LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO LIETUVOS KULTŪROS SEKTORIUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 20 d. Nr. ĮV-780

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p.1), nuostatų įgyvendinimą:

1.  T v i r t i n u Valstybės pagalbos teikimo Lietuvos kultūros sektoriui tvarkos aprašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                              Šarūnas Birutis

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2015 m. spalio 26 d. raštu

Nr. (9.8-35)6V-2213

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-780

 

 

VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO LIETUVOS KULTŪROS SEKTORIUI TVARKOS aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Valstybės pagalbos teikimo Lietuvos kultūros sektoriui tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kultūros politikos įgyvendinimo tikslais kultūros sektoriaus projektams ir programoms Lietuvoje teikiamos valstybės pagalbos (toliau – Pagalba kultūros sektoriui) tikslus, taikymo sritis, teikimo tvarką, sąlygas, stebėseną bei kontrolę.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), (toliau – Reglamentas Nr. 651/2014), taip pat atsižvelgiant į Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) IV ir V skyriaus bei Kultūros objektų aktualizavimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-372, nuostatas.

3.    Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 651/2014, Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatyme, Programoje ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS PAGALBOS TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

 

4.    Pagalbos kultūros sektoriui tikslas – remiant kultūros politikos tikslus Lietuvoje užtikrinti kultūrinę veiklą vykdančių biudžetinių įstaigų tinkamą finansavimą, kultūros infrastruktūros objektų vystymą ir modernizavimą, teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei susijusių infrastruktūros projektų įgyvendinimą, taip pat skatinti Lietuvos kultūros paveldo objektų ir jų kultūrinės vertės išsaugojimą, aktualizavimą ir populiarinimą.

5.    Pagal šį Aprašą Pagalba kultūros sektoriui teikiama:

5.1.    kultūrinę veiklą vykdančioms valstybės biudžetinėms įstaigoms, priskirtoms Kultūros ministerijos pavaldumui arba Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau – Kultūros ministro) valdymo sričiai, ir viešosioms įstaigoms, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija arba jos priskirtos Kultūros ministro valdymo sričiai:

5.1.1.   muziejams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme;

5.1.2.   bibliotekoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme;

5.1.3.   teatrams ir koncertinėms įstaigoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme;

5.1.4.   kitoms kultūrinę veiklą vykdančioms valstybės biudžetinėms įstaigoms, priskirtoms Kultūros ministerijos pavaldumui arba Kultūros ministro valdymo sričiai, ir viešosioms įstaigoms, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija arba jos priskirtos Kultūros ministro valdymo sričiai;

5.2.    viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, kurie vykdo veiklą ir įgyvendina projektus, susijusius su Lietuvos kultūros paveldo objektų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme, išsaugojimu.

 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

6.    Pagal šį Aprašą teikiama Pagalba kultūros sektoriui yra šių rūšių:

6.1.    investicinė pagalba, įskaitant pagalbą kultūros infrastruktūros sukūrimui, plėtrai arba atnaujinimui, kultūros paveldo tvarkybai ir pritaikymui kultūros veiklai;

6.2.    veiklos pagalba.

7.    Teikiamos Pagalbos kultūros sektoriui išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu jos atitinka Reglamento Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalyje įtvirtintus reikalavimus investicinės pagalbos atveju ir 53 straipsnio 5 dalyje įtvirtintus reikalavimus – veiklos pagalbos atveju.

8.    Pagalba kultūros sektoriui teikiama toliau nurodytų finansavimo šaltinių lėšomis, laikantis Reglamento Nr. 651/2014 ir toliau nurodytų nacionalinių teisės aktų nuostatų:

8.1.    šio Aprašo 5.1 papunktyje nurodytų įstaigų veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės) bei kitais teisės aktais. Didžiausias leistinas šiame papunktyje nurodyto finansavimo intensyvumas – 100 procentų;

8.2.    šio Aprašo 5.1 papunktyje nurodytų įstaigų vykdomi kultūros objektų infrastruktūros investiciniai projektai finansuojami:

8.2.1.   Valstybės investicijų programos lėšomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu, Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės) bei kitais teisės aktais. Didžiausias leistinas šiame papunktyje nurodyto finansavimo intensyvumas – 100 procentų;

8.2.2.   Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis, vadovaujantis Kultūros ministro patvirtintais projektų finansavimo sąlygų aprašais bei kitais teisės aktais. Didžiausias leistinas šiame papunktyje nurodyto finansavimo intensyvumas – 100 procentų;

8.3.    šio Aprašo 5.2 papunktyje nurodytų įstaigų vykdomi kultūros paveldo objektų išsaugojimo investiciniai projektai finansuojami Europos Sąjungos  fondų investicijų lėšomis, vadovaujantis Kultūros ministro patvirtintais projektų finansavimo sąlygų aprašais bei kitais teisės aktais. Didžiausias leistinas šiame punkte nurodyto finansavimo intensyvumas – 100 procentų.

9.    Siekiant, kad Pagalba kultūros sektoriui būtų suderinama su vidaus rinka, ji turi tenkinti visas Reglamento Nr. 651/2014 I skyriuje nustatytas bendrąsias valstybės pagalbos teikimo sąlygas (įskaitant Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 4 ir 5 dalyse bei 4 straipsnio 1 dalies z punkte nustatytus reikalavimus) ir šias 53 straipsnyje nustatytas specialiąsias sąlygas:

9.1.    investicinės pagalbos atveju – Reglamento Nr. 651/2014 53 straipsnio 6 dalies reikalavimus;

9.2.    veiklos pagalbos atveju – Reglamento Nr. 651/2014 53 straipsnio 7 dalies reikalavimus.

10.       Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams valstybės pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymu ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

11. Pagalbos kultūros sektoriui suteikimo data yra:

11.1. investicinės pagalbos atveju – Kultūros ministro įsakymo dėl atitinkamo finansavimo skyrimo šio Aprašo 5 punkte nurodytoms įstaigoms įsigaliojimo diena;

11.2. veiklos pagalbos atveju – šio Aprašo 5 punkte nurodytų įstaigų metinių programų sąmatų patvirtinimo diena.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.     Šio Aprašo priede pateikiamos Valstybės pagalbos teikimo Lietuvos kultūros sektoriui atitikties Reglamento Nr. 651/2014 nuostatoms gairės.

13. Kultūros ministerija renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie Pagalbą kultūros sektoriui, suteiktą vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis bei Reglamento Nr. 651/2014 nustatyta tvarka rengia ir teikia nustatytos formos ataskaitas Europos Komisijai.    

14. Šiame Apraše nurodytos Pagalbos kultūros sektoriui atitikties Reglamento Nr. 651/2014 reikalavimams kontrolę ir stebėseną atlieka Kultūros ministerija teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 


 

Valstybės pagalbos teikimo Lietuvos kultūros sektoriui tvarkos aprašo

priedas

 

VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO LIETUVOS KULTŪROS SEKTORIUI ATITIKTIES 2014 M. BIRŽELIO 17 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) NR. 651/2014, KURIUO TAM TIKRŲ KATEGORIJŲ PAGALBA SKELBIAMA SUDERINAMA SU VIDAUS RINKA TAIKANT SUTARTIES 107 IR 108 STRAIPSNIUS, NUOSTATOMS GAIRĖS

 

1.  Valstybės pagalbos teikimo Lietuvos kultūros sektoriui atitikties 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, nuostatoms gairių (toliau – Gairės) tikslas – įvertinti Valstybės pagalbos teikimo Lietuvos kultūros sektoriui tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) suderinamumą su 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p.1), (toliau – Reglamentas Nr. 651/2014) nuostatomis.

2.  Aprašo nustatyta tvarka Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitinka:

2.1. šias Reglamento Nr. 651/2014 I skyriaus „Bendrosios nuostatos“ nuostatas:

 

 

Nr.

 

Reglamento Nr. 651/2014 nuostata

 

Pagalbos teikimo atitikties paaiškinimas

 

1 straipsnis „Taikymo sritis“

 

1.  

 

1 straipsnio 1 dalis

 

nustato pagalbos kategorijas, kurioms taikomas Reglamentas Nr. 651/2014.

 

Atitinka.

 

Valstybės pagalba Lietuvoje kultūrai ir paveldo išsaugojimui tiekiama pagal Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 1 dalies j punkto nuostatas.

 

2.  

 

1 straipsnio 2 dalies a punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas schemoms pagal šio reglamento 1 skirsnį (išskyrus 15 straipsnį), 2, 3, 4, 7 skirsnius (išskyrus 44 straipsnį) ir III skyriaus 10 skirsnį, jeigu vidutinis metinis valstybės pagalbos biudžetas viršija 150 mln. EUR, po šešių mėnesių nuo jų įsigaliojimo. Per 20 darbo dienų nuo schemos įsigaliojimo įvertinusi valstybės narės praneštą atitinkamą vertinimo planą, Komisija gali nuspręsti, kad Reglamentas Nr. 651/2014 ir toliau taikomas ilgesniam laikotarpiui bet kuriai iš šių pagalbos schemų.

 

Nuostata netaikytina.

 

Apraše numatyta pagalba nėra teikiama schemoms pagal Reglamento Nr. 651/2014 1 skirsnį (išskyrus 15 straipsnį), 2, 3, 4, 7 skirsnius (išskyrus 44 straipsnį) ir III skyriaus 10 skirsnį, jeigu vidutinis metinis valstybės pagalbos biudžetas viršija 150 mln. EUR, po šešių mėnesių nuo jų įsigaliojimo.

 

3.  

 

1 straipsnio 2 dalies b punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas bet kokiems šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų schemų pakeitimams.

 

Nuostata netaikytina.

 

Apraše numatyta pagalba nėra teikiama bet kokiems Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų schemų pakeitimams.

 

4.  

 

1 straipsnio 2 dalies c punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas pagalbai su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse.

 

Nuostata netaikytina.

 

Apraše numatyta pagalba nėra teikiama su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse.

 

5.  

 

1 straipsnio 2 dalies d punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas pagalbai, kuria remiamas vietinių prekių naudojimas vietoje importuojamų prekių.

 

Nuostata netaikytina.

 

Apraše numatyta pagalba nėra remiamas vietinių prekių naudojimas vietoje importuojamų prekių.

 

6.  

 

1 straipsnio 3 dalies a punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas pagalbai, suteiktai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje.

 

Nuostata netaikytina.

 

Apraše numatyta pagalba nėra teikiama žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje.

 

7.  

 

1 straipsnio 3 dalies b punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas pagalbai, suteiktai pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje.

 

Nuostata netaikytina.

 

Apraše numatyta pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje.

 

8.  

 

1 straipsnio 3 dalies c punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas pagalbai, suteiktai tam tikrais atvejais žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais sektoriuje.

 

Nuostata netaikytina.

 

Apraše numatyta pagalba nėra teikiama žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais sektoriuje.

 

9.  

 

1 straipsnio 3 dalies d punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas pagalbai nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti.

 

Nuostata netaikytina.

 

Apraše numatyta pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti.

 

10.

 

1 straipsnio 3 dalies e punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas šio reglamento 13 straipsnyje nenurodytų kategorijų regioninei pagalbai.

 

Nuostata netaikytina.

 

Apraše numatyta pagalba nėra teikiama Reglamento Nr. 651/2014 13 straipsnyje nenurodytų kategorijų regioninei pagalbai.

 

11.

 

1 straipsnio 4 dalies a punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas pagalbos schemoms, į kurias nėra aiškiai neįtrauktas individualios pagalbos mokėjimas įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, išskyrus pagalbos schemas, skirtas tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

12.

 

1 straipsnio 4 dalies b punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas ad hoc pagalbai šio reglamento 1 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytai įmonei.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

13.

 

1 straipsnio 4 dalies c punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas pagalbai sunkumų patiriančioms įmonėms, išskyrus pagalbos schemas, skirtas tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

Papildomai pažymėtina, kad Aprašo 5 punkte nurodytos įstaigos, kurioms teikiama valstybės pagalba, daugeliu atveju turi biudžetinės įstaigos teisinę formą.

 

Laikoma, kad biudžetinės įstaigos negali susidurti su bent viena iš Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių, t. y. jos negali būti ūkio subjektais, patiriančiais sunkumus, nes:

 

a) biudžetinėms įstaigoms netaikomas Lietuvos Respublikos bankroto įstatymas, todėl joms negali būti pradėtos nemokumo procedūros;

 

b) biudžetinės įstaigos įgyvendina valstybės ar savivaldybės funkcijas ir yra išlaikomos iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų (Biudžetinių įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1 dalis);

 

c) jeigu biudžetinės įstaigos prievolėms lėšų nepakanka, prievolės padengiamos biudžetinės įstaigos savininko lėšomis neviršijant biudžetinės įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turėto vertės (Biudžetinių įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis);

 

d) iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikomos biudžetinės įstaigos savininkė yra valstybė (Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnis);

 

e) iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikomos biudžetinės įstaigos gali būti tik reorganizuojamos/likviduojamos turint Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimą (Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 ir 15 straipsniai) arba Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais;

 

f) biudžetinėms įstaigoms skirtos biudžeto lėšos gali būti naudojamos tik jų programoms vykdyti, o biudžetinių įstaigų programų sąmatos negali viršyti šioms programoms numatytų sumų (Biudžetinių įstaigų įstatymo 5 straipsnis).

 

14.

 

1 straipsnio 5 dalies a punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas valstybės pagalbos priemonėms, pagal kurias pagalbos suteikimas yra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje (išskyrus reikalavimą turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo metu).

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą. Aprašo nuostatos aptariamų įpareigojimų nenumato.

 

15.

 

1 straipsnio 5 dalies b punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas pagalbos priemonėms, pagal kurias pagalbos suteikimas yra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą. Aprašo nuostatos aptariamų įpareigojimų nenumato.

 

16.

 

1 straipsnio 5 dalies c punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas valstybės pagalbos priemonėms, kuriomis ribojamos pagalbos gavėjų galimybės naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą. Aprašo nuostatos aptariamų įpareigojimų nenumato.

 

2 straipsnis „Apibrėžtys“

 

17.

 

2 straipsnio 1-143 punktuose

 

pateikiamos Reglamente Nr. 651/2014 vartojamų terminų apibrėžtys.

 

Atitinka.

 

Aprašo 3 punkte numatyta, kad Apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 651/2014 vartojamas sąvokas.

 

3 straipsnis „Išimties taikymo sąlygos“

 

18.

 

3 straipsnis

 

nustato, kad pagalbos schemos, individuali pagalba, suteikta pagal pagalbos schemas, ir ad hoc pagalba yra suderinamos su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 2 arba 3 dalį ir joms netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tokia pagalba tenkina visas Reglamente Nr. 651/2014 I skyriuje nustatytas sąlygas ir specialias Reglamente Nr. 651/2014 III skyriuje atitinkamos kategorijos pagalbai nustatytas sąlygas.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų visas šias sąlygas.

 

4 straipsnis „Pranešimo ribos“

 

19.

 

4 straipsnio 1 dalies z punktas

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 netaikomas pagalbai, viršijančiai toliau nurodytas ribas: investicinė pagalbai kultūrai ir paveldo išsaugojimui: 100 mln. EUR vienam projektui; veiklos pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui: 50 mln. EUR vienai įmonei per metus.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

20.

 

4 straipsnio 2 dalis

 

nustato, kad Reglamento Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalyje arba nurodytos ribos negali būti apeinamos dirbtinai išskaidant pagalbos schemas arba pagalbos projektus.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

5 straipsnis „Pagalbos skaidrumas“

 

21.

 

5 straipsnio 1 dalis

 

nustato, kad Reglamento Nr. 651/2014 taikomas tik pagalbai, kurios bendrąjį subsidijos ekvivalentą įmanoma tiksliai ex ante apskaičiuoti neatliekant rizikos vertinimo (skaidriai pagalbai).

 

Atitinka.

 

Vadovaujantis Aprašo 8 punktu, valstybės pagalba teikiama dotacijų forma, kas užtikrina pagalbos skaidrumą pagal Reglamento Nr. 651/2014 5 straipsnio 2 dalį.

 

22.

 

5 straipsnio 2 dalies a punktas

 

nustato, kad skaidria laikoma visų pirma pagalba, kurią sudaro dotacijos ir palūkanų normų subsidijos.

 

Atitinka.

 

Vadovaujantis Aprašo 8 punktu, valstybės pagalba teikiama dotacijų forma, kas užtikrina pagalbos skaidrumą pagal Reglamento Nr. 651/2014 5 straipsnio 2 dalį.

 

6 straipsnis „Skatinamasis poveikis“

 

23.

 

6 straipsnio 1 dalis

 

nustato, kad Reglamentas Nr. 651/2014 taikomas tik skatinamąjį poveikį turinčiai pagalbai.

 

Nuostata netaikytina.

 

Ši Reglamento nuostata netaikytina, nes taikoma Reglamento Nr. 651/2014 6 straipsnio 5 dalies h punkte įtvirtinta išimtis.

 

24.

 

6 straipsnio 5 dalies h punktas

 

nustato, kad pagalbai kultūrai ir paveldo išsaugojimui, jeigu tenkinamos Reglamento Nr. 651/2014 53 straipsnyje nustatytos sąlygos, netaikomas skatinamojo poveikio reikalavimas arba manoma, kad šios rūšies pagalba turi skatinamąjį poveikį.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

7 straipsnis „Pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos“

 

25.

 

7 straipsnio 1 dalis

 

nustato, kad apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas, visi naudojami skaičiai imami prieš bet kokį mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą. Tinkamos finansuoti išlaidos patvirtinamos dokumentais, kurie yra aiškūs, tikslūs ir yra atnaujinti.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

26.

 

7 straipsnio 2 dalis

 

nustato, kad jeigu pagalba teikiama ne dotacijos forma, pagalbos suma atitinka pagalbos bendrąjį subsidijos ekvivalentą.

 

Nuostata netaikytina.

 

Aprašo nustatyta tvarka valstybės pagalba teikiama dotacijų forma.

 

27.

 

7 straipsnio 3 dalis

 

nustato, kad keliomis dalimis mokama pagalba diskontuojama iki jos vertės suteikimo metu. Tinkamos finansuoti išlaidos diskontuojamos iki jų vertės pagalbos suteikimo metu. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu taikoma diskonto norma.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

28.

 

7 straipsnio 4 dalis

 

nustato, kad kai pagalba teikiama suteikiant mokesčių lengvatas, pagalbos dalys diskontuojamos remiantis diskonto normomis, taikytinomis įvairiu mokesčių lengvatos įsigaliojimo metu.

 

Nuostata netaikytina.

 

Aprašo nustatyta tvarka valstybės pagalba teikiama dotacijų forma.

 

29.

 

7 straipsnio 5 dalis

 

nustato, kad kai pagalba teikiama skiriant grąžintinus avansus, kurie, nesant patvirtintos jų bendrojo subsidijos ekvivalento apskaičiavimo metodikos, yra išreikšti kaip tinkamų finansuoti išlaidų procentinė dalis, o priemonėje numatyta, kad sėkmingai įgyvendinus projektą, kaip nustatyta remiantis pagrįsta ir atsargia hipoteze, avansai bus grąžinti su palūkanomis, kurių norma yra bent lygi diskonto normai, taikomai pagalbos suteikimo metu, Reglamento Nr. 651/2014 III skyriuje nustatytas didžiausias pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 10 procentinių punktų.

 

Nuostata netaikytina.

 

Aprašo nustatyta tvarka valstybės pagalba teikiama dotacijų forma.

 

30.

 

7 straipsnio 6 dalis

 

nustato, kad kai regioninė pagalba teikiama skiriant grąžintinus avansus, didžiausias pagalbos intensyvumas, nustatytas pagalbos suteikimo metu galiojančiame regioninės pagalbos žemėlapyje, negali būti padidintas.

 

Nuostata netaikytina.

 

Aprašo nustatyta tvarka regioninė pagalba nėra teikiama.

 

8 straipsnis „Sumavimas“

 

31.

 

8 straipsnio 1 dalis

 

nustato, kad siekiant nustatyti, ar laikomasi Reglamento Nr. 651/2014 III 4 straipsnyje nustatytų pranešimo ribų ir III skyriuje nustatyto didžiausio pagalbos intensyvumo, atsižvelgiama į visą remiamai veiklai, projektui ar įmonei skiriamos valstybės pagalbos sumą.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

32.

 

8 straipsnio 2 dalis

 

nustato, kad kai Sąjungos finansavimas, kurį centralizuotai valdo Sąjungos institucijos, agentūros, bendrosios įmonės ar kitos įstaigos ir kurio tiesiogiai ar netiesiogiai nekontroliuoja valstybė narė, yra derinamas su valstybės pagalba, nustatant, ar laikomasi pranešimo ribų ir didžiausio pagalbos intensyvumo ar didžiausių pagalbos sumų, atsižvelgiama tik į pastarąjį elementą, su sąlyga, kad suteikto viešojo finansavimo, susijusio su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, visa suma neviršija palankiausios finansavimo normos, nustatytos taikomose Sąjungos teisės taisyklėse.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

33.

 

8 straipsnio 3 dalis

 

nustato, kad pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

 

a) bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

 

b) bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Reglamentą Nr. 651/2014 taikoma tai pagalbai.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

34.

 

8 straipsnio 4 dalis

 

nustato, kad pagalba, kurios tinkamų finansuoti išlaidų negalima nustatyti ir kuriai pagal Reglamento Nr. 651/2014 21, 22 ir 23 straipsnius taikoma išimtis, gali būti sumuojama su bet kokia kita valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti. Pagalba, kurios tinkamų finansuoti išlaidų negalima nustatyti, gali būti sumuojama su bet kokia kita valstybės pagalba, kurios tinkamų finansuoti išlaidų negalima nustatyti, iki aukščiausios atitinkamos viso finansavimo ribos, nustatytos atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes šiuo arba kitu bendrosios išimties reglamentu arba Komisijos priimtu sprendimu.

 

Nuostata netaikytina.

 

Aprašo nustatyta tvarka nėra teikiama valstybės pagalba pagal Reglamento Nr. 651/2014 21, 22 ir 23 straipsnius.

 

35.

 

8 straipsnio 5 dalis

 

nustato, kad valstybės pagalba, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento Nr. 651/2014 III skyriuje.

 

Atitinka.

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

36.

 

8 straipsnio 6 dalis

 

nustato, kad nukrypstant nuo Reglamento Nr. 651/2014 8 straipsnio 3 dalies b punkto, pagalba neįgaliesiems darbuotojams, kaip numatyta 33 ir 34 straipsniuose, gali būti sumuojama su kita pagalba, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis ir kuri yra susijusi su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, viršijant didžiausią pagal šį reglamentą taikomą ribą, jeigu taip susumavus pagalbos intensyvumas neviršija 100 % susijusių išlaidų per bet kurį laikotarpį, kurį atitinkami darbuotojai yra įdarbinti.

 

Nuostata netaikytina.

 

Aprašo nustatyta tvarka nėra teikiama valstybės pagalba pagal Reglamento Nr. 651/2014 33 ir 34 straipsnius.

 

9 straipsnis „Skelbimas ir informavimas“

 

37.

 

9 straipsnis

 

nustato, kad atitinkama valstybė narė užtikrina, kad išsamioje valstybės pagalbos svetainėje nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu būtų skelbiama tam tikra su valstybės pagalba susijusi informacija.

 

Atitinka

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šią sąlygą.

 

2.2.    šias Reglamento Nr. 651/2014 III skyriaus „Specialiosios skirtingų kategorijų pagalbos nuostatos“11 skirsnio „Pagalba kultūros ir paveldo išsaugojimui“ nuostatas:

 

 

Nr.

 

Reglamento Nr. 651/2014 nuostata

 

Pagalbos teikimo atitikties paaiškinimas

 

53 straipsnis „Pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui“

 

1.  

 

53 straipsnio 1 dalis

 

nustato, kad pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos Reglamento Nr. 651/2014 53 straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

 

Atitinka

 

Aprašo 9 punkte numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos kultūros sektoriui teikiama valstybės pagalba atitiktų šias sąlygas.

 

2.  

 

53 straipsnio 2 dalis

 

nustato, kad pagalba teikiama šiems kultūros tikslams ir šiai kultūrinei veiklai:

 

a) muziejams, archyvams, bibliotekoms, meno ir kultūros centrams ar erdvėms, teatrams, operos teatrams, koncertų salėms, kitoms gyvų pasirodymų organizacijoms, kino paveldo institucijoms ir kitoms panašioms meninėms ir kultūrinėms infrastruktūroms, organizacijoms ir institucijoms;

 

b) materialiam paveldui, įskaitant visų formų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį kultūros paveldą ir archeologines vietoves, paminklus, istorines vietoves ir pastatus; gamtos paveldui, susijusiam su kultūros paveldu arba jei valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos juos oficialiai pripažino kultūros arba gamtos paveldu;

 

c) bet kokios formos nematerialiam paveldui, įskaitant folklorinius papročius ir amatus;

 

d) meno ar kultūros renginiams ir pasirodymams, festivaliams, parodoms ir panašiai kultūrinei veiklai;

 

e) kultūrinio ir meninio švietimo veiklai ir kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo svarbos supratimo rėmimui švietimo ir didesnio visuomenės informuotumo programomis, taip pat naudojant naujas technologijas;

 

f) muzikos ir literatūros, įskaitant vertimus, kūrinių rašymui, redagavimui, gamybai, platinimui, skaitmeninimui ir leidybai.

 

Atitinka.

 

Aprašo 5 punkte numatyti valstybės pagalbos gavėjai – atitinkamą veiklą vykdančios įstaigos atitinka Reglamento Nr. 651/2014 53 straipsnyje 2 dalyje numatytas kategorijas.

 

3.  

 

53 straipsnio 3 dalis

 

nustato, kad pagalba gali būti:

 

a) investicinė pagalba, įskaitant pagalbą kultūros infrastruktūros statymui arba atnaujinimui;

 

b) veiklos pagalba.

 

Atitinka.

 

Aprašo 6 punkte numatoma tokių pačių rūšių valstybės pagalba.

 

4.  

 

53 straipsnio 4 dalis

 

nustato, kad su investicine pagalba susijusios tinkamos finansuoti išlaidos yra investicijų į materialųjį ir nematerialųjį turtą išlaidos, įskaitant:

 

a) infrastruktūros, kurios bent 80 % arba laiko, arba vietos pajėgumo per metus yra naudojama kultūros tikslams, statymo, atnaujinimo, įsigijimo, išsaugojimo arba pagerinimo išlaidas;

 

b) kultūros paveldo įsigijimo, įskaitant nuomą, nuosavybės perdavimą arba fizinį perkėlimą, išlaidas;

 

c) materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugojimo, išsaugojimo, atkūrimo ir rekonstrukcijos išlaidas, įskaitant

 

papildomas laikymo tinkamomis sąlygomis, specialių įrankių, medžiagų išlaidas ir dokumentavimo, tyrimų, skaitmeninimo ir skelbimo išlaidas;

 

d) kultūros paveldo prieinamumo visuomenei, įskaitant skaitmeninimo išlaidas ir išlaidas kitoms naujoms technologijoms, prieinamumo specialiųjų poreikių turintiems asmenims gerinimo (visų pirma nuolydžių ir liftų neįgaliesiems, nuorodų Brailio raštu ir rankinio valdymo eksponatų muziejuose įrengimo) ir kultūros įvairovės, susijusios su pristatymais, programomis ir lankytojais, išlaidas;

 

e) kultūros projektų ir kultūrinės veiklos, bendradarbiavimo, mainų programų ir dotacijų išlaidas, įskaitant atrankos procedūrų išlaidas, reklamos išlaidas ir išlaidas tiesiogiai susidariusias vykdant projektą.

 

Atitinka.

 

Aprašo 7 punkte numatyti atitinkami reikalavimai tinkamos finansuoti investicinės pagalbos išlaidoms, užtikrinant Reglamento Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalies nuostatų laikymąsi.

 

5.  

 

53 straipsnio 5 dalis

 

nustato, kad veiklos pagalbos atveju tinkamos finansuoti išlaidos yra:

 

a) kultūros institucijos arba paveldo vietovės išlaidos, susijusios su nuolatine arba periodine veikla, įskaitant parodas, spektaklius ir renginius bei panašią įprastai vykdomą kultūrinę veiklą;

 

b) kultūrinio ir meninio švietimo veiklos ir kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo svarbos supratimo rėmimo švietimo ir didesnio visuomenės informuotumo programomis, taip pat naudojant naujas technologijas, išlaidos;

 

c) kultūros įstaigos ar paveldo vietovių ir veiklos prieinamumo visuomenei išlaidos, įskaitant skaitmeninimo ir naudojimosi naujomis technologijoms išlaidas, bei prieinamumo neįgaliesiems gerinimo išlaidos;

 

d) veiklos išlaidos, tiesiogiai susijusios su kultūros projektu arba veikla, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto ir kultūros vietų nuoma, kelionės išlaidos, medžiagos ir reikmenys, tiesiogiai susiję su kultūros projektu arba veikla, parodų ir scenų architektūrinės struktūros, įrankių nuoma ir nusidėvėjimas, programinė įranga ir įrenginiai, prieigos prie autorių teisėmis apsaugotų kūrinių ir kitomis gretutinėmis intelektinės nuosavybės teisėmis apsaugoto turinio išlaidos, taip pat reklamos išlaidos ir išlaidos, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą ar veiklą; nusidėvėjimo ir finansavimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, tik jeigu jos nebuvo įtrauktos į investicinę pagalbą;

 

e) išlaidos personalui, dirbančiam kultūros institucijoje arba paveldo vietovėje, arba vykdant projektą;

 

f) išorės konsultantų ir paslaugų teikėjų konsultacinių ir paramos paslaugų išlaidos, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą.

 

Atitinka.

 

Aprašo 7 punkte numatyti atitinkami reikalavimai tinkamos finansuoti veiklos pagalbos išlaidoms, užtikrinant Reglamento Nr. 651/2014 53 straipsnio 5 dalies nuostatų laikymąsi.

 

 

 

6.  

 

53 straipsnio 6 dalis

 

nustato, kad investicinės pagalbos atveju pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis, arba taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą. Infrastruktūros valdytojui leidžiama atitinkamu laikotarpiu pasilikti pagrįstą pelną.

 

Atitinka.

 

Vadovaujantis Aprašo 8.2 ir 8.3 papunkčiais, Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytų įstaigų investiciniai projektai finansuojami Valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos  fondų investicijų arba Paveldotvarkos programos lėšomis. Valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos fondų investicijų ir Paveldotvarkos programos lėšos teikiamos ir įstaigų veikloje apskaitomos taip pat kaip ir minėtoms įstaigoms teikiamas valstybės biudžeto finansavimas.

 

Minėtas finansavimas vykdomas vadovaujantis Investicijų įstatymu, Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, Kultūros ministro patvirtintais projektų finansavimo sąlygų aprašais bei kitais teisės aktais, kurie užtikrina, kad investicinės pagalbos suma minėtoms įstaigoms neviršytų tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Tai užtikrinama:

 

a) Biudžetinėms įstaigoms (toliau - BĮ) ex ante remiantis pagrįstomis prognozėmis - formuojant biudžetą kiekvienai konkrečiai įstaigai, atliekamas ex ante išlaidų poreikio vertinimas trejiems metams į priekį, išanalizuojamas valstybės biudžeto lėšų poreikis tam tikram siekiamam įstaigos veiklos rezultatui pasiekti. Finansavimas įstaigai skiriamas griežtai laikantis tokio išankstinio vertinimo. Investicinės pagalbos atveju lėšos teikiamos tarp išlaidų ir pajamų susidariusiam skirtumui padengti. Taip užtikrinama, kad įstaiga negautų nepagrįsto finansavimo pelnui pasiekti;

 

b) BĮ taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą – šis mechanizmas BĮ atveju būtų taikomas ne alternatyviai, o kumuliatyviai. Teisės aktuose numatyti tam tikri apribojimai – ne visos BĮ papildomai gautos pajamos gali būti panaudotos pačios įstaigos veiklai. Jeigu BĮ nepanaudoja visų jos uždirbtų lėšų įstaigos išlaidoms ir (arba) nuostoliams, numatytiems ex ante išlaidų poreikio vertinimo biudžete padengti, šios lėšos sugrąžinamos į valstybės biudžetą. Tokiu būdu užtikrinama, kad tinkamos finansuoti išlaidos, įskaitant ir BĮ uždirbtas pajamas, neviršytų skirtumo tarp įstaigos išlaidų iš uždirbtų pajamų, taigi, kad jokiais atvejais BĮ negautų nepagrįsto pelno. Tuo atveju, jeigu BĮ pajamos viršija numatytus veikos nuostolius, tarp papildomų per metus sugeneruotų pajamų ir veiklos nuostolių gali būti vėl investuojamos į tos pačios įstaigos veiklą, naudojant anksčiau aptartą ex ante biudžeto planavimą;

 

c) juridiniams asmenims, turintiems kitą teisinę formą nei BĮ,  ex ante remiantis pagrįstomis prognozėmis, nurodytomis investicijų projekte. Vertinant konkretų investicijų projektą, nustatoma, koks bus investicinės veiklos pelnas ir jo dydžiu mažinama maksimali tinkamų finansuoti išlaidų suma. Taip užtikrinama, kad įstaiga negautų nepagrįsto finansavimo investicinės veiklos pelnui pasiekti. Siekiant užtikrinti vienodą valstybės pagalbos teikimo kultūros sektoriui praktiką, nuoseklų ir sistemišką kultūros sektoriaus investicijų vertinimą bei investicijų projektų tarpusavio palyginamumą, apskaičiuojant investicinės veiklos pelną, rekomenduojama taikyti vienodą diskonto normą ir investicijų gyvybingumo (ataskaitinį) laikotarpį.

Diskonto norma apskaičiuojama pagal investicijų projekto rengimo metu galiojančią bazinę normą, kuri skelbiama internetinėje svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p.6.).

Vadovaujantis SNA gairių, IP metodikos nuostatomis bei 2001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 1 priedėlyje nustatytais ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvais, kultūros sektoriaus investicijoms rekomenduojamas 15 metų investicijų gyvybingumo (ataskaitinis) laikotarpis.

 

7.  

 

53 straipsnio 7 dalis

 

nustato, kad veiklos pagalbos atveju pagalbos suma neviršija sumos, kuri būtina veiklos nuostoliams padengti, ir pagrįsto pelno atitinkamu laikotarpiu. Tai užtikrinama ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis, arba taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą.

 

Atitinka.

 

Vadovaujantis Aprašo 8.1 papunkčiu, kultūrinę veiklą vykdančių viešųjų juridinių asmenų veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Šios įstaigos turi biudžetinės įstaigos teisinę formą. Tuo atveju, jeigu tokios įstaigos gauna lėšų iš kitų šaltinių, jų panaudojimas ir kontrolė vykdoma Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

Šis finansavimas vykdomas vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, kurie užtikrina, kad veiklos pagalbos suma minėtoms įstaigoms neviršytų sumos, kuri būtina veiklos nuostoliams padengti, ir pagrįsto pelno atitinkamu laikotarpiu. Tai užtikrinama:

 

a) ex ante remiantis pagrįstomis prognozėmis –formuojant biudžetą kiekvienai konkrečiai įstaigai, atliekamas ex ante išlaidų poreikio vertinimas trejiems metams į priekį, išanalizuojamas valstybės biudžeto lėšų poreikis tam tikram siekiamam įstaigos veiklos rezultatui pasiekti. Finansavimas įstaigai skiriamas griežtai laikantis tokio išankstinio vertinimo. Veiklos pagalbos atveju biudžeto lėšos suteikiamos padengti tokių įstaigų veiklos nuostolius, iš anksto nustatytose programų sąmatose. Taigi užtikrinama, kad įstaiga turėtų tik funkcijoms vykdyti būtinų lėšų ir negautų nepagrįsto finansavimo pelnui pasiekti;

 

b) taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą – šis mechanizmas įstaigų atveju būtų taikomas ne alternatyviai, o kumuliatyviai. Teisės aktuose numatyti tam tikri apribojimai – ne visos įstaigų papildomai gautos pajamos gali būti panaudotos pačios įstaigos veiklai. Jeigu įstaiga nepanaudoja visų jos uždirbtų lėšų įstaigos išlaidoms ir (arba) nuostoliams, numatytiems ex ante išlaidų poreikio vertinimo biudžete padengti, šios lėšos sugrąžinamos į valstybės biudžetą. Tokiu būdu užtikrinama, kad tinkamos finansuoti išlaidos, įskaitant ir įstaigos uždirbtas pajamas, neviršytų įstaigos išlaidų (veiklos nuostolių), taigi, kad jokiais atvejais įstaigos negautų nepagrįsto pelno. Tuo atveju, jeigu įstaigos pajamos viršija numatytus veikos nuostolius, tarp papildomų per metus sugeneruotų pajamų ir veiklos nuostolių gali būti vėl investuojamos į tos pačios įstaigos veiklą, naudojant anksčiau aptartą ex ante biudžeto planavimą.

 

8.  

 

53 straipsnio 8 dalis

 

nustato, kad vietoj Reglamento Nr. 651/2014 53 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodyto metodo pagalbos, kuri neviršija 1 mln. EUR, atveju gali būti nustatyta didžiausia 80% tinkamų finansuoti išlaidų suma.

 

Atitinka.

 

Aprašo 8 punkte apibrėžtai pagalbai, kuri neviršija 1 mln. EUR, alternatyviai šių Gairių 6 punkte numatytiems metodams tinkamų finansuoti išlaidų sumai nustatyti, gali būti taikomas Reglamento Nr. 651/2014 53 straipsnio 8 dalyje nurodytas metodas.

 

9.  

 

53 straipsnio 9 dalis

 

nustato, kad muzikos ir literatūros kūrinių leidybai, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 651/2014 53 straipsnio 2 dalies f punkte, didžiausia pagalbos suma neviršija arba tinkamų finansuoti išlaidų ir projekto diskontuotųjų pajamų skirtumo, arba 70% tinkamų finansuoti išlaidų. Pajamos iš tinkamų finansuoti išlaidų atskaitomas ex ante arba taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą. Tinkamos finansuoti išlaidos yra muzikos ir literatūros kūrinių leidybos išlaidos, įskaitant užmokestį autoriui (autorių teisių išlaidas), užmokestį vertėjams, užmokestį redaktoriams, kitas redagavimo išlaidas (korektūros skaitymo, koregavimo, peržiūros), maketavimo ir parengimo spausdinti išlaidas bei spausdinimo ar elektroninio leidimo išlaidas.

 

Nuostata netaikytina.

 

Aprašo nustatyta tvarka pagalba muzikos ir literatūros kūrinių leidybai neteikiama.

 

10.

 

53 straipsnio 10 dalis

 

nustato, kad pagalba spaudai ir žurnalams, spausdintiems ar elektroniniams, pagal šį straipsnį neteikiama.

 

Nuostata netaikytina.

 

Aprašo nustatyta tvarka pagalba spaudai ir žurnalams, spausdintiems ar elektroniniams, neteikiama.

 

54 straipsnis „Pagalbos garso ir vaizdo kūriniams schemos“

 

11.

 

54 straipsnis

 

nustato pagalbos scenarijų rašymui, garso ir vaizdo kūrinių kūrimui, gamybai, platinimui ir reklamai teikimo reikalavimus.

 

Nuostata netaikytina.

 

Aprašo nustatyta tvarka pagalba scenarijų rašymui, garso ir vaizdo kūrinių kūrimui, gamybai, platinimui ir reklamai neteikiama.

 

3.  Reglamento Nr. 651/2014 III skyriaus 1-10 bei 12-13 skirsnių nuostatos nėra taikomos Aprašo nustatyta tvarka teikiant valstybės pagalbą kultūros sektoriui. Reglamento Nr. 651/2014 II skyrius „Kontrolė“ ir IV skyrius „Baigiamosios nuostatos“ taikomos tiesiogiai.

4.  Gairės parengtos pagal Aprašo patvirtinimo dieną galiojančią Reglamento Nr. 651/2014 redakciją ir turi būti atnaujintos pasikeitus Reglamento Nr. 651/2014 nuostatoms.

___________________