LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-469

„DĖL MEDICINOS PRAKTIKOS PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 13 d. Nr. V-326

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ ir 2.11 papunktį išdėstau taip:

2.11. asmenys, kurie turi galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo profesinę kvalifikaciją ir per pastaruosius 5 metus ne mažiau kaip 3 metus teisėtai teikia gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo paslaugas vaikams, laikomi įgijusiais gydytojo vaikų alergologo profesinę kvalifikaciją. Šie asmenys dėl medicinos praktikos licencijos verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų alergologo profesinę kvalifikaciją išdavimo gali kreiptis į licencijas išduodančią instituciją iki 2022 m. rugsėjo 1 d.;“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga