r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL AKMENĖS RAJONO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-183(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 patvirtintu Nacionaliniu euro įvedimo planu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-143(E) „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Akmenės rajono savivaldybės veiklos srityse ir Akmenės rajono savivaldybės įsteigtose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose veiklos plano patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2. Patvirtinti Akmenės rajono daugiabučių namų skaičiuojamąjį administravimo paslaugų tarifą 0,03 euro už vieną kv. metrą be PVM.“

2. Pakeisti Savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-97 patvirtinto Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo 10, 11, 12, 15 punktus ir juos išdėstyti taip:

10. Daugiabučių gyvenamųjų namų metinės administravimo kainos apskaičiuojamos pagal formulę:

1 formulė

Ia = ( Ian + Iap + Iak), kur:

Ia - metinė administravimo kaina (eurų);

Ian - metinė administratoriaus nuolatinių darbų kaina (eurų);

Iap – metinė administratoriaus papildomų darbų kaina (eurų);

Iak – metinė administratoriaus nenumatytų darbų kaina (eurų).

 

11. Skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas apskaičiuojamas pagal formulę:

2 formulė

Ta = Ia / (Sn x 12), kur:

Ta – skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas per mėnesį (eurų/kv. m/mėn);

Ia -metinė administravimo kaina (eurų);

Sn – statinio (pastato) bendrasis naudingas plotas (kv. m).

12. Administratoriaus darbo valandos skaičiuojamoji rinkos kaina prilyginta 4,0 kvalifikacinės kategorijos darbo užmokesčio valandiniam atlygiui (2013 m. spalio mėn. kainomis – 4,84 euro).

15. Konkretaus pastato bendrojo naudojimo objektų maksimalus administravimo paslaugų  tarifas apskaičiuojamas, taikant skaičiuojamąjį administravimo mokesčio tarifą, kuris turi būti koreguojamas, atsižvelgiant į pastato eksploatavimo laiką, buitinių patogumų lygį, pastato bendrąjį plotą, taikant pataisos koeficientus pagal formulę:

Tmax = T sk x K2 x K3 x K4

T max – konkretaus pastato bendrojo naudojimo objektų maksimalus administravimo paslaugų tarifas (eurų/kv. m/mėn.);

T sk – skaičiuojamasis mokesčio tarifas – 0,03 (euro/kv. m/mėn.) be PVM (kintamas dydis);

K2 – koeficientas, įvertinantis pastatų eksploatavimo laiką nuo eksploatacijos pradžios (Aprašo 3 priedas);

K3 – koeficientas, įvertinantis buitinių patogumų lygį (Aprašo 4 priedas);

K4 – koeficientas, įvertinantis pastato bendrąjį plotą (Aprašo 5 priedas).“

3. Pakeisti Savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-97 patvirtinto Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

SKAIČIUOJAMOJO ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO APSKAIČIAVIMAS

 

Skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas pasirinktam 1800 m² bendro naudingo ploto namui, pastato amžius 20-35 metai (pagal daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo kainų apskaičiavimus 2013 m. spalio mėn. kainomis):

Eil. Nr.

Pavadinimas

Skaičiuojamoji paslaugų (darbų) kaina eurų per metus be PVM

Tarifas 1 m² naudingo ploto, eurų per mėnesį be PVM

1.

Administravimo paslaugos (viso), Ia

688,14

0,03

1.1.

Administratoriaus nuolatiniai darbai, Ian

524,98

 

1.2.

Administratoriaus papildomi darbai, Iap

60,29

 

1.3.

Kiti nenumatyti darbai (pagal administravimo nuostatus), Iak

102,87

 

 

Skaičiuojamoji paslaugų (darbų) kaina per metus apskaičiuota pagal sąmatas, sudarytas atsižvelgiant į šiose rekomendacijose rekomenduojamus vykdyti darbus ir paslaugas bei jų kiekius.

Administratoriaus darbo valandos skaičiuojamoji rinkos kaina prilyginta 4,0 kvalifikacinės kategorijos darbo užmokesčio valandiniam atlygiui - 4,84 euro. Prie nuolatinių darbų priskirti darbai, sunumeruoti eilės numeriais šio aprašo 1 priede pateiktoje lentelėje nuo 1.1 iki 1.12, prie papildomų – 2.1 ir 2.11.

Administravimo kainos apskaičiavimai atlikti taikant skaičiuojamosios kainos ekonominius normatyvus: netiesioginės išlaidos 10 proc. (nuo tiesioginių išlaidų), sąnaudos nenumatytiems darbams (veiklai) – 15 proc. dydžio nuo nuolatinėms ir papildomoms veikloms apskaičiuotos kainų sumos.“

4.Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vitalijus Mitrofanovas