VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2015 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 27V-143 „DĖL BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TESTO DALIŲ SUDARYMO IR ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO BEI VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. gegužės 2 d. Nr. 27V-106

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-983 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 16.5 papunkčiu,

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Direktorius                                                                                                         Gediminas Miškinis