Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS IR ĮSTAIGOS, ATSAKINGOS UŽ NACIONALINIO PATIKIMO SĄRAŠO SUDARYMĄ, TVARKYMĄ IR SKELBIMĄ, PASKYRIMO

 

2016 m. vasario 18 d. Nr. 144
Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (OL 2014 L 257, p. 73) (toliau – Reglamentas), 17 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 22 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą:

1.1. patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaiga;

1.2. įstaiga, atsakinga už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą.

2. Pavesti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikti Europos Komisijai Reglamento 17 straipsnio 2 dalyje ir 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimą Nr. 32 „Dėl elektroninio parašo priežiūros institucijos“.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius