BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T-255

Biržai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Mokinių priėmimo į Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą;

1.2. Vaikų priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą;

1.3. Mokinių priėmimo į Biržų rajono sporto mokyklą tvarkos aprašą;

1.4. Mokinių priėmimo į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos tvarkos aprašą.

2. Pripažinti netekusiu galios Biržų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-8 pakeitimu) 1 punktą.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                   Valdemaras Valkiūnas

 


 

PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 26 d.

sprendimu Nr. T-255                  

 

 

mokinių Priėmimo į Biržų rajono Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų priėmimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys ir (ar) jų tėvai (globėjai, rūpintojai), prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, prašymų registravimo ir asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką, klasių komplektavimo kriterijus. Šuo aprašu vadovaujasi Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos (toliau – Mokykla).

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556, Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173, Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795.

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS

 

3. Prašymai ir dokumentai pradėti mokytis Mokykloje nuo rugsėjo 1 d. pagal ugdymo programas priimami Mokyklose iki kovo 1 d. Kiekvienais kalendoriniais metais Savivaldybės taryba iki kovo 31 d. Mokykloms (jų skyriams) nustato klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams. Iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) skaičių patikslina.

4. Jei prašymų mokytis Mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas mokinių ir klasių skaičius, nepažeidžiant higienos normų, sudaromų klasių skaičius Mokykloje didinamas, atitinkamai mažinant klasių skaičių kitose Mokyklose.

5. Jei Mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, klasių skaičius mažinamas.

6. Klasių, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir suaugusiųjų klasių skaičius gali būti pagal poreikį tikslinamas kelis kartus per mokslo metus.

7. Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių nustatymo parengia Savivaldybės administracijos Švietimo padalinys.

8. Klasės komplektuojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas bendrojo ugdymo mokykloms priskirtas aptarnavimo teritorijas.

9. Mokykloje komplektuojant klases, mokinių skaičiaus vidurkis pagal bendrojo ugdymo programas gali būti mažesnis už nustatytąjį Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje, jeigu Savivaldybės taryba Mokyklai papildomai skiria tiek mokymo lėšų, kiek jų trūksta iki sumos, nustatytos vidutiniam mokinių skaičiui atitinkamos programos klasėje pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką.

10. Vienas mokinys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (turintis Pedagoginės-psichologinės tarnybos įvertinimo pažymą) prilyginamas dviem tos klasės, kurioje mokosi, mokiniams. Atitinkamai gali būti mažinamas maksimalus nustatytas klasės mokinių skaičius. Bendrojo ugdymo klasėje, jungtinėje klasėje gali būti ne daugiau kaip 3 tokie mokiniai.

11. Esant mažesniam vaikų ar mokinių skaičiaus vidurkiui komplekte ir įvertinus mokyklos finansines galimybes – nekomplektuojamos atskiros klasės, arba pertvarkoma Mokyklos vidaus struktūra, arba Mokykla reorganizuojama. Užtikrinamas mokinių perkėlimas į artimiausią mokyklą.

12. Visi iki 16 metų vaikai privalo lankyti Mokyklą. Prašymas mokytis teikiamas tik į vieną pasirinktą Mokyklą.

13. Priėmimą į Mokyklą vykdo mokyklos direktorius. Jis nustato dokumentų priėmimo vietą ir laiką (pradžią ir pabaigą), dokumentų, kuriuos turi pristatyti mokinys, sąrašą. Dokumentai priimami ir registruojami Mokykloje, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

14. Mokyklų vadovai priimdami mokinius į Mokyklas, vadovaujasi Mokykloms Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtomis aptarnavimo teritorijomis.

15. Rezultatai apie priėmimą mokytis Mokykloje skelbiami iki liepos 1 d.  

16. Asmens priėmimas mokytis įforminamas iki pirmos mokymosi dienos mokymo sutartimi.

17. Mokymo sutartis sudaroma naujai atvykusio mokytis mokinio, pradedančio mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui. Mokymo sutartis laikino mokinio išvykimo gydytis ir mokytis arba mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo, mainų programą nenutraukiama.

18. Mokymo sutartį pasirašo mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir prašymo teikėjas. Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Mokymo sutartyje nurodomos mokymo sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai, ir kt.

19. Mokymo sutartis registruojama Mokykloje.

20. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka Mokykloje.

21. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, nurodoma pirmoji mokinio mokymosi diena.

22. Į Mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo programą baigę toje Mokykloje vaikai, toje Mokykloje baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos I dalį, ir toje Mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys Savivaldybės tarybos Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

23. Į likusias laisvas vietas po kovo 1 d. tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programas gali būti priimami mokiniai, negyvenantys Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ar, jei neįmamoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiant į turimus mokinių pasiekimus, pirmumo teisę turi:

23.1. našlaičiai;

23.2. vaikai, turintys globėjus, rūpintojus;

23.3. vaikai, turintys specialiųjų poreikių;

23.4. vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje;

23.5. vaikai, kurių tėvai dirba Mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

24. Jei per mokslo metus į Mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis tai Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ir Mokykloje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę (grupę), jungtinę klasę, jeigu didžiausias leistinas mokinių skaičius klasėje per mokslo metus dėl to didėja ne daugiau kaip dviem mokiniais. Jei nėra galimybių mokinį priimti į Mokyklą, jis siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią Mokyklą.

25. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Mokyklos vadovui vienas iš vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikia:

25.1. prašymą mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

25.2. vaiko sveikatos pažymėjimą;

25.3. vaiko gimimo liudijimą;

25.4. vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardu išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

25.5. jeigu yra pateikiami 26.3 ir 26.4 punktuose nurodyti originalūs dokumentai, Mokykloje padaromos kopijos ir dokumentai grąžinami.

26. Atskirais atvejais tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant leisti vaiką į pirmą klasę, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai, būtina pateikti Pedagoginės-psichologinės tarnybos atliktą vaiko brandumo įvertinimą:

26.1. psichologui įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad jis yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, sprendimus dėl tolesnio vaiko mokymosi priima tėvai (globėjai, rūpintojai);

26.2. psichologui įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad jis nėra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, ugdymas neteikiamas.

27. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, vieno iš tėvų (globėjų rūpintojams) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrai klasei, jeigu Mokykla, patikrinusi vaiko pasiekimus, nustato jų atitiktį pirmos klasės mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.

28. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų  (globėjų, rūpintojų) prašymu vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą pradinio ugdymo programą, Mokyklos direktoriui pateikus tėvų prašymą, Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymą, kurioje rekomenduota nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba, ir medicinos įstaigos pažymą, kurioje rekomenduotas sveikatą tausojantis režimas.

29. Specialiųjų poreikių turintys vaikai gali pateikti Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymas dėl specialiojo ugdymo skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.

30. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą.

31. Atskirais atvejais gali būti pateikti kiti papildomi dokumentai.

32. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimamas asmuo, įgijęs pradinį išsilavinimą. Prašymą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I ar II dalį už vaiką iki 14 metų Mokyklos vadovui teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), nuo 14 iki 18 metų – vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų rūpintojų) raštišką sutikimą. Naujai atvykęs mokytis Mokyklos vadovui pateikia:

32.1. prašymą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I arba II dalį;

32.2. mokinio sveikatos pažymėjimą;

32.3. pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą dokumentą, liudijantį įgytą išsilavinimą;

32.4. gimimo liudijimą;

32.5. vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardu išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

32.6. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo, jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

32.7. jeigu yra pateikiami 33.3, 33.4 ir 33.5 punktuose nurodyti dokumentų originalai, Mokykla pasidaro kopijas ir dokumentus grąžina.

33. Mokinys, baigęs pradinio ugdymo programą ir pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje Mokykloje, pateikia Mokyklos vadovui tik prašymą.

34. Pradėti mokytis pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą priimamas asmuo, baigęs individualizuotą pradinio ugdymo programą. Asmuo, naujai atvykęs mokytis, Mokyklos vadovui pateikia pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pažymą apie mokymosi pasiekimus ir pradinio ugdymo bendrųjų programų individualizavimą ankstesnėje mokykloje.

35. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, įgijęs pagrindinį ar jam prilygintą išsilavinimą. Naujai atvykęs asmuo mokytis Mokyklos vadovui pateikia:

35.1. prašymą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą;

35.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą dokumentą, liudijantį įgytą pagrindinį išsilavinimą;

35.3. gimimo liudijimą arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

35.4. asmens sveikatos pažymėjimą;

35.5. jeigu yra pateikiama 36.2 ir 36.3. punktuose nurodyti originalūs dokumentai, Mokykloje padaromos kopijos ir dokumentai grąžinami.

36. Asmenys, baigusieji pagrindinio ugdymo programą bei norintys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą toje pačioje Mokykloje, teikia Mokyklos vadovui tik prašymus.

37. Asmenys, norintys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, ugdymo įstaigą renkasi patys.

38. Į Biržų „Saulės“ gimnazijos suaugusiųjų klases priimami asmenys nuo 18 metų pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo II dalį ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, taip pat pagal šias ugdymo programas gali mokytis 16–17 metų dirbantis jaunuolis, arba negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo. Priėmimas vykdomas iki spalio 1 d.

39. Mokiniai, dėl įgimtų ir (ar) įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytis kartu su kitais bendrojo ugdymo klasėse integracijos forma priimami į arčiau gyvenamosios vietos esančią mokyklą, vykdančią bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams.

40. Į mokyklos-darželio „Vyturėlis‘‘ specialiąsias klases mokytis pagal individualizuotas pradinio ugdymo programas priimami vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ir (ar) įgytų sutrikimų bei dėl intelekto sutrikimų, iš Biržų rajono ir kitų savivaldybių. 

41. Į Jaunimo mokyklą, skirtą mokiniams dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami mokiniai stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų. Į Jaunimo mokykloje esančias specialiąsias klases priimami 10(11)–21 metų amžiaus asmenys iš Biržų rajono ir kitų savivaldybių mokytis pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

42. Asmuo, mokęsis užsienio šalyje, mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, pateikus užsienio mokykloje įgytus pasiekimus įrodančius dokumentus. Prireikus – nustatoma asmens mokymosi pasiekimų atitiktis mokymosi pasiekimams, numatytiems bendrosiose pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programose.

43. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

44. Mokiniui išvykus iš Mokyklos, jo dokumentai lieka Mokykloje. Pagal Mokyklos, kurioje mokinys tęsia (pradeda) mokymąsi, prašymą pateikiami prašomų su mokinio ugdymu susijusių dokumentų, esančių ankstesnėje Mokykloje, kopijos.

45. Išimties tvarka į bet kurią Mokyklą priimamas mokinys Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įpareigotas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Mokyklų vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su šiuo Aprašu. Informacija apie vykdomas formaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, grupių, klasių komplektavimą ir t. t. skelbiama viešai teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Mokyklos vadovas, Savivaldybės administracijos Švietimo padaliniui raštu pateikia informaciją apie prognozuojamą klasių (grupių) ir vaikų skaičių iki einamųjų metų kovo 1 d. patikslintą Mokyklos klasių (grupių) ir vaikų skaičių – iki  einamųjų metų liepos 15 d.

48. Mokyklos direktorius iki rugpjūčio 1 d. informuoja mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) apie Mokyklos klasės (grupės) (ne)formavimą, galimus 1–12 klasių bei grupių perskirstymus, susijusius su mokinių skaičiaus sumažėjimu (padidėjimu) Mokykloje naujaisiais mokslo metais. Mokytojai apie darbo santykių ir (ar) apmokėjimo pasikeitimus, atsiradusius dėl grupių ir klasių komplektų skaičiaus pokyčių, įspėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Mokyklos direktorius atsako už Aprašo įgyvendinimą ir klasių bei grupių komplektavimą.

50. Asmenys, susiję su duomenų tvarkymu, atsako už duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo padalinys.

_______________

 


 

PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 26 d.

sprendimu Nr. T-255

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLĄ

TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis neformaliojo švietimo mokykloje pagal formalųjį ugdymą papildančias programas ir neformaliojo švietimo programas.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48, Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695.

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLĄ

 

3. Mokytis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (toliau – Mokykla) pagal pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo programas priimami mokiniai nuo 7 metų. Prašymai mokytis pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas Mokyklos direktoriui pateikiami nuo balandžio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos, mokinių gebėjimų vertinimas vykdomas nuo birželio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos vadovaujantis Mokyklos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka ir Aprašo 6 punkte nustatytais vertinimo kriterijais.

4. Mokytis Mokykloje pagal neformaliojo vaikų švietimo programas priimami ne vyresni kaip 18 metų mokiniai. Prašymai mokytis teikiami Mokyklos direktoriui iki spalio 1 dienos.

5. Papildomas priėmimas, esant laisvoms vietoms, į formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir neformaliojo vaikų švietimo programas vyksta visus metus. Priimant mokytis pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, atliekamas mokinių meninių gebėjimų vertinimas.

6. Meninių gebėjimų vertinimo kriterijai:

6.1. Muzikos skyriuje – muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis;

6.2. Dailės skyriuje – piešimas, spalvinė raiška, kompozicija.

7. Mokytis Mokykloje pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas priimami mokiniai, vertinimo metu surinkę ne mažiau 7 balus.

8. Į Mokyklą mokytis pagal neformaliojo vaikų švietimo ankstyvojo, išplėstinio, kryptingo meninio ugdymo (kolektyvai, studijos), vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos ugdymo programas, vykdančias grupinius užsiėmimus, mokiniai priimami pagal poreikį, pateikus prašymą ir pasirašius dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo programoje sutartį.  

9. Priimtas į Mokyklą asmuo įrašomas į Mokinių registrą, sudaroma dvišalė rašytinė mokymo sutartis dviem egzemplioriais. Priimtų į Mokyklą mokinių tėvai (ar globėjai, rūpintojai) su Mokyklos direktoriumi pasirašo mokymo sutartį, kurioje aptariama mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminai, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. Sutartis registruojama Mokyklos sutarčių registracijos žurnale.

10. Mokinių priėmimas į Mokyklą įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

11. Mokyklos vieno vaiko ugdymui formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose minimalų ir maksimalų valandų skaičių per savaitę reglamentuoja Mokyklos ugdymo planas, parengtas atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo.

12. Mokyklos vieno vaiko ugdymui neformaliojo vaikų švietimo programose minimalų ir maksimalų valandų skaičių per savaitę reglamentuoja Mokyklos ugdymo planas, parengtas atsižvelgiant į Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją.

13. Mokyklos Muzikos ir Dailės skyrių programų trukmę, mokinių skaičių grupėse reglamentuoja Mokyklos ugdymo planas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Mokyklos direktorius, atsižvelgdamas į Rekomendacijas dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo bei Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius.

15. Aprašo vykdymą prižiūri Savivaldybės administracijos Švietimo padalinys.

 

___________________

 


 

PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 26 d.

sprendimu Nr. T-255

 

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO SPORTO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Biržų rajono sporto mokyklą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą į Biržų rajono sporto mokyklą (toliau – Mokykla) ugdytis pagal neformaliojo vaikų švietimo formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219.

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ PRĖMIMAS

 

3. Į Mokyklą priimami 7–18 metų mokiniai.

4. Mokinių skaičius grupėje ir sporto šakų ugdymo programų trukmė nustatoma vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis.

5. Sporto šakų ugdymo programų trukmė Mokykloje priklauso nuo atskiros sporto šakos ugdymo programos etapo (pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo).

6. Į pradinio rengimo etapų grupes pagal sporto šakas priimami visi norintys nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos, bet neviršijant nustatyto mokinių skaičiaus pradinio rengimo etapo grupėse. Pirmenybė teikiama pirmiesiems pateikusiems prašymus.

7. Meistriškumo etapų grupes gali papildyti mokiniai iš pradinio rengimo grupių arba mokiniai, įvykdę reikalavimus.

8. Grupės formuojamos nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos. Tikslus kiekvienos sporto šakos grupių bei mokinių skaičius grupėje nurodomas Mokyklos ugdymo plane, kurį įsakymu tvirtina Mokyklos direktorius. Papildomas mokinių priėmimas į grupes vyksta visus mokslo metus, jei yra laisvų vietų.

9. Atsižvelgiant į sporto šakos specifiką, sportinio ugdymo grupės gali būti sudarytos iš vienos lyties mokinių arba būti mišrios.

10. Mokinių, norinčių ugdytis Mokykloje, tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia direktoriui prašymą, kuriame nurodoma: mokinio vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, norimos lankyti sporto šakos pavadinimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktiniai duomenys ir medicinos įstaigos pažymą apie mokinio sveikatos būklę. Prašymai dėl mokinio priėmimo į Mokyklą registruojami Prašymų registracijos žurnale.

11. Mokinio priėmimas įforminamas dvišale rašytine ugdymo sutartimi dviem egzemplioriais, kurią pasirašo Mokyklos direktorius ir vienas iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų). Sutartis registruojama Ugdymo sutarčių registravimo žurnale.

12. Mokinių priėmimas į Mokyklą įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

13. Mokiniui pradėjus lankyti Mokyklą, jis įregistruojamas Mokinių registre.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius.

15. Aprašo vykdymą prižiūri Savivaldybės administracijos Švietimo padalinys.

___________________

 


 

PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 26 d.

sprendimu Nr. T-255

 

 

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, Bendrieji saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313.

 

II SKYRIUS

VAIKŲ PRIĖMIMAS

 

3. Į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys Biržų rajono savivaldybės teritorijoje, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu.

4. Į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo gimimo (jei įstaigoje yra pritaikytos patalpos) iki 5(6) metų.

5. Į švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, jeigu tokiam ugdymui vaikas yra pakankamai subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai ir jei tokį ugdymą rekomenduoja Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinusi vaiko brandumą pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

6. Į mišraus amžiaus grupes (su priešmokyklinio ugdymo modeliu) priimami vaikai 3–6 metų amžiaus.

7. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdomi švietimo įstaigų specialiosiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėse teikiant reikalingą specialistų pagalbą.

8. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

9. Priimant vaikus į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes:

9.1. laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo registravimo datą;

9.2. prioritetai taikomi Apraše nurodyto eiliškumo tvarka:

9.2.1. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

9.2.2. vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pateikus Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro ar gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos sutrikimus;

9.2.3. vaikams, kuriems, Savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;

9.2.4. vaikams iš globos namų;

9.2.5. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

9.2.6. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

9.2.7. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) yra netekęs darbingumo 60-100 proc.;

9.2.8. priešmokyklinio amžiaus (6 m.) vaikams;

9.2.9. kitais atvejais, numatytais švietimo įstaigos nuostatuose.

10. Ikimokyklinio ugdymo grupes komplektuoja švietimo įstaigos direktorius pagal prašymų, pateiktų iki liepos 1 dienos, skaičių ir informuoja Savivaldybės administracijos Švietimo padalinį. Grupių ir vaikų skaičius patikslinamas iki rugsėjo 1 dienos.

11. Ikimokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus.

12. Priešmokyklinio ugdymo grupes komplektuoja švietimo įstaigos direktorius pagal prašymų, pateiktų iki kovo 1 dienos, skaičių ir informuoja Savivaldybės administracijos Švietimo padalinį. Grupių ir vaikų skaičius patikslinamas iki rugpjūčio 1 dienos.

            13. Vaikai į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą švietimo įstaigos direktoriui. Prašyme nurodoma:

13.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta;

13.2. pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, kitos pageidaujamos paslaugos;

13.3. kontaktiniai tėvų (globėjų) duomenys;

13.4. duomenys, kurių pagrindu šio Aprašo 9 punkte nurodomas vaikų priėmimas prioritetine tvarka.

14. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai registruojami Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes registracijos žurnale, kuriame turi būti šios skiltys:

14.1. įrašo eilės numeris;

14.2. vaiko vardas, pavardė;

14.3. vaiko gimimo data;

14.4. vaiko namų adresas;

14.5. tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktinis telefono numeris;

14.6. data, nuo kada pageidauja lankyti grupę;

14.7. prašymo įregistravimo švietimo įstaigoje data;

14.8. tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas, patvirtinantis duomenų įrašymo teisingumą;

14.9. kada (ugdymo sutarties sudarymo data) ir į kokią grupę priimtas.

15. Priimant vaiką kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

15.1. vaiko gimimo liudijimas;

15.2. vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardu išduota pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

15.3. nustatytos formos vaiko sveikatos pažyma (ne anksčiau kaip prieš 5 darbo dienas iki grupės lankymo pradžios);

15.4. specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo(si) skyrimo pažyma ir/ar asmens sveikatos būklės įvertinimo pažyma iš šiuos dokumentus išduodančių institucijų (pagal poreikį);

15.5. dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinančios pirmumo teisę (pagal poreikį);

15.6. dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinančios šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama mokesčio už paslaugas lengvata;

15.7. jei yra pateikiami 15.1, 15.2, 15.5 ir 15.6 punktuose nurodyti originalūs dokumentai, švietimo įstaigoje padaromos kopijos ir dokumentai grąžinami.

16. Vaikų priėmimo į grupes įteisinimas:

16.1. įvertinus priėmimo dokumentus vaiko priėmimas švietimo įstaigoje įforminamas dvišale – vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir švietimo įstaigos – ugdymo sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui;

16.2. abu ugdymo sutarties egzempliorius pasirašo švietimo įstaigos direktorius ir vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Vienas ugdymo sutarties egzempliorius įteikiamas tėvams (globėjams, rūpintojams), kitas lieka švietimo įstaigoje.

17. Vaikų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

18. Vaikų, priimtų į grupes, sąrašai turi būti paskelbti švietimo įstaigos skelbimų lentoje ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki rugsėjo 1 d.

19. Vaikui pradėjus lankyti švietimo įstaigą, jis įregistruojamas Mokinių registre.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsako švietimo įstaigos direktorius.

21. Aprašo vykdymą prižiūri Savivaldybės administracijos Švietimo padalinys.

______________