių Taisyklių laikymosi kontrolę atliekantiems specialistams ir pareigūnams leidžiama naudoti vaizdo ir garso įrašymo įrangą, siekiant užfiksuoti galimus pažeidimus.

64. Asmenys, pažeidę Taisykles bei padarę administracinius nusižengimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis Taisyklių, pašalinti pažeidimo pasekmes ir atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos arba pripažįstamos negaliojančiomis Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_____________________________