LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-316 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 29 d. Nr. A1-367

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) yra valstybinė kontrolės įstaiga, veikianti prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme nustatytą kompetenciją įgyvendinanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuojamą darbo politiką.“

1.2. Pakeičiu 8.1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.9. tikrina, ar saugiai vykdomi sprogdinimo, naudingųjų iškasenų gavybos darbai, darbai potencialiai sprogiose aplinkose, darbdaviams nustato reikalavimus, teikia nurodymus ir rekomendacijas;“.

1.3. Pakeičiu 8.1.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.13. vykdo nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų kontrolę, atlieka kontrolinius pirkimus, taip pat koordinuoja nelegalaus darbo kontrolę vykdančių institucijų veiklą;“.

1.4.    Pakeičiu 8.1.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.16. kontroliuoja, kaip darbdaviai laikosi darbo sutarčių, sudarytų su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) siųstais asmenimis, šių sutarčių atitikties įsipareigojimams, nustatytiems Užimtumo tarnybos ir darbdavių sudarytose sutartyse dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo, ir apie nustatytus neatitikimus informuoja Užimtumo tarnybą;“.

1.5.    Pakeičiu 8.1.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.17. atlieka socialinių įmonių veiklos priežiūrą, nustato terminą, per kurį socialinė įmonė privalo panaikinti nustatytus Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų, Darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ar jų įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimus, informuoja Užimtumo tarnybą apie sąlygų atlikti socialinių įmonių veiklos priežiūrą nesudarymą, apie įpareigojimų pašalinti pažeidimus, nustatytus atliekant socialinių įmonių veiklos priežiūrą, neįvykdymą per nustatytą terminą;“.

1.6. Pakeičiu 8.1.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.18. tikrina, ar nepažeidžiamos komandiruotų darbuotojų darbo sąlygos, registruoja užsienio valstybių jurisdikcijai priklausančių darbdavių, siunčiančių darbuotojus laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje, pateiktus pranešimus apie komandiruotus darbuotojus, teikia informaciją ir atsakymus į kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų prašymus suteikti informacijos apie darbuotojų komandiravimą, komandiruotiems darbuotojams taikomas darbo sąlygas ir pažeidimų arba galimų neteisėtos veiklos atvejų, susijusių su darbuotojų komandiravimu, nagrinėjimą ar kitaip bendradarbiauja su šių valstybių kompetentingomis institucijomis, taip pat ir su Europos Sąjungos institucijomis komandiruotiems darbuotojams taikomų darbo sąlygų srityje;“.

1.7. Pakeičiu 8.3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3.7. tvarko Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą;“.

1.8. Pakeičiu 8.3.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3.8. kontroliuoja, ar laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų nustatyta tvarka įrenginių savininkai atlieka jų nuolatinę priežiūrą, ar įgyvendinti asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, kvalifikacijos arba specialiųjų žinių ir įgūdžių reikalavimai, ar jų turima įranga, prietaisai ir priemonės atitinka į Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytus sąrašus įrašytą būtiniausią įrangą, prietaisus ir priemones, o jeigu nustatyti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reikalavimų pažeidimai, dėl kurių gali kilti grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, informuoja potencialiai pavojingo įrenginio savininką apie nustatytus pažeidimus ir uždraudžia naudoti potencialiai pavojingą įrenginį, iki bus pašalinti šie pažeidimai. Nustačiusi Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 ar 2 punkto ar šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 2–7 punktų pažeidimus, taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytą atsakomybę. Kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos pateikia valstybės institucijoms, atsakingoms už atskirų potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų ar tų įrenginių kategorijų parametrų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros administracinį reglamentavimą, metinę Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytos šių įrenginių priežiūros reikalavimų įgyvendinimo kontrolės rezultatų ataskaitą;“.

1.9. Pakeičiu 8.3.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3.13. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia duomenis, reikalingus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifams apskaičiuoti, apie nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus;“.

1.10. Pakeičiu 8.3.23 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3.23. vykdo rinkos priežiūros institucijos funkcijas, nustatytas 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB;“.

1.11. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Planiniai ir neplaniniai patikrinimai vykdomi Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka. Kontroliniai pirkimai vykdomi Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo ir šių Nuostatų nustatyta tvarka;“.

1.12. Papildau 111 punktu:

111. Kontrolinis pirkimas atliekamas vykdant nelegalaus, nedeklaruoto darbo ar nedeklaruotos veiklos kontrolę, atliekant neplaninius darbdavių ar asmens, kuris galimai vykdo nedeklaruotą veiklą, patikrinimus. Sprendime atlikti neplaninį darbdavio ar asmens, kuris galimai vykdo nedeklaruotą veiklą, patikrinimą turi būti nurodyta kontrolinio pirkimo atlikimo tikslas, data, nurodant patikrinimo trukmę (pradžią ir pabaigą), apimtis ir preliminari lėšų, skiriamų kontroliniam pirkimui, suma.“

1.13. Pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.

1.14. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Patvirtintas planuojamų tikrinti darbdavių sąrašas (nurodomas juridinio asmens kodas, pavadinimas, registracijos ar veiklos adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, veiklos adresas ir numatomo tikrinti struktūrinio padalinio pavadinimas) ir jo pakeitimai, siekiant užtikrinti skaidrią Valstybinės darbo inspekcijos veiklą ir informuoti darbdavius, skelbiami Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje iki kalendorinių metų pabaigos, apribojant šių duomenų kopijavimo galimybę. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio darbdavio tikrinimo, apie jį raštu praneša darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui, taip pat darbdaviui fiziniam asmeniui, nurodydamas būsimo patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką, ir pateikia preliminarų dokumentų, kurių originalus turi pateikti darbdavys patikrinimą atliekančiam Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriui, sąrašą. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius apie neplaninį patikrinimą praneša jo atlikimo metu, išskyrus atvejį, kai neplaninio patikrinimo metu atliekami kontroliniai pirkimai. Atvykę atlikti planinį ar neplaninį patikrinimą, Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai prisistato darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui, ar darbdaviui fiziniam asmeniui, taip pat pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimą, įgaliojimą, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimą atlikti šį patikrinimą ir paaiškina atvykimo tikslus. Valstybės tarnautojo pažymėjimas, įgaliojimas ir sprendimas atlikti patikrinimą nepateikiami nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos patikrinimo metu, kai atliekamas kontrolinis pirkimas. Šie dokumentai darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui, ar darbdaviui fiziniam asmeniui, ar asmeniui, kuris vykdo savarankišką veiklą, pateikiami iš karto, atlikus kontrolinį pirkimą.

Apie atvykimą pas darbdavį Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius taip pat raštu praneša darbuotojų atstovams, jeigu tikrinimas atliekamas jų prašymu, nurodydamas šio punkto pirmoje pastraipoje nurodytus duomenis.“

1.15. Papildau 161 punktu:

161. Atlikus kontrolinį pirkimą, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius iškart surašo vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytos formos patikrinimo aktą. Šiame akte nurodomas tikrinto darbdavio pavadinimas ar darbdavio fizinio asmens, ar asmens, kuris vykdo savarankišką veiklą, vardas ir pavardė, kontrolinio pirkimo atlikimo tikslas, kontrolinio pirkimo data (jo atlikimo pradžia ir pabaiga), vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimo data ir numeris, teisinis pagrindas, eiga (kontrolinio pirkimo apimtis, dalyvavę asmenys (pareigos, vardas, pavardė), nustatytos faktinės aplinkybės, atsižvelgiant į kontrolinio pirkimo apimtį, pateiktos išvados dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, o nustačius pažeidimų pateikiamos nuorodos į atitinkamų teisės aktų straipsnius, dalis, punktus, nurodoma kontroliniam pirkimui panaudotų lėšų suma, pastaba apie prekių ir pinigų grąžinimą, kiti vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nurodyti privalomi duomenys. Patikrinimo aktas pasirašytinai įteikiamas tikrinamam darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui, ar darbdaviui fiziniam asmeniui, ar asmeniui, kuris galimai vykdo nedeklaruotą savarankišką veiklą. Jeigu kontrolinis pirkimas neįvyko, patikrinimo akte nurodomos priežastys.“

1.16. Papildau 162 punktu:

162. Atliekant kontrolinį pirkimą, už prekes ar paslaugas sumokama grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortele. Jeigu, atliekant kontrolinį pirkimą, pažeidimo požymių nenustatyta, įgytos prekės atiduodamos darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui, ar darbdaviui fiziniam asmeniui, ar asmeniui, kuris vykdo savarankišką veiklą, o pastarasis privalo grąžinti kontrolinio pirkimo metu sumokėtus pinigus.“

1.17.  Papildau 163 punktu:

163. Jeigu, atliekant kontrolinį pirkimą, nustatyta pažeidimo požymių, Valstybinei darbo inspekcijai ar teismui priėmus sprendimą dėl darbdavio ar asmens, vykdančio galimai nedeklaruotą savarankišką veiklą, dėl kurio veiklos buvo atliktas kontrolinis pirkimas, atsakomybės, prekės nedelsiant grąžinamos darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui, ar darbdaviui fiziniam asmeniui, ar asmeniui, kuris vykdo savarankišką veiklą, o pastarasis privalo grąžinti pinigus Valstybinei darbo inspekcijai per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos.“

1.18. Papildau 271 punktu:

271. Patikrinimų ir kontrolinių pirkimų dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

2. Įgalioju Lietuvos Respublikos vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių pasirašyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus su visais pakeitimais ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su jų užregistravimu Juridinių asmenų registre.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. Šis įsakymas, išskyrus 1.6 papunktį, įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

3.2. Šio įsakymo 1.6 papunktis įsigalioja 2020 m. liepos 30 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis