VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO Inspekcijos PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS viršininko 2004 m. SPALIO 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 „DĖL VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. birželio 6 d. Nr. 2BE-95

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) 5 straipsniu ir vykdydamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 3-320 „Dėl vairuotojo liudijimo išdavimo“:

1. Tvirtinu Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) paslaugų administravimo skyriams išduoti vežėjams vairuotojų liudijimus, pasirašytus šių skyrių vedėjų arba įgaliotų Inspekcijos darbuotojų ir antspauduotus departamento antspaudu.“

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Inspekcijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                       Robertas Šerėnas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2017 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 2BE-95 redakcija)

 

VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) (toliau –Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009) 5 straipsnyje nurodytą vairuotojo liudijimų išdavimo, apskaitos, grąžinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas Reglamente (EB) Nr. 1072/2009 ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

3. Prašymus išduoti vairuotojo liudijimą (toliau – prašymas) priima ir vairuotojo liudijimus išduoda Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) paslaugų administravimo skyriai (toliau – skyrius).

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

4. Prašymą gali pateikti vežėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo tiesiogiai atvykęs į Inspekciją, elektroniniu būdu (pasirašęs saugiu elektroniniu parašu ar identifikavęs save per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą) ar Inspekcijos interneto svetainėje adresu www.vkti.gov.lt. (jeigu vežėjo vadovas yra pateikęs Inspekcijai pranešimą apie įgaliojimą gauti elektronines paslaugas).

5. Prašymą pateikiantis asmuo kartu su užpildytu nustatytos formos prašymu (priedas) pateikia šiuos dokumentus:

5.1. prašymą pateikiančio asmens pasą arba asmens tapatybės kortelę (asmuo be pilietybės – kelionės dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, kai prašymas pateikiamas atvykus į Inspekciją;

5.2. vežėjo vadovo įgaliojimą, jei prašymą pateikia vežėjo vadovo įgaliotas asmuo;

5.3. vairuotojo užsienio valstybės piliečio pasą (jei vairuotojas be pilietybės – kelionės dokumentą);

5.4. Lietuvoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą; jei vairuotojas turi Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, pakanka prašyme nurodyti vairuotojo pažymėjimo numerį;

5.5. Lietuvos Respublikoje išduotą profesinės kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti, jei duomenys apie šį vairuotojui išduotą pažymėjimą nėra pateikti VĮ „Regitra“; jei vairuotojas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ne Lietuvos Respublikoje, tuomet turi būti pateiktas vairuotojo pažymėjimas su įrašytu Europos Sąjungos kodu (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija, arba kvalifikacinė vairuotojo kortelė (atitinkanti 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančios Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 76/914/EEB, (OL 2003 L 226, p. 4), nuostatas);

5.6. turimą vairuotojo liudijimą, kai pateikiamas prašymas pasikeitus vairuotojo, vežėjo duomenims ar sugadinus vairuotojo liudijimą.

6. 5.3–5.5 papunkčiuose išvardyti dokumentai pateikiami originalūs arba jų kopijos, patvirtintos vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu.

7. Tuo atveju, kai baigiasi vairuotojo liudijimo galiojimo laikas, kartu su prašymu pateikiami šio Aprašo 5.3–5.5 papunkčiuose nurodyti pasikeitę dokumentai.

8. Kai pateikiamas prašymas pasikeitus vairuotojo ir (ar) vežėjo duomenims, kartu su prašymu pateikiami tik tie dokumentai, kurie patvirtina duomenų pasikeitimą.

9. Jei kuris nors Aprašo 5 punkte nurodytas dokumentas sudarytas ne lietuvių kalba ir neįmanoma identifikuoti vairuotojo duomenų, Inspekcijos skyriaus darbuotojas, priimdamas prašymą, turi teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu.

10. Kai prašymas teikiamas internetu ar elektroniniu būdu, turi būti pridėtos dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS, VAIRUOTOJO LIUDIJIMO IŠDAVIMAS

 

11. Inspekcijos skyriaus darbuotojas, priimdamas prašymą, patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ar prašyme įrašyti duomenys atitinka pateiktų dokumentų duomenis, ar prašymas teisingai užpildytas.

12. Jeigu prašymas užpildytas pagal Aprašo reikalavimus, jame nurodyti duomenys atitinka pateiktų dokumentų duomenis, prašymas nagrinėjamas. Prašymą internetu ar elektroniniu būdu pateikęs asmuo elektroniniu paštu gauna pranešimą apie prašymo registraciją, jei prašymą asmuo pateikia tiesiogiai atvykęs į Inspekciją, asmeniui grąžinama prašymo šaknelė, kurioje nurodomi prašymo registravimo duomenys ir paslaugos suteikimo laikas. Inspekcija saugo prašymą ir  su juo pateiktų dokumentų kopijas. Prašymą internetu pateikęs asmuo prašymo nagrinėjimo eigą gali stebėti Inspekcijos interneto svetainėje, prisijungęs prie Inspekcijos elektroninių paslaugų sistemos (adresu www.vkti.gov.lt).

13. Prašyme nurodyti duomenys tikrinami su Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre esančiais bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis. Jei nustatomas duomenų neatitikimas arba tokių duomenų minėtuose šaltiniuose nėra, duomenys papildomai tikrinami kitais būdais (oficialūs paklausimai ir pan.).

14. Nustačius, kad prašymas užpildytas ne pagal Aprašo reikalavimus, prašyme nurodyti klaidingi duomenys, nesumokėta valstybės rinkliava, duomenų apie vairuotoją, apdraustąjį valstybiniu socialiniu draudimu nėra oficialiame registre, trūksta vairuotojo duomenų, kuriuos reikia įrašyti vairuotojo liudijime, Inspekcijos skyriaus darbuotojas ne vėliau kaip trečią darbo dieną po prašymo priėmimo dienos praneša vežėjui apie nustatytus trūkumus. Nustatytus trūkumus vežėjas privalo pašalinti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo. Nustačius, kad  pateikti dokumentai taisyti ar turi klastojimo žymių, ar nustatytų trūkumų nepašalinus per 30 dienų nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo vairuotojo liudijimas neišduodamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais informuojant prašymą pateikusį asmenį.

15. Vairuotojo liudijimas išduodamas per 7 darbo dienas nuo prašymo, užpildyto pagal Aprašo reikalavimus, pateikimo dienos, jeigu nenustatytas duomenų neatitikimas ir sumokėta valstybės rinkliava. Tuo atveju, kai prašymo nagrinėjimo metu buvo nustatyti trūkumai, vairuotojo liudijimas išduodamas per 7 darbo dienas nuo trūkumų pašalinimo dienos. Dokumento išdavimo terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų, jeigu prašymui nagrinėti reikia gauti duomenis iš kitų įstaigų.

16. Vairuotojo liudijimas spausdinamas specialiame blanke, kurio forma patvirtinta Inspekcijos viršininko įsakymu.

 

17. Vairuotojo liudijimo blankai pildomi laikantis šių reikalavimų:

17.1. pildoma mažosiomis rašytinėmis raidėmis, išskyrus vairuotojo vardą ir pavardę (įrašoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis); datos įrašomos arabiškais skaitmenimis; kai reikia įrašyti dokumento numerį, šio dokumento serija įrašoma dokumente nurodytomis raidėmis (skaitmenimis);

17.2. naudojami oficialūs valstybių (šalių) pavadinimai, pilietybei nurodyti naudojamas triženklis valstybės (šalies) kodas, kuris įrašomas pagal tarptautinį ISO 3166 standartą didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis; kai įdarbinamas asmuo pilietybės neturi, vietoj triženklio kodo įrašomi žodžiai „PILIETYBĖS NETURI“;

17.3. eilutėje „Ypatingos pastabos“ įrašomas kodas „95“ ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija (pvz., 95. 2020-01-01);

17.4. eilutėje „Išdavimo vieta“ įrašomas tik miesto, kuriame išduodamas vairuotojo liudijimas, pavadinimas.

18. Vairuotojo liudijimas išduodamas laikotarpiui, neviršijančiam vairuotojo turimos profesinės kvalifikacijos galiojimo laikotarpio, bet ne ilgiau kaip 5 metams.

19. Tais atvejais, kai naujas vairuotojo liudijimas išduodamas dar nepasibaigus turimo vairuotojo liudijimo galiojimo laikui, naujas vairuotojo liudijimas pradeda galioti kitą dieną pasibaigus turimo vairuotojo liudijimo galiojimo laikui.

20. Pasikeitus įdarbinto vairuotojo (kai asmuo pakeičia vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą, vietą ar pilietybę), vežėjo (pasikeitus įmonės pavadinimui ar adresui), kitiems turimame vairuotojo liudijime nurodytiems duomenims, kurių pagrindu buvo išduotas vairuotojo liudijimas, arba praradus ar sugadinus vairuotojo liudijimą, naujo vairuotojo liudijimo galiojimo laikotarpis nustatomas pagal Aprašo 18 punktą.

21. Vairuotojo liudijimas išduodamas:

21.1. vežėjo vadovui atvykus į Inspekciją;

21.2. vežėjo vadovo įgaliotam asmeniui atvykus į Inspekciją; tokiu atveju turi būti pateiktas vežėjo vadovo įgaliojimas;

21.3. prašymą pateikiančiam asmeniui pageidaujant, kurjerių paštu (jei vairuotojo liudijimas yra keičiamas, paštu siunčiamas naujas vairuotojo liudijimas, kai yra grąžintas keičiamas vairuotojo liudijimas).

22. Atsiimdamas vairuotojo liudijimą asmuo turi pateikti savo pasą arba asmens tapatybės kortelę (asmuo be pilietybės – asmens kelionės dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje) arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, kad būtų galima identifikuoti vairuotojo liudijimą atsiimantį asmenį, ir prašyme įrašyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti.

 

IV SKYRIUS

VAIRUOTOJO LIUDIJIMO GALIOJIMO PANAIKINIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

23. Vairuotojo liudijimas laikomas negaliojančiu vežėjui nutraukus darbo santykius su vairuotoju ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų turi būti grąžintas Inspekcijai. Grąžinant vairuotojo liudijimą Inspekcijai, jo antroje pusėje vežėjo vadovas, transporto vadybininkas arba įgaliotas asmuo nurodo vardą, pavardę, grąžinimo priežastį ir pasirašo.

24. Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 ir 12 straipsniuose nustatytais pagrindais vairuotojo liudijimo galiojimas panaikinamas Inspekcijos viršininko įsakymu. Panaikinus vairuotojo liudijimo galiojimą, jis ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų turi būti grąžintas Inspekcijai (grąžinimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo apie vairuotojo liudijimo panaikinimą išsiuntimo dienos). Per nustatytą laikotarpį negrąžinus vairuotojo liudijimo, kurio galiojimas panaikintas, vežėjui stabdomas vairuotojo liudijimo išdavimas iki bus grąžintas panaikintas vairuotojo liudijimas.

25. Jei vairuotoją siekia įdarbinti kitas vežėjas, naujas vairuotojo liudijimas išduodamas bendra Apraše nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Vairuotojo liudijimų apskaita tvarkoma kompiuterinės informacinės sistemos „Keltra“ duomenų bazėje.

__________________