LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 23 D.

ĮSAKYMO NR. 1K-402 „DĖL VIDAUS AUDITO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 19 d. Nr. 1K-46

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“:

1.   Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Metinės vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita (toliau – VAT veiklos ataskaita) pateikiama Finansų ministerijai užpildžius šio įsakymo 1 priede nustatytą ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt paskelbtą VAT veiklos ataskaitos formą kartu su priedais. Kitiems Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nurodytiems VAT veiklos ataskaitos gavėjams VAT veiklos ataskaita pateikiama užpildžius šio įsakymo 1 priede nustatytą VAT veiklos ataskaitos formą be priedų;“.

2.   Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Gavus iš Finansų ministerijos informaciją apie VAT veiklos ataskaitos trūkumus, jos nurodytu terminu VAT veiklos ataskaitos duomenys turi būti patikslinti – užpildyta ir Finansų ministerijai pateikta šio įsakymo 2 priede nustatyta patikslintos VAT veiklos ataskaitos forma;“.

3.   Papildau 2.3 papunkčiu:

2.3. VAT veiklos ataskaitos 1 priede teikiami duomenys, kurie gali būti laikomi asmens duomenimis, tvarkomi vidaus audito tarnybų veiklos analizavimo tikslais, siekiant viešojo sektoriaus subjekto išlaidų, vidaus audito žmogiškųjų ir darbo laiko išteklių efektyvaus panaudojimo ir vidaus audito tarnybų veiklos tobulinimo laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) nustatytų reikalavimų;“.

4.   Papildau 2.4 papunkčiu:

2.4. šiame įsakyme nurodyti dokumentai ir asmens duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.“

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka