LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. V-91 „DĖL ASOCIACIJŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PROJEKTŲ, KURIUOS ĮGYVENDINANT TIKSLINGA DALYVAUTI UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI, ATRANKOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 2 d. Nr. V-65

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. V-91 „Dėl Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 2 punktą  ir jį išdėstau taip:

2. S u d a r a u  šios sudėties Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos komisiją (toliau – komisija):

Mantas Adomėnas, viceministras (komisijos pirmininkas);

Rytis Paulauskas, Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento direktorius (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Jolanta Balčiūnienė, Europos šalių departamento direktorė;

Audrius Brūzga, Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamento direktorius;

Nida Jakubonė, Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento direktoriaus pavaduotoja;

Rimantas Latakas, Finansų departamento direktorius;

Raimonda Murmokaitė, politikos direktorė;

Giedrius Puodžiūnas, Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento direktorius;

Asta Radikaitė, Europos Sąjungos departamento direktorė;

Lina Skerstonaitė, Rytų kaimynystės politikos departamento direktoriaus pavaduotoja;

Lina Žukauskaitė, Užsienio lietuvių departamento direktoriaus pavaduotoja.“

2.       Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus nuostatus ir juos išdėstau taip:

2.1.    Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Kasmet ne vėliau kaip iki kovo 1 d. užsienio reikalų ministro įsakymu patvirtinama einamųjų metų prioritetinė tema (temos), pagal kurią (kurias) organizacijos gali teikti projektų paraiškas. Užsienio reikalų ministro įsakymą dėl prioritetinės temos (temų) patvirtinimo parengia Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas, vadovaudamasis ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytais užsienio politikos prioritetais, atsižvelgdamas į reikšmingas valstybės istorijos datas, įvykius, aktualias tikslines auditorijas ir motyvuotus suinteresuotų ministerijos administracijos padalinių pasiūlymus. Informacija apie projektų atranką yra skelbiama ministerijos interneto puslapyje. Skelbime nurodomos einamųjų metų prioritetinės temos, paraiškų priėmimo terminas ir paraiškų priėmimo tvarka. Paraiškų priėmimo terminas yra ne trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo.“

2.2. Pakeičiu 8.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.7. skatinti diasporos įsitraukimą į įvairių sričių Lietuvos gyvenimą, bendruomeniškumo ir pilietiškumo stiprinimą.“

2.3. Pakeičiu 9.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1.2. dokumento, įrodančio pareiškėjo teisę atstovauti organizacijai, jeigu paraišką teikia ne organizacijos vadovas;“.

2.4. Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.3. einamaisiais kalendoriniais metais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduota pažyma apie organizacijos atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais;“.

2.5. Pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.3. nagrinėja organizacijų prašymus dėl esminių projektų pakeitimų, numatytų nuostatų 292 punkte.“

2.6. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Organizacija ministerijai atsiskaito sutartyje nustatyta tvarka pateikdama projekto įvykdymo finansinę ir dalykinę ataskaitą ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d., išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių sutartyje buvo nurodytas kitas atsiskaitymo terminas, bet ne vėlesnis negu gruodžio 20 d. Kartu su projekto įvykdymo finansine ir dalykine ataskaita, organizacija pateikia ministerijai buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių ministerijos projekto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų panaudojimą, kopijas ir viso projekto buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinę, kurioje turi būti nurodoma apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) pavadinimas, data ir numeris, ūkinės operacijos turinys, suma ir ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, duomenys. Finansinė ir dalykinė ataskaita ir viso projekto buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė turi būti pasirašyta organizacijos vadovo, projekto vadovo ir finansininko.“

2.7. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Jeigu dėl iš anksto nenumatytų objektyvių priežasčių atsiranda būtinybė tikslinti projekto sąmatą, keisti projektui įgyvendinti skiriamų lėšų panaudojimo paskirtį ar veiklas, projekto įgyvendinimo terminus, projekto vykdytojas nedelsdamas raštu kreipiasi į ministeriją su prašymu leisti daryti projekto pakeitimus ir nurodo priežastis, kartu pateikdamas lyginamąjį tikslinamos (jei prašoma ją tikslinti) projekto išlaidų sąmatos variantą. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus tinkamų išlaidų sumažėjimo atvejus. Organizacijų prašymai dėl projektų keitimo teikiami iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami.“

2.8. Pakeičiu 291 punktą ir jį išdėstau taip:

291. Jei pakeitimai nedaro esminio poveikio projekto apimčiai, tikslui ir uždaviniams, nedidina ministerijos finansuojamos projekto dalies, projekto sąmatos pakeitimai neviršija 20 procentų ministerijos finansuojamos dalies, sprendimą dėl projekto veiklų ir (ar) sąmatos pakeitimų priima projektą kuruojančio departamento vadovas. Jei projektą kuruojančio departamento vadovas negali pats priimti sprendimo, jis kreipiasi į komisiją, kuri priima sprendimą pritarti, pritarti iš dalies arba atmesti prašymą. Apie sprendimą projekto vykdytojas informuojamas elektroniniu paštu arba registruotuoju paštu per 10 darbo dienų nuo gauto kreipimosi dienos.“

2.9. Pakeičiu 292 punktą ir jį išdėstau taip:

292. Jeigu prašoma leisti atlikti esminius projekto pakeitimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, terminas, projektui įgyvendinti ministerijos skiriamų lėšų panaudojimo paskirtis ar veiklos, jei pakeitimai viršija 20 procentų ministerijos finansuojamos dalies, sprendimą priima ministerijos kancleris, gavęs komisijos rekomendaciją pritarti, pritarti iš dalies arba atmesti organizacijos prašymą. Apie priimtą sprendimą ministerija praneša projekto vykdytojui elektroniniu paštu arba registruotuoju paštu per 15 darbo dienų nuo gauto kreipimosi dienos. Pritarus prašymui leisti keisti projektą iš esmės, pasirašomas papildomas susitarimas prie sutarties, kuriame nurodomi patikslinti projekto įvykdymo terminai, sąmata ir sąlygos.“

2.10. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Nuostatų 28 punkte nurodyta ataskaita laikoma priimta, kai ją parašu patvirtina projektą kuruojančio departamento vadovas. Patvirtinus ataskaitą pasirašomas projekto įvykdymo ataskaitos perdavimo – priėmimo aktas (4 priedas), kuriuo patvirtinamas sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymas. Projekto įvykdymo ataskaitos perdavimo – priėmimo aktą ministerijos vardu pasirašo projektą kuruojančio departamento vadovas.“

2.11. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako projekto vykdytojas. Dokumentus, susijusius su projektu ir jo įgyvendinimu, projekto vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti ministerijos dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Kilus pagrįstų abejonių, ministerijos rašytiniu reikalavimu projekto vykdytojas įsipareigoja pateikti ministerijai su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas.“

2.12. Papildau 33 punktu:

33. Asmens duomenis ministerija tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir atsižvelgdama į Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-154 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose taisyklių patvirtinimo“.“

2.13. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.14. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                 Gabrielius Landsbergis