KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. T-393

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 34, 35, 36, 37 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Renginių organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T-409 „Dėl Renginių organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Ildefonsas Petkevičius

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-393

 

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Renginių organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato renginių organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose reikalavimus, vietas ir laiką, prašymo leisti organizuoti renginį pateikimo, nagrinėjimo, sprendimų priėmimo, leidimo organizuoti renginį išdavimo tvarką ir atsakomybę už Aprašo reikalavimų pažeidimą.

2. Aprašas taikomas Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose (Kelmės rajono savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje, išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją) vykstantiems renginiams, kurių organizavimo nereglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas.

3. Aprašo privalo laikytis visi asmenys, kurie organizuoja renginius Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose.

4. Aprašas nereglamentuoja:

4.1. susirinkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatyme, organizavimo tvarkos;

4.2. renginių organizavimo privačios nuosavybės teise ar kita valdymo teise valdomose teritorijose ar patalpose tvarkos.

5. Aprašo 4.2 papunktyje išvardytose vietose renginių tvarką nustato jų savininkai ar naudotojai.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Pagrindinės Aprašo sąvokos:

6.1. renginys – komercinis arba nekomercinis viešasis renginys, renginių ciklas: koncertas, šventė, festivalis, mugė, ceremonija, įvairių dienų minėjimai, paroda, eitynės, varžybos, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, filmo, reklamos, audiovizualinio kūrinio filmavimas, fotosesija ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius (toliau – renginys). Renginiais nelaikomi asmeninio pobūdžio žmonių susibūrimai (vestuvės, krikštynos, gimtadieniai, mergvakariai, bendraturčių susirinkimai ir pan.), meninių ar kitokio pobūdžio instaliacijų, parodų, skulptūrų, mažosios architektūros ar miesto puošybos objektų įrengimas);

6.2. nekomercinis renginysrenginys, kurio organizatorius nesiekia pelno. Žiūrovai į renginį įleidžiami nemokamai. Renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos;

6.3. komercinis renginys renginys, kurio organizatorius siekia pelno (kai organizatoriai parduoda bilietus arba teikia mokamas paslaugas) arba renginys organizuotas reklamos tikslais (kai numatomi veiksmai, kuriais garsu ar vaizdu reklamuojama prekė ar gamintojas). Žiūrovai į renginį įleidžiami su bilietais arba be jų. Renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos;

6.4. prašymas leisti organizuoti renginį (toliau – Prašymas) – raštiškas Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos formos, renginio organizatorių pasirašytas (juridinio ar ne mažiau nei dviejų fizinių asmenų, ne jaunesnių kaip 18 metų) kreipimasis į Kelmės rajono savivaldybės administraciją leisti Kelmės rajono savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje organizuoti renginį;

6.5. viešoji vieta – Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esanti Kelmės rajono savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją);

6.6. renginio teritorijos schema – grafinis vaizdas, kuriame pažymėtos scenos, palapinės, galimos prekybos ir (ar) teikiamų paslaugų renginio metu vietos, biotualetų ir kitų renginio metu statomų laikinų statinių išdėstymo vietos ant topografinio, aerofotografinio ar vektorinio (ar kitos formos viešai skelbiamo) žemėlapio;

6.7. renginių ciklas – visuma renginių, vyksmų, sudarančių užbaigtą raidos ratą per tam tikrą laiką.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI RENGINIAMS ORGANIZUOTI

 

7. Renginį viešojoje vietoje galima organizuoti tik turint Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (daugiau kaip 1000 žmonių) ar seniūnijos, kurioje vyks renginys, seniūno (iki 1000 žmonių) Leidimą, kurį renginio organizatorius turi saugoti iki renginio pabaigos (Aprašo priedas).

8. Renginio organizavimo laikas:

8.1. Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose organizuojami renginiai gali vykti nuo 8.00 iki 22.00 valandos;

8.2. tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į renginio specifiką ir renginio organizatoriaus motyvuotą Prašymą, leidžiama, kad renginys vyktų ilgiau (pvz.: Joninės, kalėdiniai, naujamečiai, miesto, Kelmės rajoną reprezentuojantys renginiai ir pan.). Jų laiką nustato Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius arba seniūnas. Tamsiu paros metu renginys gali vykti tik apšviestoje vietoje.

9. Jei renginys dėl tam tikrų priežasčių negali įvykti Leidime nurodytu laiku ar (ir) vietoje ir norima pakeisti jo laiką, renginio organizatorius ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki renginio, o jei norima pakeisti jo vietą, ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) darbo dienoms iki renginio, apie tai privalo pranešti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir atitinkamoms institucijoms: Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariatui (toliau – Kelmės rajono policijos komisariatas), Kelmės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, VšĮ Kelmės ligoninei, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kelmės skyriui, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir gauti Leidimą iš naujo.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMO, NAGRINĖJIMO, SPRENDIMŲ PRIĖMIMŲ IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

10. Prašymas pateikiamas Kelmės rajono savivaldybės administracijai: ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, ne anksčiau kaip 6 mėnesiai iki nekomercinio renginio organizavimo dienos, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų ir ne anksčiau kaip 9 mėnesiai iki komercinio renginio organizavimo dienos.

11. Prašyme turi būti nurodyta:

11.1. renginio organizatoriaus duomenys: juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, dviejų kontaktinių asmenų telefonai, faksas, el. pašto adresas arba dviejų fizinių asmenų vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas;

11.2. renginio pavadinimas, pageidaujama data, vieta, laikas, trukmė (nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo);

11.3. trumpas renginio turinys (tematika, paskirtis, kokioms amžiaus ir visuomenės grupėms skiriamas);

11.4. numatomas renginio dalyvių ir žiūrovų skaičius;

11.5. nuoseklus eitynių maršrutas su gatvių pavadinimais, jei organizuojamos eitynės ar renginio metu planuojama stabdyti eismą;

11.6. jei renginio teritorijoje galima prekyba ir (ar) teikiamos paslaugos, kartu su Prašymu renginio organizatorius privalo pateikti renginio teritorijos schemą, kurioje būtų nurodytos renginio teritorijos ribos, įvažiavimai, pažymėtos laikinųjų statinių vietos (scenoms ir kt.) ir galimos prekybos (paslaugų teikimo) vietos;

11.7. kaip bus užtikrintas renginio teritorijos sutvarkymas po renginio;

11.8. renginio organizatoriaus įsipareigojimai dėl renginio dalyvių ir žiūrovų viešosios tvarkos palaikymo, priešgaisrinės saugos, medicinos pagalbos, higienos normų, švaros ir tvarkos reikalavimų užtikrinimo, taip pat laidavimo, kad renginio metu planuojami naudoti įrenginiai atitiks visus jiems teisės aktų keliamus saugos ir kt. reikalavimus;

11.9. kita svarbi informacija apie renginį.

12. Prašymus nagrinėja Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius ar seniūnijos seniūnas.

13. Renginio organizatorius, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar seniūnijos seniūnui paprašius, turi pateikti papildomus dokumentus, kurie įrodytų renginio organizatoriaus tinkamą pasiruošimą organizuoti renginį ir kurie yra reikalingi sprendimui dėl Leidimo išdavimo priimti.

14. Šventėms, festivaliams ir kitiems renginiams, kurie vyksta vienu metu, bet skirtingose teritorijose ir kurie organizuojami to paties organizatoriaus, renginio organizatorius pateikia vieną Prašymą.

15. Dėl Leidimo renginio organizatorius privalo kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administraciją, nepažeisdamas Apraše nustatytų terminų ir pateikdamas Prašymą. Priešingu atveju Prašymas atmetamas nesvarstytas.

16. Leidimas išduodamas išnagrinėjus Prašymą ir priėmus teigiamą arba motyvuotą neigiamą sprendimą dėl renginio organizavimo – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo datos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (pataisytų) dokumentų gavimo dienos.

17. Leidimas neišduodamas renginio organizatoriui:

17.1. jei Prašymas pateiktas nesilaikant nustatytų kreipimosi terminų ir (ar) Prašymo turinio reikalavimų arba nepateikti reikiami dokumentai;

17.2. jei Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius ar seniūnijos seniūnas turi informacijos, kad renginio metu gali būti pažeistas valstybės ar visuomenės saugumas, viešoji tvarka, žmonių sveikata, teisės ir laisvės, pažeidžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti teisės aktai arba kurstoma juos pažeisti ir renginio organizatorius renginio metu imtis papildomų saugos priemonių atsisako;

17.3. jei renginio organizatorius nesilaiko Aprašo reikalavimų;

17.4. jei ketinama organizuoti renginį, per kurį gali kilti riaušės, arba toks renginys pagal savo pobūdį gali sukelti neigiamą visuomenės reakciją ar pasipriešinimą, arba yra gauta oficiali informacija (gauta raštiška informacija apie organizuotus tokio tipo renginius ir sukeltas neigiamas pasekmes, padaryta visuomenės apklausa dėl numatomo renginio galimų pažeidimų ir pan.);

17.5. jei renginio metu būtų neproporcingai ribojamas eismas ir (ar) žmonių laisvas judėjimas;

17.6. jei Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius ar seniūnijos seniūnas, atsižvelgdami į miesto ir (ar) rajono gyventojų interesus ir kitas svarbias aplinkybes (eismo organizavimą, žmonių saugumo užtikrinimą ir kt.), pasiūlo organizatoriui kitą renginio vietą ir laiką nei prašoma, o organizatorius atsisako pakeisti renginio vietą ar laiką.

18. Jei pateikiamas Prašymas, kuriame nurodyta renginio vieta ir laikas sutampa su Kelmės rajono savivaldybės planuotu renginiu, įtrauktu į metų renginių kalendorių ir viešai paskelbtu Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt, pirmenybė suteikiama Kelmės rajono savivaldybės planuotam renginiui. Keli renginiai toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku negalimi.

19. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar seniūnijos seniūnui išdavus Leidimą, už renginio organizatoriaus įsipareigojimus tretiesiems asmenims ir galimus susitarimų pažeidimus neatsako.

20. Renginio organizatorius, negavęs Leidimo, turi teisę apskųsti atsisakymą išduoti Leidimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

21. Išduotas Leidimas gali būti panaikintas, jei Leidimas sukelia visuomenės neigiamą reakciją ir (ar) gauta informacija apie organizuotus tokio tipo renginius ir sukeltas neigiamas pasekmes. Apie Leidimo panaikinimą renginio organizatoriui pranešama atskiru pranešimu.

 

V SKYRIUS

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA IR SAUGUMAS

 

22. Leidus organizuoti renginį, renginio organizatorius privalo:

22.1. imtis priemonių, kad renginio metu dalyviai ir žiūrovai laikytųsi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, Lietuvos higienos normos HN 55:2001 „Viešieji tualetai“, Pirotechnikos priemonių naudojimo taisyklių, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų Prekybos ir paslaugų teikimo Kelmės rajono teritorijos viešosiose vietose taisyklių, Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų galiojančių teisės aktų, perspėti renginio dalyvius bei žiūrovus ir apie jų daromą pažeidimą informuoti atitinkamas institucijas;

22.2. užtikrinti sanitarijos, tvarkos ir švaros palaikymą renginio metu:

22.2.1. renginio teritorijos ir jos prieigos, jei teritorija buvo aptverta, tvarkymą renginio metu ir sutvarkymą nedelsiant renginiui pasibaigus;

22.2.2. ilgesnių kaip 2 val. ir renginių su lauko prekyba metu vietas aprūpinti reikalingu pagal numatomą dalyvių ir žiūrovų skaičių biotualetų kiekiu (ne mažiau kaip 2 biotualetai 300 žmonių, iš jų vienas pritaikytas neįgaliems asmenims) ir pan.;

22.3. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą renginyje, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti grėsmė asmenų sveikatai;

22.4. užtikrinti viešąją tvarką, eismo ir renginio dalyvių saugumą;

22.5. užtikrinti, kad būtų pastatyti laikinieji kelio ženklai, jei renginio metu būtina apriboti ar uždrausti transporto eismą. Laikinieji kelio ženklai turi būti pastatyti pagal parengtą ir su Kelmės rajono policijos komisariatu suderintą schemą;

22.6. renginio organizatoriui nusprendus sudaryti su turto apsaugos ir (ar) viešosios tvarkos palaikymo, renginio teritorijos apsaugos paslaugas teikiančiais subjektais sutartis dėl turto apsaugos ir (ar) viešosios tvarkos palaikymo, renginio teritorijos apsaugos organizavimo planą suderinti su Kelmės rajono policijos komisariatu. Saugumą užtikrinantys asmenys privalo:

22.6.1. užtikrinti renginio teritorijos apsaugą;

22.6.2. užtikrinti renginio teritorijoje esančių objektų apsaugą;

22.7. apšviesti renginio teritoriją ir renginio teritorijos prieigas, jei renginys vyks tamsiu paros metu;

22.8. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka;

22.9. užtikrinti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų budėjimą renginyje, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti ekstremalių situacijų;

22.10. pagal renginio pobūdį:

22.10.1. būti išklausę (ar jo įgaliotas asmuo išklausęs) priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą ir turėti nustatytos formos kursų baigimo pažymėjimą;

22.10.2. paskirti renginyje budintį asmenį, atsakingą už priešgaisrinę saugą;

22.10.3. parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų schemą ir ją suderinti teisės aktų nustatyta tvarka;

22.11. užtikrinti renginyje naudojamos įrangos saugumą viso renginio metu ir po jo Leidime nurodytą laikotarpį;

22.12. turėti suderintą renginio teritorijos ir joje išdėstytų priemonių, įrenginių, vietos ribų išdėstymo atitikties priešgaisriniams reikalavimams schemą;

22.13. užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų galima įsinešti ginklų, kitų daiktų, kuriais galima sužaloti žmogų, sukelti grėsmę kitiems asmenims;

22.14. esant būtinybei aptverti renginio teritoriją taip, kad nebūtų trukdoma renginyje nedalyvaujantiems asmenims naudotis viešomis vietomis, esančiomis šalia renginio teritorijos;

22.15. užtikrinti, kad į aptvertą renginio teritoriją nebūtų:

22.15.1. įsinešami alkoholiniai ar kiti gėrimai, narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos;

22.15.2. įleidžiami neblaivūs ar nuo psichotropinių medžiagų apsvaigę asmenys;

22.16. užtikrinti naudojamų laikinųjų statinių (scenų, palapinių ir pan.) aprūpinimą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (ugnies gesintuvais);

22.17. užtikrinti, kad renginio metu naudojama laikina kilnojamoji įranga (statiniai), pvz.: scenos, tvoros, būtų įrengta pagal teisės aktų reikalavimus;

22.18. laikytis kitų Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar seniūnijos seniūno nustatytų reikalavimų.

23. Renginio organizatorius sudaro bendrą renginio sąmatą, kurioje nurodo šventei naudojamus finansavimo šaltinius.

24. Atsiskaitant už renginio organizavimą sutikrinama, ar viskas nupirkta pagal sudarytą bendrą šventės sąmatą.

25. Renginio metu naudoti pirotechnikos priemones galima:

25.1. per Kalėdas, Naujuosius metus, Jonines, valstybines ir miesto šventes;

25.2. kitais atvejais, atsižvelgiant į renginio specifiką ir į renginio vietos aplinką.

 

VI SKYRIUS

PREKYBA RENGINIŲ METU

 

26. Renginyje (jo teritorijoje) gali būti organizuojama prekyba ir (ar) teikiamos paslaugos pagal patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatus, Prekybos ir paslaugų teikimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles.

27. Komercinio renginio organizatorius, vadovaudamasis Aprašo 24 punkte nurodytais teisės aktais, turi teisę pats vykdyti arba organizuoti prekybą ir (ar) teikti paslaugas renginio metu. Asmenys, norintys prekiauti ir (ar) teikti paslaugas komercinio ir (ar) nekomercinio renginio metu, turi gauti Kelmės rajono savivaldybės administracijos leidimą prekiauti, teikti paslaugas ir (ar) vienkartinę licenciją verstis prekyba renginių metu viešosiose vietose.

28. Surinktos lėšos mokamos į Kelmės rajono savivaldybės biudžetą.

29. Jeigu renginio teritorijoje bus vykdoma prekyba ir (ar) teikiamos paslaugos, renginio organizatorius privalo užtikrinti:

29.1. visos renginio metu naudojamos įrangos saugumą;

29.2. kad būtų aptverta alkoholio prekybos ir vartojimo vieta pagal renginio teritorijos schemą;

29.3. viešosios tvarkos palaikymą, žmonių saugumą, sanitarines priemones, prekybos (paslaugų teikimo) vietos tvarkymą renginio metu.

30. Renginio organizatorius, norintis parinkti nekomercinio renginio / šventės / mugės organizatorių, tai atlieka konkurso būdu.

 

VII SKYRIUS

RENGINIO ORGANIZATORIAUS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

31. Renginio organizatorius privalo laikytis Aprašo, viešosios tvarkos, saugaus eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų reikalavimų, vykdyti visus įsipareigojimus, nurodytus Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar seniūnijos seniūno išduotame Leidime, reaguoti į Aprašo laikymosi priežiūros institucijų pastabas, pašalinti pažeidimus.

32. Už Leidimo organizuoti komercinį renginį išdavimą jo organizatorius turi sumokėti nustatyto dydžio vietinės rinkliavos mokestį.

33. Vietinės rinkliavos mokestis arba jos dalis grąžinama, jeigu:

33.1. sumokėta daugiau, negu Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis;

33.2. Leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.

34. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama remiantis Prašymu, pateiktu per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą Leidimą išdavusiems Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar seniūnijos seniūnui.

35. Renginio organizatorius privalo nutraukti renginį, kai:

35.1. pasikeičia Leidime nurodytas renginio pobūdis, forma, turinys ir (ar) trukmė;

35.2. kai pareikalauja pareigūnai, atsižvelgdami į tai, kad:

35.2.1. renginio organizatorius ar dalyviai kursto pažeidinėti Lietuvos Respublikos teisės aktus ar dorovės normas;

35.2.2. kyla grėsmė žmonių saugumui;

35.2.3. renginys organizuojamas ne toje vietoje ir (ar) ne tuo laiku, kaip nurodyta Leidime;

35.2.4. renginys organizuojamas neturint Leidimo;

35.3. renginio organizatorius gali renginį nutraukti ir pareikalauti žiūrovų išsiskirstyti savo sprendimu, kai dėl žiūrovų chuliganiškų veiksmų negali užtikrinti dalyvių ir žiūrovų saugumo.

36. Už išorinės tekstinės ar vaizdinės reklamos, susijusios su konkrečiu renginiu, naudojimą yra atsakingas Leidimą gavęs renginio organizatorius, už prekybą ir (ar) teikiamas paslaugas – asmuo, turintis Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose masinių renginių metu.

37. Renginio organizatorius, pažeidęs Lietuvos Respublikos įstatymus ir Aprašą, nustatyta tvarka traukiami baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, atsako už padarytą materialinę ir (ar) moralinę žalą ir privalo atlyginti nuostolius.

38. Renginys, organizuojamas neturint Leidimo arba kitu laiku ar kitoje vietoje, nei nurodyta Leidime, yra neteisėtas ir draudžiamas.

39. Prie Leidimo pridėtoje renginio teritorijos schemoje pažymėtos galimos prekybos ar paslaugų teikimo vietos su nurodytomis alkoholio vartojimo vietoje (pastatytų stalų ar pan.) ribomis nėra laikomos viešąja vieta, nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodekso 178 straipsnyje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Aprašas keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

41. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, kuriomis vadovaujantis Aprašas buvo parengtas, privaloma vadovautis priimtais teisės aktų pakeitimais.

_________________________

 

 

part_6be3006f116247418d7761d0668ab124_end


 

Renginių organizavimo Kelmės rajono

savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Prašymą pateikiančio juridinio asmens pavadinimas didžiosiomis raidėmis ir juridinio asmens kodas arba prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

(juridinio asmens buveinės adresas arba fizinio asmens gyvenamoji vieta)

 

(ryšio palaikymo duomenys – telefonas / el. paštas)

 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui /

 

__________________ seniūnijos seniūnui (kreipinį pabraukti)

(seniūnijos pavadinimas)

PRAŠYMAS

LEISTI ORGANIZUOTI RENGINĮ

 

(prašymo pateikimo data)

 

Prašome leisti organizuoti renginį ____________________________________________________ 

(renginio pavadinimas)

1. Renginio pobūdis: komercinis / nekomercinis (reikalingą pabraukti)

2. Renginio forma ir trumpas turinys (tikslas, forma, tikslinė auditorija, veiklos)  _______________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Renginio data __________________________________________________________________

4. Renginio laikas: pradžia __________________________ pabaiga _________________________ 

5. Renginio vieta __________________________________________________________________

6. Numatomas dalyvių skaičius____________, numatomas žiūrovų skaičius __________________

7. Eitynių ar kolonų judėjimo maršrutai, informacija dėl gatvių uždarymo (jei reikia) ____________ ________________________________________________________________________________

8. Informacija apie viešosios tvarkos palaikymą (kas užtikrins dalyvių ir žiūrovų saugumą) _______

________________________________________________________________________________

9. Informacija apie higienos normų laikymąsi ir komunalinių paslaugų teikimą (kas sutvarkys teritoriją, rinks ir išveš atliekas, pastatys ir valys biotualetus ir teiks kitas komunalines paslaugas) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Informacija apie medicinos pagalbos teikimą (kas teiks medicinos pagalbą) ________________ ________________________________________________________________________________

11. Informacija apie fejerverkus, laužus ir priešgaisrinę apsaugą renginio metu ________________

________________________________________________________________________________

12. Renginio metu bus / nebus vykdoma prekyba (reikalingą pabraukti)

12.1. Kuo bus prekiaujama __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12.2. Numatomas prekybos vietų skaičius _________, kiek iš jų bus prekybinių taškų, prekiaujančių alkoholiniais gėrimais _____________

13. Renginio metu bus / nebus reikalingas elektros prijungimas (reikalingą pabraukti)

14. Renginio metu bus / nebus naudojamos pirotechnikos priemonės (reikalingą pabraukti)

 

15. Pridedama:

15.1. schema _________________________ lapų;

15.2. ________________________________ lapų;

15.3. ________________________________ lapų.

 

16. Suderinimai:

16.1. Kelmės rajono policijos komisariato žyma ________________________________________

________________________________________________________________________________

 

16.2. Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos žyma ____________________________________

________________________________________________________________________________

 

16.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kelmės skyriaus žyma _____________________

________________________________________________________________________________

 

16.4. Kelmės rajono savivaldybės gydytojo žyma ________________________________________

________________________________________________________________________________

 

16.5. Seniūnijos žyma______________________________________________________________

 

Patvirtinu, kad renginio organizatorius yra (esu) susipažinęs su Renginių organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašu ir įsipareigoja (-u) laikytis jų reikalavimų.

 

17. Atsakingi renginio organizatoriai arba jų įgalioti asmenys:

1.

 

2.

 

 

 

(organizatoriaus vardas ir pavardė)

 

 

(organizatoriaus vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

(gyvenamoji vieta)

 

 

(gyvenamoji vieta)

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefono numeris)

 

 

(telefono numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

(el. pašto adresas)

 

 

 

(el. pašto adresas)

 

 

(parašas)

 

 

(parašas)

 

 

 

Prašymą pateikusio asmens _______________________ _______________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

part_a51b3a8606e4429f9772f7949a4920ab_end