LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 14 d. Nr. XII-1719

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 4 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė