LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1K-337 „DĖL TECHNINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 2 d. Nr. 1K-1

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Techninės paramos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Techninė parama skiriama išlaikant 85 procentų ES struktūrinių fondų lėšų ir 15 procentų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų santykį, išskyrus Taisyklių 13 punkte nurodytą atvejį, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu, gali būti mažinama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų procentinė dalis, numatant, kad projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) prisidės nuosavomis lėšomis.“

2.    Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29Įgyvendinančioji institucija, atlikusi Taisyklių 28 punkte nustatytus veiksmus, apie juos ne vėliau kaip per 7 dienas raštu informuoja vadovaujančiąją instituciją ir techninės paramos gavėjus. Įgyvendinančioji institucija rašte techninės paramos gavėjams nurodo, kad jie per 7 dienas nuo rašto gavimo dienos turi užpildyti ir raštu įgyvendinančiajai institucijai pateikti Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) naudotojo duomenų formą (pagal darbo grupės formą).“

3.    Papildau 291 punktu:

291. Įgyvendinančiajai institucijai SFMIS2014 įrašius techninės paramos projekto duomenis galimas techninės paramos gavėjas tampa techninės paramos gavėju, o jo įgyvendinamam techninės paramos projektui įgyvendinančioji institucija SFMIS2014 suteikia įgyvendinamo projekto statusą.“

4.    Papildau 292 punktu:

292. Įgyvendinančiosios institucijos į SFMIS2014 įrašyti duomenys apie pradėtus įgyvendinti techninės paramos projektus – techninės paramos gavėjas ir techninės paramos projekto įgyvendinimo vieta (savivaldybė), techninės paramos projekto pavadinimas, techninės paramos projekto kodas, bendra techninės paramos projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, techninės paramos projektui skirto finansavimo lėšų suma, techninės paramos projekto įgyvendinimo pradžios data (duomenų pirminio suvedimo į SFMIS2014 data), numatoma veiklų įgyvendinimo pabaigos data ir trumpas techninės paramos projekto aprašymas – automatiškai importuojami į svetainę www.esinvesticijos.lt.“

5.    Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus „Projektų įgyvendinimas“ 21 skirsnio „Mokėjimai projekto vykdytojui“ poskirsnyje „Mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokėjimo prašymo registravimo dienos patikrina mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir patvirtina mokėjimo prašymą. Kai techninės paramos gavėjas per 90 dienų nuo techninės paramos projekto duomenų įvedimo į SFMIS2014 dienos įgyvendinančiajai institucijai pateikia techninės paramos projekto mokėjimo prašymą, kuriame yra deklaruojamos išlaidos, patirtos ir finansuotos iš techninės paramos iki techninės paramos projekto duomenų įvedimo į SFMIS2014 dienos, įgyvendinančioji institucija turi mokėjimo prašymą patikrinti ir patvirtinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo jo registravimo dienos.“

6.    Pripažįstu netekusiu galios 105 punktą.

7.    Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Techninės paramos gavėjas, esant poreikiui, į veiksmų programos vertinimo/ vertinimo projekto veiklų įgyvendinimo priežiūros procesą įtraukia už vertinimo objektą (turinį) atsakingų institucijų (padalinių) specialistus, suinteresuotų institucijų atstovus, partnerius, nurodytus reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, audito institucijas, metodinių pagalbos centrų atstovus, nepriklausomus ekspertus ir kitus suinteresuotus asmenis. Veiksmų programos vertinimo projekto veiklų įgyvendinimo priežiūrą gali atlikti ir kitos sudarytos darbo grupės.“

8.    Papildau 1091 punktu:

1091. Techninės paramos gavėjas iki veiksmų programos vertinimo projekto veiklos įgyvendinimo pabaigos turi organizuoti ne mažiau kaip vieną viešą vertinimo rezultatų pristatymą.“

9.    Pakeičiu 110 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

110. Baigęs veiksmų programos vertinimo projekto veiklą techninės paramos gavėjas turi:“.

10. Pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:

111. Vadovaujančioji institucija per 10 dienų nuo Taisyklių 110.2 papunktyje minimos informacijos gavimo dienos suveda ją į SFMIS2014 ir apie tai elektroniniu paštu informuoja techninės paramos gavėją.“

11.  Pakeičiu 114.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

114.1. išlaidos ar jų dalis turi būti būtinos techninės paramos projektui įgyvendinti, t. y. prisidėti prie techninės paramos projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti tiesiogiai ir pagrįstai susijusios su institucijai pavestomis pasirengimo administruoti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšas, jų audito, jų administravimo ir finansavimo laikotarpio užbaigimo; ankstesnių finansavimo laikotarpių ES struktūrinių fondų lėšų audito, administravimo ir finansavimo laikotarpio užbaigimo; pasirengimo administruoti vėlesnių finansavimo laikotarpių ES struktūrinių fondų lėšas, jų audito ir jų administravimo; projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimo ir (ar) techninės paramos projektų administravimo funkcijomis ir atsirasti šias funkcijas atliekant;“.

12Pakeičiu 131 punktą ir jį išdėstau taip:

131. Veiksmų programos administravimo projektuose supaprastintai apmokamos išlaidos yra šios:

131.1. tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes (toliau – komandiruotė į užsienį) išlaidos, kai vienos komandiruotės į užsienį metu darbuotojas vyksta į vieną arba dvi užsienio valstybes (išskyrus registravimosi renginyje mokesčius ar bilietų į renginį pirkimo išlaidas, vizos išdavimo ir su jos išdavimu susijusias išlaidas, būtinųjų skiepų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas, kurios apmokamos ir deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai pagal realiai patirtas išlaidas, pateikiant šių išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus). Komandiruočių į užsienį išlaidoms priskiriamos ir kelionių Lietuvoje išlaidos, kai vykstama iš / į oro uostą Lietuvoje komandiruotės į užsienį metu;

131.2. tarnybinių komandiruočių ir (ar) kelionių Lietuvoje metu reikalingo kuro, viešojo transporto, vykstant į komandiruotės ar kelionės tikslo Lietuvoje vietą ir iš jos, išlaidos ir dienpinigiai už tarnybines komandiruotes Lietuvoje, išskyrus taksi išlaidas ir kompensacijas degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidoms padengti, apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.8 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 993 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“ 1.9 papunkčiu, kurios deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai pagal realiai patirtas išlaidas, pateikiant šių išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.“

13. Papildau 1311 punktu:

1311. Techninės paramos gavėjų nuo tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios patirtos ir įgyvendinančiajai institucijai kaip supaprastintai apmokamos išlaidos deklaruotos Taisyklių 131.2 papunktyje nurodytos taksi išlaidos ir kompensacijos degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidoms padengti, perskaičiuojamos pagal techninės paramos gavėjų faktiškai patirtas išlaidas.“

14.  Pakeičiu 136 punktą ir jį išdėstau taip:

136. Techninės paramos gavėjas pirkimus, išskyrus atvejus, kai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą apie pirkimą neskelbiama, pirkimas yra mažos vertės arba pirkimui Viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas jame nustatytais atvejais, atlieka elektroniniu būdu, naudodamasis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis arba iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją. Kai pirkimas atliekamas ne CVP IS priemonėmis, techninės paramos gavėjas užtikrina, kad visi su pirkimu susiję ir techninės paramos gavėjo saugomi dokumentai, reikalingi pirkimo patikrai atlikti, būtų įkelti į CVP IS, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentai buvo teikti 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu, pagal pirkimo dokumentus išlaidos buvo apmokėtos supaprastintai arba pirkimas atliktas iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, ir CVP IS priemonėmis perduoti įgyvendinančiajai institucijai. Mažos vertės pirkimų atveju, techninės paramos gavėjas užtikrina, kad visi su pirkimu susiję ir techninės paramos gavėjo saugomi dokumentai reikalingi pirkimo patikrai atlikti, būtų įkelti į CVP IS ir CVP IS priemonėmis perduoti įgyvendinančiajai institucijai, kai ji atrenka pirkimą patikrai atlikti. Pirkimo patikrai atlikti reikalingi su pirkimu susiję dokumentai, kurie dėl techninių galimybių negali būti įkelti į CVP IS, įgyvendinančiajai institucijai teikiami per DMS. Esant prieštaravimui tarp CVP IS esančios informacijos ir techninės paramos gavėjo saugomų su pirkimu susijusių dokumentų, įgyvendinančioji institucija atsižvelgia tik į CVP IS esančią informaciją.“

15.  Pakeičiu 140 punktą ir jį išdėstau taip:

140. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama pirkimų priežiūrą, atlieka paskesnę pirkimų patikrą. Paskesnė pirkimų patikra atliekama vykdant techninės paramos gavėjo pateiktų mokėjimo prašymų tikrinimą ir nustatant išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams. Paskesnę pirkimų patikrą įgyvendinančioji institucija pradeda gavusi su pirkimu susijusį mokėjimo prašymą. Pirkimų patikra neatliekama dėl tų techninės paramos projekto išlaidų, kurios apmokamos supaprastintai, išskyrus atvejus, kai kyla įtarimas dėl šių išlaidų tinkamumo finansuoti.“

16.  Pakeičiu 4 priedo 2 punkto „Projekto įgyvendinimas“ 10 skiltį ir ją išdėstau taip:

„Nurodoma TP projekto fizinio rodiklio reikšmė, pasiekta nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, nurodytos šio MP bendrojoje dalyje (kaupiamuoju būdu). Pildant MP formą tiesiogiai prisijungus prie DMS arba iš dalies užpildytą formą, šis stulpelis automatiškai užpildomas anksčiau patvirtintų MP duomenimis, kurie prireikus turi būti patikslinti aktualia informacija. Galimas simbolių skaičius – 6.“

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka