LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-234 „DĖL ŪKINIŲ gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 3D-505

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau 27 punktą taip:

27. Kiaulių laikytojai bent vieną kartą per einamųjų metų kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį privalo į CDB suvesti arba pateikti VMVT teritoriniam skyriui duomenis apie laikomą kiaulių skaičių, laikymo vietą ir bandą, užpildydami GŽ-1 formą.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                    Virginija Baltraitienė

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2014-08-21 raštu Nr. B6-(1.19)-2097