A picture containing text, clipart  Description automatically generated

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ POVEIKIO KELIŲ SAUGUMUI VERTINIMO PROCEDŪROs PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 24 d. Nr.2-23  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 12 dalies 6 punktu ir perkeldamas bei įgyvendindamas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1936, 3 straipsnį bei I ir II priedus:

1. Tvirtinu Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūrą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Marius Baranauskas

 

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros direktoriaus

2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 2-23

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ POVEIKIO KELIŲ SAUGUMUI VERTINIMO PROCEDŪRA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūra (toliau − Procedūra) nustato poveikio valstybinės reikšmės kelių saugumui vertinimo (toliau – vertinimas) atlikimo reikalavimus ir tvarką.

2. Procedūra yra skirta viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – Agentūra) darbuotojams, atliekantiems vertinimą.

3. Procedūroje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS

 

4. Gauti prašymai atlikti vertinimą ir kiti Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susiekimo ministro įsakymu (toliau – Aprašas), nustatyti dokumentai dėl vertinimo atlikimo (toliau – Dokumentai) registruojami Agentūros dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) ir nukreipiami nagrinėti Transporto paslaugų skyriaus vadovui.

5. Transporto paslaugų skyriaus vadovas per DVS nukreipia Dokumentus nagrinėti už vertinimo atlikimą atsakingam darbuotojui (toliau – atsakingas darbuotojas).

6. Atsakingas darbuotojas:

6.1. patikrina, ar gauti visi Apraše nustatyti Dokumentai ir ar jie atitinka jame nustatytus reikalavimus;

6.2. jeigu trūkumų nenustatyta, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Dokumentų teikėją apie Dokumentų priėmimą ir vertinimo pradžią;

6.3. jeigu pateikti ne visi Dokumentai arba juose pateikti ne visi duomenys, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroniniu paštu paprašo Dokumentų teikėją papildyti Dokumentus ir nurodo Apraše nustatytą terminą;

6.4. jeigu per nurodytą terminą duomenų teikėjas Dokumentų nepapildo, vertinimas yra nutraukiamas, o Dokumentų teikėjas elektroniniu paštu informuojamas apie vertinimo nutraukimą ir to priežastis.

7. Vertinimo atlikimo procese turi dalyvauti ne mažiau kaip du Agentūros darbuotojai, iš kurių bent vienas turi atitikti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 7 dalyje įtvirtintus reikalavimus asmeniui, atliekančiam vertinimą.

8. Vertinimą atliekantys Agentūros darbuotojai, išnagrinėję ir įvertinę pateiktus Dokumentus, parengia vertinimo išvadą (Procedūros 1 priedas).

9. Vertinimo išvada turi būti parengta ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų Dokumentų ir duomenų gavimo dienos.

10. Vertinimo išvada:

10.1. atsakingo darbuotojo įkeliama į DVS;

10.2. elektroniniu parašu pasirašoma vertinimą atlikusių ir dalyvavusių atliekant vertinimą Agentūros darbuotojų;

10.3. tvirtinama Transporto paslaugų skyriaus vadovo;

10.4. registruojama DVS ir išsiunčiama prašymą dėl vertinimo pateikusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

 

III skyrius

Vertinimo atlikimas

 

11. Atliekant vertinimą Apraše nustatyta tvarka vertinimui pateiktos kelių infrastruktūros projekto alternatyvos (toliau – alternatyvos) turi būti palygintos tarpusavyje kelių saugumo ir eismo kokybės požiūriu. Alternatyvos taip pat turi būti palygintos su alternatyva, pagal kurią atsisakoma kelių infrastruktūros projekto įgyvendinimo.

12. Vertindami alternatyvas, Agentūros darbuotojai turi:

12.1. nustatyti ir apibūdinti galimas eismo saugumo problemas, t. y. eismo įvykius, sunkias eismo įvykių pasekmes arba pavojingą eismo dalyvių elgesį lemiančius rizikos veiksnius ir jų priežastis, kelyje bei greta esančiame kelių tinkle;

12.2. prognozuoti avaringumo rodiklius – žuvusiųjų, sunkiai sužeistų ir lengvai (nesunkiai ir nežymiai) sužeistų eismo dalyvių skaičių;

12.3. įvertinti eismo kokybės rodiklius – eismo kokybės lygį (A, B, C, D, E arba F, kur A – puikus, o F – labai blogas), vidutinę vienos transporto priemonės patiriamą gaištį, didžiausios transporto priemonių eilės ilgį;

12.4. pasiūlyti galimus techniškai racionalius eismo saugumo bei eismo kokybės pagerinimo būdus;

12.5. suformuluoti išvadą dėl alternatyvų įgyvendinimo.

13. Nustatant galimas eismo saugumo ir eismo kokybės problemas, rekomenduojama vadovautis, tačiau neapsiriboti, Procedūros 2 priede pateiktais klausimais.

14. Vertinimą atliekantis asmuo negali dalyvauti vertinamo kelių infrastruktūros projekto rengimo ar įgyvendinimo darbuose, turi vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, kad būtų užtikrintas nešališkumas ir objektyvumas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Vertinimą atlikęs Agentūros darbuotojas ar darbuotojai turi dalyvauti kelio savininko (valdytojo) organizuojamame vertinimo rezultatų aptarimo posėdyje, jeigu toks organizuojamas, ir pristatyti vertinimo išvadą.

16. Kelio savininko (valdytojo) raštu arba protokolu pateikti nesutikimo su vertinimo išvada arba jos dalimi argumentai pridedami prie vertinimo išvados.

 

____________

 

 

Valstybinės reikšmės kelių

poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros

1 priedas

 

(Poveikio kelių saugumui vertinimo išvados forma)

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪRA

I. KANTO G. 23, LT-44296 KAUNAS

 

___________________________

(gavėjas)

 

POVEIKIO KELIŲ SAUGUMUI VERTINIMO IŠVADA

____________________

(data)

 

Prašymas dėl poveikio kelių saugumui vertinimo

Prašymą pateikė

(Juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

 

Prašymas gautas

 

(Data)

 

Dokumentai priimti (su papildymais)

 

(Data)

 

Kelių infrastruktūros projektas

Pavadinimas

(Rašomas kelių infrastruktūros projekto pavadinimas)

 

Alternatyvos Nr. 1 pavadinimas

 

(Rašomas kelių infrastruktūros projekto alternatyvos pavadinimas)

 

Alternatyvos Nr. 2 pavadinimas

 

(Rašomas kelių infrastruktūros projekto alternatyvos pavadinimas)

 

Alternatyvos Nr. n pavadinimas

 

(Rašomas kelių infrastruktūros projekto alternatyvos pavadinimas)

 

Dalyviai

 

Funkcija

Pavadinimas (vardas, pavardė)

 

Statytojas arba statinio projektavimo valdytojas

 

(Rašomas dėl vertinimo besikreipusio subjekto pavadinimas)

 

Kelio savininkas (valdytojas)

 

(Rašomas kelio savininko (valdytojo) pavadinimas)

 

Vertinimo atlikimo proceso dalyviai

 

Atliko

 

(Rašomi vertinimą atlikusių asmenų vardai ir pavardės)

 

Dalyvavo atliekant

 

(Rašomi atliekant vertinimą dalyvavusių asmenų vardai ir pavardės)

 

 

Vertinimo rezultatai

 

 

 

 

 

 

Kriterijus

Projekto alternatyva Nr. 1

Projekto alternatyva Nr. 2

Projekto alternatyva Nr. n

1.   Poveikio eismo saugumui vertinimas

 

Eismo saugumo problemos, susijusios su valstybinės reikšmės kelio funkcija, panaudojimu, prisijungimų kiekiu, saugaus maršrutinio orientavimo galimybėmis.

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Eismo saugumo problemos, susijusios su valstybinės reikšmės kelio nevienodumu ar neatpažįstamumu.

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Eismo saugumo problemos, susijusios su valstybinės reikšmės kelio šalikelių saugumu – laisva nuo kliūčių zona, šlaitais.

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Eismo saugumo problemos, susijusios su valstybinės reikšmės kelio planu: išilginiu ir skersiniu profiliu; projektiniu greičiu.

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Eismo saugumo problemos, susijusios su matomumu.

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Eismo saugumo problemos, susijusios su sankryžomis.

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Eismo saugumo problemos, susijusios su pažeidžiamais eismo dalyviais.

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Eismo saugumo problemos, susijusios su vairuotojų poilsio, avarinio sustojimo, transporto priemonių statymo vietomis.

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Eismo saugumo problemos, susijusios su geografinėmis ir meteorologinėmis sąlygomis (potvyniu, užpustymu, apledėjimu, kt.).

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Kitos eismo saugumo problemos.

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Nustatytos eismo saugumo pastabos.

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo pastabos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo pastabos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo saugumo pastabos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Avaringumo rodiklių prognozė

Žuvusių sk.

 

 

 

Sunkiai sužeistų sk.

 

 

 

 

Lengvai (nesunkiai ir nežymiai) sužeistų sk.

 

 

 

 

Sprendinių poveikio eismo saugumui vertinimas

 

Teigiamas

 

(kai eismo saugumo problemų nenustatyta arba nustatyta eismo saugumo pastabų)

 

 

 

Neigiamas

 

(kai eismo saugumo problemų nustatyta)

 

Teigiamas

 

(kai eismo saugumo problemų nenustatyta arba nustatyta eismo saugumo pastabų)

 

 

 

Neigiamas

 

(kai eismo saugumo problemų nustatyta)

 

Teigiamas

 

(kai eismo saugumo problemų nenustatyta arba nustatyta eismo saugumo pastabų)

 

 

 

Neigiamas

 

(kai eismo saugumo problemų nustatyta)

 

Pasiūlymai eismo saugumui padidinti

 

(Papunkčiui aprašomi pasiūlymai eismo saugumui padidinti su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomi pasiūlymai eismo saugumui padidinti su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomi pasiūlymai eismo saugumui padidinti su galimomis nuorodomis į paveikslus)

2.   Poveikio eismo kokybei vertinimas

 

Bendri eismo kokybės rodikliai įgyvendinus projektą

Eismo kokybės lygis

(A; B; C; D; E; F)

(A; B; C; D; E; F)

(A; B; C; D; E; F)

Vidutinė vienos transporto priemonės gaištis, s

 

 

 

 

Didžiausias eilės ilgis, m

 

 

 

 

Bendri eismo kokybės rodikliai ilgalaikėje perspektyvoje

Eismo kokybės lygis

(A; B; C; D; E; F)

(A; B; C; D; E; F)

(A; B; C; D; E; F)

Vidutinė vienos transporto priemonės gaištis, s

 

 

 

 

Didžiausias eilės ilgis, m

 

 

 

 

Nustatytos eismo kokybės problemos

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo pralaidumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo pralaidumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomos nustatytos eismo pralaidumo problemos su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Apibendrintas sprendinių poveikio eismo kokybei vertinimas

 

Teigiamas

 

(kai eismo kokybės lygis magistraliniuose keliuose ne žemesnis kaip A; krašto keliuose ne žemesnis kaip B; rajoniniuose keliuose ne žemesnis kaip C)

 

 

 

Neigiamas

 

(kai eismo kokybės lygis magistraliniuose keliuose žemesnis kaip A, krašto keliuose žemesnis kaip B, rajoniniuose keliuose žemesnis kaip C)

 

Teigiamas

 

(kai eismo kokybės lygis magistraliniuose keliuose ne žemesnis kaip A; krašto keliuose ne žemesnis kaip B; rajoniniuose keliuose ne žemesnis kaip C)

 

 

 

Neigiamas

 

(kai eismo kokybės lygis magistraliniuose keliuose žemesnis kaip A, krašto keliuose žemesnis kaip B, rajoniniuose keliuose žemesnis kaip C)

 

Teigiamas

 

(kai eismo kokybės lygis magistraliniuose keliuose ne žemesnis kaip A; krašto keliuose ne žemesnis kaip B; rajoniniuose keliuose ne žemesnis kaip C)

 

 

 

Neigiamas

 

(kai eismo kokybės lygis magistraliniuose keliuose žemesnis kaip A, krašto keliuose žemesnis kaip B, rajoniniuose keliuose žemesnis kaip C)

 

Pasiūlymai eismo kokybei padidinti

 

(Papunkčiui aprašomi pasiūlymai eismo kokybei padidinti su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomi pasiūlymai eismo kokybei padidinti su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

(Papunkčiui aprašomi pasiūlymai eismo kokybei padidinti su galimomis nuorodomis į paveikslus)

3.   BENDRAS POVEIKIO VERTINIMAS

 

Apibendrintas sprendinių vertinimas

(Papunkčiui aprašomos eismo saugumo ir eismo kokybės problemos ir galimi šių problemų sprendimo būdai su galimomis nuorodomis į paveikslus)

(Papunkčiui aprašomos eismo saugumo ir eismo kokybės problemos ir galimi šių problemų sprendimo būdai su galimomis nuorodomis į paveikslus)

(Papunkčiui aprašomos eismo saugumo ir eismo kokybės problemos ir galimi šių problemų sprendimo būdai su galimomis nuorodomis į paveikslus)

 

Išvada dėl alternatyvų įgyvendinimo

(Rašoma apibendrinta išvada dėl projekto alternatyvų įgyvendinimo bei eismo saugumo ir kokybės pagerinimo būdų taikymo)


 

Paveikslai

1 paveikslas

 

n paveikslas

 

 

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijos agentūros sprendimą turite teisę apskųsti per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

____________

 

 

Valstybinės reikšmės kelių

poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros

2 priedas

 

POVEIKIO KELIŲ SAUGUMUI VERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

1. Ar kelių infrastruktūros projektas padės sumažinti eismo įvykių riziką ar sušvelninti pasekmes palyginti su esama situacija?

2. Ar kelių infrastruktūros projekto sprendiniai atitinka numatytąją kelio funkciją – ar keliu naudosis tie eismo dalyviai, kuriems kelias yra numatytas? Ar kelyje bus eismo dalyvių, kuriems kelias nenumatytas?

3. Ar išlaikomas kelio vienodumas ir atpažįstamumas?

4. Ar tinkamai parinktas projektinis greitis?

5. Ar formuojama saugi šalikelė: laisva nuo kliūčių zona; pakankamo nuolydžio šlaitai?

6. Ar išlaikomi pakankami atstumai tarp gretimų sankryžų / nuovažų, įskaitant atstumus, reikalingus saugiam maršrutiniam orientavimui?

7. Ar parinkti tinkami sankryžų / nuovažų tipai ir geometriniai parametrai?

8. Ar kelio planas ir išilginis profilis tarpusavyje suderinti?

9. Ar parinktas tinkamas skersinio profilio elementų rinkinys ir šių elementų matmenys: eismo juostų, saugos juostų, sustojimo juostų, skiriamųjų juostų, kelkraščių, stovėjimo vietų, įrenginių juostų, želdinių juostų, dviračių takų, pėsčiųjų takų, kt.?

10. Ar yra reikalaujami važiuojamosios dalies išplatinimai vingiuose?

11. Ar saugūs skersinio profilio pasikeitimai?

12. Ar užtikrinamas pakankamas lenkimo, sustojimo, sankryžų ir pėsčiųjų perėjų matomumas?

13. Ar pakanka poilsio vietų: be paslaugų; su paslaugomis?

14. Ar pakanka stovėjimo vietų?

15. Ar pakanka priverstinio (avarinio) sustojimo vietų?

16. Ar pakankama ir saugi viešojo transporto infrastruktūra?

17. Ar tinkami geležinkelio pervažų tipai?

18. Ar atsižvelgiama į pažeidžiamų eismo dalyvių, įskaitant pėsčiuosius, dviratininkus, motociklininkus ir kt. poreikius?

19. Ar neplanuojama perteklinė pėsčiųjų ar dviračių infrastruktūra aukštos kategorijos keliuose, kai egzistuoja saugesni maršrutai?

20. Kokia vietovės geografinių ir meteorologinių sąlygų įtaka kelio saugumui, pavyzdžiui, galimo potvynio, užpustymo ar kitų reiškinių įtaka?

21. Ar numatyti sprendiniai užtikrins geresnį kelių pralaidumą, t. y. ar nepadidės transporto priemonių gaištis; ar bus užtikrinamas geras eismo kokybės lygis; ar nesiformuos transporto priemonių eilės?

____________