HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

2010 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-828 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.11.01:2010 „STATYBOS UŽBAIGIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 18 d. d. Nr. D1-409

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 6.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.8. statybos techninį reglamentą STR 2.01.09:2012 „Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“;“;

1.2. pripažįstu netekusiu galios 6.10 papunktį;

1.3. pripažįstu netekusiais galios 6.12 ir 6.13 papunkčius;

1.4. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įgalioti Inspekcijos padalinių (toliau – Padaliniai) vadovai savo potvarkiais sudaro Komisijas, keičia jų sudėtį ar jas panaikina.“;

1.5. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Padalinių vadovai sudaro po vieną nuolat veikiančią Komisiją ir pagal atskirus Statytojų prašymus – vienkartines Komisijas.“;

1.6. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Komisijos sudaromos iš subjektų, kurių įgalioti atstovai pagal kompetenciją dalyvaus Procedūrose. Nuolat veikiančią Komisiją turi sudaryti tiek įvairių sričių subjektų, kad ji galėtų visapusiškai atlikti visas būtinas bet kurios statybos Procedūras.“;

1.7. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Norėdamas gauti Aktą, Statytojas ar jo įgaliotas asmuo Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas). Prašymo rekvizitai ir Akto rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Prašymas pateikiamas:

12.1. nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www. planuojustatyti.lt), užpildant atitinkamus Prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant su Prašymu privalomus pateikti dokumentus, nurodytus Reglamento 121 punkte;

12.2. tiesiogiai Padaliniui, pridedant elektroninę laikmeną su visų su Prašymu privalomų pateikti dokumentų įrašais.“;

1.8. papildau šiuo 121 punktu:

„121. Su Prašymu bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai:

121.1. statinio projektas (paskutinė laida, jei projektas buvo keičiamas): Techninis projektas ir Darbo projektas arba Techninis darbo projektas. Jei Techninio projekto arba Techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, Techninis projektas arba Techninis darbo projektas nepateikiami, o pateikiama Darbo projekto paskutinė laida (jei buvo projektuojama dviem etapais);

121.2. Statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo keičiami);

121.3. Statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento;

121.4. Statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“);

121.5. Dokumentų, kurie bus pateikiami Komisijai, sąrašas (pagal Reglamento 3 priedą);

121.6. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);

121.7. Statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti Prašymą (jei Prašymą pateikia įgaliotas asmuo);

121.8. Paveldėjimo teisės liudijimas (jei Prašymą pateikia paveldėtojas);“;

1.9. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Nuotoliniu būdu pateiktas Prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktas Prašymas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruojamas Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – DVIS). Užregistravus Prašymą, Padalinio įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina:

13.1. ar Statytojas (ar jo teises ir pareigas perėmęs asmuo):

13.1.1. žemės sklypą, kuriame pastatytas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus teisės aktų [6.2] [6.9] nustatytas išimtis;

13.1.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD) (kai jis privalomas); žemės sklypo ir/ar statinio paveldėjimo ar įsigijimo atveju statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas buvusio statytojo (užsakovo) vardu. SLD galiojimo terminas gali būti pasibaigęs;

13.1.3. statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo atvejais;

13.2. ar Prašymas užpildytas laikantis nustatytų reikalavimų, ar jame nurodyti visi naujai pastatytų pastatų rodikliai;

13.3. ar su Prašymu pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;

13.4. ar Prašymo pateikėjas turi Statytojo įgaliojimą pateikti Prašymą – tuo atveju, jei jį pateikia ne Statytojas;

13.5. ar Prašyme nurodytas (-i) statinys (-iai) pastatytas (-i) ar statomas (-i) savavališkai ir yra nustatyta tvarka surašytas (-i) savavališkos statybos aktas (- ai).“;

1.10. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Padalinio pareigūnas, per 3 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos nustatęs, kad:

14.1. visi Reglamento 13 punkto reikalavimai įvykdyti, Prašymą ir pridėtus dokumentus įkelia į IS „Infostatyba“, joje pažymi Prašymą kaip priimtą ir praneša Prašymo pateikėjui, kad Prašymas priimtas ir bus toliau nagrinėjamas;

14.2. jei Reglamento 13 punkto reikalavimai nėra įvykdyti, Prašymo pateikėjui praneša apie tai, kad Prašymas bus priimtas ir nagrinėjamas toliau tik ištaisius nustatytus trūkumus ir kad jie turi būti ištaisyti per 20 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Jeigu per šį terminą trūkumai neištaisomi, Prašymas nepriimamas ir per 3 darbo dienas nuo šio termino pabaigos dienos kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas Prašymo pateikėjui, o jei Prašymas buvo pateiktas nuotoliniu būdu, jo pateikėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio termino pabaigos dienos pranešama, kad Prašymas nepriimamas. Abiem atvejais nurodoma nepriėmimo priežastis ir tai, kad Prašymas toliau nebus nagrinėjamas. Jei trūkumai per nustatytą terminą ištaisomi, atliekami Reglamento 14.1 papunktyje nustatyti veiksmai.“;

1.11. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip: 

„15. Priimtas Prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai per 3 darbo dienas informuojamas jo pateikėjas, jei paaiškėja, kad Prašyme:

15.1. nurodytas (-i) statinys (-iai) pastatytas (-i) ar statomas (-i) savavališkai ir yra nustatyta tvarka surašytas (-i) savavališkos statybos aktas (-ai);

15.2. nurodytas Statytojas neatitinka Reglamento 13.1 papunktyje nustatytų reikalavimų.“;

1.12. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Priėmęs Prašymą, Padalinio pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną IS „Infostatyba“ pažymi subjektus, kurie pagal Reglamento 1 priede nustatytą kompetenciją privalo paskirti savo atstovus (įgaliotus asmenis) (toliau – atstovai) Procedūroms atlikti (esant reikalui pažymi ir kitus, nenurodytus Reglamento 1 priede, subjektus); per IS „Infostatyba“ automatiškai išsiunčiamos paraiškos šiems subjektams dėl konkrečių atstovų paskyrimo, kuriose nurodoma numatoma Procedūrų pradžios data ir laikas.“;

1.13. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Subjekto paskirtam darbuotojui (toliau – darbuotojas) po paraiškos išsiuntimo suteikiama prieiga susipažinti su prie Prašymo pridėtais dokumentais. Darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos išsiuntimo dienos pateikia informaciją apie subjekto atstovą, paskirtą (-us) Komisijos sudėtyje Procedūroms atlikti; po šios informacijos pateikimo atstovui (-ims) suteikiama prieiga IS „Infostatyba“ susipažinti su prie Prašymo pridėtais dokumentais.“;

1.14. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Gavęs informaciją apie visų subjektų, kuriems buvo išsiųstos paraiškos, atstovus, Padalinio pareigūnas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tos dienos, kurią paskutinis iš subjektų pateikė informaciją apie savo atstovą (-us), IS „Infostatyba“ pažymi Komisijos darbo pradžios datą, kuri turi būti ne vėlesnė kaip po 5 darbo dienų nuo pažymėjimo momento, išskyrus atvejus, kai Statytojas pageidauja vėlesnės datos. IS „Infostatyba“ automatiškai paskiriamos užduotys atstovams pasirašyti Aktą arba el. parašu patvirtinti, kad Aktas nepasirašomas, nurodant nepasirašymo priežastis. Darbuotojas iki Komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos IS „Infostatyba“ gali pakeisti savo atstovą (-us) kitu (-ais).“;

1.15. papildau šiuo 181 punktu:

„181. Statytojas ne vėliau kaip pirmąją Procedūrų dieną Komisijai pateikia Reglamento 3 priede nurodytus dokumentus (bendruoju atveju).“;

1.16. papildau šiuo 182 punktu:

„182. Komisija savo darbą užbaigia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (pastatų atnaujinimo (modernizavimo) atveju – per 5 darbo dienas) nuo jos darbo pradžios, išskyrus šiame skyriuje nurodytus atvejus, kai Procedūros yra sustabdomos ar nutraukiamos.“;

1.17. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19. Komisijos nariai, gavę iš Statytojo Reglamento 3 priede nurodytus dokumentus, pagal kompetenciją privalo:

19.1. patikrinti, ar reikėjo gauti naują SLD, pakeitus statinio projekto sprendinius (jei jie buvo pakeisti);

19.2. vizualiai patikrinti statinio atitiktį statinio projekto (su Prašymu pateiktos projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams, lemiantiems statinio atitiktį esminiams statinių reikalavimams; statinio atitiktį kitiems statinio projekto sprendiniams ar statinio projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams Komisijos nariai gali patikrinti pasirinktinai.“;

1.18. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. Komisijos narys, nustatęs statinio neatitiktį statinio projektui ar statinio projekto neatitiktį teisės aktų reikalavimams, ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komisijos darbo pabaigos dienos tai pažymi IS „Infostatyba“ neatitikčių sąraše.“

1.19. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Komisija gali priimti sprendimą sustabdyti Procedūras (tai pažymima IS „Infostatyba“), nustatydama Procedūrų sustabdymo terminą:

21.1. jei reikia pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus;

21.2. jei būtina atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus;

21.3. jei nusprendžiama inicijuoti SLD išdavimo teisėtumo patikrinimą (gavus informacijos, kad teisme dėl šio dokumento išdavimo teisėtumo yra priimtų nagrinėti asmenų, išskyrus viešojo administravimo subjektus ir prokuratūrą, prašymų arba kilus įtarimų, kad SLD išduotas neteisėtai);

21.4. kitais atvejais – gavus skundų ar pranešimų dėl faktų, trukdančių atlikti Procedūras;

21.5. dėl nenumatytų objektyvių priežasčių, kai nėra galimybės vykdyti Procedūrų.“;

1.20. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22. Komisija Reglamento 21.1 ir 21.2 papunkčiuose nurodytais atvejais teikia Statytojui privalomuosius nurodymus, nurodydama jų įvykdymo terminą (tai pažymima IS „Infostatyba“)“;

1.21. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. Komisija sprendimą atnaujinti Procedūras priima per 5 darbo dienas nuo Statytojo kreipimosi, įvertinusi, ar Statytojas ištaisė nurodytus trūkumus ir apie tai informavo (per IS „Infostatyba“ ar raštu). Atnaujintos Procedūros užbaigiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų atnaujinimo dienos. Informacija apie Procedūrų atnaujinimo datą IS „Infostatyba“ pateikiama Statytojui ir Akto dar nepasirašiusiems Komisijos nariams.“;

1.22. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Komisijos sprendimu Procedūros gali būti nutraukiamos:

24.1. atlikus patikrinimą pagal Reglamento 19.1 papunkčio reikalavimus, paaiškėjo, jog turėjo būti gautas naujas SLD;

24.2. Statytojui per nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 6 mėnesiai) neįvykdžius Reglamento 22 punkte nurodyto (ų) privalomojo (-ųjų) nurodymo (ų) (apie jų įvykdymą nepaskelbus IS „Infostatyba“);

24.3. nustačius, kad statinys pastatytas savavališkai;

24.4. gavus informacijos, kad dėl SLD išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų;

24.5. kai atlikus SLD išdavimo teisėtumo patikrinimą nustatyta, kad SLD išduotas neteisėtai ir dėl jo galiojimo panaikinimo nuspręsta kreiptis į Inspekcijos viršininką ar jo įgaliotą pareigūną, prašant nustatyta tvarka ir terminais kreiptis į teismą dėl SLD panaikinimo ir/ar statybos pagal neteisėtai išduotą SLD padarinių pašalinimo Statybos įstatymo [6.2] 281 straipsnyje nustatyta tvarka.“;

1.23. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Komisijai jos darbo metu reikalingus paaiškinimus teikia Statytojas (jo įgaliotas asmuo), statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. Kilus neaiškumų, Komisijos pirmininkas gali prašyti kompetentingų asmenų (ekspertų, mokslininkų) nuomonės, išvadų.“;

1.24. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. Komisijos pirmininkas, Komisijos nariui užregistravus IS „Infostatyba“ prašymą leisti atlikti Procedūras atskirai, gali priimti sprendimą leisti tai atlikti pažymėdamas IS „Infostatyba“.“;

1.25. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

„27. Komisijos nariai Aktą pasirašo el. parašais. Jei subjektas į Komisiją yra paskyręs daugiau negu vieną atstovą, Aktą gali pasirašyti:

27.1. visi subjekto paskirti atstovai;

27.2. ne visi subjekto atstovai; šiuo atveju, jei iki Procedūrų atlikimo termino pabaigos nė vienas iš nepasirašiusių Akto subjekto atstovų nepatvirtina el. parašu, kad Akto jis nepasirašo, nurodydamas motyvus, laikoma, kad subjekto atstovai Aktą pasirašė.“;

1.26. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

„28. Iki Komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos Aktą pasirašęs ar nepritaręs jo pasirašymui Komisijos narys gali pakeisti savo sprendimą, nurodydamas tokio sprendimo motyvus. Šiuo atveju Komisijos pirmininkas IS „Infostatyba suformuoja naują Aktą, kurį el. parašais turi iš naujo pasirašyti Komisijos nariai, o prieš tai el. parašais pasirašytas Aktas panaikinamas. Aktas laikomas:

28.1. pasirašytu, jei:

28.1.1. iki Komisijos darbo pabaigos dienos jį pasirašė bent vienas kiekvieno subjekto paskirtas atstovas (Komisijos narys), išskyrus Reglamento 27.2 papunktyje nustatytą atvejį;

28.1.2. iki Komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos Komisijos narys nepasirašo Akto ir to nepatvirtina;

28.2. nepasirašytu, jei nors vienas Komisijos narys el. parašu patvirtina, kad Akto jis nepasirašo, nurodydamas nepasirašymo motyvus.“;

1.27. papildau šiuo 281 punktu:

„281. Pasirašytas Aktas laikomas galiojančiu, kai jis užregistruojamas IS „Infostatyba“. Aktą (el. dokumentą) Prašymo pateikėjas gali nuotoliniu būdu gauti iš IS „Infostatyba (jei Prašymas pateiktas nuotoliniu būdu), Aktas Prašymo pateikėjo prašymu gali būti išsiunčiamas jam el. paštu arba išduodamas Padalinyje (įrašomas į Prašymo pateikėjo el. laikmeną).“;

1.28. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Jei Prašymas pateiktas nuotoliniu būdu, jo pateikėjas IS „Infostatyba“ turi galimybę gauti informaciją apie Procedūrų eigą. Pateikęs Prašymą tiesiogiai, informaciją jo pateikėjas gali gauti tiesiogiai, raštu, telefonu, el. paštu ir kitu būdu (jei pageidauja pareiškėjas ir yra tokios galimybės).“;

1.29. pakeičiu 30 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„30. Jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas SLD, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, Statytojo pageidavimu gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių Aktai ar surašomos Deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta.“;

1.30. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Jei statinio projekto sprendiniai skiriasi nuo faktinių, Komisija bendru sutarimu sprendžia, ar šie nukrypimai yra esminiai ir ar jie daro įtaką statinio atitikčiai esminiams statinių reikalavimams. Aktas pasirašomas Komisijos nariams bendru sutarimu nusprendus, kad nukrypimai nuo statinio projekto sprendinių yra neesminiai. Prie neesminių faktinių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių priskiriami šie nukrypimai:

31.1. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.;

31.2. pastatų ir inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m; kitų matmenų – iki 0,2 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų, kai nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų;

31.3. pastatų ir inžinerinių statinių vietos žemės sklype (teritorijoje) ar atstumų nuo statinių iki žemės sklypo ribų – iki 1 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų, kai nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų;

31.4. kiti trečiųjų asmenų teisių ir pagrįstų interesų nepažeidžiantys nukrypimai – su sąlyga, kad, norint užbaigtame tame pačiame statinyje atlikti statybos darbus, būtinus šiems nukrypimams ištaisyti, nereikia gauti SLD.“;

1.31. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

„33. Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodami Prašymo pateikėjui. Komisijos pirmininkas per 14 kalendorinių dienų apie Akto pasirašymą informuoja Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją [6.6].“;

1.32. pakeičiu VI skyrių ir jį išdėstau taip:

 

VI. DEKLARACIJOS TVIRTINIMAS

 

34. Statytojas Statybos įstatymo 24 straipsnyje nustatytais atvejais surašo Deklaraciją ir Padaliniui, esančiam toje apskrities teritorijoje, kurioje yra statinys, pateikia prašymą patvirtinti Deklaraciją. Šio prašymo ir Deklaracijos rekvizitus tvirtina Inspekcijos viršininkas. Prašymas patvirtinti Deklaraciją gali būti pateikiamas:

34.1. nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“, užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant visus su prašymu privalomus pateikti dokumentus, pasirašytus Statytojo el. parašu;

34.2. tiesiogiai Padaliniui, pridedant visus privalomus pateikti dokumentus ir elektroninę laikmeną su šių dokumentų įrašais; šiuo būdu prašymas patvirtinti Deklaraciją pateikiamas tuo atveju, jei jo pateikėjas neturi galimybės prisijungti prie IS „Infostatyba“ (nesinaudoja el. bankininkystės, el. parašo paslaugomis ar kitų priežasčių).

35. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas patvirtinti Deklaraciją IS „Infostatyba“ užregistruojamas automatiškai, tą pačią dieną apie tai informuojant Statytoją. Tiesiogiai pateiktas prašymas DVIS užregistruojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Su prašymu patvirtinti Deklaraciją bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai:

35.1. Deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

35.2. statinio projektas (paskutinė laida): Techninis projektas ir Darbo projektas, Techninis darbo projektas arba Supaprastintas statinio projektas. Jei Techninio projekto, Techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, Techninis projektas, Techninis darbo projektas arba Supaprastintas projektas nepateikiami, o pateikiama Darbo projekto paskutinė laida (jei buvo projektuojama dviem etapais). Teikiant prašymą patvirtinti Deklaraciją tiesiogiai, taip pat pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:

35.2.1. Techninio projekto ir Darbo projekto arba Techninio projekto popierinis variantas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai; žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose;

35.2.2. Techninio projekto ir Darbo projekto arba Techninio projekto popierinis variantas be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“; šiuo atveju pateikiama Pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

35.2.3. statinio supaprastinto projekto popierinis variantas;

35.3. statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba“);

35.4. statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);

35.5. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

35.6. žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai;

35.7. kitų žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai;

35.8. išankstiniai rašytiniai pritarimai statinio projektui;

35.9. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);

35.10. turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

35.11. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);

35.12. pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi);

35.13. pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi);

35.14. elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti Deklaraciją pridedamų dokumentų įrašais (teikiant prašymą patvirtinti Deklaraciją tiesiogiai).

36. Užregistravus prašymą patvirtinti Deklaraciją, Padalinio pareigūnas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas patikrina:

36.1. ar Statytojas:

36.1.1. žemės sklypą, kuriame pastatytas statinys, valdo nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus teisės aktų [6.2] [6.9] nustatytas išimtis;

36.1.2. turi SLD (kai jis privalomas); Žemės sklypo ir/ar statinio paveldėjimo ar įsigijimo atveju SLD gali būti išduotas buvusio statytojo (užsakovo) vardu. SLD galiojimo terminas gali būti pasibaigęs;

36.1.3. statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo ir remonto (keičiant paskirtį ar jos nekeičiant) atvejais;

36.2. ar prašymas patvirtinti Deklaraciją užpildytas laikantis nustatytų reikalavimų, ar jame nurodyti visi naujai pastatytų pastatų rodikliai;

36.3. ar su prašymu patvirtinti Deklaraciją pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;

36.4. ar šio prašymo pateikėjas turi Statytojo įgaliojimą pateikti prašymą patvirtinti Deklaraciją – tuo atveju, jei prašymą patvirtinti Deklaraciją pateikia ne Statytojas.

37. Nustatęs, kad Reglamento 36 punkto reikalavimai nėra įvykdyti, Padalinio pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo patvirtinti Deklaraciją užregistravimo dienos Statytojui praneša apie tai, kad prašymas patvirtinti Deklaraciją bus priimtas ir nagrinėjamas tik ištaisius nustatytus trūkumus ir kad jie turi būti ištaisyti per 20 darbo dienų. Jeigu per šį terminą nustatyti trūkumai neištaisomi, prašymas patvirtinti Deklaraciją nepriimamas ir per 3 darbo dienas kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas Statytojui. Jei prašymas patvirtinti Deklaraciją buvo pateiktas nuotoliniu būdu, jį pateikusiam Statytojui per IS „Infostatyba“ pranešama, kad šis prašymas nepriimamas. Abiem atvejais nurodoma prašymo patvirtinti Deklaraciją nepriėmimo priežastis ir tai, kad šis prašymas toliau nebus nagrinėjamas.

38. Nustatęs, kad Reglamento 36 punkto reikalavimai įvykdyti, Padalinio pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo patvirtinti Deklaraciją užregistravimo dienos IS „Infostatyba“ šį prašymą pažymi kaip priimtą ir praneša (per IS „Infostatyba“, jei prašymas buvo pateiktas nuotoliniu būdu) jo pateikėjui, kad prašymas priimtas ir bus toliau nagrinėjamas.

39. Priėmęs prašymą patvirtinti Deklaraciją, Padalinio pareigūnas per 5 darbo dienas patikrina, ar:

39.1. nėra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, viršijančių nustatytus Reglamento 31.1–31.3 papunkčiuose ar pažeidžiančių (šiuo atveju tikrinama pasirinktinai), nustatytus Reglamento 31.4 papunktyje;

39.2. nepažeisti teisės aktų reikalavimai dėl statinių išdėstymo sklype (pagal kadastro duomenų bylą, pagal geodezinius matavimus) ir atstumų nuo statinių iki žemės sklypo ribų (jei projekto rengti neprivaloma);

39.3. dėl Deklaracijoje nurodyto (-ų) statinio (-ių) nėra surašyta savavališkos statybos aktų.

40. Padalinio įgaliotas pareigūnas:

40.1. nenustatęs pažeidimų pagal Reglamento 39 punktą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo patvirtinti Deklaraciją priėmimo dienos Deklaraciją patvirtina el. parašu. Jei šis prašymas buvo pateiktas tiesiogiai, Deklaraciją (popierinį variantą) Padalinio įgaliotas pareigūnas papildomai patvirtina: Deklaracijos kiekvieno lapo viršutiniame dešiniajame kampe įrašo „Patvirtinta“, po šiuo žodžiu uždeda asmens spaudą, pasirašo ir įrašo datą;

40.2. nustatęs pažeidimų pagal Reglamento 39 punktą, prašymo patvirtinti Deklaraciją pateikėjui apie tai, kad Deklaracija nebus patvirtinta, praneša per 10 darbo dienų nuo prašymo priėmimo dienos, nurodydamas jos nepatvirtinimo priežastis, ir grąžina pateikus dokumentus (jei prašymas buvo pateiktas tiesiogiai);

40.3. Deklaracijos nepatvirtina, jei gauna informacijos, kad dėl SLD išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų. Jei teisme dėl šio dokumento išdavimo teisėtumo yra priimtų nagrinėti kitų asmenų prašymų, Padalinio įgaliotas pareigūnas sustabdo Procedūras ir organizuoja SLD teisėtumo patikrinimą. Procedūros tęsiamos tik nustačius, kad SLD išduotas teisėtai. Jei Deklaracija negali būti patvirtinta, apie tai pranešama Statytojui.

41. Deklaracijos patvirtinimas laikomas galiojančiu, jei patvirtinta Deklaracija užregistruojama IS „Infostatyba“. Jei prašymas patvirtinti Deklaraciją buvo pateiktas nuotoliniu būdu, patvirtintą Deklaraciją (el. dokumentą) ją pateikęs Statytojas gali nuotoliniu būdu gauti iš IS „Infostatyba“, taip pat ji šį prašymą pateikusio Statytojo prašymu gali būti jam išsiunčiama el. paštu. Jei prašymas buvo pateiktas tiesiogiai, jį pateikusiam Statytojui  išduodama patvirtinta Deklaracija (popierinė forma) arba/ir jo prašymu – el. dokumentas (įrašomas į prašymą pateikusio  Statytojo el. laikmeną). Jei prašymas patvirtinti Deklaraciją buvo pateiktas tiesiogiai, vieną patvirtintos Deklaracijos egzempliorių saugo Padalinys, kitas grąžinamas prašymą  pateikusiam  Statytojui  kartu su pateiktais dokumentais, išskyrus kompiuterines laikmenas su statinio projekto ir kitų dokumentų įrašais.

Patvirtintose Deklaracijose nurodytų statinių statybos teisėtumas, atsižvelgiant į finansavimą ir administracinius išteklius, pasirinktinai patikrinamas pagal Inspekcijos metinius veiklos planus Inspekcijos nustatyta tvarka ne vėliau kaip per vienerius metus nuo Deklaracijos patvirtinimo ir užregistravimo dienos; apie tai, išduodant patvirtintą Deklaraciją, informuojamas Deklaraciją pateikęs Statytojas.“;

1.33. pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

„52. Ginčus dėl statybos užbaigimo tvarkos pažeidimų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pagal kompetenciją sprendžia Inspekcija arba teismas. Statytojas dėl statybos užbaigimo procedūrų metu priimtų administracinių sprendimų turi teisę kreiptis į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją arba teismą;

1.34. papildau šiuo 56 punktu:

„56. Reglamente nurodyti pranešimai teikiami nuotoliniu būdu tik tais atvejais, kai prašymas išduoti Statybos užbaigimo aktą ar patvirtinti Deklaraciją buvo pateiktas nuotoliniu būdu. Kitais atvejais pranešimai teikiami tokiu pat būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, išskyrus atvejus, kai Statytojas prašyme patvirtinti Deklaraciją nurodo, kad pageidauja gauti pranešimus kitu būdu.“;

1.35. pakeičiu 3 priedo 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos – tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir statinių aukštis;“;

1.36. pakeičiu 3 priedo 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams, arba Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį šiems reikalavimams, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, – gali būti pateikiami kaip alternatyvos šio priedo 4, 5, 6 (išskyrus statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus) ir 8 punktuose nurodytiems dokumentams; šios alternatyvos galimos, jei statyba pradėta ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 20 d. arba jei įteisinama savavališka statyba, arba statybos rangovas yra bankrutavęs (ar paskelbtas jo bankrotas); kitais atvejais kaip alternatyva gali būti pateikiamas tik statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams.“;

1.37. pripažįstu netekusiu galios 3 priedo 20 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Trečiokas