TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMUOSE NAGRINĖJAMŲ BYLŲ NUMERAVIMO TAISYKLIŲ PAtvirtinimo

 

2014 m. spalio 31 d. Nr. 13P-136-(7.1.2)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 17 punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, jog šis nutarimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                        Gintaras Kryževičius

 

 

Sekretorė                                                                                                            Laima Garnelienė

 

 


 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d.

nutarimu Nr. 13P-136-(7.1.2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMUOSE NAGRINĖJAMŲ BYLŲ NUMERAVIMO TAISYKLĖS

 

 

1. Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja bendrą administracinių, administracinių teisės pažeidimų, baudžiamųjų ir civilinių bylų numeravimo jas nagrinėjančiuose Lietuvos Respublikos teismuose tvarką.

2. Kiekvienai bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo bylai, jei šiose Taisyklėse nenurodyta kitaip, suteikiamas unikalus numeris, kurį sudaro keturios raidžių ir (ar) skaitmenų grupės: [tipas]-[eilės numeris]-[teisėjo kodas]/[metai]. Paskutinė bylos numerį sudaranti skaitmenų grupė (metai) nuo kitų bylos numerio elementų atskiriama dešininiu pasviruoju brūkšniu (/), o visos kitos numerio sudėtinės dalys viena nuo kitos atskiriamos brūkšneliais (-).

3. Numeriai byloms suteikiami tokia tvarka:

3.1. Pirmoji unikalaus bylos numerio raidžių ir (ar) skaitmenų grupė (tipas) žymi bylos tipą. Bylos tipas nurodomas pagal šių Taisyklių priede nurodytą bylos tipo žymą. Jei byla pagal Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimą Nr. 13P-145-(7.1.2) „Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“ yra tvarkoma tik elektronine forma, tokios bylos numerio pradžioje prieš bylos tipą žyminčius simbolius papildomai pridedamas elektroninę teismo proceso bylą žymintis simbolis „e“ (pavyzdžiui, eL2-1025-423/2014).

3.2. Antroji unikalaus bylos numerio skaitmenų grupė (eilės numeris) žymi bylos eilės numerį, nustatomą Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (toliau – LITEKO sistema). Teisme iškeltai bylai eilės numeris suteikiamas pagal naujos bylos kortelės sukūrimo LITEKO sistemoje metu einamaisiais metais užregistruotų šių Taisyklių priede nurodytų atskirą eilę turinčių tipų bylų eilę arba, jei byla nepriskirtina šių Taisyklių priede nurodytam atskirą eilę turinčiam bylos tipui, – pagal bendrą visų kitų tos rūšies bylų eilę. Kai šių Taisyklių 5 arba 7 punktuose nurodytais atvejais yra keičiamas unikalus bylos numeris, naujas bylos eilės numeris nustatomas pagal numerio keitimo metu LITEKO sistemoje to paties tipo bylų eilę. Prasidėjus naujiems kalendoriniams metams bylų numeravimas pradedamas iš pradžių.

3.3. Trečioji unikalaus bylos numerio skaitmenų grupė (teisėjo kodas) – tai bylą nagrinėjančio teisėjo unikalus kodas. Jei bylą nagrinėja teisėjų kolegija, šioje bylos numerio skaitmenų grupėje nurodomas teisėjo pranešėjo unikalus kodas. Teisėjo unikalus kodas bylos numeryje nenurodomas specialiosios teisėjų kolegijos nagrinėjamose bylose dėl bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo bylose, iki išsprendžiamas kasacinio skundo ar prašymo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą priėmimo klausimas.

3.4. Ketvirtoji unikalaus bylos numerio keturių skaitmenų grupė (metai) žymi metus, kuriais iškelta byla, arba šių taisyklių 7 punkte nurodytu atveju metus, kuriais tęsiamas bylos nagrinėjimas.

4. Teismuose iškeliamoms byloms numeris pagal šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus yra suteikiamas LITEKO sistemoje po procesinio dokumento, kurio pagrindu gali būti iškelta byla, įregistravimo sukuriant naują bylos kortelę. Jei pagal šias Taisykles bylos numeryje turi būti nurodytas teisėjo unikalus kodas, sukūrus bylos kortelę yra suformuojamas pirminis bylos numeris, kuriame vietoj teisėjo unikalus kodo nurodomi laikini simboliai „XX“. Paskyrus bylą nagrinėjantį teisėją arba teisėjų kolegiją, suformuojamas galutinis bylos numeris: laikini pirminio bylos numerio simboliai pakeičiami į teisėjo unikalų kodą, nustatomą pagal šių Taisyklių 3.3 papunktį. 

5. Kai iškėlus bylą pasikeičia teisme nagrinėjamos bylos tipas, šiai bylai suteiktas unikalus numeris LITEKO sistemoje yra pakeičiamas pirmojoje bylos unikalaus numerio raidžių ir (ar) skaitmenų grupėje pagal šių Taisyklių 3.1 papunktį nurodant naują bylos tipą žyminčius simbolius. Jei pasikeitus bylos tipui byla pagal šių Taisyklių priedą yra priskiriama atskirą eilę turinčių bylų tipui, – atitinkamai pakeičiama ir antroji unikalaus bylos numerio skaitmenų grupė, žyminti šios bylos eilės numerį. Visi kiti bylos numerio elementai paliekami nepakeisti.

6. Jei iškėlus bylą pasikeičia bylą nagrinėjantis teisėjas arba jei bylą nagrinėja teisėjų kolegija ir pasikeičia teisėjas pranešėjas, šiai bylai suteiktas unikalus numeris LITEKO sistemoje yra pakeičiamas trečiojoje unikalaus bylos numerio skaitmenų grupėje pagal šių Taisyklių 3.3 papunktį nurodant naują teisėjo unikalų kodą žyminčius skaičius. Visi kiti bylos numerio elementai nekeičiami.

7. Prasidėjus einamiesiems kalendoriniams metams, iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos neišnagrinėtoms byloms suteikiami nauji unikalūs numeriai antroje bylos unikalaus numerio skaitmenų grupėje pagal šių Taisyklių 3.2 papunktyje nustatytas taisykles nurodant naują bylos eilės numerį, o ketvirtoje bylos unikalaus numerio skaitmenų grupėje – metus, kuriais tęsiamas bylos nagrinėjimas.

8. Jeigu į vieną bylą sujungiamos dvi arba kelios bylos, teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo, Civilinių bylų skyriaus pirmininko arba teismo, kuris nutaria bylas sujungti, nutartimi ar patvarkymu sujungtai bylai paliekamas vienas iš sujungtoms byloms anksčiau suteiktų numerių.

9. Jeigu iš vienos bylos išskiriamos kitos bylos, naujoms byloms numeriai suteikiami pagal šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

10. Perdavus bylą nagrinėti apeliacine, kasacine arba proceso atnaujinimo tvarka arba panaikinus ankstesnį teismo procesinį sprendimą dėl bylos esmės ir grąžinus bylą nagrinėti iš naujo, taip pat pasikeitus bylos rūšiai (pavyzdžiui, administracinio proceso tvarka iškelta byla perduodama nagrinėti civilinio proceso tvarka ir pan.), pagal šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus bylai ją gavusiame teisme šių Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka suteikiamas naujas numeris.

11. Keičiant bylos numerį šių Taisyklių 5–9 punktuose nustatytais atvejais, ant popierine forma tvarkomos bylos ar jos dalies viršelio įrašytas ankstesnis bylos numeris perbraukiamas ir įrašomas naujas bylos numeris. LITEKO sistemoje bylos numerio keitimas pažymimas bylos metaduomenyse.

_________________

 

 


 

Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklių priedas

 

 

BYLŲ TIPŲ ŽYMOS IR EILĖS UNIKALUMAS

 

 

Tipas

Bylos rūšis

Instancija

Bylos tipo eilės unikalumas

Žymėjimas

Administracinė byla

pirmosios instancijos teisme

Atskira eilė

I

byla dėl administracinių ginčų

vienintele instancija nagrinėjama Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme

Atskira eilė

I

byla dėl norminių teisės aktų teisėtumo

Atskira eilė

P

byla dėl proceso atnaujinimo

Atskira eilė

R

byla dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ir veiksmų

Atskira eilė

T

byla dėl administracinės bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui

apeliacinės instancijos teisme

Atskira eilė

A

byla pagal apeliacinį skundą administracinėje ginčo teisenos byloje

Atskira eilė

AS

byla pagal atskirąjį skundą administracinėje ginčo teisenos byloje

Atskira eilė

S

byla dėl skundo priėmimo

Atskira eilė

TA

byla pagal prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam ar atskirajam skundui paduoti

Administracinio teisės pažeidimo byla

pirmosios instancijos teisme

Bendra eilė

 

 

A[kategorija]*

apylinkės teisme nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla

AN[kategorija]*

apylinkės teisme nagrinėjama byla dėl nepilnamečio padaryto administracinio teisės pažeidimo

Atskira eilė

R

byla dėl prašymo sankcionuoti nutarimą

Atskira eilė

II

byla pagal skundą dėl organo (pareigūno) nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

apeliacinės instancijos teisme

Atskira eilė

ATP

byla apygardos teisme pagal skundą dėl pirmosios instancijos teismo administracinio teisės pažeidimo byloje priimto nutarimo ar nutarties

Atskira eilė

N

byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme pagal skundą dėl apygardos administracinio teismo nutarimo ar nutarties, priimto administracinio teisės pažeidimo byloje

Atskira eilė

2ATP

byla dėl administracinio teisės pažeidimo bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios instancijos teismui

Lietuvos Aukščiausiajame Teisme

Atskira eilė

ATIK

byla pagal prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą, iki išsprendžiamas šio prašymo priėmimo klausimas

Bendra eilė

 

 

2AT

byla pagal prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą

2AT-7

byla pagal prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą, perduota nagrinėti išplėstinėje 7 teisėjų kolegijoje

2AT-P

byla pagal prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą, perduota nagrinėti skyriaus plenarinėje sesijoje

Baudžiamoji byla

pirmosios instancijos teisme

Atskira eilė

ES1

byla dėl Europos arešto orderio išdavimo

Atskira eilė

T

byla vykdymo procese

Atskira eilė

TS

byla pagal skundą dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimo

Bendra eilė

 

 

E1

byla dėl tarptautinės sankcijos pripažinimo ir vykdymo

M1

byla dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo

PK

privataus kaltinimo byla

N1

byla dėl nepilnamečio padarytos nusikalstamos veikos

1

kita pirmosios instancijos teismo baudžiamoji byla

apeliacinės instancijos teisme

Atskira eilė

1A

byla pagal apeliacinį skundą

Atskira eilė

1N

byla Lietuvos apeliaciniame teisme dėl nutarties išduoti asmenį iš Lietuvos Respublikos arba perduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal Europos arešto orderį

Bendra eilė

1S

byla dėl žemesnės instancijos teismo nutarties

Atskira eilė

1T

byla pagal prašymą dėl bylos perdavimo iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui arba byla, kurioje iki pranešėjo paskyrimo yra nustatomi apeliacinio skundo ar kiti esminiai trūkumai

Lietuvos Aukščiausiajame Teisme

Atskira eilė

BIK

byla, iki išsprendžiamas kasacinio skundo priėmimo klausimas

Bendra eilė

2A

byla dėl proceso atnaujinimo, nagrinėjama 3 teisėjų kolegijoje

2A-7

byla dėl proceso atnaujinimo, perduota nagrinėti 7 teisėjų kolegijoje

2A-P

byla dėl proceso atnaujinimo, perduota nagrinėti skyriaus plenarinėje sesijoje

Bendra eilė

2K

byla, nagrinėjama 3 teisėjų kolegijoje

2K-7

byla, perduota nagrinėti išplėstinėje 7 teisėjų kolegijoje

2K-P

byla, perduota nagrinėti skyriaus plenarinėje sesijoje

Civilinė byla

pirmosios instancijos teisme

Atskira eilė

P2

byla pagal antstolio pareiškimą vykdymo procese, įstatymo nustatytais atvejais išnagrinėjama teisėjo rezoliucija

Atskira eilė

2T

byla pirmąja instancija nagrinėjama Lietuvos apeliaciniame teisme

Bendra eilė

A2

byla dėl proceso atnaujinimo

B2

byla dėl juridinio asmens bankroto arba restruktūrizavimo

E2

byla dėl teisinės pagalbos pagal tarptautines sutartis

L2

byla dėl teismo įsakymo išdavimo

N2

byla dėl įvaikinimo

S2

byla dėl teismo leidimo išdavimo

2FB

byla dėl fizinio asmens bankroto

2

kita pirmosios instancijos teismo civilinė byla

apeliacinės instancijos teisme

Atskira eilė

2KT

byla dėl pavedimo vykdyti sprendimą kito antstolio veiklos teritorijoje, dėl civilinės bylos perdavimo kitam tos pačios instancijos teismui, dėl civilinių bylų sujungimo arba dėl visų teismo teisėjų (teismo) nušalinimo, taip pat byla pagal prašymą nustatyti žemesnės instancijos teismui terminą procesiniams veiksmams atlikti arba byla pagal netinkama tvarka (tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui) paduotą apeliacinį ar atskirąjį skundą

Atskira eilė

2

byla pagal atskirąjį skundą Lietuvos apeliaciniame teisme

Bendra eilė

 

 

A2

byla dėl proceso atnaujinimo

2A

byla pagal apeliacinį skundą, taip pat Lietuvos apeliaciniame teisme byla pagal skundą dėl nacionalinio arbitražo sprendimo

2S

byla pagal atskirąjį skundą apygardos teisme

2T

byla Lietuvos apeliaciniame teisme pagal prašymą peržiūrėti nutartį dėl leidimo vykdyti Europos Sąjungos šalies narės teismo sprendimą

Lietuvos Aukščiausiajame Teisme

Atskira eilė

CIK

byla, iki išsprendžiamas kasacinio skundo priėmimo klausimas

Bendra eilė

 

 

3K-3

byla, nagrinėjama 3 teisėjų kolegijoje

3K-7

byla, perduota nagrinėti išplėstinėje 7 teisėjų kolegijoje

3K-P

byla, perduota nagrinėti skyriaus plenarinėje sesijoje

 

 

Atskira eilė

T

Specialiosios kolegijos byla dėl bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui

 

*Papildomas bylos tipo žymuo [kategorija] žymi administracinio teisės pažeidimo bylos kategoriją pagal Administracinių bylų kategorijų klasifikatorių.