Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. RUGSĖJO 29 D. NUTARIMO NR. 1073 „DĖL PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO NUSTATYMO IR KEITIMO TVARKOS BEI SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 3 d. Nr. 900

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu  Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo (būdų) nustatymo formuojant naujus žemės sklypus tvarką bei sąlygas ir suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo ar žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, jeigu jis nenustatytas, tvarką bei sąlygas.“

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), išskyrus Aprašo 10 punkte nurodytą atvejį, nustatomi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo (toliau – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas) sprendimu pagal parengtus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus (žemės reformos žemėtvarkos, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, žemės konsolidacijos projektus) formuojant naujus žemės sklypus (teritorijose, kuriose iki teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto patvirtinimo nebuvo suformuoti žemės sklypai).

Aprašo 10 punkte nurodytu atveju žemės sklypo naudojimo būdas nustatomas, jeigu jis nenustatytas, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu šis parengtas.“

3. Pakeisti 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.1. žemė, užimta Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų valstybinės reikšmės vidaus vandenims priskiriamų paviršinio vandens telkinių, kurie pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentus neįtraukti į valstybinių rezervatų ar valstybinių parkų ir biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų rezervatų žemę;“.

4. Pakeisti II skyrių ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO KEITIMAS

 

9. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai), išskyrus Aprašo 10 punkte nurodytą atvejį, keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo, savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos direktoriaus arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimu pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus. Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), išskyrus Aprašo 10 punkte nurodytą atvejį, priimamas kartu su sprendimu patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą.

10. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 48 dalyje nustatytais atvejais pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami ar nustatomas, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdas žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu šis parengtas.

11. Prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) Aprašo 9 punkte nurodytu atveju teikiamas institucijai, tvirtinančiai (patvirtinusiai) teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kurių pagrindu keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai), o Aprašo 10 punkte nurodytu atveju prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą teikiamas savivaldybės administracijos direktoriui. Jeigu rengiamo teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto tikslas (vienas iš tikslų) – pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), atskiras prašymas pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) neteikiamas.

Prašyme turi būti nurodyta žemės sklypo savininko fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas ir buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, kadastro numeris ir adresas (jeigu suteiktas); esama ir pageidaujama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) ir žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo ar žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, jei jis nenustatytas, motyvai. Kartu su prašymu turi būti pateikiamos žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) ir plano kopijos. Jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims, žemės sklypo plane turi būti nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais.

12. Aprašo 9 punkte nurodytu atveju sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) priimamas per terminus, nustatytus įstatymuose ir kituose teisės aktuose, nustatančiuose teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų rengimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką.

Aprašo 10 punkte nurodytu atveju savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą priimamas per 20 darbo dienų nuo Aprašo 11 punkte nurodytų ir šio punkto reikalavimus atitinkančių privalomų dokumentų pateikimo savivaldybės administracijos direktoriui dienos.

Aprašo 10 punkte nurodytu atveju gavus prašymą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą:

12.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įvertinama, ar pateikti dokumentai atitinka Aprašo 11 punkte nustatytus reikalavimus. Nustačius, kad pateikti dokumentai neatitinka Aprašo 11 punkte nustatytų reikalavimų, prašymą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuojamas apie nustatytus trūkumus, nurodant, kad trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio rašto gavimo. Nustačius, kad pateikti dokumentai atitinka Aprašo 11 punkte nustatytus reikalavimus, prašymas pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) pakeisti ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą kitą darbo dieną po jo gavimo dienos paskelbiamas be draudžiamų skelbti asmens duomenų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) ir atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje ir nurodoma, kad 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir TPDRIS dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) pakeitimo ar žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, jei jis nenustatytas;

12.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą skelbimo TPDRIS ir atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje paskutinės dienos, įvertinus gautus visuomenės pasiūlymus ir atsižvelgus į gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį, viešąsias erdves ir jų poreikį, vykdomą ar suplanuotą vykdyti veiklą, esamą ar suplanuotą (suprojektuotą) inžinerinę ir (ar) socialinę infrastruktūrą, priimamas sprendimas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) pakeitimo ar žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, jei jis nenustatytas. Priėmus sprendimą netenkinti prašymo pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, apie šį sprendimą ir šio sprendimo motyvus savivaldybės administracijos direktorius prašymą pateikusį asmenį raštu informuoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Priėmus sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, sprendimas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) pakeitimo ar žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, jei jis nenustatytas, kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos paskelbiamas TPDRIS ir atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje.

13. Pakeitus melioruoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypas išlieka melioruotas.

14. Jeigu pakeitus pagrindinę žemės naudojimo paskirtį naikinami Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodyti valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai, iki sprendimo patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriais keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai), taip pat sprendimo pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, arba neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje priėmimo turi būti priimtas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl melioracijos statinių sunaikinimo ir naikinamų melioracijos statinių vertės atlyginimo, ir privačios žemės savininkas, savivaldybė ar valstybinės žemės naudotojas privalo sumokėti savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą melioracijos statinių vertės sumą į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

15. Kai teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriuose numatoma keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinanti institucija, prieš priimdami sprendimą patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį gavimo kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių prašydami pateikti sprendimą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių sunaikinimo ir nuostolių už juos atlyginimo. Savivaldybės administracijos direktorius šį sprendimą pateikia per 5 darbo dienas nuo minėtų subjektų prašymo gavimo.

16. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovas arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinanti institucija per 5 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl melioracijos statinių sunaikinimo ir nuostolių už juos atlyginimo gavimo, o tais atvejais, kai teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą tvirtina savivaldybės taryba, savivaldybės administracijos direktorius, taip pat kai pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami ar nustatomas, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdas, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu šis parengtas, savivaldybės administracijos direktorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių sunaikinimo priėmimo pateikia sprendimo kopiją žemės sklypo savininkui arba valstybinės žemės naudotojui, kuris privalo per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo sumokėti savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą melioracijos statinių vertės sumą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir pateikti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą tvirtinančiai institucijai pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

17. Sprendime pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą nurodoma:

17.1. žemės sklypo kadastro numeris ir adresas (jeigu suteiktas);

17.2. esama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai);

17.3. žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai), į kuriuos keičiama esama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) ar pageidaujamas nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdas;

17.4. duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių sunaikinimą ir naikinamų statinių vertės atlyginimą;

17.5. pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo ar žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, jei jis nenustatytas, sąlygos, įskaitant miško kirtimo ir medienos naudojimo tvarką, pažeistos žemės rekultivavimo, melioracijos statinių rekonstravimo ar naikinimo ir kitos sąlygos;

17.6. žemės sklypo dalys su joms nustatytais žemės naudojimo būdais, jeigu sklypui nustatyti keli skirtingi žemės naudojimo būdai;

17.7. sprendimo priėmimo motyvai;

17.8. sprendimo apskundimo tvarka.

18. Žemės ūkio paskirties žemės sklype miškas gali būti įveisiamas nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo tais atvejais, kai žemės plotas, kuriame numatoma įveisti mišką, užims iki 90 procentų bendrojo žemės sklypo ploto.

Jeigu Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius nustato, kad žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalis, kurioje numatoma įveisti mišką, sudaro vientisą masyvą ir gali būti suformuota ir funkcionuoti kaip atskiras žemės sklypas, žemės savininko ar valstybinės žemės patikėtinio pageidavimu žemės ūkio paskirties žemės sklypas pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą padalijamas į atskirus žemės sklypus. Žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kuriame numatoma įveisti mišką, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis pakeičiama į miškų ūkio paskirtį.

19. Kai numatoma įveisti mišką ar miškas užima daugiau kaip 90 procentų viso žemės ūkio paskirties žemės sklypo ploto, šio žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis pakeičiama į miškų ūkio paskirtį pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus.

20. Per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, nekeičiant kitų žemės sklypo kadastro duomenų, priėmimo žemės sklypo vertę pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (toliau – Žemės įvertinimo metodika), apskaičiuoja savivaldybės administracijos direktorius.

Jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus nustatomi, pakeičiami žemės sklypo kadastro duomenys ir kartu su žemės sklypo pagrindine žemės naudojimo paskirtimi ir (ar) būdu (būdais) pakeičiami (nustatomi) kiti kadastro duomenys, žemės sklypo vertę pagal Žemės įvertinimo metodiką apskaičiuoja Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys pagal matininko pateiktą žemės sklypo kadastro duomenų bylą, parengtą Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

21. Žemės sklypo kadastro duomenų – pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo (būdų) – pasikeitimai įregistruojami Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo kadastro duomenis įrašant į Nekilnojamojo turto kadastrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymu, žemės sklypo savininko ar valstybinės žemės patikėtinio, taip pat įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu. Aprašo 10 punkte nurodytu atveju Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui prašymas įregistruoti minėtus žemės sklypo kadastro duomenų pasikeitimus Nekilnojamojo turto registre pateikiamas per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo (būdų) pakeitimo ar žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, jeigu jis nenustatytas, paskelbimo TPDRIS ir atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje dienos.

Kartu su prašymu pateikiama:

21.1. savivaldybės tarybos arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), kai teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriais keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai), tvirtina savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius arba kai pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami ar nustatomas, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu šis parengtas, ir kai šiuo sprendimu pakeičiama tik žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) ar nustatomas, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdas;

21.2. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), kai teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinanti institucija;

21.3. savivaldybės tarybos arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą ir Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimas pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis ar šį sklypą pertvarkyti, kai teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą tvirtina savivaldybės taryba, savivaldybės administracijos direktorius, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovas arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinanti institucija ir šiuo teritorijų planavimo dokumentu ar žemės valdos projektu numatoma pakeisti ne tik žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), bet ir kitus žemės sklypo kadastro duomenis arba šį sklypą pertvarkyti.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                            Ingrida Šimonytė    

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas