Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 1752 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS SKYRIMO LIETUVOS PEDAGOGINIAMS, KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJAMS, VYKSTANTIEMS Į UŽSIENIO VALSTYBES DIRBTI ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, KURIOSE MOKOMA LIETUVIŲ KALBA, AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ LITUANISTIKOS AR BALTISTIKOS CENTRUOSE, LIETUVIŲ BENDRUOMENĖSE, ORGANIZACIJOSE IR KULTŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 30 d. Nr. 1189

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1752 „Dėl valstybės paramos skyrimo Lietuvos pedagoginiams, kultūros ir meno darbuotojams, vykstantiems į užsienio valstybes dirbti švietimo įstaigose, kuriose mokoma lietuvių kalba, aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos centruose, lietuvių bendruomenėse, organizacijose ir kultūros įstaigose“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ASMENŲ, VYKDANČIŲ AR VYKSTANČIŲ VYKDYTI LITUANISTINĮ ŠVIETIMĄ UŽSIENYJE, RĖMIMO IR SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pasiūlyti švietimo teikėjų vadovams darbo sutartyse, sudaromose su mokytojais, dėstytojais ir kitais darbuotojais, nustatyti, kad darbuotojui, darbdavio sutikimu išvykstančiam vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, paliekama Darbo kodekso nustatyta tvarka ankstesnė darbo vieta.“

 

 

Laikinai einantis
Ministro Pirmininko pareigas                                                          Algirdas Butkevičius

 

 

Laikinai einanti

švietimo ir mokslo ministro pareigas                                               Audronė Pitrėnienė


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1189

 

 

 

ASMENŲ, VYKDANČIŲ AR VYKSTANČIŲ VYKDYTI LITUANISTINĮ ŠVIETIMĄ UŽSIENYJE, RĖMIMO IR SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje (toliau – lituanistinio švietimo vykdytojai), rėmimo rūšis ir dydžius, konkursų lituanistinio švietimo vykdytojams remti organizavimą, lėšų lituanistinio švietimo vykdytojams remti skyrimą, išmokėjimą ir atsiskaitymą už skirtas lėšas, taip pat šių asmenų skatinimo būdus.

2. Lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimo ir skatinimo tikslai:

2.1. padėti užsienio lietuviams išsaugoti ir puoselėti tautinį tapatumą;

2.2. remti lituanistinį švietimą užsienyje – plėsti galimybes mokytis lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos istoriją, geografiją, kultūrą, paveldą ir siekti sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

4Lėšas lituanistinio švietimo vykdytojams remti ir skatinti skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), o jų išmokėjimą administruoja Švietimo ir mokslo ministerija ar jos įgaliota institucija.

5. Lėšos lituanistinio švietimo vykdytojams remti ir skatinti skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Švietimo ir mokslo ministerijai.

6. Lėšos lituanistinio švietimo vykdytojams remti skiriamos atsižvelgiant į turimus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, prioritetas teikiamas formaliojo švietimo lituanistinėms mokykloms užsienyje, taip pat lituanistiniam švietimui etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių tremties vietose.

 

II SKYRIUS

RĖMIMO RŪŠYS IR DYDŽIAI

 

7. Lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimo rūšys: išmoka už lituanistinio švietimo užsienio valstybėje vykdymą (toliau – išmokos lituanistiniam švietimui vykdyti) ir išmoka už vykimą į užsienio valstybę vykdyti lituanistinį švietimą (toliau – kompensacinė išmoka).

8. Lituanistinio švietimo vykdytojams, išskyrus tuos, kurie vykdo ar vyksta vykdyti lituanistinį švietimą į užsienio valstybių lituanistikos (baltistikos) centrus, nustatomos tokio dydžio išmokos lituanistiniam švietimui vykdyti:

8.1. 0,11–0,20 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) per valandą – mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, taip pat kitiems pedagoginiams darbuotojams, kuriems nesuteiktos arba nesuteikiamos kvalifikacinės kategorijos;

8.2. 0,18–0,24 BSI per valandą – vyresniesiems mokytojams, vyresniesiems pagalbos mokiniui specialistams;

8.3. 0,22–0,28 BSI per valandą – mokytojams metodininkams, pagalbos mokiniui specialistams metodininkams;

8.4. 0,26–0,32 BSI per valandą – mokytojams ekspertams, pagalbos mokiniui specialistams ekspertams;

8.5. 0,15–0,35 BSI per valandą – įstaigos vadovui, įstaigos vadovo pavaduotojui, įstaigos ugdymo padalinio vadovui.

9. Lituanistinio švietimo vykdytojams, vykdantiems ar vykstantiems vykdyti lituanistinį švietimą į užsienio valstybių lituanistikos (baltistikos) centrus, nustatomos tokio dydžio išmokos lituanistiniam švietimui vykdyti, atsižvelgiant į lituanistinio švietimo vykdytojo pareigybę užsienio valstybės lituanistikos (baltistikos) centre:

9.1. 0,23–0,29 BSI per valandą – asistentui;

9.2. 0,30–0,42 BSI per valandą – lektoriui;

9.3. 0,43–0,55 BSI per valandą – docentui;

9.4. 0,56–0,70 BSI per valandą – profesoriui.

10. Išmokos lituanistiniam švietimui vykdyti didinamos už pedagoginio darbo stažą vykdant lituanistinio švietimo veiklą užsienyje:

10.1. už 3–5 metų stažą pridedama ne daugiau kaip 0,02 BSI per valandą;

10.2. už 5–10 metų stažą pridedama ne daugiau kaip 0,04 BSI per valandą;

10.3. už 10 ir daugiau metų stažą pridedama ne daugiau kaip 0,06 BSI per valandą.

11. Per mokinių ir studentų atostogas mokama kompensacija, kuri apskaičiuojama imant paskutinių 3 mėnesių vidutinę išmoką lituanistiniam švietimui vykdyti.

12. Skiriamos šios kompensacinės išmokos:

12.1. jeigu asmuo laikinai gyvens šalyje, kurioje vykdys lituanistinį švietimą, jam kompensuojamos vienos kelionės per mokslo metus iš Lietuvos į lituanistinio švietimo vykdymo užsienio valstybėje vietą ir atgal visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus taksi, išlaidos, taip pat vizos mokesčio, sveikatos draudimo (jeigu jo reikia vizai gauti) išlaidos; šios išlaidos kompensuojamos pagal pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

12.2. jeigu asmuo turi periodiškai vykti iš Lietuvos į lituanistinio švietimo vykdymo užsienio valstybėje vietą, esančią pasienio regione, kuris ribojasi su Lietuva, jam padengiamos vizų mokesčio, sveikatos draudimo (jeigu jo reikia vizai gauti) išlaidos, taip pat mokama kompensacija už kelionės iš Lietuvos į lituanistinio švietimo vykdymo vietą ir atgal išlaidoms padengti; kompensacija mokama už kelionę visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus taksi; kiekvienu atveju kompensacijos už kelionę iš Lietuvos į lituanistinio švietimo vykdymo vietą ir atgal dydį nustato Švietimo ir mokslo ministerija ar jos įgaliota institucija, atsižvelgdama į atstumą nuo gyvenamosios vietos iki lituanistinio švietimo vykdymo vietos ir transporto priemonę, kuria vykstama į lituanistinio švietimo vykdymo vietą.

13. Kompensacinės išmokos neskiriamos, jeigu asmuo nuolat gyvena valstybėje, kurioje vykdo lituanistinį švietimą.

 

III SKYRIUS

KONKURSŲ lituanistinio švietimo vykdytojams remti ORGANIZAVIMAS

 

14. Suinteresuotos įstaigos, organizacijos ar lietuvių bendruomenės užsienio valstybėse, kuriose bus vykdomas lituanistinis švietimas, kasmet iki balandžio 30 d. pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai prašymus remti lituanistinio švietimo vykdytoją kitais mokslo metais; prašymuose motyvuotai paaiškina, kodėl būtinas lituanistinis švietimas, nurodo lituanistinio švietimo vykdymo apimtį (valandas), kvalifikacijos reikalavimus lituanistinio švietimo vykdytojui, kitas sąlygas, reikalingas lituanistiniam švietimui vykdyti.

15. Lituanistinio švietimo vykdytojui nutraukus lituanistinio švietimo vykdymą per mokslo metus, suinteresuota įstaiga, organizacija ar lietuvių bendruomenė užsienio valstybėje, siekdama užtikrinti nenutrūkstamą lituanistinį švietimą, gali pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai papildomą prašymą remti lituanistinio švietimo vykdytoją. Suinteresuota įstaiga, organizacija ar lietuvių bendruomenė užsienio valstybėje papildomame prašyme pateikia Aprašo 14 punkte nurodytą informaciją.

16. Prašymus remti lituanistinio švietimo vykdytojus atrenka ir sprendimą dėl konkurso lituanistinio švietimo vykdytojui remti (toliau – rėmimo konkursas) organizavimo priima švietimo ir mokslo ministro sudaryta asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo komisija (toliau – Komisija), veikianti pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Komisijos nuostatus.

17. Komisija sprendimą dėl rėmimo konkurso organizavimo (išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 30–31 punktuose) priima atsižvelgdama į Aprašo 6 punktą ir vadovaudamasi šiais kriterijais:

17.1. lituanistinio švietimo vykdymo tęstinumą;

17.2. istorines, ekonomines ir politines vietos aplinkybes, lemiančias lituanistinio švietimo rėmimo būtinumą;

17.3. lituanistinio švietimo dalyvių skaičių.

18. Rėmimo konkursus organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Komisija.

19. Rėmimo konkursai skelbiami Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje. Rėmimo konkurso skelbime nurodoma: valstybė, kurioje vykdomas lituanistinis švietimas, įstaigos ar organizacijos, vykdančios lituanistinį švietimą, pavadinimas (jeigu lituanistinis švietimas bus vykdomas įstaigoje ar organizacijoje), pareigos, kurioms skelbiamas rėmimo konkursas, skiriamo rėmimo rūšys, lituanistinio švietimo vykdytojo kvalifikacijos reikalavimai, dokumentai, kuriuos reikia pateikti, dokumentų pateikimo terminai ir kitos lituanistinio švietimo vykdymo sąlygos.

20. Asmuo, norintis dalyvauti rėmimo konkurse (toliau – pretendentas), Švietimo ir mokslo ministerijai asmeniškai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikia:

20.1. prašymą dalyvauti rėmimo konkurse;

20.2. gyvenimo aprašymą;

20.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;

20.4. išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;

20.5. pedagoginę patirtį įrodančius dokumentus (pažymas, darbo sutartis ir kitus) ar jų kopijas;

20.6. kitus rėmimo konkurso skelbime nurodytus dokumentus ar jų kopijas.

21. Jeigu pateikiami Aprašo 20.3–20.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalai, Švietimo ir mokslo ministerija patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pretendentui. Jeigu pateikiamos Aprašo 20.3–20.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos, nepatvirtintos notaro, pretendentai dokumentų originalus pateikia konkurso dieną arba laimėję konkursą prieš pasirašydami sutartį (jeigu neatvyksta į pokalbį).

22. Švietimo ir mokslo ministerija ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki rėmimo konkurso raštu arba elektroniniu paštu informuoja pretendentus apie rėmimo konkurso datą, vietą ir laiką. Į rėmimo konkursą kviečiami tie pretendentai, kurie per nustatytus terminus pateikė visus reikiamus dokumentus ir atitinka rėmimo konkurso skelbime nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Komisija prireikus gali paprašyti iki konkurso pradžios patikslinti pateiktus dokumentus.

23. Pretendentų, kurie laiku nepateikia rėmimo konkurso skelbime nurodytų dokumentų ar kurių kvalifikacija neatitinka rėmimo konkurso skelbime nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, paraiškos nenagrinėjamos. Apie tai pretendentai informuojami per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo.

24. Rėmimo konkursai vykdomi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo dokumentų priėmimo termino pabaigos. Komisija rengia pokalbį su kiekvienu pretendentu. Dėl svarbių priežasčių negalintis atvykti į Komisijos posėdį pretendentas pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai asmeniškai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku motyvuotą prašymą svarstyti jo kandidatūrą jam nedalyvaujant.

25. Lituanistinio švietimo vykdytojo atrankos kriterijai:

25.1. lituanistinio švietimo patirtis;

25.2. profesinės kompetencijos, tinkančios lituanistiniam švietimui vykdyti;

25.3. kvalifikacijos reikalavimų, reikalingų lituanistiniam švietimui užsienyje vykdyti, atitiktis.

26. Komisijos nariai pretendentus vertina 10 balų sistema. Konkurso laimėtoju skelbiamas pretendentas, surinkęs daugiausia balų. Jeigu nė vienas pretendentas nesurenka daugiau kaip pusės maksimalios balų sumos, kurią galėtų skirti posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai, konkursas laikomas neįvykusiu. Komisija, vadovaudamasi Aprašo 8–10 punktais, nustato konkurso laimėtojui skiriamos išmokos lituanistiniam švietimui vykdyti dydį, o vadovaudamasi Aprašo 12 ir 13 punktais – kokios kompensacinės išmokos jam bus mokamos.

27. Dalyvavę rėmimo konkurse asmenys gali apskųsti Komisijos sprendimą švietimo ir mokslo ministrui raštu per 3 darbo dienas po konkurso. Skundas išnagrinėjamas per 20 darbo dienų nuo jo pateikimo.

28. Komisijai įvykdžius rėmimo konkursą ir pasibaigus Komisijos sprendimo apskundimo terminui arba skundo išnagrinėjimo terminui, jeigu skundas pateiktas, Švietimo ir mokslo ministerija toliau administruoja lėšų išmokėjimą arba perduoda Komisijos sprendimą išmokėjimą administruojančiai institucijai ir apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuoja konkursą laimėjusį asmenį ir suinteresuotą įstaigą, organizaciją ar lietuvių bendruomenę užsienyje.

29. Jeigu laimėjęs rėmimo konkursą asmuo atsisako vykti vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, Švietimo ir mokslo ministerija pakviečia kitą iš eilės pagal surinktų balų skaičių asmenį. Tokio pretendento nesant, rėmimo konkursas skelbiamas iš naujo.

30. Lituanistinės mokyklos užsienyje vadovui, kuris į pareigas priimamas vadovaujantis valstybės, kurioje įsteigta lituanistinė mokykla, teisės aktais (toliau – kandidatas), rėmimo konkursas neskelbiamas. Suinteresuota įstaiga, organizacija ar lietuvių bendruomenė užsienio valstybėje, kurioje bus vykdomas lituanistinis švietimas, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikia:

30.1. motyvuotą prašymą remti kandidatą;

30.2. dokumentą, patvirtinantį paskyrimą į lituanistinės mokyklos užsienyje vadovo pareigas, ar jo kopiją;

30.3. kandidato prašymą;

30.4. kandidato asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;

30.5. kandidato išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;

30.6. kandidato gyvenimo aprašymą;

30.7. kandidato pedagoginę patirtį įrodančius dokumentus (pažymas, darbo sutartis ir kitus) ar jų kopijas.

31. Komisija per mėnesį nuo dokumentų pateikimo dienos sprendimą dėl kandidato rėmimo priima įvertinusi pateiktus dokumentus ir kandidato atitiktį Aprašo 25 punkte nustatytiems atrankos kriterijams. Priėmusi teigiamą sprendimą dėl kandidato rėmimo, Komisija, vadovaudamasi Aprašo 8 ir 10 punktais, nustato išmokos lituanistiniam švietimui vykdyti dydį, o vadovaudamasi Aprašo 12 ir 13 punktais – kokios kompensacinės išmokos šiam asmeniui bus mokamos.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ LITUANISTINIO ŠVIETIMO VYKDYTOJAMS REMTI SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

32. Švietimo ir mokslo ministerija ar jos įgaliota institucija su lituanistinio švietimo vykdytojais lituanistinio švietimo užsienyje vykdymo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip vieniems mokslo metams, sudaro švietimo ir mokslo ministro patvirtintos formos asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo sutartis (toliau – lituanistinio švietimo sutartis).

33. Išmokos lituanistinio švietimo vykdytojams, pasirašius lituanistinio švietimo sutartį, mokamos kas mėnesį lituanistinio švietimo sutartyje nustatyta tvarka.

34. Mėnesio išmoka lituanistiniam švietimui vykdyti apskaičiuojama dauginant šiuos rodiklius: išmokos lituanistiniam švietimui vykdyti dydį, faktinį per mėnesį valandų, skirtų lituanistiniam švietimui vykdyti, skaičių, mokėjimo dieną galiojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą BSI dydį, Aprašo priede nustatytą gyvenimo lygio vietos koeficientą.

35. Lituanistinio švietimo sutartys ne konkurso būdu gali būti pratęsiamos Komisijos sprendimu ne ilgiau kaip 3 metams. Lituanistinio švietimo sutartys pratęsiamos atsižvelgiant į suinteresuotos įstaigos, organizacijos ar lietuvių bendruomenės užsienyje motyvuotą prašymą ir lituanistinio švietimo vykdytojo prašymą, įvertinus lituanistinio švietimo vykdytojo veiklą, turimus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus. Suinteresuota įstaiga, organizacija ar lietuvių bendruomenė užsienyje įvertina lituanistinio švietimo vykdytojo veiklą ir jos įvertinimą pateikia motyvuotame prašyme. Lituanistinio švietimo sutarties galiojimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 7 metai.

36. Lituanistinio švietimo vykdytojui susirgus, išėjus nėštumo, gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų, tarpininkaujant suinteresuotai įstaigai, organizacijai ar lietuvių bendruomenei užsienyje, Komisijos sprendimu gali būti sudaryta lituanistinio švietimo sutartis su jį pavaduosiančiu asmeniu, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų mokslo metų pabaigos. Lituanistinio švietimo vykdytojui susirgus, išėjus nėštumo, gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų, suinteresuota įstaiga, organizacija ar lietuvių bendruomenė užsienyje pasiūlo asmenį, galintį pavaduoti lituanistinio švietimo vykdytoją (toliau – pavaduosiantis asmuo), ir Švietimo ir mokslo ministerijai pateikia:

36.1. prašymą leisti pavaduoti lituanistinio švietimo vykdytoją;

36.2. pavaduosiančio asmens prašymą;

36.3. pavaduosiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;

36.4. pavaduosiančio asmens išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;

36.5. pavaduosiančio asmens gyvenimo aprašymą;

36.6. pavaduosiančio asmens pedagoginę patirtį įrodančius dokumentus (pažymas, darbo sutartis ir kitus) ar jų kopijas.

37. Komisija, įvertinusi prašymo leisti pavaduoti lituanistinio švietimo vykdytoją pagrįstumą ir pavaduosiančio asmens atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kurie buvo nustatyti skelbiant rėmimo konkursą, per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl lituanistinio švietimo sutarties sudarymo su pavaduosiančiu asmeniu.

 

v SKYRIUS

ASMENŲ, VYKDANČIŲ LITUANISTINĮ ŠVIETIMĄ UŽSIENYJE, SKATINIMas

 

38. Atsižvelgiant į turimus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, lituanistinio švietimo vykdytojams, pasirašiusiems lituanistinio švietimo sutartis, ne daugiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus gali būti skirta priemoka, ne didesnė už vieno mėnesio išmoką.

39. Esant finansinėms galimybėms, Švietimo ir mokslo ministerija iki einamųjų metų spalio 1 d. informuoja suinteresuotas įstaigas, organizacijas ar lietuvių bendruomenes užsienyje apie galimybę skirti priemokas. Suinteresuotos įstaigos, organizacijos ar lietuvių bendruomenės užsienyje pagal Aprašo 40 punkte nustatytus atrankos kriterijus atrenka kandidatus ir iki einamųjų metų spalio 31 d. pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai kandidatų sąrašą ir jų vertinimą.

40. Atrankos priemokai gauti kriterijai yra šie:

40.1. lituanistinio švietimo vykdytojo ugdomų mokinių ar studentų aktyvus dalyvavimas lituanistinio švietimo veiklose;

40.2. lituanistinio švietimo vykdytojo dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

40.3. aktyvus dalyvavimas įgyvendinant lituanistinio švietimo projektus.

41. Komisija per mėnesį išnagrinėja suinteresuotų įstaigų, organizacijų ar lietuvių bendruomenių užsienyje pateiktus dokumentus ir pateikia švietimo ir mokslo ministrui pasiūlymus dėl priemokų skyrimo. Priemokas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. skiria švietimo ir mokslo ministras, įvertinęs Komisijos pasiūlymus.

42. Asmenims, vykdžiusiems ar vykdantiems lituanistinį švietimą užsienyje, už lituanistinio švietimo veiklos nuopelnus, mokinių ar studentų laimėjimus konkurso būdu gali būti skirta lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija (toliau – premija). Sprendimą dėl konkurso premijai gauti einamaisiais metais skelbimo, premijų skaičiaus ir dydžio priima švietimo ir mokslo ministras. Premijos dydis – iki 50 bazinių socialinių išmokų.

43. Kandidatams gauti premiją taikomi šie atrankos kriterijai:

43.1. asmens, vykdžiusio ar vykdančio lituanistinį švietimą, praktinės veiklos rodikliai – jo ugdomų mokinių ar studentų laimėjimai ir pažanga (egzaminų, olimpiadų, konkursų, parodų, varžybų ir kiti sėkmingo mokymosi rezultatai);

43.2. aktyvi ir kūrybiška lituanistinio švietimo veikla;

43.3. pilietiškumo, tautinės tapatybės ir kitų vertybių diegimas lietuvių bendruomenei.

44. Konkursus premijai gauti organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Konkursas premijai gauti paskelbiamas iki einamųjų metų gegužės 31 dienos. Konkurso skelbime nurodoma, kokius dokumentus, kaip ir per kiek laiko reikia pateikti, kada premija įteikiama. Informacija apie konkursus premijai gauti skelbiama Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje, išsiunčiama Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms užsienio valstybėse, suinteresuotoms įstaigoms, organizacijoms ar lietuvių bendruomenėms užsienyje.

45. Kandidatus gauti premiją gali siūlyti įstaigos ar organizacijos, vykdančios lituanistinį švietimą užsienyje, užsienio valstybėje veikiančios lietuvių bendruomenės, kitos institucijos, fiziniai asmenys arba savo kandidatūrą gali pasiūlyti fiziniai asmenys.

46. Komisija per mėnesį nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos išnagrinėja gautus dokumentus ir vadovaudamasi Aprašo 43 punkte nustatytais atrankos kriterijais pateikia švietimo ir mokslo ministrui pasiūlymus dėl premijos (-ų) skyrimo. Komisija, svarstydama klausimus dėl premijos (-ų) skyrimo, turi teisę pasikviesti ekspertus. Premijas skiria švietimo ir mokslo ministras.

 

vI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ SKIRTAS LĖŠAS

 

47. Išmokas lituanistiniam švietimui vykdyti ir (ar) kompensacines išmokas gavęs lituanistinio švietimo vykdytojas privalo per 10 dienų nuo mokslo metų pabaigos arba lituanistinio švietimo sutarties galiojimo pabaigos ar nutraukimo pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai ar jos įgaliotai institucijai švietimo ir mokslo ministro patvirtintos formos dalykinę ataskaitą.

48. Švietimo ir mokslo ministerija ar jos įgaliota institucija turi teisę reikalauti, kad lituanistinio švietimo vykdytojai pateiktų papildomą informaciją ir dokumentus, susijusius su išmokų gavimu ir atsiskaitymu už šias lėšas.

49. Švietimo ir mokslo ministerija ar jos įgaliota institucija turi teisę tikrinti lituanistinio švietimo teikimo eigą visą lituanistinio švietimo sutarties galiojimo laiką.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo
priedas

 

 

 

gyvenimo lygio vietos koeficientŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Valstybės pavadinimas

Gyvenimo lygio vietos koeficientas

Airija

1,35

Argentinos Respublika

1,1

Armėnijos Respublika

1,1

Australija

1,4

Austrijos Respublika

1,3

Azerbaidžano Respublika

1,1

Baltarusijos Respublika

1,05

Belgijos Karalystė

1,25

Brazilijos Federacinė Respublika

1,35

Bulgarijos Respublika

1

Čekijos Respublika

1,15

Danijos Karalystė

1,4

Egipto Arabų Respublika

1,1

Estijos Respublika

1,1

Graikijos Respublika

1,15

Gruzija

1,2

Indijos Respublika

1,1

Islandijos Respublika

1,1

Ispanijos Karalystė

1,07

Italijos Respublika

1,2

Izraelio Valstybė

1,25

Japonija

1,65

Jungtinė Karalystė

1,5

Jungtinės Amerikos Valstijos

1,35

Kanada

1,3

Kazachstano Respublika

1,1

Kinijos Liaudies Respublika

1,2

Kolumbijos Respublika

1

Latvijos Respublika

1,1

Lenkijos Respublika

1,15

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

1,2

Maltos Respublika

1,1

Moldovos Respublika

1

Naujoji Zelandija

1,2

Nyderlandų Karalystė

1,3

Norvegijos Karalystė

1,5

Portugalijos Respublika

1,1

Prancūzijos Respublika

1,32

Rumunija

1

Rusijos Federacija

1,2

Slovėnijos Respublika

1,1

Suomijos Respublika

1,4

Švedijos Karalystė

1,4

Šveicarijos Konfederacija

1,4

Turkijos Respublika

1,1

Ukraina

1,2

Urugvajaus Rytų Respublika

1,17

Venesuelos Bolivaro Respublika

1,1

Vengrijos Respublika

1,1

Vokietijos Federacinė Respublika

1,25

 

 

 

––––––––––––––––––––