NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATISTINIŲ DUOMENŲ APIE LIETUVOS RINKOJE REALIZUOJAMŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KOKYBĖS KONTROLĖS REZULATATUS IR PAŽEIDIMO ATVEJUS ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. T1-142

Vilnius

 

Vadovaudamasi Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo), taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kurio redakcija įsigalioja nuo 2021 metų sausio 1 d., 6.12 papunkčiu ir 8 punktu:

1T v i r t i n u statistinių duomenų apie Lietuvos rinkoje realizuojamų alkoholinių gėrimų kokybės kontrolės rezultatus ir pažeidimo atvejus ataskaitos formą (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                         Gražina Belian

 

 

Forma patvirtinta

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. T1-142

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

(įstaigos, pateikusios duomenis, pavadinimas)

 

 

______________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui

Šv. Stepono g. 27, 01312, Vilnius

tel. 8 706 68060, el. p. ntakd@ntakd.lt

 

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ APIE LIETUVOS RINKOJE REALIZUOJAMŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KOKYBĖS KONTROLĖS REZULTATUS IR PAŽEIDIMO ATVEJUS ATASKAITOS FORMA

 

 

20 - - Nr.______

 

 

Duomenys pateikiami už _____________ metus

 

1 lentelė. Alkoholinių gėrimų kokybės kontrolės rezultatai

 

Ištirtų alkoholinių gėrimų mėginių, skirtų kokybinių rodiklių atitikčiai reikalavimams įvertinti, skaičius

Atitikusių reikalavimus mėginių skaičius

Neatitikusių reikalavimus mėginių skaičius

 

 

 

 

Pastabos:

Ištirtų alkoholinių gėrimų mėginių, skirtų kokybinių rodiklių atitikčiai reikalavimams įvertinti: įrašyti alkoholinių gėrimų kokybinių rodiklių tyrimams atlikti atrinktų ir ištirtų mėginių skaičių.

Atitikusių reikalavimus mėginių skaičius: įrašyti atitikusių kokybės reikalavimus alkoholinių gėrimų mėginių skaičių.

Neatitikusių reikalavimų mėginių skaičius: įrašyti neatitikusių kokybės reikalavimų alkoholinių gėrimų mėginių skaičių.

 

2 lentelė. Statistiniai duomenys apie maisto tvarkymo subjektų pažeidimų atvejus

 

Eilės nr.

Maisto tvarkymo subjekto pagrindinė veikla

Nustatyti pažeidimo atvejai

Pažeidimo tipas

Pažeidimų skaičius

1.

pvz.: alaus gamyba

savikontrolės

2

 

 

personalo higienos

1

 

 

...

...

2.

pvz.: distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba (įskaitant kokteilių)

...

...

 

Pastabos:

Maisto tvarkymo subjekto pagrindinė veikla: įrašyti maisto tvarkymo subjekto pagrindinę veiklą. Veiklas pasirinkti iš šių: alaus gamyba, vynuogių vyno gamyba, distiliuotų alkoholinių gėrimų (įskaitant kokteilių) gamyba, sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba, kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba.

Pažeidimo tipas: įrašyti nustatyto pažeidimo tipą. Pažeidimo tipą pasirinkti iš šių: bendri higienos pažeidimai (netinkamas maisto žaliavų laikymas, sandėliavimo patalpų valymas, priežiūra, blogas apšvietimas ar vėdinimas), savikontrolės pažeidimai (nesavalaikis žurnalų pildymas), personalo higienos pažeidimai, technologijų pažeidimai, produktų pažeidimai.

Pažeidimo skaičius: įrašyti nustatytų pažeidimų skaičių.

 

 

 

 

_______________________

(Formą užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas)

_______________________

(Telefonas, el. paštas)

 

______________________

(Vardas ir pavardė)