LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1R-85 „DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL CIVILINĖSE BYLOSE PRITEISTINO UŽMOKESČIO UŽ ADVOKATO AR ADVOKATO PADĖJĖJO TEIKIAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ (PASLAUGAS) MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL CIVILINĖSE BYLOSE PRITEISTINO UŽMOKESČIO UŽ ADVOKATO AR ADVOKATO PADĖJĖJO TEIKIAMĄ PAGALBĄ MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (pridedama).“

2Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nuostatos taikomos nustatant priteistino užmokesčio dydį už advokato ar advokato padėjo pagalbą, suteiktą po šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                           Juozas Bernatonis

                                                                                                                 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos advokatūros

advokatų tarybos pirmininko

2015-03-16 raštu Nr. 141 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77

redakcija)

 

REKOMENDACIJOS DĖL CIVILINĖSE BYLOSE PRITEISTINO UŽMOKESČIO UŽ ADVOKATO AR ADVOKATO PADĖJĖJO TEIKIAMĄ PAGALBĄ MAKSIMALAUS DYDŽIO

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios rekomendacijos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo (toliau – advokatas) teikiamą pagalbą (toliau – teisinės paslaugos) maksimalų dydį.

2. Nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus:

2.1. bylos sudėtingumą;

2.2. teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą;

2.3. ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje;

2.4. būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta;

2.5. ginčo sumos dydį;

2.6. teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį;

2.7. sprendžiamų teisinių klausimų naujumą;

2.8. šalių elgesį proceso metu;

2.9. advokato darbo laiko sąnaudas;

2.10. kitas svarbias aplinkybes.

3. Advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas.

4. Neatsižvelgiant į tai, kiek advokatų atstovauja (teikia paslaugas) šaliai, priteistino užmokesčio dydis negali viršyti šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio vienam advokatui dydžio, išskyrus tuos atvejus, kai kelių advokatų dalyvavimas būtinas.

5. Už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio.

6. Teismo ar kliento prašymu advokatas privalo pateikti detalizuotą užmokesčio apskaičiavimo pažymą.

 

II SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI CIVILINĖSE BYLOSE PRITEISTINI UŽMOKESČIO UŽ ADVOKATO TEIKIAMAS TEISINES PASLAUGAS MAKSIMALŪS DYDŽIAI

 

7. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

8. Už šias advokato teikiamas teisines paslaugas rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai yra:

8.1. už pareiškimą spręsti ginčą ne teisme, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme, – 0,3;

8.2. už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį – 2,5;

8.3. už dubliką, tripliką – 1,5;

8.4. už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo – 1,5;

8.5. už atsakovo prieštaravimą dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, už ieškovo atsiliepimą į atsakovo prieštaravimą – 0,85;

8.6. už pareiškimą išduoti teismo įsakymą – 0,25;

8.7. už skolininko prieštaravimą dėl kreditoriaus pareiškimo – 0,25;

8.8. už prašymą atnaujinti procesą – 2,5;

8.9. už apeliacinį skundą – 2,5;

8.10. už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, – 1,7;

8.11. už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1,3;

8.12. už kasacinį skundą – 3;

8.13. už kasacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios arba apeliacinės instancijos teisme, – 2,2;

8.14. už atsiliepimą į kasacinį skundą – 1,7;

8.15. už atskirąjį skundą – 0,4;

8.16. už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,4;

8.17. už kitų, nei nurodyta šių rekomendacijų 8.16 punkte, dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) – 0,1;

8.18. už kiekvieną paklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus – 0,01;

8.19. už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą – 0,1;

8.20. kitų teisinių paslaugų, nenurodytų šių rekomendacijų 8.1–8.19 punktuose, teikimo valandą – 0,1.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda.

10. Atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose ar teisme laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas.

______________