LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. RUGSĖJO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-765 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 79:2010 „VAIKŲ POILSIO STOVYKLA. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 3 d. Nr. V-300

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymą Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nauja redakcija nedėstoma):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 79:2010 „VAIKŲ POILSIO STOVYKLA. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS“.

2.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

NUORODOS“.

2.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:

4.1. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“;

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“;

4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

4.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“;

4.8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. ISAK-330 „Dėl Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“;

4.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“;

4.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“;

4.12. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“;

4.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.“

2.4. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS“.

2.5. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.6. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Stovyklos darbuotojai gali dirbti teisės aktų [4.2, 4.11] nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir įgiję žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) (forma Nr. F048/a) [4.4] ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai ar jų kopijos laikomi stovykloje, vadovo nustatytoje vietoje.“

2.7. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

MAUDYMOSI VIETOS REIKALAVIMAI“.

2.8. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

SKLYPO / TERITORIJOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI“.

2.9. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI“.

 

 

2.10. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Triukšmas stovyklos gyvenamuosiuose kambariuose (miegamuosiuose) turi atitikti visuomeninės paskirties pastatų miegamiesiems kambariams nustatytus leidžiamus triukšmo ribinius dydžius [4.14].“

2.11. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Gyvenamieji kambariai (miegamieji), tualeto, prausyklos, dušo patalpos įrengiamos atskirai mergaitėms ir berniukams.“

2.12. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

VANDENS TIEKIMO, VĖDINIMO IR APŠVIETIMO REIKALAVIMAI“.

2.13. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI“.

2.14. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Stovyklose vaikų maitinimą gali organizuoti tik maisto tvarkymo subjektai, kuriems teisės akto [4.12] nustatyta tvarka suteikta teisė užsiimti maisto tvarkymu.“

2.15. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Vaikų maitinimas stovykloje turi būti organizuojamas pagal stovyklos vadovo patvirtintus ir su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintus vaikų maitinimo valgiaraščius. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams [4.3]. Maisto ruošimas ir patiekalų įvairumas turi atitikti vaikų fiziologinius ypatumus ir sveikos mitybos principus.“

2.16. Pakeičiu X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

X SKYRIUS

SKLYPO, PATALPŲ IR INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI“.

2.17. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

„48. Dušo, tualeto patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami teisės akto [4.1] nustatyta tvarka įteisinti biocidiniai produktai.“

2.18. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

„50. Patalpose turi nebūti graužikų ir kitų buitinių kenkėjų. Stovykloje kenkėjų kontrolė turi būti vykdoma teisės akto [4.13] nustatyta tvarka.“

2.19. Pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS

DIENOS REŽIMO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI“.

2.20. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Vaikui susirgus stovykloje informuojami tėvai (globėjai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei per 1 ar 2 dienas 2 ar daugiau vaikų pasireiškia panašūs į užkrečiamosios ligos simptomai (pvz., vėmimas ar viduriavimas su arba be karščiavimo), stovyklos vadovas apie tai telefonu nedelsdamas informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.“

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras,

laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                                Rimantas Šadžius