Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

dėl Lietuvos Respublikai IŠ PRISITAIKYMO PRIE „BREXIT’O“ REZERVO SKIRTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO

 

2022 m. gegužės 18 d. Nr.  507

Vilnius

 

Įgyvendindama 2021 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1755, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas, ir siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų panaudojimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų administravimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija atlieka Taisyklėse nustatytas vadovaujančiosios institucijos, mokėjimo institucijos, tvirtinančiosios institucijos, audito institucijos funkcijas, taip pat ministerijos funkcijas pagal Taisyklių II skyriaus antrajame skirsnyje nustatytą kompetenciją;

2.2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija atlieka Taisyklėse nustatytas ministerijos funkcijas pagal Taisyklių II skyriaus antrajame skirsnyje nustatytą kompetenciją;

2.3. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra atlieka Taisyklėse nustatytas įgyvendinančiosios institucijos funkcijas.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                    Ingrida Šimonytė

 

 

Finansų ministrė                                                                          Gintarė Skaistė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2022 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 507

 

LIETUVOS RESPUBLIKAI IŠ PRISITAIKYMO PRIE „BREXIT’O“ REZERVO SKIRTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų administravimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos administruojant Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtas lėšas (toliau – Rezervo lėšos) dalyvaujančių subjektų funkcijos ir teisės, Rezervo lėšų administravimo tvarka.

2.      Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1.   Audito institucija – institucija, atsakinga už Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos auditą ir finansuotų priemonių auditą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 4 dalyje.

2.2.   Įgyvendinančioji institucija – įstaiga, atsakinga už iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuojamų projektų vertinimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą.

2.3.   Investicijų tęstinumas – Reglamento (ES) 2021/1755 5 straipsnio 7 dalyje nustatyta investicijų išlaikymo prievolė, kurią iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuojamo projekto vykdytojas privalo įvykdyti po projekto finansavimo pabaigos.

2.4.   Iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuojama priemonė (toliau – Rezervo priemonė) – veikla ar veiklų grupė, skirta Reglamento (ES) 2021/1755 2 straipsnyje nustatytiems tikslams pasiekti.

2.5.   Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuojamas projektas (toliau – projektas) – vadovaujančiosios institucijos arba už iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuojamus ūkio sektorius pagal kompetenciją atsakingos ministerijos nepažeidžiant konkurencijos principų be konkurso atrinktas projektas, kuris skirtas valstybės institucijos ar kitos įstaigos funkcijoms atlikti ir kuriuo prisidedama prie Reglamento (ES) 2021/1755 2 straipsnyje nustatytų tikslų įgyvendinimo.

2.6.   Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuojamo projekto vykdytojas (toliau – projekto vykdytojas) – viešasis juridinis asmuo, atsakingas už iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuojamų projektų inicijavimą ir įgyvendinimą.

2.7.   Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašas (toliau – valstybės projektų sąrašas) –vadovaujančiosios institucijos arba už iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuojamus ūkio sektorius pagal kompetenciją atsakingos ministerijos atrinktų ir siūlomų iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuoti projektų sąrašas.

2.8.   Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų valdymo ir kontrolės sistema (toliau – valdymo ir kontrolės sistema) – vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, įgyvendinančiosios institucijos, mokėjimo institucijos, audito institucijos ir už iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuojamus ūkio sektorius pagal kompetenciją atsakingų ministerijų atliekamų Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų valdymo ir kontrolės funkcijų ir procedūrų, kuriomis užtikrinamas Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatų ir principų laikymasis, visuma.

2.9.   Mokėjimo institucija – institucija, atsakinga už Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų iš Europos Komisijos priėmimą, jų valdymą valstybės iždo sąskaitose ir išmokėjimą iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuojamų projektų vykdytojams.

2.10. Paraiška dėl finansinės išmokos iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo (toliau – paraiška dėl finansinės išmokos) – tvirtinančiosios institucijos rengiama ir Europos Komisijai teikiama paraiška, įskaitant su sąskaitomis susijusią informaciją, kurios turinys nustatytas Reglamento (ES) 2021/1755 11 straipsnyje.

2.11. Paraiška finansuoti iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų finansuojamą projektą (toliau – paraiška finansuoti projektą) – dokumentas, kurį teikia pareiškėjas, siekiantis gauti Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų projektui finansuoti.

2.12. Pažeidimas – kaip jis apibrėžtas Reglamento (ES) 2021/1755 3 straipsnio 3 dalyje.

2.13. Sisteminis pažeidimas – kaip jis apibrėžtas Reglamento (ES) 2021/1755 3 straipsnio 4 dalyje.

2.14. Tvirtinančioji institucija – institucija, atsakinga už paraiškos dėl finansinės išmokos iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo parengimą, patvirtinimą ir pateikimą Europos Komisijai, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/1755 10 straipsnio 1 dalyje.

2.15. Vadovaujančioji institucija – institucija, atsakinga už Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų valdymą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 1–3 dalyse.

3.      Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2021/1755, 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (toliau – Finansinis reglamentas), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos administravimo taisyklės), ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

4.      Kai Taisyklėse teikiamos nuorodos į Veiksmų programos administravimo taisykles, Projektų administravimo ir finansavimo taisykles ar kitus teisės aktus, juose nurodyti Europos Sąjungos struktūriniai fondai prilyginami Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervui (toliau – Rezervas), Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – Rezervo lėšoms, ministerija – Lietuvos Respublikos finansų ministerijai arba Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, pagal kompetenciją atsakingoms už iš Rezervo lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius (toliau kartu – ministerija) (kaip nurodyta Taisyklių II skyriaus antrajame skirsnyje), tarpinės institucijos – ministerijai ir įgyvendinančiajai institucijai, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė – Rezervo priemonei, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas – projektui, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašas – projektų finansavimo sąlygoms, nustatytoms Taisyklių III skyriaus pirmajame skirsnyje, paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą – paraiškai finansuoti projektą.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRUOJANT REZERVO LĖŠAS DALYVAUJANČIŲ SUBJEKTŲ FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VADOVAUJANČIOSIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

5.      Vadovaujančioji institucija atlieka šias funkcijas:

5.1.   konsultuojasi su socialiniais ir ekonominiais partneriais siekdama nustatyti labiausiai „Brexit’o“ – Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos – paveiktas sritis;

5.2.   rengia ir prireikus atnaujina valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą bei paprašius teikia jį Europos Komisijai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 1 dalies c punkte;

5.3.   užtikrina veiksmingą valdymo ir kontrolės sistemos veikimą:

5.3.1. rengia teisės aktus, reglamentuojančius Rezervo lėšų administravimą, jų pakeitimus, juos tvirtina arba teikia jų projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti, rengia teisės aktų, reglamentuojančių Rezervo lėšų administravimą, įgyvendinimo dokumentus ir metodinius nurodymus, teikia paaiškinimus dėl jų taikymo;

5.3.2. organizuoja nustatytų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo trūkumų šalinimą;

5.3.3. diegia ir taiko priemones, skirtas galimoms rizikoms dėl netinkamo valdymo ir kontrolės sistemos veikimo ir netinkamo Rezervo lėšų administravimo valdyti;

5.3.4. vykdo Taisyklėse nustatytų ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos funkcijų priežiūrą ir kontrolę;

5.4.   administruoja Rezervo lėšas laikydamasi patikimo finansų valdymo principo pagal Finansinio reglamento 33 straipsnio ir 36 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir vengia interesų konflikto pagal Finansinio reglamento 61 straipsnio reikalavimus, taip pat, siekdama užtikrinti kitų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų (tvirtinančiosios institucijos, mokėjimo institucijos, audito institucijos, ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos) funkcijų atlikimą, atlieka šias funkcijas:

5.4.1. rengia ir tvirtina Rezervo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą;

5.4.2. užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis nustatytu specialiuoju projektų atrankos kriterijumi ir bendraisiais reikalavimais ir kad visą projektų įgyvendinimo laikotarpį projektai atitiktų Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus;

5.4.3. koordinuoja dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

5.4.4. planuoja techninės paramos lėšas;

5.4.5. prižiūri, kad nebūtų viršytas projektų vykdytojams išmokėtų Rezervo lėšų dydis;

5.4.6. užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Lietuvos Respublikos naudai;

5.4.7. įtarusi, kad įgyvendinant projektą buvo padaryta arba gali būti padaryta nusikalstama veika, praneša apie tai įstaigoms, atsakingoms už nusikalstamų veikų tyrimus, ministerijai ir įgyvendinančiajai institucijai;

5.4.8. rengia ir teikia audito institucijai ir tvirtinančiajai institucijai Rezervo lėšų valdymo pareiškimą pagal Reglamento (ES) 2021/1755 II priede nustatytą formą, rengia ir teikia tvirtinančiajai institucijai Rezervo įgyvendinimo ataskaitą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/1755 11 straipsnio 2 dalyje;

5.4.9. teikia tvirtinančiajai institucijai informaciją, reikalingą paraiškai dėl finansinės išmokos parengti;

5.4.10. užtikrina, kad tvirtinančioji institucija gautų visą būtiną informaciją apie atliktas su išlaidomis susijusias procedūras ir patikrinimus, vadovaujančiosios institucijos turimą informaciją, susijusią su galimu neteisėtu Rezervo lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu;

5.4.11. teikia tvirtinančiajai institucijai informaciją rengiant pastabas dėl pagal Reglamento (ES) 2021/1755 12 straipsnio 8 dalį pateiktų įvertinimų;

5.4.12. pritaiko 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014) Rezervo lėšoms administruoti – su Rezervo lėšų valdymu susijusiems duomenims ir dokumentams registruoti, saugoti ir apdoroti, užtikrindama atitiktį Reglamento (ES) 2021/1755 III priedo 4 punkto nuostatoms, taip pat užtikrina, kad būtų laikomasi duomenų tvarkymo SFMIS2014 reikalavimų, registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus, kartu su įgyvendinančiąja institucija konsultuoja SFMIS2014 naudotojus;

5.4.13. rengia ir teikia Europos Komisijai pastabas dėl Reglamento (ES) 2021/1755 15 straipsnio 4 dalyje nurodyto įvertinimo;

5.5.   atlieka finansines pataisas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/1755 15 straipsnyje, arba duoda įgyvendinančiajai institucijai nurodymus dėl finansinių pataisų atlikimo ir (arba) projektų Rezervo lėšų dalies arba visų projektui skirtų Rezervo lėšų panaikinimo, apie tai informuoja tvirtinančiąją instituciją;

5.6.   koordinuoja, kad į Europos Sąjungos biudžetą būtų pervestos Europos Komisijos vykdomajame rašte sumoms išieškoti nurodytos grąžintinos lėšos;

5.7.   diegia ir taiko proporcingas korupcijos, sukčiavimo ir interesų konfliktų apraiškų atsiradimo administruojant Rezervą tikimybės mažinimo priemones;

5.8.   bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – OLAF), Europos Audito Rūmais ir Europos prokuratūra;

5.9.   užtikrina audito seką, taip pat užtikrina, kad 5 metus nuo paraiškos dėl finansinės išmokos pateikimo termino būtų saugomi visi patvirtinamieji dokumentai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 3 dalies g punkte, saugo kitus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su Rezervo lėšų administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

5.10. analizuoja Rezervo lėšų panaudojimo spartą, prireikus imasi priemonių, kad Rezervo lėšos nebūtų prarastos ir būtų pasiektos projektų stebėsenos rodiklių reikšmės;

5.11. teikia institucijoms, įstaigoms ir visuomenei informaciją apie Rezervo reikšmę, rezultatus ir poveikį šalinant neigiamus „Brexit’o“ padarinius, kartu informuoja apie „Brexit’o“ nulemtus pokyčius;

5.12. koordinuoja įgyvendinančiosios institucijos informavimo apie Rezervą veiksmus;

5.13. gavusi Europos Komisijos prašymą išnagrinėti Europos Komisijai pateiktą skundą, organizuoja šio skundo nagrinėjimą ir teikia Europos Komisijai informaciją apie jo nagrinėjimo rezultatus.

6.      Vadovaujančioji institucija turi teisę:

6.1.   prašyti ministerijos suderinti su ja Rezervo lėšų panaudojimo įgyvendinamuosius dokumentus;

6.2.   laikinai stabdyti, kol bus pašalinti jos nurodyti trūkumai, ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos sprendimus, priimamus atliekant Taisyklėmis pavestas funkcijas, kai, jos manymu, sprendimai prieštarauja Europos Sąjungos reglamentų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms;

6.3.   atlikti ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos patikrinimus, tikrinti projektus jų įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietose;

6.4.   sudaryti komisijas ir darbo grupes, kurios padėtų jai atlikti vadovaujančiosios institucijos funkcijas;

6.5.   gauti iš institucijų ir įstaigų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

6.6.   neatlygintinai gauti iš valstybės ir žinybinių registrų, valstybės institucijų ir įstaigų administruojamų informacinių sistemų ir duomenų bazių duomenis, įskaitant asmens duomenis, reikalingus jos funkcijoms atlikti;

6.7.   kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

6.8.   kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant pirkimus pagal projektą;

6.9.   naudotis kitomis teisės aktuose vadovaujančiajai institucijai suteiktomis teisėmis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MINISTERIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

7.      Ministerija atlieka šias funkcijas:

7.1.   užtikrina, kad projektais būtų prisidedama prie Rezervo tikslų, nustatytų Reglamento (ES) 2021/1755 2 straipsnyje:

7.1.1. planuoja Rezervo lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

7.1.2. teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų;

7.1.3. sudaro ir tvirtina valstybės projektų sąrašus;

7.1.4. priima ir pripažįsta netekusiais galios sprendimus dėl projektų finansavimo;

7.2.   užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančius Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus:

7.2.1. vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

7.2.2. įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai;

7.2.3. įtarusi, kad įgyvendinant projektą buvo padaryta arba gali būti padaryta nusikalstama veika, praneša apie tai institucijoms, atsakingoms už nusikalstamų veikų tyrimus, vadovaujančiajai institucijai ir įgyvendinančiajai institucijai;

7.3.   taiko proporcingas korupcijos, sukčiavimo ir interesų konfliktų apraiškų atsiradimo tikimybės mažinimo priemones;

7.4.   taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su atliekamomis funkcijomis;

7.5.   atlieka Taisyklėse nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu;

7.6.   registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus;

7.7.   finansų ministro nustatyta tvarka susigrąžina Rezervo lėšas, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto Rezervo lėšų dalį arba visas projektui skirtas Rezervo lėšas, priima sprendimus dėl negrąžintos Rezervo lėšų sumos padengimo;

7.8.   bendradarbiauja su Europos Komisija, OLAF, Europos Audito Rūmais ir Europos prokuratūra;

7.9.   užtikrina audito seką, 5 metus nuo paraiškos dėl finansinės išmokos pateikimo termino saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su Rezervo lėšų administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti.

8.      Ministerija turi teisę:

8.1.   gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

8.2.   kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

8.3.   kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant pirkimus pagal projektą;

8.4.   naudotis kitomis teisės aktuose ministerijai suteiktomis teisėmis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

9.      Įgyvendinančioji institucija atlieka šias funkcijas:

9.1.   dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius Rezervo lėšų administravimą, ir teikia vadovaujančiajai institucijai ir tvirtinančiajai institucijai pasiūlymus dėl jų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

9.2.   užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis nustatytu specialiuoju projektų atrankos kriterijumi ir bendraisiais reikalavimais ir visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus:

9.2.1. siunčia kvietimus teikti paraiškas finansuoti projektą (toliau – kvietimas);

9.2.2. teikia pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie paraiškų finansuoti projektus rengimo ir teikimo, projektų įgyvendinimo reikalavimus;

9.2.3. atlieka paraiškų finansuoti projektus vertinimą ir tikrina projektų atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui, projektams taikomiems bendriesiems reikalavimams ir nustatytoms projektų finansavimo sąlygoms;

9.2.4. nustačiusi, kad projektai neatitinka nustatyto specialiojo projektų atrankos kriterijaus, projektams taikomų bendrųjų reikalavimų ir nustatytų projektų finansavimo sąlygų, priima sprendimą dėl paraiškų atmetimo;

9.2.5. nustato didžiausią leidžiamą skirti projektui Rezervo lėšų dydį ir kartu su atliktų vertinimų išvadomis teikia atitinkamai ministerijai pasiūlymus dėl projekto finansavimo;

9.2.6. gavusi sprendimą dėl finansavimo projektui skyrimo, sudaro dvišalę projekto sutartį su pareiškėju, prižiūri, kaip laikomasi projekto sutarties nuostatų;

9.2.7. atlieka projektų sutarčių pakeitimus;

9.3.   įsitikina, kad pagal projekto sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos, projekto sutartyje nustatytų projekto stebėsenos rodiklių reikšmės pasiektos ir projektų vykdytojų deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos patirtos ir nepažeidžia Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat atlieka šias funkcijas:

9.3.1. tikrina projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus, nustato mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai;

9.3.2. rengia ir tvirtina SFMIS2014 paraiškų asignavimų valdytojui duomenis dėl lėšų išmokėjimo projekto vykdytojui ir atsako už šių duomenų teisingumą;

9.3.3. atlieka projektų patikras projektų įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietose;

9.3.4. atlieka projektų vykdytojų vykdomų pirkimų pagal projektus priežiūrą;

9.3.5. atlieka įtariamų pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su nustatytu pažeidimu, ir praneša apie pažeidimus pagal kompetenciją atsakingoms institucijoms ir projektų vykdytojams;

9.3.6. užtikrina, kad projektai būtų vykdomi Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Lietuvos Respublikos naudai;

9.3.7. užtikrina, kad Rezervo lėšos nebūtų prarastos ir būtų pasiektos projektų sutartyse nustatytų projektų stebėsenos rodiklių reikšmės;

9.3.8. vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

9.3.9. įtarusi, kad įgyvendinant projektą buvo padaryta arba gali būti padaryta nusikalstama veika, praneša apie tai institucijoms, atsakingoms už nusikalstamų veikų tyrimus, vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai;

9.3.10. vykdo projektų priežiūrą po projektų įgyvendinimo pabaigos;

9.4.   registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus, kartu su vadovaujančiąja institucija konsultuoja SFMIS2014 naudotojus;

9.5.   rengia planuojamų išmokėti projektų vykdytojams Rezervo lėšų prognozes, teikia jas ministerijai, mokėjimo institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

9.6.   rengia ir tvirtina išlaidų, padarytų ir pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai nuo išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, deklaraciją ir įgyvendinančiosios institucijos deklaruojamų projektų išlaidų ataskaitą ir teikia jas tvirtinančiajai institucijai,

9.7.   teikia vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir tvirtinančiajai institucijai informaciją apie patikrinimus, atliktus tvirtinant išlaidų deklaraciją ir deklaruojamų projektų išlaidų ataskaitą;

9.8.   teikia tvirtinančiajai institucijai informaciją, reikalingą paraiškai dėl finansinės išmokos parengti;

9.9.   teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia Rezervo įgyvendinimo ataskaitai parengti;

9.10. teikia tvirtinančiajai institucijai informaciją rengiant pastabas dėl Reglamento (ES) 2021/1755 12 straipsnio 2 ir 7 dalyse nurodytų įgyvendinamųjų teisės aktų;

9.11. taiko proporcingas korupcijos, sukčiavimo ir interesų konfliktų apraiškų atsiradimo tikimybės mažinimo priemones;

9.12. užtikrina duomenų, reikalingų stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, patikrinimams ir auditams, taip pat audito sekai užtikrinti būtinų duomenų apie projektų įgyvendinimą rinkimą, įrašymą ir saugojimą skaitmeniniu formatu, duomenų saugumą, vientisumą, konfidencialumą ir naudotojų autentiškumo patvirtinimą;

9.13. renka standartizuoto elektroninio formato informaciją apie finansinės išmokos iš Rezervo gavėjus (projektų vykdytojus) ir jų tikruosius savininkus, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/1755 III priedo 4 punkto a papunktyje;

9.14. užtikrina duomenų ir informacijos pagal sudarytas projektų sutartis paskelbimą pagal Finansinio reglamento 38 straipsnio 2–6 dalis interneto svetainėje esinvesticijos.lt;

9.15. priima sprendimus nepripažinti tinkamomis finansuoti projektų išlaidų ar jų dalies, kai nustato, kad šios išlaidos ar jų dalis neatitinka Reglamento (ES) 2021/1755 ar Taisyklių reikalavimų, ir (ar) finansų ministro nustatyta tvarka priima sprendimus susigrąžinti projektų vykdytojams išmokėtas Rezervo lėšas;

9.16. apie sprendimą susigrąžinti lėšas informuoja ministeriją ir projekto vykdytoją;

9.17. bendradarbiauja su Europos Komisija, OLAF, Europos Audito Rūmais ir Europos prokuratūra;

9.18. užtikrina audito seką, 5 metus nuo paraiškos dėl finansinės išmokos pateikimo termino saugo visus patvirtinamuosius dokumentus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 3 dalies g punkte, saugo kitus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su Rezervo lėšų administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

9.19. teikia institucijoms, įstaigoms ir visuomenei informaciją apie Rezervo reikšmę, rezultatus ir poveikį šalinant neigiamus „Brexit’o“ padarinius, kartu informuoja apie „Brexit’o“ nulemtus pokyčius;

9.20. įgyvendina vadovaujančiosios institucijos teikiamas įgyvendinančiosios institucijos vidaus kontrolės sistemos tobulinimo rekomendacijas, taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su atliekamomis funkcijomis.

10.    Įgyvendinančioji institucija turi teisę:

10.1. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

10.2. kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

10.3. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant pirkimus pagal projektą;

10.4. naudotis kitomis teisės aktuose įgyvendinančiajai institucijai suteiktomis teisėmis.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TVIRTINANČIOSIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

11.    Tvirtinančioji institucija atlieka šias funkcijas:

11.1. dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius Rezervo lėšų administravimą, ir teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl jų keitimo, taip pat dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

11.2. užtikrina Reglamento (ES) 2021/1755 10 straipsnio 1 dalyje nurodytos funkcijos atlikimą:

11.2.1. rengia, tvirtina ir teikia Europos Komisijai paraišką dėl finansinės išmokos (kartu Europos Komisijai teikiami vadovaujančiosios institucijos parengti Rezervo lėšų valdymo pareiškimas ir Rezervo įgyvendinimo ataskaita, audito institucijos parengta nepriklausomos audito įstaigos nuomonė ir galutinių audito ataskaitų santrauka);

11.2.2. rengdama ir teikdama Europos Komisijai paraišką dėl finansinės išmokos įsitikina, kad rengiamoje ir teikiamoje paraiškoje pateikta informacija išsami, tiksli ir teisinga, nurodytos pagal Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 1 dalies f punktą atliktos finansinės pataisos (įskaitant pakoreguotas sumas, atlikus finansuojamų Rezervo priemonių auditą);

11.3. dalyvauja pritaikant SFMIS2014 Rezervo lėšoms administruoti, registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus, teikia informaciją Europos Komisijai per Europos Komisijos informacijos ir stebėsenos sistemą (jei informacijos teikimas per tokią sistemą taikomas);

11.4. tvarko grąžintinų ir grąžintų Rezervo lėšų apskaitą, kiek tai susiję su atsiskaitymu Europos Komisijai;

11.5. tikrina iš Europos Komisijos gaunamų Rezervo lėšų sumas;

11.6. Europos Komisijai pateikus įvertinimo dokumentą pagal Reglamento (ES) 2021/1755 12 straipsnio 8 dalį, suderina informaciją apie iš Rezervo mokėtinas arba grąžintinas sumas ir pateikia pastabas Europos Komisijai;

11.7. taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su atliekamomis funkcijomis;

11.8. bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos Audito Rūmais, OLAF, Europos prokuratūra atliekamų auditų ir tyrimų klausimais;

11.9. teikia institucijoms ir įstaigoms, projektų vykdytojams ir visuomenei informaciją apie Rezervo lėšų administravimą;

11.10.  užtikrina audito seką, 5 metus nuo paraiškos dėl finansinės išmokos pateikimo termino saugo rengiamus ir gaunamus dokumentus, kurie susiję su išlaidomis, kurias prašoma padengti teikiant paraišką dėl finansinės išmokos, ir kurių reikia audito sekai užtikrinti.

12.    Tvirtinančioji institucija turi teisę:

12.1. atlikti vadovaujančiosios institucijos, ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos patikrinimus, susijusius su projektams finansuoti skirtų Rezervo lėšų panaudojimu, kiek tai susiję su tvirtinančiosios institucijos atliekamomis funkcijomis, taip pat vadovaujančiosios institucijos patikrinimus, siekdama įsitikinti, kad iš vadovaujančiosios institucijos gavo tinkamą informaciją apie atliktas procedūras ir patikrinimus, susijusius su išlaidų deklaracijoje ir deklaruojamų išlaidų ataskaitoje nurodytomis išlaidomis;

12.2. atlikti projektų patikras jų įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietose;

12.3. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

12.4. naudotis kitomis teisės aktuose tvirtinančiajai institucijai suteiktomis teisėmis.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

MOKĖJIMO INSTITUCIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

13.    Mokėjimo institucija atlieka šias funkcijas:

13.1. atidaro valstybės iždo sąskaitą Rezervo lėšoms;

13.2. valstybės iždo sąskaitose valdo iš Europos Komisijos gaunamas Rezervo lėšas;

13.3. išmoka Rezervo lėšas;

13.4. tvarko Rezervo lėšų apskaitą valstybės biudžete;

13.5. perveda į Europos Sąjungos biudžetą Europos Komisijos vykdomajame rašte sumoms išieškoti nurodytas grąžintinas Rezervo lėšas;

13.6. registruoja ir dalyvauja perduodant į SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus;

13.7. teikia tvirtinančiajai institucijai informaciją apie į valstybės iždo sąskaitą, skirtą Rezervo lėšoms, gautas įplaukas;

13.8. bendradarbiauja su Europos Komisija, OLAF, Europos Audito Rūmais, Europos prokuratūra;

13.9. užtikrina audito seką, 5 metus nuo paraiškos dėl finansinės išmokos pateikimo termino saugo visus patvirtinamuosius dokumentus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 3 dalies g punkte, saugo kitus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su Rezervo lėšų administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti.

14.    Mokėjimo institucija turi teisę:

14.1. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

14.2. naudotis kitomis teisės aktuose mokėjimo institucijai suteiktomis teisėmis.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

AUDITO INSTITUCIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

15.    Audito institucija atlieka šias funkcijas:

15.1. rengia audito strategiją, kurioje nustatomi audito tikslai, kryptys ir apimtys;

15.2. užtikrina, kad būtų atlikti valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, paraiškoje dėl finansinės išmokos teikiamos su sąskaitomis susijusios informacijos ir deklaruojamų Europos Komisijai išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo auditai;

15.3. teikia vadovaujančiajai institucijai, įgyvendinančiajai institucijai, tvirtinančiajai institucijai, mokėjimo institucijai ir ministerijai pastebėjimus dėl audito metu nustatytų trūkumų, vadovaujančiajai institucijai ir tvirtinančiajai institucijai teikia galutines audito ataskaitas;

15.4. atlieka vadovaujančiosios institucijos, įgyvendinančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, mokėjimo institucijos ir ministerijos atliekamų ir (ar) atliktų veiksmų, šalinant audito metu nustatytus trūkumus ir įgyvendinant pastebėjimuose pateiktas rekomendacijas, vertinimą ir stebėseną;

15.5. patikrina vadovaujančiosios institucijos parengtą Rezervo lėšų valdymo pareiškimą;

15.6. apskaičiuoja bendrą klaidų lygį ir likutinį klaidų lygį, susijusį su išlaidomis, įtrauktomis į Europos Komisijai teikiamą paraišką dėl finansinės išmokos, atsižvelgdama į taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi;

15.7. rengia ir teikia tvirtinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai audito institucijos nuomonę ir galutinių audito ataskaitų santrauką dėl paraiškoje dėl finansinės išmokos pateiktos su sąskaitomis susijusios informacijos išsamumo, tikslumo ir teisingumo, taip pat išlaidų, kurias padengti prašoma Europos Komisijos, teisėtumo bei tvarkingumo ir įdiegtos valdymo ir kontrolės sistemos veiksmingumo;

15.8. taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su atliekamomis funkcijomis;

15.9. bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos Audito Rūmais, OLAF, Europos prokuratūra atliekamų auditų ir tyrimų klausimais.

16.    Audito institucija turi teisę:

16.1. gauti iš vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, mokėjimo institucijos, ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos, kitų įstaigų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų dokumentus ir informaciją, kurių reikia audito institucijos funkcijoms atlikti;

16.2. atlikti patikras projektų įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietose, dalyvauti įgyvendinančiajai institucijai atliekant patikras projektų įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietose;

16.3. imtis kitų veiksmų, būtinų siekiant atlikti audito institucijos funkcijas.

 

III SKYRIUS

REZERVO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA

 

17.    Institucijos, planuodamos Rezervo priemonių ir projektų įgyvendinimą, vertindamos paraiškas finansuoti projektą ir vykdydamos projektų įgyvendinimo priežiūrą, turi užtikrinti, kad būtų laikomasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 5 punkte nustatytų principų.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

 

18.    Reglamento (ES) 2021/1755 2 straipsnyje nustatytų tikslų siekiama įgyvendinant šias Rezervo priemones: „Prisitaikymas prie „Brexit’o“ (SFMIS2014 Nr. 15.1.1-CPVA-V-205) (toliau – Priemonė 205) ir „Prisitaikymas prie „Brexit’o: pagalba verslui“ (SFMIS2014 Nr. 15.1.1-CPVA-V-862) (toliau – Priemonė 862). Taisyklių II skyriaus antrajame skirsnyje nustatytas ministerijos funkcijas įgyvendinant Priemonę 205 atlieka Finansų ministerija, įgyvendinant Priemonę 862 – Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Rezervo priemonę ministerija nustato savo strateginiame veiklos plane. Pagal Rezervo priemones teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

19.    Visi projektai turi būti įtraukti į valstybės projektų sąrašą. Valstybės projektų sąrašą pagal kiekvieną Rezervo priemonę tvirtina ministerija, jame nurodydama galimą pareiškėją, preliminarų siūlomo finansuoti projekto pavadinimą, preliminarią iš Rezervo lėšų tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumą, projektui numatomo skirti finansavimo iš Rezervo lėšų sumą, projektui numatomą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą iš Rezervo lėšų netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) apmokėti, planuojamus nustatyti projekto stebėsenos rodiklius ir jų siektinas reikšmes, paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą ir projektų parengtumo reikalavimus (jei taikoma). Ministerija į valstybės projektų sąrašą įtraukia tik tuos projektus, kurie atitinka bendrąjį reikalavimą, nustatytą Taisyklių 25.1 papunktyje.

20.    Projektams įgyvendinti numatoma skirti:

20.1. iki 12 184 573 eurų Rezervo lėšų, iš jų – iki 11 729 317 eurų pagal Priemonę 205 ir iki 455 256 eurų pagal Priemonę 862. Ministerija, prisiimdama įsipareigojimus pagal sudarytas projektų sutartis, gali viršyti administruojamoms Rezervo priemonėms įgyvendinti skiriamas Rezervo lėšas, siekdama, kad visos Rezervo lėšos būtų panaudotos: Priemonei 205 – iki 1 018 557 eurų, Priemonei 862 – iki 39 534 eurų;

20.2. iki 1 408 333 eurų valstybės biudžeto lėšų iš Rezervo lėšų netinkamam finansuoti PVM apmokėti, iš jų – iki 1 339 206 eurų pagal Priemonę 205 ir iki 69 127 eurų pagal Priemonę 862.

21.    Pareiškėjas savo iniciatyva savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

22.    Įgyvendinant Rezervo priemones remiamos šios veiklos:

22.1. Pagal Priemonę 205 remiamos šios veiklos:

22.1.1. muitinės kontrolės pritaikymas ir padidėjusių patikrų srautų valdymas;

22.1.2. mokesčių informacinių sistemų pritaikymas;

22.1.3. fitosanitarinio tikrinimo, sertifikavimo pritaikymas ir padidėjusių kontrolės srautų valdymas;

22.1.4. gyvūninės kilmės produktų siuntų kontrolės, sertifikavimo pritaikymas ir padidėjusių srautų valdymas;

22.1.5. vaistinių preparatų registravimo procesų pritaikymas, užtikrinant jų kokybę;

22.1.6. Lietuvos Respublikos piliečių asmens tapatybės dokumentų išdavimas Jungtinėje Karalystėje;

22.1.7. Lietuvos policijos bendradarbiavimas su Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijomis, teisinė pagalba Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

22.2. Pagal Priemonę 862 remiama veikla – informacijos ir konsultacijų apie eksporto, sertifikavimo ir kitus pokyčius po „Brexit’o“ teikimas Lietuvos verslui.

23.    Pagal Rezervo priemones galimi pareiškėjai:

23.1. pagal Priemonę 205 galimi pareiškėjai – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

23.2. pagal Priemonę 862 galimą pareiškėją nustato Ekonomikos ir inovacijų ministerija, suderinusi su Konkurencijos taryba, tvirtindama valstybės projektų sąrašą Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka.

24.    Pagal Rezervo priemones galimi partneriai – viešieji juridiniai asmenys.

25.    Projektai turi atitikti visus šiuos bendruosius reikalavimus:

25.1. Projektu turi būti prisidedama prie Rezervo tikslų, nustatytų Reglamento (ES) 2021/1755 2 straipsnio 1 dalyje, įgyvendinimo ir įgyvendinama bent viena remiama veikla, nurodyta Taisyklių 22 punkte.

25.2. Projektu turi būti įgyvendinama konkreti priemonė, nustatyta ministerijos strateginiame veiklos plane.

25.3. Projektu turi būti siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

25.4. Projektu turi būti prisidedama prie Reglamento (ES) 2021/1755 2 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų įgyvendinimo, t. y. projektas turi atitikti horizontaliuosius principus, kaip nustatyta Taisyklių III skyriaus devynioliktajame skirsnyje, taip pat projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis.

25.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi būti pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą ir turi atitikti jiems keliamus reikalavimus (projektams taikomi parengtumo reikalavimai, jei jie nustatyti valstybės projektų sąraše).

25.6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai turi būti nustatyti ir užtikrinti.

25.7. Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

25.8. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Lietuvos Respublikos naudai.

26.    Kai rengiamas projektas, kuriuo siekiama investuoti į ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą, kurio reikia viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms atlikti, ir kuriam įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo PVM ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal fiksuotąsias projekto išlaidų normas, viršija 300 000 eurų, Taisyklių 25.7 papunktyje nustatytam reikalavimui įvertinti kartu su paraiška finansuoti projektą teikiamas investicijų projektas kartu su investicijų projekto skaičiuokle. Investicijų projektas ir investicijų projekto skaičiuoklė rengiami vadovaujantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus tvirtinama metodika (dokumentas skelbiamas interneto svetainėse lrv.finmin.lt ir esinvesticijos.lt).

27.    Projektai turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų – turi būti tiesiogiai susiję su „Brexit’o“ padariniais ir turi būti įgyvendinami veiksmai šiems padariniams pašalinti.

28.    Projektų atitiktis bendriesiems reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinama pagal projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, kurios formą nustato finansų ministras.

29.    Tik teigiamai įvertinus projektą pagal visus projektui taikomus bendrųjų reikalavimų vertinimo aspektus galima nustatyti, kad projektas atitinka bendruosius reikalavimus.

30.    Projekto atitiktį bendriesiems reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui vertina įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu Taisyklių III skyriaus aštuntajame skirsnyje nustatyta tvarka.

31.    Viso projekto įgyvendinimo metu projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus (išskyrus projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelėje, kurios formą nustato finansų ministras, nurodytus bendrųjų reikalavimų aspektus, kurie taikomi tik paraiškos vertinimo metu) ir specialųjį projektų atrankos kriterijų.

32.    Projektu turi būti siekiama Reglamento (ES) 2021/1755 II priede ir valstybės projektų sąraše nustatytų šių projekto stebėsenos rodiklių:

32.1. papildomų darbuotojų skaičiaus (etato ekvivalentais), kai įgyvendinamos Taisyklių 22.1.1, 22.1.3, 22.1.7 papunkčiuose nurodytos remiamos veiklos;

32.2. įmonių, kurioms suteikta konsultacinė parama, skaičiaus, kai įgyvendinamos Taisyklių 22.1.4, 22.1.5 ir 22.2 papunkčiuose nurodytos remiamos veiklos;

32.3. kitų projekto stebėsenos rodiklių, nurodytų valstybės projektų sąraše.

33.    Projekto stebėsenos rodikliai ir jų siektinos reikšmės nustatomi projekto sutartyje. Už projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimą projekto vykdytojas atsiskaito teikdamas mokėjimo prašymus ir (arba) ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos.

34.    Pagal Rezervo priemones valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, neteikiama.

35.    Pagal Priemonę 862 gali būti teikiama de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas (toliau – de minimis reglamentas). Projekto vykdytojas, suderinęs su Konkurencijos taryba, nustato ir patvirtina pagal Priemonę 862 teikiamos de minimis pagalbos teikimo sąlygas, įskaitant de minimis pagalbos teikimą ir skaičiavimą (paskirstymą) galutiniams naudos gavėjams, kurios atitinka de minimis reglamento nuostatas ir yra suderinamos su bendrąja rinka.

36.    Projekto išlaidos turi atitikti Taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje pateiktus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

37.    Įgyvendinant projektų veiklas patirtų darbo užmokesčio išlaidų dalis apmokama taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų fiksuotąsias projekto išlaidų normas (toliau – fiksuotosios normos), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita (toliau – fiksuotųjų normų tyrimo ataskaita), kuri skelbiama interneto adresu esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai. Pagal fiksuotąsias normas apmokamos išlaidos turi atitikti Taisyklių III skyriaus antrojo skirsnio nuostatas dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo. Projektui nustatytos fiksuotosios normos gali būti keičiamos sudarius projekto sutartį, jeigu keičiasi fiksuotųjų normų tyrimo ataskaitoje nustatytos fiksuotosios normos.

38.    Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, turi užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu iš Rezervo lėšų įgytas turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar prarastas projekto veiklų įgyvendinimo metu ir projekto investicijų tęstinumo laikotarpiu, jei jis taikomas pagal Taisyklių III skyriaus septynioliktojo skirsnio nuostatas.

39.    Projekto vykdytojas turi įgyvendinti Taisyklių III skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nurodytus projekto informavimo ir komunikacijos veiksmus.

40.    Paraiškos finansuoti projektą teikiamos įgyvendinančiajai institucijai Taisyklių III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

41.    Kartu su paraiška finansuoti projektą pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus ir informaciją (Taisyklių 41.2–41.5 ir 41.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų formos skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje esinvesticijos.lt).

41.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), kurios forma nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais);

41.2. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, kurios formai pritaria finansų ministro sudaryta 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupė (toliau – 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupė);

41.3. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, kurio formai pritaria 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupė;

41.4. prašymą skirti lėšų netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti, kurio formą nustato finansų ministras;

41.5. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius), kurio formai pritaria 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupė, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais;

41.6. investicijų projektą ir investicijų projekto skaičiuoklę, jeigu taikoma vadovaujantis Taisyklių 26 punktu;

41.7. klausimyną dėl projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo principui, kurio formą nustato finansų ministras;

41.8. jeigu projektu teikiama de minimis pagalba, – su Konkurencijos taryba suderintą pagal Priemonę 862 teikiamos de minimis pagalbos teikimo sąlygų projektą.

42.    Paraiškos finansuoti projektą vertinamos, sprendimai dėl projektų finansavimo priimami ir projektų sutartys sudaromos Taisyklių III skyriaus septintajame–dešimtajame skirsniuose nustatyta tvarka.

43.    Projektai įgyvendinami Taisyklių III skyriaus vienuoliktajame–dvidešimt pirmajame skirsniuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

44.    Jei projektų finansavimo sąlygos keičiamos jau atrinkus projektus, pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams, jei tokie pakeitimai nepablogina projektų finansavimo sąlygų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

 

45.    Projektų išlaidų atitiktį išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimams vertina ir nustato įgyvendinančioji institucija, vertindama pareiškėjų paraiškas finansuoti projektą, tikrindama projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus ir atlikdama kitus priežiūros ir kontrolės veiksmus.

46.    Iš Rezervo lėšų tinkamos finansuoti projekto išlaidos privalo atitikti šiuos bendruosius išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus:

46.1. Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo, atitikti patikimo finansų valdymo principą ir turi būti numatytos projekto sutartyje.

46.2. Išlaidos turi būti patirtos, apmokėtos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, kaip nustatyta Veiksmų programos administravimo taisyklių 153 ir 154 punktuose, nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. (kiekvienam projektui taikomas projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas projekto sutartyje).

46.3. Išlaidos turi būti patirtos projektų vykdytojų ir (ar) partnerių.

46.4. Išlaidos turi būti faktiškai patirtos ir apmokėtos arba apmokėtos supaprastintai. Faktiškai patirtomis išlaidomis laikomos išlaidos:

46.4.1. skirtos už patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus sumokėti ar apskaičiuotam darbo užmokesčiui ir kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms (pavyzdžiui, dienpinigiams) išmokėti;

46.4.2. skirtos iš anksto sumokėti rangovui, prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui pagal su juo sudarytą sutartį ir vadovaujantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis (arba sutartimi, jeigu joje nustatyta išankstinio mokėjimo galimybė, didžiausias išankstinio mokėjimo dydis ir išmokėjimo terminai);

46.4.3. skirtos teisės aktuose nustatytoms išankstinėms išmokoms mokėti, taip pat skirtos iš anksto sumokėti už paslaugas (pavyzdžiui, licencijų, leidimų išdavimo ar pan.), už kurias negali būti mokama po to, kai paslauga suteikiama.

46.5. Išlaidos turi būti tinkamai dokumentuotos, t. y. visos įgyvendinant projektą patirtos išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti užtikrintas. Patirtos išlaidos turi būti įtrauktos į projekto vykdytojo ar partnerio finansinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose finansinės apskaitos tvarkymą, nustatytais reikalavimais.

46.6. Išlaidos turi būti patirtos vykdant projekto veiklas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Lietuvos Respublikos naudai.

46.7. Apmokant išlaidas negali būti pažeisti Taisyklėse nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai, taip pat valstybės pagalbos reglamentų, schemų ar ad hoc sprendimų, viešųjų pirkimų ir taikytinų horizontaliųjų principų reikalavimai, taip pat kitų projektams taikomų teisės aktų reikalavimai.

47.    Specialieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai taikomi taip, kaip nustatyta Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių VI skyriaus trisdešimt trečiajame skirsnyje, išskyrus atvejus, kai tokios išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti išlaidomis (Taisyklių 48 punktas).

48.    Įgyvendinant projektus, visais atvejais netinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma:

48.1. skolos palūkanos;

48.2. PVM (PVM, kurio nėra galimybės įtraukti į PVM atskaitą, gali būti apmokamas iš valstybės biudžeto lėšų, kaip nustatyta Taisyklių III skyriaus trečiajame skirsnyje);

48.3. baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

48.4. projekto administravimo išlaidos;

48.5. nepiniginis projekto vykdytojo ir (ar) partnerio įnašas;

48.6. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

48.7. žemės ir nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

48.8. paraiškos finansuoti projektą rengimo išlaidos (išskyrus investicijų projekto ar kitų su paraiška privalomų teikti dokumentų rengimo išlaidas);

48.9. nepagrįstai didelės išlaidos ir išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nesukurdamos pridėtinės vertės;

48.10.  išlaidos, patirtos iš projekto vykdytojo ar partnerio įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus;

48.11.  išlaidos, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) iš kitų Europos Sąjungos fondų ar programų lėšų;

48.12.  išlaidos veiklai, kuriai teikiant valstybės pagalbą (įskaitant de minimis pagalbą) tapati veikla arba jos dalis ar panaši veikla yra perkeliama, kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais 2 straipsnio 61a punkte.

49.    Dėl Taisyklių III skyriaus pirmajame skirsnyje nustatytų fiksuotųjų normų taikymo neturi būti pranašumo vieniems pareiškėjams ar projektų vykdytojams arba jų vykdomoms veikloms prieš kitus, jei projektai įgyvendinami tomis pačiomis sąlygomis.

50.    Projekto vykdytojo iniciatyva ir Taisyklių III skyriaus šešioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka gali būti grąžinamos lėšos (ar jų dalis), kurios buvo gautos supaprastintai apmokant išlaidas. Kai įgyvendinančioji institucija nustato netinkamas finansuoti projekto išlaidas, nuo jų pagal fiksuotąją normą apskaičiuotos išlaidos taip pat pripažįstamos netinkamomis finansuoti.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

 

51.    Jei projekto vykdytojas ar partneris (-iai) neturi galimybės įtraukti įgyvendinamo projekto PVM į PVM atskaitą, toks PVM, tenkantis projektui skiriamo finansavimo iš Rezervo lėšų daliai, gali būti apmokamas iš valstybės biudžeto lėšų vadovaujantis finansų ministro nustatyta tvarka. Iš valstybės biudžeto lėšų negali būti apmokamas PVM, kurį sumokėjo užsienio apmokestinamasis asmuo (kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme).

52.    Jeigu įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu negali nustatyti, kurios projekto PVM dalies nėra galimybės įtraukti į atskaitą Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka (kai projekto vykdytojas ar partneris (-iai) įgyvendina mišrias veiklas, t. y. įgyvendinant projektą numatytos įsigyti prekės, paslaugos, darbai skirti ne tik Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai), toks valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybinių mokslo ir studijų institucijų bei viešųjų įstaigų, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, įgyvendinamų projektų PVM, tenkantis projektui skiriamo finansavimo iš Rezervo lėšų daliai, gali būti apmokėtas iš valstybės biudžeto lėšų vadovaujantis finansų ministro nustatyta tvarka.

53.    Iš valstybės biudžeto lėšų sumokėtam PVM taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt pirmojo skirsnio (išskyrus 483 punktą) nuostatos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INFORMACINIŲ SISTEMŲ NAUDOJIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

54.    Projektams administruoti, duomenims ir dokumentams registruoti, saugoti ir teikti naudojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos informacinės sistemos ir kitos informacinių technologijų priemonės, vadovaujantis Veiksmų programos administravimo taisyklių IV skyriaus ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių II skyriaus pirmojo–ketvirtojo skirsnių nuostatomis. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai konsultuojami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

55.    Ministerija, SFMIS2014 registruodama valstybės projektų sąrašą, stebėsenos rodiklius, ir įgyvendinančioji institucija, SFMIS2014 registruodama paraiškas finansuoti projektus ir projektus, jiems suteikia kodus, vadovaudamosi kodavimo instrukcija, kuriai pritarė 2014–2020 m.  ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupė ir kuri skelbiama interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO SUDARYMAS IR KEITIMAS

 

56.    Valstybės projektų sąrašo sudarymui ir keitimui taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 39–42 ir 44 punktų nuostatos. Ministerija gali keisti sprendimą dėl patvirtinto valstybės projektų sąrašo, kai į jį reikia įtraukti naują projektą arba kai keičiasi sąraše nurodyta informacija apie projektus ar galimus pareiškėjus. Sprendimas dėl valstybės projektų sąrašo nėra keičiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 43 punkte nurodytais atvejais, taip pat jei keičiant projekto sutartį keičiami projektų stebėsenos rodikliai ar jų siektinos reikšmės.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ FINANSUOTI PROJEKTUS RENGIMAS, TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

57.    Paraiška finansuoti projektą rengiama pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 3 priede nustatytą formą ir finansų ministro nustatomas išimtis dėl šios formos pildymo.

58.    Paraiškas finansuoti projektus gali teikti pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, gavę įgyvendinančiosios institucijos kvietimą. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas iki valstybės projektų sąraše nurodytos datos turi pateikti paraišką finansuoti projektą įgyvendinančiajai institucijai. Pareiškėjas teikia paraišką finansuoti projektą su pridedamais dokumentais Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Paraiška finansuoti projektą rengiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS). Jei nėra galimybių paraiškos finansuoti projektą rengti DMS, pareiškėjas užpildo įgyvendinančiosios institucijos jam pateiktą iš dalies užpildytą iš SFMIS2014 sugeneruotą paraiškos finansuoti projektą formą PDF formatu.

59.    Įgyvendinančioji institucija paraiškas finansuoti projektus priima, registruoja ir informaciją apie užregistruotas paraiškas teikia Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ FINANSUOTI PROJEKTUS VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

60.    Paraiškų finansuoti projektus vertinimas organizuojamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus keturioliktojo skirsnio, išskyrus 1221 ir 1222 punktus, nuostatomis.

61.    Taikydami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 117 punkto nuostatas, vertintojai, atlikdami projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, pildo projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, kurios formą nustato finansų ministras.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMAS

 

62.    Projekto tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus penkioliktojo skirsnio, išskyrus 130 ir 132 punktus, nuostatomis.

63.    Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija:

63.1. nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal projektų finansavimo sąlygų reikalavimus;

63.2. įvertina projekto atitiktį Taisyklių 25 punkte nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir Taisyklių 27 punkte nustatytam specialiajam projektų atrankos kriterijui, taip pat nustato didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, didžiausią tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų sumą ir didžiausią galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydį.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ATRANKA IR SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO

 

64.    Projektų atranka vykdoma ir sprendimas dėl projektų finansavimo priimamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus septynioliktojo skirsnio nuostatomis.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

PROJEKTO SUTARTIES SUDARYMAS

 

65.    Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta finansuoti iš Rezervo lėšų, įgyvendinančioji institucija sudaro dvišalę projekto sutartį, kurios formą nustato finansų ministras. Projekto sutartis sudaroma vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus aštuonioliktojo skirsnio, išskyrus 164 ir 165 punktus, nuostatomis.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

PROJEKTO SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

66.    Projekto sutartis keičiama ir nutraukiama vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus devynioliktojo skirsnio, išskyrus 173, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 187, 189 punktus, nuostatomis.

67.    Visi projekto sutarties pakeitimai laikomi neesminiais pakeitimais.

68.    Vertindama gautą informacija apie projekto įgyvendinimo nukrypimus, įgyvendinančioji institucija turi įvertinti jų įtaką projektui skirtų finansavimo lėšų dydžiui, projekto tinkamumui finansuoti ir projekto atitikčiai Taisyklių 25 punkte nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir Taisyklių 27 punkte nurodytam specialiajam projektų atrankos kriterijui. Nustačiusi, kad projektui turi būti skirta mažiau projekto finansavimo lėšų, nei numatyta projekto sutartyje, įgyvendinančioji institucija gali tai įtraukti į projekto sutarties keitimo sąlygas arba atlikti vienašalį projekto sutarties keitimą, vadovaudamasi Taisyklių 69.1 papunkčiu. Atlikusi projekto sutarties keitimą, kuriuo buvo sumažinta projekto sutartyje nurodyta projektui skirtų finansavimo lėšų suma, įgyvendinančioji institucija prireikus inicijuoja išmokėtų projektui skirtų finansavimo lėšų dalies grąžinimą, vadovaudamasi Taisyklių III skyriaus šešioliktuoju skirsniu.

69.    Įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašaliu sprendimu pakeisti projekto sutartį, kai:

69.1. mažėja projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausia tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų suma ir (arba) didžiausias galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 210 punkte arba Taisyklių 51 ir 68 punktuose nurodytais atvejais ir dėl to reikia sumažinti projekto sutartyje nurodytą projektui skirtų finansavimo lėšų dydį;

69.2. keičiasi Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai, dėl kurių reikia keisti projekto sutartį.

70.    Keičiant projekto sutartį šalių sutarimu arba priimant vienašalį sprendimą pakeisti projekto sutartį Taisyklių 69 punkte nurodytais atvejais, sprendimas dėl projekto finansavimo nekeičiamas.

71.    Kai taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 192 ir 193 punktai, projektui skirtos finansavimo lėšos grąžinamos Taisyklių III skyriaus šešioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

72.    Kai taikomas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 195 punktas, dokumentų saugojimo laikotarpis nustatomas vadovaujantis Taisyklių III skyriaus 26 skirsniu.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

PAPILDOMAS ĮGYVENDINAMO PROJEKTO FINANSAVIMAS IR SUTAUPYTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

73.    Papildomas finansavimas projektui skiriamas ir sutaupytos lėšos panaudojamos vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių dvidešimtojo skirsnio, išskyrus 196.4, 196.5, 197.7 ir 197.8 papunkčius, 198, 199, 200, 2001, 201 ir 204 punktus, 207.4 papunktį, 2071 ir 209 punktus, nuostatomis.

74.    Papildomas finansavimas projektui skiriamas neviršijant Taisyklių 20 punkte atitinkamai Rezervo priemonei numatyto finansavimo.

75.    Projekto vykdytojas, siekdamas gauti papildomą finansavimą, per DMS įgyvendinančiajai institucijai teikia prašymą skirti papildomą finansavimą projektui.

76.    Jeigu įgyvendinančioji institucija iki išvados dėl prašymo skirti papildomą finansavimą projektui pateikimo ministerijai dienos gauna daugiau prašymų skirti papildomą finansavimą ir bendra prašoma papildomo finansavimo suma viršija faktiškai turimą papildomo finansavimo lėšų sumą, įgyvendinančioji institucija vienos Rezervo priemonės prašymus vertina kartu ir priima sprendimus prioritetine tvarka, atsižvelgdama į tai, kuriam projektui skirtas papildomas finansavimas turės didesnį poveikį neigiamiems „Brexit’o“ padariniams šalinti. Jei papildomo finansavimo prašymų eilė susidaro dėl to, kad atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos finansuoti projektą teikimo metu, papildomo finansavimo lėšos projektų vykdytojams paskirstomos proporcingai prašomai tinkamų finansuoti lėšų sumai.

77.    Įgyvendinančioji institucija, atlikdama prašymo skirti papildomą finansavimą projektui vertinimą, patikrina, ar tenkinamos projektų finansavimo sąlygos pagal projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, kurios formą nustato finansų ministras.

78.    Kai taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 207 punkto nuostatos, įgyvendinančioji institucija nederina savo veiksmų su ministerija.

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

MOKĖJIMAI PROJEKTO VYKDYTOJUI

 

79.    Mokėjimai projekto vykdytojui vykdomi vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dvidešimt pirmojo skirsnio, išskyrus 213.1 papunktį ir 221 punktą, nuostatomis.

80.    Mokėjimo prašymus projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai gali teikti nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto finansavimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 10 d.

81.    Projektui finansuoti išmokėtas avansas gali būti laikinai panaudotas:

81.1. iš Rezervo lėšų netinkamam finansuoti PVM, kuris projekto vykdytojui kompensuojamas finansų ministro nustatyta tvarka, apmokėti;

81.2. netinkamoms deklaruoti Europos Komisijai išlaidoms apmokėti, kai vadovaujantis projekto sutartimi jos turi būti apmokėtos projekto vykdytojui iš projektui skirto finansavimo lėšų ir gali būti kompensuojamos finansų ministro nustatyta tvarka.

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

PATIKRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR (AR) ADMINISTRAVIMO VIETOJE

 

82.    Patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje atliekama vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių dvidešimt ketvirtojo skirsnio nuostatomis.

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS IR TYRIMAS

 

83.    Pažeidimai administruojami ir tiriami vadovaujantis Veiksmų programos administravimo taisyklių XV skyriaus, išskyrus 210 ir 211 punktus, ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dvidešimt penktojo skirsnio, išskyrus 322 ir 329 punktus, nuostatomis.

84.    Kai taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 299 punkto nuostatos, atliekant vienašalį projekto sutarties keitimą vietoj Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 187.1 papunkčio taikomas Taisyklių 69.1 papunktis.

85.    Kai taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 310 punkto nuostatos, nustatoma, ar projekto vykdytojas nepažeidė Taisyklių III skyriaus septynioliktajame skirsnyje nurodytų investicijų tęstinumo reikalavimų.

86.    Jeigu pagal sprendimą dėl pažeidimo turi būti keičiama ar nutraukiama projekto sutartis ir (ar) susigrąžinamos lėšos, šie veiksmai atliekami vadovaujantis Taisyklių III skyriaus vienuoliktojo ir šešioliktojo skirsnių nuostatomis.

87.    Europos Komisijai pateikus įvertinimo dokumentą dėl nepagrįstai išmokėtų sumų pagal Reglamento (ES) 2021/1755 15 straipsnio 4 dalį, vadovaujančioji institucija, suderinusi su įgyvendinančiąja institucija, pateikia pastabas Europos Komisijai ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo informavimo apie įvertinimą gavimo dienos.

88.    Europos Komisijai pritaikius finansines pataisas, nepagrįstai išmokėtos sumos grąžinamos Europos Komisijai Taisyklių III skyriaus šešioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS

LĖŠŲ GRĄŽINIMAS IR APSKAITA

 

89.    Rezervo lėšos, išmokėtos ir (ar) panaudotos pažeidžiant Taisykles, taip pat išmokėtos ir (ar) panaudotos nepažeidžiant Taisyklių, ir kitos reikalaujamos grąžinti lėšos grąžinamos vadovaujantis finansų ministro nustatoma grąžintinų ir (ar) grąžintų Rezervo lėšų administravimo tvarka.

90.    Grąžintinos ir grąžintos lėšos išskaitomos iš paraiškos dėl finansinės išmokos arba grąžinamos į Europos Sąjungos biudžetą tokia tvarka:

90.1. Tvirtinančioji institucija, rengdama paraišką dėl finansinės išmokos, atima vadovaujantis Taisyklių 89 punktu nustatytas grąžintinas ir grąžintas lėšas.

90.2. Po paraiškos dėl finansinės išmokos pateikimo Europos Komisijai dienos mokėjimo institucija, prieš tai informavusi vadovaujančiąją instituciją, grąžina lėšas Europos Komisijai, jeigu jos turi būti grąžintos pagal Europos Komisijos vykdomąjį raštą. Lėšos pervedamos į Europos Komisijos nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip iki Europos Komisijos vykdomajame rašte nurodytos datos. Europos Komisijai pateikus įvertinimo dokumentą pagal Reglamento (ES) 2021/1755 12 straipsnio 8 dalį, tvirtinančioji institucija suderina informaciją apie iš Rezervo lėšų mokėtinas arba grąžintinas sumas ir pagal kompetenciją pateikia pastabas Europos Komisijai ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo informavimo apie įvertinimą gavimo dienos.

90.3. Tvirtinančioji institucija informuoja Europos Komisiją apie po paraiškos dėl finansinės išmokos pateikimo dienos nustatytas netinkamas finansuoti išlaidas ir projektų vykdytojų grąžintas lėšas.

91.    Lėšos iš projektų vykdytojų susigrąžinamos vadovaujantis finansų ministro nustatoma grąžintinų ir (ar) grąžintų Rezervo lėšų administravimo tvarka.

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

PROJEKTO UŽBAIGIMAS IR INVESTICIJŲ TĘSTINUMAS

 

92.    Projekto užbaigimui ir investicijų tęstinumui taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintojo skirsnio, išskyrus 338.1 papunkčio antrą sakinį, nuostatos.

93.    Kai taikomas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 338 punktas, iš Rezervo lėšų finansuojamų investicijų tęstinumas turi būti užtikrintas vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1755 5 straipsnio 7 dalies nuostatomis.

94.    Kai taikomas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 342 punktas, įgyvendinančiajai institucijai teikiama ataskaita po projekto finansavimo pabaigos, kurios forma nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 8 priede, su finansų ministro nustatomomis išimtimis dėl šios formos pildymo.

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMAS IR KOMUNIKACIJA

 

95.    Vadovaujančioji ir įgyvendinančioji institucijos vykdo informavimo ir komunikacijos veiksmus (organizuoja renginius, skelbia informaciją interneto svetainėje esinvesticijos.lt, vykdo informacijos sklaidą žiniasklaidoje ir kt.), kuriais visuomenė informuojama apie Rezervo reikšmę, rezultatus ir poveikį neigiamiems „Brexit’o“ padariniams šalinti, kartu informuoja apie „Brexit’o“ nulemtus pokyčius.

96.    Projekto vykdytojai privalo vykdyti projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus:

96.1. Savo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu yra) per 30 dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos projekto vykdytojai turi paskelbti proporcingą skirto finansavimo dydžiui projekto aprašymą, kuriame apibūdinami projekto tikslai, veiklos, rezultatai ir informuojama apie gautą Europos Sąjungos finansavimą. Projekto aprašymas interneto svetainėje turi būti aiškiai matomas bent iki projekto užbaigimo (ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų skiltis nenaudojama).

96.2. Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą ar organizacijos vestibiulyje) projekto vykdytojai turi viešai iškabinti bent vieną spausdintą ar rodyti elektroninį ne mažesnį nei A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą (tikslai, veiklos, rezultatai) ir paskelbiama apie gautą Europos Sąjungos finansavimą.

96.3. Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatus naudojantiems asmenims projekto vykdytojai turi pranešti apie projekto finansavimą iš Rezervo lėšų. Projekto ta pati tikslinė grupė apie projekto finansavimo šaltinį gali būti informuojama vienu projekto tikslinei grupei skirtu dokumentu (pvz., seminaro organizavimo dokumentai: pasirinktinai darbotvarkė ir (ar) dalyvių registracijos sąrašas, ir (ar) pažymėjimas). Šis reikalavimas netaikomas projekto veikloms, kurios įgyvendintos iki paraiškos finansuoti projektą pateikimo, jei išlaidos, patirtos iki paraiškos pateikimo, yra tinkamos finansuoti.

97.    Vykdant Taisyklių 96 punkte nurodytus informavimo ir komunikacijos veiksmus, informuojant apie gautą Europos Sąjungos finansavimą turi būti naudojama Europos Sąjungos emblema ir teiginys „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“, kuris įrašomas šalia Europos Sąjungos emblemos.

98.    Informavimas apie projektą ir kita susijusi komunikacija neturi būti naudojama politinei reklamai, t. y. už užmokestį visuomenės informavimo priemonėse (televizijoje, radijuje, internete ir spaudoje) skleidžiant informaciją apie valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario ar politinės kampanijos dalyvio veiklą ar jų vardu.

 

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS

 

99.    Rezervo lėšomis finansuojami projektai turi atitikti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas, joje nustatytas priemones ir veiksmus, įskaitant konkurencijos principus, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymą, darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų taikymą.

100.  Rezervo lėšomis finansuojama veikla negali daryti reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip nustatyta 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje.

101.  Įgyvendinančioji institucija, atlikdama projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir vykdydama projekto įgyvendinimo priežiūrą, tikrina ir prižiūri, ar įgyvendinant projektą užtikrinamas horizontaliųjų principų laikymasis ir vykdomi projekto sutartyje numatyti įsipareigojimai, susiję su šių principų įgyvendinimu. 

 

DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS

KONKURENCIJOS POLITIKA

 

102.  Iš Rezervo lėšų finansuojamiems projektams taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trisdešimt devintojo skirsnio nuostatos dėl konkurencijos politikos ir valstybės pagalbos.

 

DVIDEŠIMT PIRMASIS SKIRSNIS

PIRKIMŲ VYKDYMAS

 

103.  Iš Rezervo lėšų finansuojamų projektų pirkimams taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus keturiasdešimtojo skirsnio nuostatos.

 

DVIDEŠIMT ANTRASIS SKIRSNIS

SUKČIAVIMO PREVENCIJA

 

104.  Vadovaujančioji institucija, įgyvendinančioji institucija ir ministerija, atlikdamos joms Taisyklėse nustatytas funkcijas, vykdo sukčiavimo ir nusikalstamos veiklos prevenciją vadovaudamosi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos ir sukčiavimo prevenciją, viešųjų ir privačių interesų derinimą, nuostatomis.

105.  Atlikdama sukčiavimo ir nusikalstamos veiklos prevencijos veiksmus įgyvendinančioji institucija renka informaciją apie finansavimo gavėjų (įskaitant rangovus, jeigu finansavimo gavėjas yra perkančioji organizacija) tikruosius savininkus pagal Reglamento (ES) 2021/1755 III priedo 4 punkto a papunktį. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi vadovaujantis duomenų apsaugos reikalavimais, kaip nustatyta Taisyklių 118 ir 120 punktuose.

 

DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS

PARAIŠKOS DĖL FINANSINĖS IŠMOKOS RENGIMAS IR TEIKIMAS EUROPOS KOMISIJAI

 

106.  Tvirtinančioji institucija rengia ir ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijai pateikia Reglamento (ES) 2021/1755 II priede nustatytos formos paraišką dėl finansinės išmokos (kartu teikiami vadovaujančiosios institucijos parengtas Rezervo lėšų valdymo pareiškimas ir Rezervo įgyvendinimo ataskaita, audito institucijos parengta nepriklausomos audito įstaigos nuomonė ir galutinių audito ataskaitų santrauka).

107.  Tvirtinančioji institucija paraišką dėl finansinės išmokos rengia vadovaudamasi finansų ministro nustatoma tvarka ir atsižvelgdama į SFMIS2014 pateiktą informaciją apie nustatytus ir neištaisytus pažeidimus, savo, vadovaujančiosios institucijos, audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, kitų Europos Sąjungos institucijų arba Lietuvos įstaigų pagal kompetenciją atliktų patikrinimų ir (ar) auditų rezultatus ir (ar) kitą turimą informaciją.

108.  Rengdama ir teikdama Europos Komisijai paraišką dėl finansinės išmokos tvirtinančioji institucija įsitikina, kad paraiškoje:

108.1.  pateikta informacija yra išsami, tiksli ir teisinga;

108.2.  nurodytos pagal Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 1 dalies f punktą atliktos finansinės pataisos (įskaitant pakoreguotas sumas, atlikus finansuojamų Rezervo priemonių auditą).

109.  Paraišką dėl finansinės išmokos tvirtinančioji institucija pateikia Europos Komisijai per Europos Komisijos informacijos ir stebėsenos sistemą arba kitu Europos Komisijos nurodytu būdu.

 

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS SKIRSNIS

REZERVO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

110.  Rezervo įgyvendinimo ataskaitą rengia vadovaujančioji institucija, bendradarbiaudama su įgyvendinančiąja institucija ir vadovaudamasi Reglamento (ES) 2021/1755 11 straipsnio 2 dalyje nustatytais reikalavimais. Rezervo įgyvendinimo ataskaitą vadovaujančioji institucija pateikia tvirtinančiajai institucijai iki su tvirtinančiąja institucija suderintos datos.

111.  Europos Komisijai pateikus pastabų dėl Rezervo įgyvendinimo ataskaitos, vadovaujančioji institucija prireikus organizuoja papildomos informacijos rengimą, tikslina Rezervo įgyvendinimo ataskaitą, atsižvelgdama į Europos Komisijos pastabas. Patikslinta Rezervo įgyvendinimo ataskaita pateikiama Europos Komisijai ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Europos Komisijos pastabų pateikimo dienos.

112.  Europos Komisijai patvirtinus Rezervo įgyvendinimo ataskaitą, vadovaujančioji institucija šią ataskaitą paskelbia interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

 

DVIDEŠIMT PENKTASIS SKIRSNIS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

113.  Pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundai nagrinėjami vadovaujantis Veiksmų programos administravimo taisyklių XVI skyriaus ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiojo skirsnio nuostatomis.

 

DVIDEŠIMT ŠEŠTASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 

114.  Visi patvirtinamieji dokumentai, susiję su išlaidomis, kurias prašoma padengti iš Rezervo lėšų, saugomi iki 2029 m. rugsėjo 30 d.

115.  Vadovaujančioji institucija, mokėjimo institucija, tvirtinančioji institucija, audito institucija, ministerija, įgyvendinančioji institucija ir projektų vykdytojai visų su Rezervo lėšomis susijusių dokumentų saugojimą ir tvarkymą organizuoja vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrindami duomenų saugumą, vientisumą, konfidencialumą ir naudotojų autentiškumo patvirtinimą.

116.  Kai rengiami ar gaunami elektroniniai dokumentai (pavyzdžiui, interneto svetainėse, duomenų bazėse, informacinėse sistemose, elektroninėse laikmenose ar elektroniniame pašte) ir gali būti užtikrinamas šių dokumentų saugojimas elektronine forma, šių dokumentų popierinių versijų spausdinti ir saugoti nereikia.

117.  Vadovaujančioji institucija, mokėjimo institucija, tvirtinančioji institucija, ministerija ir įgyvendinančioji institucija su Rezervo lėšomis susijusius gautus ir rengtus dokumentus ar duomenis, pasirašytus naudojant SFMIS2014 įdiegtą elektroninio parašo įrangą, tvarko ir saugo naudodamosi SFMIS2014 ir vadovaudamosi finansų ministro patvirtintais SFMIS2014 nuostatais ir SFMIS2014 taisyklėmis, taip pat SFMIS2014 naudotojo vadovu, kuriam pritarė 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupė ir kuris skelbiamas interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

118.  Surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

119.  Visais atvejais turi būti sudaryta galimybė vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimo, audito, įgyvendinančiosios institucijų, ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ir kitų institucijų atsakingiems darbuotojams susipažinti su dokumentais ar duomenimis projektų įgyvendinimo metu ir iki 2029 m. rugsėjo 30 d.

120.  Gauti prieigą prie Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytų duomenų apie finansavimo gavėjų tikruosius savininkus ir juos naudoti gali tik vadovaujančioji, tvirtinančioji, mokėjimo, audito, įgyvendinančioji institucijos, ministerija, Europos Komisija, OLAF, Europos Audito Rūmai, Europos prokuratūra ir nusikalstamą veiką tiriančios institucijos. 

121.  Projektų vykdytojai privalo vadovaujančiosios institucijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos prašymu teikti joms duomenis ir informaciją, susijusius su Rezervo lėšų panaudojimu.

_____________________________