LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-92 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠO BEI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 17 d. Nr. A1-220

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtinto Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato socialinių darbuotojų, socialinės globos įstaigų vadovų ir kitų socialinių paslaugų srities darbuotojų, kurių pareigybės yra išvardytos Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“, išskyrus gestų kalbos vertėjų centrų vadovus, gestų kalbos vertėjus (toliau – darbuotojai), profesinės kompetencijos tobulinimo uždavinius, praktinės veiklos vertinimo (įsivertinimo) ir profesinės kompetencijos tobulinimo principus, profesinės kompetencijos tobulinimo reikalavimus, profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių vertinimo ir įsivertinimo tvarką ir kt.“

2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 1 priedo lentelės dalį „III. Praktinės veiklos vertinimas (balais)“ ir ją išdėstau taip:

 

III. Praktinės veiklos vertinimas (balais)

 

Socialinis darbuotojas

Vyresnysis socialinis darbuotojas

Socialinis darbuotojas ekspertas

Bendrosios kompetencijos

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 30

ne mažiau kaip 45

Socialinio darbo profesinės kompetencijos

ne mažiau kaip 15

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

Socialinio darbo specialiosios kompetencijos

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 35

Iš viso balų

ne mažiau kaip 60

ne mažiau kaip 75

ne mažiau kaip 105“

 

2.2. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                       Algimanta Pabedinskienė


 

Socialinių darbuotojų

atestacijos tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

SOCIALINIO DARBUOTOJO ______________________ PRAKTINĖS VEIKLOS

(vardas ir pavardė)

ĮVERTINIMO LENTELĖ

 

Kompetencijos sritys ir rūšys

Požymiai

Balai

I. BENDROSIOS KOMPETENCIJOS

Balai* (0–10)

1.1. Gebėjimas bendrauti

Gebėjimas keistis informacija

Gebėjimas domėtis, išgirsti, tikslintis ir suprasti kitų žmonių mintis ir išgyvenimus

Gebėjimas suprantamai ir nuosekliai papasakoti, apginti savo poziciją

Gebėjimas vesti abipusiškai naudingą diskusiją, bendrauti

 

1.2. Gebėjimas dirbti kartu (bendradarbiavimas)

 

Gebėjimas dirbti drauge su kitais, aktyviai dalyvauti formuluojant bendrus tikslus

Gebėjimas suprasti savo asmenines užduotis ir prisiimti už jas atsakomybę

Gebėjimas laiku paprašyti pagalbos sau ir ją suteikti kitiems

Gebėjimas aktyviai dalyvauti priimant bendrus sprendimus

Gebėjimas prireikus imtis lyderio vaidmens ir prisiimti atsakomybę už bendrą rezultatą

 

1.3. Gebėjimas planuoti

Gebėjimas analizuoti situacijas, rikiuoti veiklas (reikalus) ir tikslus pagal svarbą

Gebėjimas formuluoti tikslus atitinkančias užduotis

 

1.4. Gebėjimas veikti savarankiškai (autonomiškumas)

Gebėjimas priimti sprendimus, išsikelti uždavinius ir juos įgyvendinti

Gebėjimas įvertinti savo veiklą, pasiektus rezultatus

 

1.5. Gebėjimas tobulėti

 

Gebėjimas objektyviai įvertinti savo esmines savybes, kompetencijas

Gebėjimas įvertinti, ką reikia tobulinti

Gebėjimas kelti klausimus, mokytis, tobulėti

 

Iš viso balų:

 

II. SOCIALINIO DARBO PROFESINĖS KOMPETENCIJOS

Balai* (0–10)

2.1. Gebėjimas analizuoti situaciją (reflektyvumas)

Gebėjimas jautriai ir atidžiai rinkti faktus apie žmonių, grupių ar bendruomenių situaciją, juos kritiškai vertinti ir sugretinti, formuluoti atitinkamas prielaidas ir išvadas

Gebėjimas neskubėti vertinti žmones, grupes ar bendruomenes pagal savo ankstesnę patirtį

Gebėjimas suprasti ir matyti atskirus reiškinius ir situacijas vietos, regiono, šalies ir pasaulio kontekste

 

2.2. Gebėjimas atlikti intervenciją

Gebėjimas sėkmingai padėti žmonėms, grupėms ar bendruomenėms naudojant tinkamus intervencijos metodus

Gebėjimas kurti ir stiprinti žmonių ryšius, sėkmingai palaikyti ir teikti pagalbą

Gebėjimas sėkmingai konsultuoti ir mokyti

Gebėjimas sėkmingai stiprinti kliento (žmogaus, grupės ar bendruomenės) gebėjimą kurti ir palaikyti savo autonomiškumą (savarankišką gyvenimą)

 

2.3. Gebėjimas daryti įtaką socialinei klientų aplinkai (žmonių, grupių ar bendruomenių)

Gebėjimas sėkmingai daryti įtaką klientų socialinei aplinkai

Gebėjimas tinkamai atstovauti, tarpininkauti ar advokatauti klientų interesams grupėse, bendruomenėse, visuomenėje

Gebėjimas padėti klientams gauti reikalingas paslaugas

 

Iš viso balų:

 

III. SOCIALINIO DARBO SPECIALIOSIOS KOMPETENCIJOS

Balai* (0–20)

3.1. Gebėjimas kurti saugią, klientui augti ir gyventi palankią aplinką

Gebėjimas kurti palankią klientui gyventi ir augti aplinką – saugią, sveiką, be smurto, asmenišką, ugdančią ir palaikančią

 

3.2. Gebėjimas ugdyti ir palaikyti kliento savarankiško gyvenimo įgūdžius

Gebėjimas sėkmingai ugdyti ir palaikyti klientų savarankiško gyvenimo įgūdžius (klientai pamažu geba gyventi patys, nesiremdami tik kitų pagalba)

 

Iš viso balų:

 

Bendra balų (I–III) suma:

 

 

Praktinės veiklos vertintojas

Darbovietės pavadinimas __________________________________________

Pareigų pavadinimas ______________________________________________

 

___________________                                                  ________________________________

(parašas)                                                                              (vardas ir pavardė)

_______________

(data)

 

* Už išskirtinius pasiekimus atestuojamam socialiniam darbuotojui kiekvienoje iš jo praktinės veiklos vertinimo lentelių papildomai gali būti pridedama iki 10 balų.

Išskirtiniai pasiekimai gali būti: vietos, nacionalinio ar tarptautinio lygmens apdovanojimai (padėkos raštai, garbės raštai ir pan.) už profesionaliai įgyvendinamą socialinę politiką ar dirbamą socialinį darbą, inovacijų taikymą socialiniame darbe, dalyvavimą rengiant socialinio darbo ir socialinių paslaugų teisės aktus, parengtus socialinio darbo ir socialinių paslaugų plėtros projektus, laimėjusius projektų atrankos konkursus, ir kt.

 

____________________