LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-942 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KURUOJAMAI VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO FUNKCIJAI ATLIKTI“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-881

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“:

1. Papildau 5 punktu:

5. 2022 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4.  Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytos dotacijos savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti (toliau – Lėšos) savivaldybėms skirstomos atsižvelgiant į vidutinius paskutinių trejų metų savivaldybėms pateiktų derinti topografinių planų kiekius, kurie apskaičiuojami naudojant:“.

2.2. Papildau 4.3 papunkčiu:

4.3. informacija apie per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti elektroninę paslaugą (toliau – TIIIS paslauga) atitinkamais metais savivaldybėms pateiktų derinti topografinių planų kiekius.“

2.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Aprašo 4.2 papunktyje nurodytus atitinkamais metais pateiktų derinti topografinių planų kiekius nustato VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ pagal TOPD paslaugos rinkinyje, nurodytame Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 punkte, kaupiamus M 1:500–1:2000 topografinių planų (prieš statybas ir po jų)  duomenis ir TIIIS paslaugos informaciją ir juos kasmet iki gruodžio 15 d. teikia Ministerijai pagal šią formą:

Eil.

Nr.

Savivaldybė

Vieno mėnesio atitinkamų metų vidutinis topografinių planų kiekis, vnt.

Atitinkamų metų planuojamas topografinių planų kiekis, vnt.

2.4. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. kai savivaldybė TOPD paslaugą ir TIIIS paslaugą naudoja n mėnesių per metus – vieno mėnesio vidutiniu topografinių planų kiekiu nurodomas n mėnesių topografinių planų kiekių vidurkis.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                   Kęstutis Navickas