VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ IR (AR) REMONTĄ ATLIEKANTIEMS ASMENIMS IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR (AR) REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 2B-175

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 28 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.18 ir 2.19 punktais:

1. T v i r t i n u Reikalavimų transporto priemonių techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantiems asmenims ir transporto priemonių techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                                                                         Eugenijus Ruškus


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2014 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 2B-175

 

 

REIKALAVIMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ IR (AR) REMONTĄ ATLIEKANTIEMS ASMENIMS IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR (AR) REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų transporto priemonių techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantiems asmenims ir transporto priemonių techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato transporto priemonių techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų teikimo tvarką ir reikalavimus transporto priemonių techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantiems asmenims.

2. Aprašas taikomas teikiant transporto priemonių techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas (toliau – techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos), taip pat transporto priemonių techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantiems asmenims (toliau – techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantys asmenys).

3. Techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas gali teikti tik techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantys asmenys.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Remontas – technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama sutaisyti sugedusią transporto priemonę, kad jos techninė būklė atitiktų transporto priemonės gamintojo nustatytą lygį, kompleksas. Remontas taip pat apima sugedusių transporto priemonių sudėtinių dalių keitimą ir taisymą.

4.2. Saugi techninės priežiūros ir (ar) remonto paslauga – paslauga, kuri teikiama pagal gamintojo numatytas saugos sąlygas ir nepažeidžiant teisės aktuose paslaugai nustatytų saugos reikalavimų.

4.3. Techninė priežiūra – technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama palaikyti transporto priemonės gamintojo nustatytą transporto priemonės techninę būklę, kompleksas.

4.4. Techninės priežiūros ir (ar) remonto paslauga – tai paslauga, kurios metu atliekama techninė priežiūra ir (ar) remontas.

4.5. Transporto priemonių techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantys asmenys nustatyta tvarka veiklą užregistravę juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys šiai veiklai reikalingas gamybos patalpas, technologinę įrangą bei techninius dokumentus, užtikrinančius teikiamą paslaugą, saugą, taip pat ir aplinkos apsaugą.

4.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

II. REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ IR (AR) REMONTĄ ATLIEKANTIEMS ASMENIMS

 

5. Techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantys asmenys turi turėti patalpas, kuriose teikiamos techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos ir laikomos šioms paslaugoms teikti reikalingos atsarginės dalys bei medžiagos. Šios patalpos turi atitikti higienos, darbo saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus, nustatytus teisės aktuose.

6. Darbuotojai turi būti susipažinę su:

6.1. teisės aktuose nustatytais darbų saugos reikalavimais ir jais vadovautis;

6.2. darbo instrukcijomis ir jomis vadovautis;

6.3. specializuotų mechanizmų, darbo įrankių ypatumais ir gebėti tinkamai jais naudotis;

6.4. darbo vietoje galinčiais kilti pavojingais ir kenksmingais fizikiniais veiksniais (judančiais mechanizmais ir mašinomis, judančiomis gamybinės įrangos dalimis, darbo aplinkos temperatūros svyravimais, padidėjusiu triukšmingumu darbo vietoje, padidėjusia vibracija, padidėjusia ar sumažėjusia oro apykaita, padidėjusia ar sumažėjusia oro drėgme, natūralaus dienos apšvietimo nebuvimu ar stoka, nepakankamu ar pernelyg ryškiu darbo vietos apšvietimu, pavojingomis ir kenksmingomis cheminėmis medžiagomis);

6.5. transporto priemonių techninę priežiūrą ir (ar) remontą reglamentuojančiais standartais ir jais vadovautis;

6.6. Aprašo reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto priemonių techninės būklės reikalavimus, transporto priemonių gamybos ir perdirbimo reikalavimus.

7. Kai transporto priemonę reikia pristatyti į techninės priežiūros ir (ar) remonto patalpas ar šių patalpų teritoriją, transporto priemonę vairuoti gali tik darbuotojas, turintis vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę.

8. Techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantys asmenys privalo:

8.1. garantuoti, kad būtų teikiamos tik saugios techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos;

8.2. prieš įformindami techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų užsakymo paraišką, suteikti transporto priemonės valdytojui būtiną teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie teikiamų techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų sąlygas, kainą, teikimo terminus, galimas pasekmes ir kitokią informaciją, turinčią įtakos transporto priemonės valdytojo apsisprendimui gauti techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugą;

8.3. pateikti papildomą informaciją, kaip nustatoma galutinė techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos kaina, jeigu tam tikros paslaugos galutinės kainos, t. y. kainos, į kurią įskaitomi visi mokesčiai, nurodyti neįmanoma;

8.4. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti transporto priemonės valdytojui padarytą žalą dėl techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos;

8.5. teikti paslaugas pagal Aprašo reikalavimus ir transporto priemonės valdytojo nurodymus; jei transporto priemonės valdytojo nurodymai prieštarauja įstatymams, Aprašui, standartui LST 1438:2005 „Automobiliai. Techninė priežiūra ir remontas“ (toliau – standartas LST 1438:2005), kitiems teisės aktams, profesinės veiklos etikai, techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo turi teisę atsisakyti vykdyti tokius nurodymus.

 

III. TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR (AR) REMONTO PASLAUGŲ UŽSAKYMAS, GARANTIJA IR ATSISKAITYMAS

 

9. Techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų užsakymas įforminamas užpildant užsakymų paraišką, kurioje nurodoma:

9.1. techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekančio asmens pavadinimas, adresas, telefonas;

9.2. transporto priemonės valdytojo vardas, pavardė, adresas ir telefonas;

9.3. užsakymo priėmimo data ir įvykdymo terminas;

9.4. duomenys apie transporto priemonę (markė, modelis, valstybinis numeris, rida ir kt.);

9.5. teikiamų techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų sąrašas, techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekančio asmens pateiktų atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, jų kaina ir kiekis;

9.6. transporto priemonės valdytojo pateiktų atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas;

9.7. garantinės sąlygos;

9.8. užsakymą priėmusio (užsakymo paraišką įforminusio arba vykdytojo) asmens vardas, pavardė, parašas, taip pat transporto priemonės valdytojo parašas;

9.9. kiti reikalingi duomenys, susiję su techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos teikimu.

10. Užsakymų paraiška techninės priežiūros darbams (gedimų diagnostika, reguliavimo darbai, tepalų ir skysčių keitimas, plovimas, padangų ir ratų keitimas, balansavimas, pripūtimas ir kt.), jeigu paslauga teikiama dalyvaujant transporto priemonės valdytojui, gali būti neįforminama. Išduodamas pinigų mokėjimo dokumentas.

11. Jeigu transporto priemonės valdytojas palieka transporto priemonę, kad būtų suteikta techninės priežiūros ir (ar) remonto paslauga, techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo kartu su paraiška turi įforminti priėmimo–perdavimo aktą, kuriame turi būti nurodytas transporto priemonės komplektiškumas, matomi išoriniai pažeidimai ir defektai, transporto priemonės valdytojo pateiktos atsarginės dalys ir medžiagos. Priėmimo–perdavimo aktą pasirašo transporto priemonės valdytojas ir techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo. Paraiškos ir priėmimo–perdavimo akto vienas egzempliorius atiduodamas transporto priemonės valdytojui. Techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo gali paraišką ir priėmimo–perdavimo aktą pateikti viename dokumento blanke.

12. Dėl papildomų paslaugų transporto priemonės valdytojas ir techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo turi susitarti atskirai. Papildomos paslaugos įforminamos užpildant naują paraišką.

13. Techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo privalo nedelsdamas pranešti transporto priemonės valdytojui ir, kol gaus nurodymus iš jo, sustabdyti techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos teikimą, jeigu:

13.1. nustato, kad transporto priemonės valdytojo pateiktos atsarginės dalys ir medžiagos yra netinkamos;

13.2. transporto priemonės valdytojo nurodymų vykdymas ar kitos priežastys, priklausančios nuo transporto priemonės valdytojo, gali turėti įtakos techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugai ir atlikimo terminui.

14. Atlikdamas transporto priemonės garantinį remontą, techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo privalo įforminti paraišką ir garantiniame dokumente pažymėti techninės priežiūros ir (ar) remonto trukmę.

15. Transporto priemonės valdytojui, prieš įforminant techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų teikimo paraišką, turi būti sudarytos sąlygos viešai susipažinti su išsamia informacija apie teikiamas techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas. Užsakymų priėmimo patalpoje matomoje vietoje turi būti pateikta ši informacija:

15.1. teikiamų techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų kainoraštis;

15.2. standartai ar teisės aktai, kurių reikalavimus turi atitikti teikiama techninės priežiūros ir (ar) remonto paslauga;

15.3. toje apskrityje esančios vartotojų teisių gynimo institucijos adresas ir telefonas.

16. Techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo pagal transporto priemonės valdytojo prašymą privalo pateikti kitą informaciją, susijusią su techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos teikimu.

17. Techninės priežiūros ir (ar) remonto paslauga pradedama teikti tik suderinus kainą ir įforminus paraišką.

18. Garantiją techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugoms ir atsarginėms dalims suteikia techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo.

19. Kai transporto priemonės valdytojas pats pateikia atsargines dalis ar medžiagas, techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo už jas neatsako ir garantijos šioms atsarginėms dalims ar medžiagoms nesuteikia. Techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo neatsako ir tuo atveju, kai transporto priemonės valdytojas buvo informuotas apie paslėptus ar anksčiau transporto priemonės valdytojo nepastebėtus trūkumus, kuriuos buvo siūloma pašalinti, tačiau transporto priemonės valdytojas atsisakė tai padaryti ir dėl šių trūkumų sugedo ar sulūžo įdėtos dalys.           

20. Jeigu paslaugų trūkumai nustatomi per garantinį terminą, techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti transporto priemonės valdytojui jų šalinimo išlaidas.

21. Jeigu ko kito nenustatyta užsakymo paraiškoje ir jeigu transporto priemonės valdytojas tinkamai pranešė techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekančiam asmeniui apie pastebėtus trūkumus, garantijos terminas pratęsiamas tiek, kiek transporto priemonės valdytojas negalėjo transporto priemonės naudoti dėl techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos.

22. Informacija apie techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas transporto priemonių valdytojams turi būti pateikta raštu valstybine kalba. Už klaidinančią informaciją atsako techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Atsiskaitydamas su transporto priemonės valdytoju už suteiktas techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas, techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo privalo išduoti pinigų mokėjimo dokumentą ir dokumentą, kuriame turi būti pateikta informacija apie pakeistas atsargines dalis, naudotas medžiagas, atliktus darbus, jų kainas ir suteiktą garantiją.

 

IV. TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINIĖS PRIEŽIŪROS IR (AR) REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

24. Techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas, priklausomai nuo transporto priemonės klasės, markės, modelio techninės priežiūros ir (ar) remonto pobūdžio, techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantys asmenys privalo teikti vadovaudamiesi standartu LST 1438:2005. Jeigu standarto LST 1438:2005 nuostatos prieštarauja Aprašo reikalavimams, galioja Aprašo reikalavimai.

25. Transporto priemonės techninė priežiūra ir (ar) remontas turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos ir turi atitikti transporto priemonės gamintojo nustatytą transporto priemonės techninę būklę.

26. Visais atvejais po atliktos transporto priemonės techninės priežiūros ir (ar) remonto neturi sumažėti suremontuotos transporto priemonės aktyvioji ir pasyvioji sauga, laikančiosios konstrukcijos sudėtinių dalių bei jų jungčių atsparumas ir patikimumas, neturi pablogėti aplinkos apsaugos rodikliai, vairuotojo darbo vietos ergonomika ir keleivių bei krovinių vežimo sąlygos.

27. Eismo saugumo atžvilgiu svarbūs elementai (stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės) neturi būti remontuojami mechaniškai tiesinant, suvirinant ar kitais būdais, jei dėl to gali būti pažeista metalo struktūra, elementų atsparumas, standumas, gali pasikeisti tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.

28. Po transporto priemonės techninės priežiūros ir (ar) remonto, transporto priemonė turi būti tinkamai parengta, kad jos techninė būklė, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas bei efektyvumas atitiktų gamintojo ir (ar) teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

V. TRANSPORTO PRIEMONĖS VALDYTOJO TEISĖS, TEIKIANT JAM TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR (AR)  REMONTO PASLAUGAS

 

29. Transporto priemonės valdytojas turi teisę:

29.1. savo nuožiūra įsigyti siūlomas techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas;

29.2. raštu gauti valstybine kalba teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie siūlomas techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas, jų kainas prieš jas įsigydamas;

29.3. pareikšti pretenziją dėl netinkamų naujų dalių;

29.4. keisti savo nurodymus dėl techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos teikimo ar kitų užsakymo sąlygų vykdymo, kai techninės priežiūros ir (ar) remonto paslauga jau teikiama, jeigu tokie pakeitimai techniniu ir technologiniu požiūriu yra įmanomi; apie tai transporto priemonės valdytojas turi pranešti techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekančiam asmeniui;

29.5. nutraukti užsakymo paraiškoje įformintą techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos teikimą, jeigu techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo laiku nepradėjo arba nebaigė vykdyti užsakymo paraiškoje numatytų darbų arba teikdamas techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugą pažeidė užsakymo paraiškoje numatytas sąlygas;

29.6. nutraukti techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos teikimą bet kuriuo metu, sumokėjęs techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekančiam asmeniui už atliktą darbą ir atlyginęs kitas protingas su techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos teikimu susijusias išlaidas, kurias techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo teikdamas techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas patyrė iki pranešimo apie techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos teikimo nutraukimą gavimo;

29.7. reikalauti, kad techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos teikimo metu dėl techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekančio asmens kaltės prarasta ar sugadinta atsarginė dalis ar medžiaga būtų pakeista lygiaverte atsargine dalimi ar medžiaga, o kai transporto priemonės valdytojas nesutinka arba nėra galimybių pakeisti, – atlyginti vertę;

29.8. nemokėti už techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugą, atliktą be jo sutikimo; jeigu už techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugą sumokėta – pareikalauti grąžinti sumokėtus pinigus;

29.9. bet kuriuo metu tikrinti techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos teikimo eigą nesikišdamas į techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekančio asmens ūkinę ir komercinę veiklą.

30. Transporto priemonės valdytojas turi ir kitas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo, kitų teisės aktų nustatytas teises ir pareigas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugai atlikti gali pasitelkti kitus asmenis, tačiau šiuo atveju už tinkamą techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugos suteikimą transporto priemonės valdytojui atsako techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantis asmuo.

32. Kilus nesutarimams tarp transporto priemonės valdytojo ir techninę priežiūrą ir (ar)  remontą atliekančio asmens dėl techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų ar dalių, skundai nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Už Aprašo nesilaikymą ir jo pažeidimą fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________