LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-3006 „DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA PRIORITETINIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 19 d. Nr. V-574

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ ir papildau 1.12papunkčiu:

1.121. Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai;”.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. kovo 22 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys