Pasvalio  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL Pasvalio  RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. T1-39

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 39 punktu, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 8 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2024 metų korupcijos prevencijos programą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Gintautas Gegužinskas

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-39

 

Pasvalio  RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2020–2024 metų korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis yra užtikrinti Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 20152019 metų programos, patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-190 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2015– 2019 metų korupcijos prevencijos programos ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 20152019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (toliau – 2015–2019 metų korupcijos prevencijos programa), tęstinumą, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose, kurių viena iš steigėjų yra Savivaldybė (toliau – Savivaldybės įstaigos), taip pat uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½ balsų akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso Savivaldybei (toliau – Savivaldybės įmonės).

Programa siekiama paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, užtikrinti visuomenės paramą įgyvendinant numatytas korupcijos prevencijos priemones, glaudų Savivaldybės bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijomis, kitais asmenimis ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.

2.    Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4.    Programos nuostatos yra privalomos visoms Savivaldybės įstaigoms ir Savivaldybės įmonėms.

5. Programos strateginės kryptys yra:

5.1. korupcijos prevencija;

5.2. antikorupcinis švietimas.

6.    Programa parengta 5 metų laikotarpiui.

 

II SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

 

7. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos iniciatyva atlikto tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2018“[1] duomenimis, Lietuvoje gerėja bendras korupcijos situacijos vertinimas, mažėja visuomenės korupcinė patirtis, tačiau matoma antikorupcinio potencialo silpnėjimo tendencija. Tyrimo duomenys atskleidė, kad visos tikslinės grupės (Lietuvos gyventojai, verslo įmonių vadovai ir valstybės tarnautojai) teigiamai vertino korupcijos masto pokyčių tendencijas – 2018 m. 39 proc. valstybės tarnautojų (3 proc. daugiau nei 2016 m.), 31 proc. verslo atstovų (13 proc. daugiau nei 2016 m.) ir 22 proc. gyventojų (12 proc. daugiau nei 2016 m.) mano, kad korupcijos mastai per metus sumažėjo.

Korupcijos masto mažėjimo prognozės šalyje taip pat vertinamos teigiamai. 2018 m. beveik kas trečias gyventojas (27 proc.) nurodė, kad korupcijos mastas per artimiausius trejus metus sumažės – tai 9 proc. daugiau respondentų nei 2016 m. 2018 m. taip manė 39 proc. verslo atstovų ir 62 proc. valstybės tarnautojų.

Visose tirtose grupėse, lyginant su 2016 m., korupcija minima rečiau.

Atvirame klausime apie labiausiai korumpuotas institucijas gyventojai dažniausiai minėjo sveikatos apsaugos institucijas (50 proc.), Seimą (32 proc.), teismus (27 proc.). Daugeliu atvejų įvairios institucijos buvo pradėtos minėti rečiau. Įmonių vadovai ir valstybės tarnautojai dažniausiai taip pat minėjo sveikatos apsaugos institucijas (35 proc. ir 43 proc. atitinkamai), be to – Seimą (22 proc. ir 23 proc. atitinkamai) ir savivaldybes (22 proc. ir 29 proc. atitinkamai).

Tyrimo rezultatai rodo, kad ir toliau mažėja gyventojų korupcinė patirtis – 12 proc. Lietuvos gyventojų atsakė, kad 2018 m. bent kartą davė kyšį. Tai yra dvigubai mažiau nei prieš 4 metus. Valstybės tarnautojų atveju – kyšį davė 4 proc., o per 5 metus kas dešimtas tarnautojas sulaukė bent vieno siūlymo neteisėtai atsilyginti. Verslo atveju, atkreiptinas dėmesys, kad 23 proc. įmonių vadovų teigė, kad korupcija Lietuvoje daro neigiamą įtaką jų verslo pajamoms. Beveik kas ketvirtas verslo atstovas korupciją suvokia, kaip kliūtį savo verslo vystymuisi. Tyrimo duomenimis – 2018 m. 8 proc. verslo atstovų davė kyšį.

Vertinant Lietuvos antikorupcinį potencialą, iki 2016 m. buvo stebimas jo stiprėjimas, o 2018 m. matomos nevienareikšmės potencialo kitimo tendencijos. Pavyzdžiui, apie korupciją yra pasirengę pranešti 17 proc. gyventojų (6 proc. mažiau nei 2016 m.), 32 proc. įmonių vadovų (3 proc. mažiau nei 2016 m.) ir 54 proc. valstybės tarnautojų (12 proc. daugiau nei 2016 m.)

Asmenys nėra linkę dalyvauti antikorupcinėje veikloje. 8 proc. gyventojų nurodė, kad norėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje (4 proc. mažiau nei 2016 m.), įmonių vadovų – 13 proc. (5 proc. mažiau nei 2016 m.), o valstybės tarnautojų – 33 proc. (2 proc. daugiau nei 2016 m.).

Lyginant su 2016 m., visuomenės nuomone sumažėjo korupcijos, kaip problemos svarba. Padaugėjo nurodančių, kad sumažėjo korupcijos mastai per 5 metus ir per 12 mėnesių. Mažėja kyšių prievartavimo ir davimo indeksai, mažėja korupcinė patirtis. Per du metus išaugo žinomumas, kur kreiptis dėl korupcinių įvykių. Nepakantumas korupcijai ir kyšininkavimui išlieka tame pačiame lygmenyje.

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos analitinės antikorupcinės žvalgybos specialistai 2018 m. atlikto Nepotizmo rizikos intensyvumo tyrimo[2] metu nustatė visų 60 Lietuvos savivaldybių administracijų nepotizmo intensyvumo (įstaigoje dirbančių giminaičių, sutuoktinių ir sutuoktinių giminaičių dalis nuo visų darbuotojų) rodiklius. Analizės metu buvo nustatyta, kad 18 proc. savivaldybių administracijose dirbančių asmenų yra susiję giminystės ryšiais. Tačiau pastebėta, kad nepotizmo intensyvumas nėra tolygus skirtingų savivaldybių administracijose. Nepotizmo rizikos intensyvumo tyrimo duomenys rodo, kad nepotizmo intensyvumo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje 18 proc. Per analizuotą laikotarpį nepotizmo intensyvumas Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje sumažėjo 0,5 proc.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos analitinės antikorupcinės žvalgybos valdyba, tęsdama nepotizmo rizikos stebėseną savivaldoje 2019 m. birželio mėn. atliko  Savivaldybių valdomų įmonių nepotizmo rizikos intensyvumo analizę[3]. Tyrimo metu siekta nustatyti, kokią dalį įmonėse sudaro giminystės, santuokos ar svainystės (toliau – giminystės) ryšiais susiję darbuotojai (vidinio nepotizmo rizika). Taip pat buvo analizuojama, kiek įmonių darbuotojų turi giminaičių, dirbančių savivaldybių administracijose (išorinio nepotizmo rizika).  Pasvalio rajono savivaldybės valdomose įmonėse vidinio nepotizmo rizika - 13 proc., išorinio nepotizmo rizika -3 proc.

8. 2018 metais „Transparency International“ Lietuvos skyrius (toliau – TILS) atliko savivaldybių skaidrumo tyrimą, kuriame Pasvalio rajono savivaldybė užėmė 7 vietą, iš 100 balo surinkusi – 76 (2014 m. analogiško tyrimo metu surinko tik 33 balus). Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves, metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti sprendimų priėmime. Analizuota, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą. Pasvalio  rajono savivaldybės struktūra, pareigybės ir darbuotojai įvertinti – 50 proc., tarybos veikla įvertinta maksimumu – 100 proc., antikorupcinės politikos skaidrumas įvertintas – 71 proc., Savivaldybės įmonių ir paslaugų skaidrumas – 83 proc., Finansai ir Savivaldybės viešųjų pirkimų skaidrumas – 83 proc., gyventojų įtraukimas į sprendimų priėmimą įvertintas – 67 proc. TILS savivaldybių skaidrumo tyrimas rodo, kad lyginant su 2014 metais, Lietuvos savivaldybės tapo skaidresnės: 2018 m. jų skaidrumo vidurkis padidėjo nuo 56 iki 69 balų iš 100 galimų. Savivaldybių skaidrumo vertinimą ir savivaldybių reitingą galima rasti www.jurgiokepure.lt.

9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Savivaldybėje įgyvendintos korupcijos prevencijos priemonės. Savivaldybėje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas, sudaryta ir dirba nuolatinė Antikorupcijos komisija, atliekamas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. Pagal nustatytus kriterijus įgyvendintos Savivaldybės 2015–2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonės. Svarbiausios priemonės:

9.1. Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“, gyventojams skelbiama informacija apie Antikorupcijos komisijos veiklą, t. y. viešinami komisijos narių kontaktiniai duomenys, posėdžių protokolų duomenys ir kita su korupcijos prevencija susijusi informacija.

9.2. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais buvo atliekamas Savivaldybės institucijų teisės aktų veiklos klausimais projektų antikorupcinis vertinimas. Antikorupciniu požiūriu įvertinti Savivaldybės institucijų teisės aktų veiklos klausimais projektai 2016 metais sudarė 1 proc. nuo pateiktų teisės aktų veiklos klausimais projektų (13 iš 1231), 2017 metais – 2 proc. (24 iš 1243), 2018 metais – 4,6 proc. (55 iš 1196), 2019 m. spalio 1 d. sudarė 5,2 proc. (44 iš 846) nuo visų pateiktų Savivaldybės institucijų teisės aktų veiklos klausimais projektų.

9.3. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-94 patvirtintas pareigybių, į kurias, prieš skirdama asmenį, Savivaldybės institucija, Savivaldybės įstaiga ar įmonė privalo pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie į šias pareigas siekiantį eiti asmenį. 2015–2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo laikotarpiu Savivaldybės meras, Administracijos direktorius į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie į šias pareigas siekiantį eiti asmenį, kreipėsi 22 kartus.

9.4. Kiekvienais metais buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pasirinktose Savivaldybės administracijos veiklos srityse ir Savivaldybės įstaigose ir Savivaldybės įmonėse. Veiklos sritis, kuriose būtų tikslinga nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, motyvuotai parinko Antikorupcijos komisija, įvertinusi atliktų tyrimų ar apklausų rezultatus, audito medžiagą, gautus skundus ar pranešimus, kitą teisėtai gautą informaciją apie savivaldybės įstaigų veiklą. 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo laikotarpiu analizuotos sritys:

9.4.1. 2019 m. – teritorijų planavimas, Savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas (atkreipiant dėmesį į Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtros įgyvendinimą, vykdant statytojo ir techninės priežiūros funkcijas); žemės paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas.

9.4.2. 2018 m. – apskaitos ir valdymo sritis.

9.4.3. 2017 m. – darbuotojų priėmimas, darbo užmokesčio nustatymas ir interesų konfliktų valdymas, nepotizmo prevencija; valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės ir drausminės atsakomybės taikymas; savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo, atkreipiant dėmesį į savivaldybės teritorijos viešosiose erdvėse ir kituose savivaldybei (valstybei) nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose nukirstų medžių (biologinio turto) naudojimą; liekamųjų medžiagų, vykdant statybos, remonto, griovimo darbus, naudojimą; tarnybinio transporto naudojimo kontrolę, transporto remonto darbų pirkimą ir atlikimą.

9.4.4. 2016 m. – paramos viešiems ir privatiems juridiniams asmenims, pagal aplinkosauginio švietimo programas, kultūros rėmimo programas, sporto ir sveikatinimo skatinimo programas, nevalstybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo programas, teikimas, finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, teikimas, paramos tinkamo įgyvendinimo kontrolė (atkreipiant dėmesį į programų rengimo procedūrų organizavimą bei vykdymą, kriterijų kuriuos turi atitikti konkrečios organizacijos, norėdamos gauti paramą, nustatymą); Vietinių rinkliavų nustatymas.

9.4.5. 2015 m. – žemės paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas; paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo  procedūrų organizavimas ir kontrolė.

Tikimybės nustatymo išvados buvo  pateiktos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, paskelbtos Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

9.5. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 2015–2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo laikotarpiu, korupcijos rizikos analizę atliko du kartus. 

9.5.1. 2016 m. atliekant analizę įvertinta korupcijos rizika vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo procedūrų organizavimo, kontrolės bei  viešųjų pirkimų, susijusių su vietinės reikšmės kelių priežiūra, srityse. Konstatuota, kad planuojant kelių ir gatvių taisymo, priežiūros darbus nėra įtvirtinta prievolės seniūnams prašymuose nurodyti faktines aplinkybes ir motyvus, kuriais vadovaujantis yra priimamas sprendimas siūlyti prioritetine tvarka savivaldybei finansuoti konkrečių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymą. Rajono bendruomenių nuomonės išklausymas galėtų tapti  vienu iš pagrindinių veiksnių siekiant nešališkumo ir atsiribojimo nuo politinių įtakų ar asmeninių interesų tvarkant kelius bei labiausiai atsižvelgti į tikrąją kelių būklę rajone. Taip pat atliekant korupcijos rizikos analizę nustatyta, kad Pasvalio rajono savivaldybėje nėra priimtų vidaus teisės aktų, kuriais būtų sudarytos galimybės prie kelių, gatvių priežiūros ir remonto darbų prisidėti tiek fiziniams asmenims, tiek privačioms struktūroms. Vykdant viešuosius pirkimus kelių ir gatvių priežiūros, taisymo srityje, pasitaiko atvejų, kai neatskirtos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės funkcijos, ir tai didina korupcijos atsiradimo galimybes.

9.5.2. 2018 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai korupcijos rizikos analizę atliko Pasvalio rajono savivaldybės valdomų įmonių: UAB „Pasvalio autobusų parkas“, UAB „Pasvalio butų ūkis“ viešųjų pirkimų  srityje, UAB „Pasvalio vandenys“ – paramos teikimo srityje. Atliekant analizę pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piktnaudžiavimo UAB „Pasvalio autobusų parkas“. Analizės metu nustatyta, kad šios trys bendrovės nepakankamai viešina savo veiklą, neišvengia interesų konfliktų, Pasvalio rajono savivaldybė neužtikrina jai pavestos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo kontrolės. Analizuojant korupcijos prevencijos požiūriu UAB „Pasvalio vandenys“ veiklą pastebėta, kad įmonėje nenustatomos maksimalios leidžiamos paramai skiriamų lėšų ribos. Rekomenduota, tvirtinant UAB „Pasvalio vandenys“ finansinių ataskaitų rinkinius, numatyti paramai skiriamų lėšų sumą vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais. Atliekant korupcijos rizikos analizę buvo išsiaiškinta, kad UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2016–2017 m. nebuvo vykdomos viešųjų pirkimų procedūros. UAB „Pasvalio autobusų parkas“ rekomenduojama įvertinti visas galiojančias sutartis, sudarytas neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų, jas nutraukti, prekes, paslaugas ir darbus įsigyti teisės aktų nustatyta tvarka.

Su rizikos analizės ataskaitomis, pateiktomis rekomendacijomis ir jų įgyvendinimu galima susipažinti http://www.pasvalys.lt/lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analize/951.

9.6. 2015–2019 m. Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės įstaigų ir valdomų įmonių vadovai ir asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę, administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos ir teisės aktų antikorupcinio vertinimo temomis;

9.7. Kiekvienais metais Pasvalio rajono švietimo įstaigose organizuojami konkursai antikorupcine tema.

9.8. Vykdoma Savivaldybės korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo kontrolė.

9.9. Gyventojams sudarytos sąlygos anonimiškai informuoti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija, kur galima kreiptis ir pranešti apie korupcinio pobūdžio nusižengimus.

9.10. Antikorupcinės veiklos trūkumams priskirtina visuomenės nuomonės tyrimų stoka.

10.    Specifinės korupcijos prielaidos:

10.1. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas bei kolizijos, kontrolės sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas);

10.2. institucinės (nepakankamos vidaus ir išorės auditų apimtys, žinančių apie korupcijos atvejus darbuotojų baimė pranešti ne anonimiškai, nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje);

10.3. visuomenės pilietiškumo stoka (piliečių pasyvumas antikorupcinėje veikloje).

 

 

III skyrius

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

11. Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą, užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos priemonių vykdymo koordinavimą, korupcijos kontrolės tęstinumą, padidinti skaidrumą, atvirumą, didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą.

12. Korupcijos prevencijos srityje siekiama atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.

13. Pirmasis programos tikslas – siekti didesnio Savivaldybės valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai.

14. Uždaviniai pirmajam programos tikslui pasiekti:

14.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas, mažinant administracinę naštą paslaugos gavėjams.

14.2. gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą gyventojams, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai.

15. Antrasis programos tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus.

16. Uždavinys antrajam tikslui pasiekti – stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines priemones, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiuose viešojo pirkimo etapuose.

17. Trečiasis programos tikslas – užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą.

18. Uždavinys trečiajam programos tikslui pasiekti – didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą.

19. Ketvirtasis programos tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

20. Uždavinys ketvirtajam programos tikslui pasiekti – plėtoti antikorupcinį švietimą.

 

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS,

ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

21. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios Programos nuostatų vykdymą, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako Savivaldybės meras, Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos direktorius, visų Savivaldybės administracijos struktūrinių (struktūrinių teritorinių) padalinių vadovai, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, valdomų įmonių ir organizacijų vadovai.

22. Programą rengia Antikorupcijos komisija ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai.

23. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas). Jis nustato įgyvendinimo priemones, jų vykdymo terminus, vykdytojus ir yra neatskiriama šios Programos dalis. Konkrečios priemonės turi būti detalizuojamos ir įstaigų, valdomų įmonių planavimo dokumentuose (metiniuose, veiklos, švietimo planuose / programose ir pan.).

24.  Programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Antikorupcijos komisija, o įgyvendina Savivaldybės administracija, Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių vadovai ir jų įgalioti asmenys.

25.  Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.

26. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai, pasibaigus metams, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d., pateikia Savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, informaciją apie Programos priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą.

27. Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas darbuotojas apibendrina iš vykdytojų gautą informaciją apie priemonių įgyvendinimą, jų veiksmingumą, pasiektus rezultatus ir susistemintus duomenis pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir Antikorupcijos komisijai.

28. Antikorupcijos komisija pateikia Savivaldybės tarybai Programos priemonių vykdymo ataskaitą kiekvienais metais  ne vėliau kaip iki gegužės 1 d.

29. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

29.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Savivaldybės veiklos srityse;

29.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

29.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai;

29.4. surengtų kvalifikacijos kėlimo seminarų (kursų), kitų renginių kovos su korupcija klausimais ir juose dalyvavusių darbuotojų (asmenų) skaičiumi.

30. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis, svaresnė visuomenės parama atitinkamoms antikorupcinėms iniciatyvoms.

31. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai, atsižvelgdami į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtaką Programos priemonėms įgyvendinti, teikia Antikorupcijos komisijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis, detalizuodami jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus. Kiti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti Antikorupcijos komisijai pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių atnaujinimo, priemonių plano keitimo ar / ir pildymo.

32. Atsižvelgus į Antikorupcijos komisijos veiklos ir Programos įgyvendinimo ataskaitą ar sociologų tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas pagal poreikį Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atnaujinama.

33. Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

34. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.  Patvirtinta Programa skelbiama Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

___________________________

 

Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos

2020–2024 metų programos

priedas

 

Pasvalio rajono  SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2024 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

 

 

Pirmas programos tikslas – siekti didesnio Savivaldybės valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai.

Tikslo rezultato kriterijai: administracinės naštos mažinimas, gyventojų pasitenkinimo Savivaldybės administracijos skyrių ir įstaigų atliekamomis viešosiomis paslaugomis didėjimas

1 uždavinys – sumažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas, mažinant administracinę naštą paslaugos gavėjams.

Eil.

Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

1.

Teisinio reguliavimo trūkumai gali sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti.

 

1.1. Į Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti tik tuos norminių teisės aktų projektus, kuriems atliktas antikorupcinis vertinimas.

Meras;

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas.

 

Nuolat

Antikorupciniu požiūriu įvertinti visi teisės aktų projektai, kuriuos privaloma įvertinti pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas.

1.2. Administracijos direktoriui pasirašyti teikiami tik tie norminių teisės aktų projektai, kuriems atliktas antikorupcinis vertinimas.

Savivaldybės Administracijos direktorius;

Bendrasis skyrius

2.

Administracinių paslaugų prieinamumo didinimas, informacijos apie teikiamas administracines paslaugas viešinimas.

2.1. Apmokyti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojus padėti rajono gyventojams naudotis Savivaldybės teikiamomis administracinėmis paslaugomis internetu ir skelbti informaciją apie Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas internetu bibliotekos informaciniame stende.

Savivaldybės administracija,

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

 

2020 m.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos lankytojų, pasinaudojusių Savivaldybės teikiamomis administracinėmis paslaugomis internetu, skaičius

2 uždavinys – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą gyventojams, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai.

3.

Įstaigose ne visada įvertinama korupcijos pasireiškimo tikimybė.

3.1. Atliekant Savivaldybės įstaigų auditus, nuolat vertinti, ar nėra pastebėtuose trūkumuose korupcijos pasireiškimo tikimybės apraiškų.

Teikti Savivaldybės administracijos direktoriui audito išvadas ir nurodyti pastebėtas galimos korupcijos pasireiškimo tikimybės apraiškas savivaldybės įstaigų veiklos srityse.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Nuolat

Atliktų auditų ir pateiktų rekomendacijų susijusių su korupcijos pasireiškimo tikimybe, skaičius

 

4.

Valstybės tarnyboje turi dirbti asmenys, turintys nepriekaištingą reputaciją.

 

4.1. Sprendimus dėl asmenų skyrimo (priėmimo)  į pareigas  priimti tik atlikus  jų tikrinimą kai jis yra privalomas

Savivaldybės administracija

 

Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

 

Nuolat

Įvertinamas asmens patikimumas ir mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė priimant į pareigas tik nepriekaištingos reputacijos asmenis.

5.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo užtikrinimas

5.1. Savivaldybės institucijų, įstaigų, valdomų įmonių vadovams kontroliuoti ir prižiūrėti valstybinėje tarnyboje dirbančių ir deklaruojančių asmenų elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatoms:

5.1.1. įstaigose patvirtinti pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašai;

5.1.2. įstaigose paskirti už kontrolę atsakingi asmenys bei nustatytos jų funkcijos;

5.1.3. deklaruojantiems asmenims teikiamos rašytinės išankstinės rekomendacijos, nuo kokių tarnybinių pareigų atlikimo jie privalo nusišalinti.

 

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas

 

Savivaldybės tarybos Etikos komisija

 

Savivaldybės įstaigų, valdomų įmonių vadovai

Nuolat

Sustiprės interesų konfliktų prevencija, bus tinkamai kontroliuojama kaip institucijose, įstaigose, valdomose įmonėse deklaruojami privatūs interesai ir kaip vykdomi kiti interesų derinimo reikalavimai.

 

 

5.2. Savivaldybės interneto svetainėje pateikti nuorodą į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos privačių interesų deklaracijų paieškos puslapį, kuriame suinteresuoti asmenys galėtų susirasti konkretaus Savivaldybės tarybos nario / Savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų asmenų, kurių deklaracijos yra viešos, aktualią privačių interesų deklaraciją.

Savivaldybės administracija

 

Iki

2020-12-31

Sudarytos galimybės visuomenei stebėti, ar viešojo sektoriaus atstovai tinkamai derina viešuosius ir privačius interesus ir kontroliuoti jų priimamų sprendimų skaidrumą.

6.

Informacijos apie uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½ balsų akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, suteiktą paramą viešinimas.

6.1. Savivaldybės įmonių interneto svetainėse skelbti informaciją apie:

6.1.1. visus paramos prašymus;

6.1.2. suteiktą / nesuteiktą paramą  (paramos gavėją (gavėjus), paramos tikslą, paramos sumą, paramos teikimo laikotarpį ir kt.).

Savivaldybės valdomų įmonių vadovai

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimų  priėmimo

Paskelbtų pranešimų skaičius.

7.

Reikalinga užtikrinti teikiamų administracinių paslaugų kokybę.

7.1. Užtikrinti, kad Savivaldybės administracijos klientai turėtų galimybę anoniminėse anketose pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių Savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų pagirtiną ar netinkamą elgesį.

Savivaldybės administracija

Nuolat

Organizuota apklausa, įvertinti jos rezultatai bei pateikti pasiūlymai Savivaldybės administracijos direktoriui.

8.

Informacijos apie savivaldybės veiklą viešinimas.

8.1. Viešai skelbti informaciją apie tarnybinių automobilių naudojimo nustatytą tvarką Savivaldybės įstaigose bei Savivaldybės įmonėse

Visos parengtos tvarkos turi būti paviešintos.

Savivaldybės įstaigų bei valdomų įmonių vadovai

Nuo 2020 m.

Skaidrumo didinimas.

8.2.Viešinti informaciją apie Savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą, apie nekilnojamojo turto sandorius (www.pasvalys.lr  skyriuje Veiklos sritys, srityje Turto valdymas), apie vykdomus ir planuojamus vykdyti projektus.

Savivaldybės administracija

Per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios

Pranešimų skaičius. Kas ketvirtį atnaujinama informacija savivaldybės tinklalapyje apie savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto sandorius, planuojamus vykdyti projektus.

Antrasis programos tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus.

Tikslo rezultato kriterijus – efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimų procedūrų atlikimas.

Uždavinys – stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines priemones, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiuose viešojo pirkimo etapuose.

9.

Viešųjų pirkimų skaidrumo užtikrinimas.

9.1. Siekti didinti viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę perkančiąją organizaciją, atsižvelgiant į Centrinės perkančiosios organizacijos prekių ir paslaugų kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą.

Savivaldybės administracija

 

Nuolat

Visas poreikius atitinkančias Savivaldybei reikalingas prekes, darbus ir paslaugas, nurodytas kataloge, įsigyti tik iš Centrinės perkančiosios organizacijos.

10.

Viešųjų pirkimų  procedūrose dalyvaujančių asmenų nešališkumo laikymosi, konfidencialumo pasižadėjimų pateikimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo užtikrinimas.

10.1. Užtikrinti, kad pirkimo procedūrose dalyvautų ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtų darbuotojai, kurie prieš tai pasirašė konfidencialumo pasižadėjimą, Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją ir deklaravo privačius interesus.

Savivaldybės įstaigų, valdomų įmonių vadovai

Nuolat

Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvauja darbuotojai,  pasirašę  konfidencialumo pasižadėjimą, nešališkumo deklaraciją ir deklaravę privačius interesus (100 proc.)

Trečiasis programos tikslas – užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą.

Tikslo rezultato kriterijai:

1)   Asmenų, žinančių, kam pranešti apie korupcijos atvejį, padidėjimas.

2)   Kartą per metus su įstaigomis aptarti korupcijos prevencijos veiksmų koordinaciją.

Uždavinys – didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą.

11.

Komisijose ir darbo grupėse, sudaromose Savivaldybės institucijų teisės aktais įvairiems klausimams spręsti, turi būti įtraukiami tik asmenys, neturintys interesų tos grupės klausimais.

11.1. Informuoti darbuotojus, kad į  Savivaldybės institucijų teisės aktais sudaromas komisijas ir darbo grupes įtrauktų asmenų dalyvavimas šių komisijų ir darbo grupių veikloje nesukeltų interesų konflikto. Informuoti darbuotojus apie pareigą nusišalinti iškilus interesų konfliktui.

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai.

Teisės aktų projektų rengėjai.

Nuolat

Viešojo sektoriaus atstovams

sumažės galimybių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

 

12.

Sąsajų tarp valstybės ir savivaldybės antikorupcinių iniciatyvų ir nevalstybinių institucijų pastangų įveikti korupciją užtikrinimas.

12.1. Numatyti bendradarbiavimo krypčių suderinimą, bendradarbiavimo formas, numatyti laukiamus bendros veiklos rezultatus

Antikorupcijos komisija

Nuolat

Pagerės bendradarbiavimas tarp viešojo administravimo subjektų. Korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimas.

Ketvirtas programos tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

Tikslo rezultato kriterijai:

1)    Padidės viešojo sektoriaus darbuotojų, išklausiusių teisės aktų antikorupcinio švietimo mokymus, skaičius.

2)    Renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičiaus padidėjimas.

3)    Antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus ir organizuotų renginių skaičiaus padidėjimas.

Uždavinys – plėtoti antikorupcinį švietimą.

13.

Savivaldybės vykdomų korupcijos prevencijos priemonių viešinimas.

13.1. Informuoti visuomenę apie Savivaldybės vykdomą korupcijos prevencijos veiklą ir įgyvendinamas antikorupcines priemones.

Savivaldybės administracija ir asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje

Nuolat

Savivaldybės interneto svetainėje, vietinėje žiniasklaidoje  skelbiama informacija, skirta šviesti gyventojus apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

14.

Nustatyti korupcijos toleravimo indeksą Savivaldybės administracijoje.

14.1. Atlikti korupcijos toleravimo indekso tyrimą Administracijoje, apklausiant valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis

Savivaldybės administracija ir asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje

Kiekvienų metų IV ketvirtis

Apibendrinta informacija apie tyrimo metu nustatytą darbuotojų požiūrį į korupciją.

15.

Savivaldybės administracijos darbuotojų informuotumas apie korupcijos prevencijos veiklą.

15.1. Organizuoti Savivaldybės administracijoje mokymus antikorupcijos temomis.

Savivaldybės administracija

Nuolat

Savivaldybės darbuotojai supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis.

Mokymo renginių ir juose dalyvavusių asmenų skaičius per metus.

16.

Vaikų ir jaunimo įtraukimas į antikorupcinę veiklą.

16.1. Organizuoti pedagogams mokymus, į kurių ugdymo procesą įtraukiama korupcijos prevencijos tema.

Savivaldybės administracija,

 

Švietimo įstaigų vadovai

Nuolat

Mokymų ir juose dalyvaujančių pedagogų skaičius.

16.2. Organizuoti konkursus antikorupcijos tematika

Savivaldybės administracija,

 

Švietimo įstaigų vadovai

Nuolat

Surengti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkursai, moksleivių debatai, darbų parodos. Švietimo renginiuose daugiau mokinių supažindinta su antikorupcinėmis iniciatyvomis ir korupcijos grėsmėmis.

 

_________________________

 [1] https://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/

[2] Prieiga per internetą: https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2823; https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=3123

[3] Prieiga per internetą: https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=3034