LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-533/B1-310 „DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2014 m. balandžio 24 d. Nr. D1-369/B1-380

 

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 3 punktą ir išdėstome jį taip:

„3. Žvejybą ir žuvininkystę reglamentuoja Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas, Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“, Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“, Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašas, patvirtintas aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2013 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“, Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-630 „Dėl Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“, Verslinės žvejybos Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir priekrantės žvejybos specialieji reikalavimai, patvirtinti žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 3D-20 „Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir priekrantės žvejybos specialiųjų reikalavimų patvirtinimo.“

2. Pakeičiame 6 punktą ir išdėstome jį taip:

„6. Saugomų rūšių laukinius gyvūnus naudoti (paimti iš gamtos, laikyti nelaisvėje, naudoti mokslo tiriamiesiems darbams, viešai eksponuoti, perdirbti negyvus saugomus gyvūnus ir jų dalis, stebėti, žymėti, veisti, filmuoti, fotografuoti) ir išleisti į aplinką leidžiama laikantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas), reikalavimų.“

3. Papildome 7 punktą nauja trečiąja pastraipa:

„Laukinių gyvūnų hibridai – skirtingų laukinių gyvūnų rūšių palikuonys, laukinių ir naminių gyvūnų palikuonys.“

4. Buvusias 7 punkto trečiąją, ketvirtąją, penktąją pastraipas atitinkamai laikome ketvirtąja, penktąja, šeštąja pastraipomis.

5. Pakeičiame 8 punktą ir išdėstome jį taip:

„8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme ir kituose teisės aktuose.“

6. Pakeičiame 9 punktą ir išdėstome jį taip:

„9. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų atstovybės ir filialai (toliau – Asmenys), norintys voljeruose, aptvaruose ar kituose statiniuose laikyti laukinius gyvūnus (išskyrus atvejus nurodytus Taisyklių 11 punkte), privalo gauti leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus (toliau – Leidimas) (Taisyklių 1 priedas).“

7. Papildome šiuo 91 punktu:

„91. Asmenys, laikantys nelaisvėje nuolatiniuose įrenginiuose daugiau kaip 10 rūšių gyvų laukinių gyvūnų ir daugiau kaip 50 laukinių gyvūnų ir juos visuomenei eksponuojantys ilgiau kaip 7 dienas per metus (išskyrus cirkus ir gyvūnų parduotuves), turi turėti Leidimą įkurti zoologijos sodą, išduotą pagal Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298 „Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašas).“

8. Pakeičiame 10 punktą ir išdėstome jį taip:

„10. Leidimą išduoda Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA). Leidimas išduodamas neterminuotam laikui. Kiekvienai numatomai laikyti nelaisvėje laukinių gyvūnų rūšiai išduodamas atskiras leidimas.“

9. Pakeičiame 11.1 papunktį ir išdėstome jį taip:

„11.1. laikant namuose (bute ar name) laukinius gyvūnus, nekeliančius grėsmės žmonių gyvybei ir sveikatai, išskyrus saugomų rūšių gyvūnų veisimą.“

10. Pakeičiame 11.3 papunktį ir išdėstome jį taip:

11.3. laikant, veisiant naminius gyvūnus (arklius, galvijus, jakus, avis, ožkas, kiaules, šiaurinius elnius, kates, šunis, asilus, kupranugarius, lamas, alpakas, triušius, nutrijas, stručius, vištas, antis, žąsis, kalakutus, patarškas, uolinius karvelius, kanarėles, neišskiriamąsias papūgas (Agapornis roseicollis), banguotąsias papūgėles (Melopsittacus undulatus), papūgas nimfas (Nymphicus hollandicus), Kramerio papūgas (Psittacula krameri), paprastuosius povus (Pavo cristatus), fazanus (medžiojamuosius fazanus (Phasanus colchicus), karališkuosius fazanus (Syrmaticus reevesii), deimantinius fazanus (Chrysolophus amherstiae), auksinius fazanus (Chrysolophus pictus), sidabrinius fazanus (Lophura nycthemera)), degu (Octodon degus), bites, šilkverpius ir kitus istoriškai domestikuotus, saugomoms rūšims nepriskiriamus gyvūnus). AAA dėl šio punkto taikymo kitų rūšių istoriškai domestikuotiems gyvūnams konsultuojasi su Aplinkos ministerija ir mokslo institucijomis.“

11. Pakeičiame 11.5. papunktį ir išdėstome jį taip:

11.5. teisės aktų nustatyta tvarka laikant ir veisiant bandomuosius gyvūnus, kurie naudojami mokslo mokymo tikslais;“.

12. Papildome šiuo 11.8 papunkčiu:

„11.8. laikant ir veisiant vynuogines sraiges.“

13. Pakeičiame 12 punktą ir išdėstome jį taip:

„12. Draudžiama Asmenims nelaisvėje laikyti:

12.1. laukinius paukščius rūšių, natūraliai paplitusių Europos Sąjungos valstybių narių Europinėje teritorijoje, ir kurios pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles nepriskiriamos medžiojamiesiems gyvūnams ir joms nenustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, išskyrus atvejus, kai šių rūšių paukščiai buvo paimti iš gamtos vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo reikalavimais arba išsirito iš kiaušinio nelaisvėje, kaip ir jų abu tėvai, arba buvo įgyti vadovaujantis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai;

12.2. visų rūšių laukinius gyvūnus, nurodytus Draudžiamų laikyti nelaisvėje laukinių gyvūnų rūšių sąraše (Taisyklių 2 priedas), išskyrus atvejus:

12.2.1. kai šie gyvūnai yra teisėtai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d.; (krokodilai – iki 2011 m. liepos 13 d.; baltaskruostės stačiauodegės antys (Oxyura jamaicensis), amerikiniai baliniai vėžliai (Chrysemys picta), raštuotuotieji (raudoniausiai) vėžliai (Trachemys scripta elegans), jautinės varlės (Rana catesbiana), ūdros (Lutra lutra), pilkieji vilkai (Canis lupus), paprastieji šakalai (Canis aureus), rudosios meškos (Ursus arctos), vilpišiai (miškinės katės) (Felis silvestris) ir paprastosios lūšys (Lynx lynx) – iki 2015 m. sausio 1 d.);

12.2.2. kai šie gyvūnai laikomi mokslo ir mokymo įstaigose, turinčiose leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, ar zoologijos soduose, turinčiuose išduotą leidimą įkurti zoologijos sodą, nurodytą Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos apraše;

12.2.3. kai šie gyvūnai buvo laikinai paimti globos tikslais vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymu;

12.2.4. kai Asmenys vykdo saugomų rūšių veisimo ir paleidimo į laisvę programas;

12.3. laukinių gyvūnų hibridus, jų palikuonis ir gyvūnus, kurių veisime naudoti hibridai, išskyrus atvejus:

12.3.1. kai šie gyvūnai kryžminami mokslinių tyrimų tikslais ir turint AAA leidimą naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui, išduotą vadovaujantis Taisyklių VI skyriaus reikalavimais;

12.3.2. kai šie gyvūnai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d. ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai, nurodyti Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse (toliau – Teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai). Tolesnis šių gyvūnų veisimas leidžiamas tik turint AAA leidimą naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui ir (ar) hibridų veisimui, išduotą vadovaujantis Taisyklių VI skyriaus reikalavimais;

12.3.3. kai nelaisvėje, specializuotuose ūkiuose (fermose) ūkiniais tikslais laikomi ir veisiami kailinių žvėrelių (kanadinių audinių, rudųjų lapių, poliarinių lapių, usūrinių šunų, nutrijų) hibridai;

12.4. Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ nurodytus laukinius gyvūnus išskyrus atvejus, kai šie gyvūnai teisėtai įgyti iki 2014 m. liepos 1 d. arba kai šie gyvūnai laikomi zoologijos soduose, turinčiuose išduotą leidimą įkurti zoologijos sodą, nurodytą Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos apraše;

12.5. visų rūšių laukinius gyvūnus (išskyrus atvejus, kai šie gyvūnai paimti iš gamtos vadovaujantis Taisyklių, Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo reikalavimais arba gimė ar išsirito iš kiaušinio nelaisvėje, kaip ir jų abu tėvai, arba įgyti vadovaujantis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis, ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai):

12.5.1. įtrauktus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“;

12.5.2. nurodytus Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A–D prieduose;

12.5.3. įtrauktus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis.“

14. Pakeičiame 13 punktą ir išdėstome jį taip:

„13. Asmenys, ketinantys laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje, AAA įteikia tiesiogiai, išsiunčia paštu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis nustatytos formos prašymą (Taisyklių 3 priedas) Leidimui laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus gauti. Prašyme nurodomi pageidaujamų nelaisvėje laikyti laukinių gyvūnų moksliniai lietuviški ir (arba) lotyniški pavadinimai. Su prašymu pateikiami Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, žemės (statinio) nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, žemės sklypo (statinio) planas su numatomo įrengti aptvaro schema. Jei žemės sklypas (statinys) priklauso bendrosios nuosavybės teise, prie prašymo pridedami žemės sklypo bendraturčių sutikimai. Jeigu aptvarą ar voljerą numatoma įrengti miške, pateikiamas savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas apriboti fizinių asmenų lankymąsi toje teritorijoje.“

15. Papildome 131 punktu:

„131. Gavusi prašymą leidimui laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus gauti, AAA per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui pranešimą raštu arba el. paštu, kad prašymas gautas. Šiame pranešime pateikiama informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje.“

16. Pakeičiame 14 punktą ir išdėstome jį taip:

„14. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų prašymą arba pateikia ne visą informaciją, kurios reikia Leidimui išduoti, AAA per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos praneša pareiškėjui raštu arba el. paštu apie būtinybę pateikti trūkstamą informaciją ir kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų patikslintų duomenų ir reikiamos informacijos Leidimui išduoti gavimo dienos.

Prašymo išduoti Leidimą nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu Asmuo per 60 kalendorinių dienų nuo informacijos apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją gavimo dienos raštu ar elektroniniu paštu AAA nepateikia visų prašomų dokumentų, duomenų, informacijos.“

17. Pakeičiame 15 punktą ir išdėstome jį taip:

„15. AAA per 5 darbo dienas nuo Asmens prašymo išduoti Leidimą ir kitų dokumentų gavimo dienos raštu kreipiasi į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį (toliau – teritorinė VMVT), kurio kontroliuojamoje teritorijoje numatoma laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, dėl informacijos apie užkrečiamųjų ligų padėtį toje teritorijoje. Teritorinė VMVT per 5 darbo dienas nuo AAA kreipimosi pateikia informaciją (raštu arba el. paštu) apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurioms gali būti imlūs planuojami laikyti laukiniai gyvūnai, židinių buvimą šioje teritorijoje ir galimybę laikyti šioje teritorijoje tokius laukinius gyvūnus atsižvelgiant į epizootinę situaciją; jeigu teritorija netinkama laikyti laukinius gyvūnus, nurodomos priežastys.“

18. Pakeičiame 16 punkto pirmąją pastraipą ir išdėstome ją taip:

„16. AAA gali kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą (toliau – VSTT) su prašymu pateikti informaciją ar teritorija, kurioje numatoma nelaisvėje laikyti laukinius gyvūnus, priskiriama saugomoms teritorijoms. VSTT informaciją pateikia per 3 darbo dienas. Jeigu aptvarą ar voljerą numatoma įrengti valstybinio rezervato buferinės apsaugos zonoje, valstybiniame parke ar draustinyje ar jų buferinės apsaugos zonose, biosferos rezervate ar biosferos poligone, atkuriamajame sklype arba Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (toliau – saugoma teritorija), AAA, prieš išduodama Leidimą, turi suderinti Leidimo sąlygas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija (kai saugoma teritorija neturi direkcijos – su ta direkcija, kuriai ji yra priskirta pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 103V „Dėl nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“  tinklo teritorijų paskirstymą saugomų teritorijų direkcijoms“ nustatytą nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų paskirstymą saugomų teritorijų direkcijoms). AAA per 5 darbo dienas nuo Asmens prašymo išduoti Leidimą ir kitų dokumentų gavimo dienos raštu kreipiasi į šios saugomos teritorijos direkciją dėl Leidimo išdavimo ir sąlygų. Saugomos teritorijos direkcija per 5 darbo dienas nuo AAA kreipimosi pateikia informaciją (raštu arba el. paštu dėl pritarimo išduoti Leidimą, dėl Leidimo išdavimo sąlygų arba pateikia motyvuotą atsakymą, dėl kokių priežasčių Leidimas negali būti išduotas. Saugomos teritorijos direkcija, pritardama (nepritardama) Leidimo išdavimui, atsižvelgia į tai:“.

19. Pakeičiame 17 punktą ir išdėstome jį taip:

„17. Gavusi teritorinės VMVT ir saugomos teritorijos direkcijos (jeigu reikia) informaciją, AAA per 10 darbo dienų išduoda Leidimą arba atsisako išduoti Leidimą, jeigu teritorinė VMVT pateikia informaciją apie teritorijos netinkamumą laikyti planuojamus laukinius gyvūnus dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurioms gali būti imlūs planuojami laikyti laukiniai gyvūnai, židinių buvimą šioje teritorijoje ir (arba) saugomos teritorijos direkcija nepritaria Leidimo išdavimui. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą neišduoti Leidimo, nurodant motyvus, informuojamas raštu arba elektroniniu paštu.“

20. Pakeičiame 18 punktą ir išdėstome jį taip:

„18. Pateiktų dokumentų kopijos ir Leidimo kopijos paliekamos ir saugomos Leidimą išdavusioje institucijoje, kol Leidimas galioja, ir ne mažiau kaip penkerius metus panaikinus Leidimo galiojimą. Išdavusioji institucija Leidimus registruoja Leidimų išdavimo registre popierine arba skaitmenine laikmena, kuri yra saugoma 75 metus. Leidimų išdavimo registre nurodomas Leidimo numeris, išdavimo / panaikinimo data, kam išduotas Leidimas, kokių rūšių gyvūnams laikyti ir koks laukinių gyvūnų laikymo tikslas nurodytas Leidime.“

21. Pakeičiame 19 punktą ir išdėstome jį taip:

„19. Į Leidimą įrašomi aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose numatomų laikyti laukinių gyvūnų laikymo tikslai. Atsižvelgiant į teritorijos, kurioje numatoma laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje, ypatumus (atstumas iki artimiausių gyvenviečių, saugomų teritorijų; gamtiniai ypatumai), numatomų laikyti nelaisvėje laukinių gyvūnų rūšių specifikos (ypatingi biologiniai ar fiziologiniai poreikiai, apsaugos standartai) laikydamasi proporcingumo ir būtinumo principų AAA, į Leidimą gali įrašyti motyvuotas papildomas sąlygas.“

22. Pakeičiame 20 punktą ir išdėstome jį taip:

„20. Leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išduodamas atsižvelgus į aptvarų, voljerų ar kitų statinių dydį ir kitus parametrus, į teritorijos gamtines sąlygas bei numatomų juose laikyti laukinių gyvūnų biologines savybes ir individų skaičių, laikantis laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje reikalavimų, nustatytų Taisyklių 4 priede. Aptvaro, voljero ar kito statinio įrengimo vieta ir forma turi būti parenkama taip, kad nesuardytų nusistovėjusių laisvėje gyvenančių laukinių gyvūnų migracijos kelių.“

23. Papildome šiuo 201 punktu:

„201. AAA apie Leidimų laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje išdavimą, jų galiojimo panaikinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja atitinkamą RAAD pagal aptvaro, voljero ar kito statinio numatomą įrengimo vietą. Jeigu aptvaras, voljeras ar kitas statinys planuojamas įrengti medžioklės plotuose, RAAD per 5 darbo dienas informuoja atitinkamų medžioklės plotų naudotoją.“

24. Papildome šiuo 202 punktu:

„202. Nustačiusios, kad asmuo, kuriam išduotas leidimas laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje, pažeidžia Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinės gyvūnijos naudojimą, reikalavimus ir nevykdo privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus, kontroliuojančios valstybės institucijos privalo per 5 darbo dienas apie tai informuoti raštu AAA. Remdamasi kontroliuojančios valstybės institucijos pateikta informacija, AAA priima sprendimą dėl Leidimo panaikinimo. Apie priimtą sprendimą Leidimo turėtojas informuojamas per 5 darbo dienas.“

25. Pakeičiame 22 punktą ir išdėstome jį taip:

„22. Leidimo turėtojas, laikantis ar veisiantis gyvūnus maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais ūkininkavimo tikslais, juos registruoja vadovaudamasis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir juose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir juose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.“

26. Pakeičiame 23 punktą ir išdėstome jį taip:

23. Leidimo galiojimas panaikinamas:

23.1. pažeidus Leidimo bendrąsias ir papildomas sąlygas ir neįvykdžius aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų privalomojo nurodymo (-ų) pašalinti pažeidimus;

23.2. Leidimo turėtojo prašymu;

23.3. savivaldybės vykdomajai institucijai panaikinus sprendimą apriboti fizinių asmenų lankymąsi toje teritorijoje;

23.4. VMVT nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą, dėl kurios išplitimo rizikos nurodytoje teritorijoje negalėtų būti laikomi tam tikrų rūšių laukiniai gyvūnai, ir informavus apie tai raštu AAA.“

27. Pakeičiame 24 punktą ir išdėstome jį taip:

„24. Leidimas panaikinamas AAA direktoriaus įsakymu.“

28. Pakeičiame 27 punktą ir išdėstome jį taip:

„27. Aptvarų, voljerų ar kitų statinių naudotojas organizuoja ir atlieka darbus, susijusius su aptvarų, voljerų ar kitų statinių įrengimu, ir naudoja aptvarus, voljerus ir kitus statinius laukiniams gyvūnams laikyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintu aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl Statybos techninio reglamento STR1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“, šiomis Taisyklėmis, kitais teisės aktais.“

29. Pakeičiame 29 punktą ir išdėstome jį taip:

„29. Kai laukiniai gyvūnai yra pervežami Lietuvos Respublikos teritorijoje į aptvarus, voljerus ar kitus statinius, kelionės metu būtina turėti Veterinarijos pažymėjimą, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. B1-387 „Dėl Veterinarijos pažymėjimo formos patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštį, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo.“

30. Pakeičiame 31 punktą ir išdėstome jį taip:

„31. Įsigijus laikymui aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose laukinius gyvūnus, būtina turėti jų kilmę (t. y. paėmimo iš gamtinės aplinkos, išveisimo ar įvežimo į Lietuvos Respubliką aplinkybes) ir teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Įvežant juos iš kitų valstybių, būtina turėti leidimus, išduotus pagal Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių reikalavimus.“

31. Pakeičiame 37 punktą ir išdėstome jį taip:

„37. Leidžiama išleisti į laisvę nelaisvėje laikomus Lietuvos teritorijoje natūraliai gyvenančių rūšių gyvūnus į buveines, iš kurių jie buvo paimti, ar į jiems būdingas buveines, jeigu tikėtina, kad laisvėje šie gyvūnai išgyvens. Leidimo turėtojas arba jo įgaliotas asmuo apie numatomą gyvūnų išleidimą į laisvę turi ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų raštu arba el. paštu pranešti pagal numatomą gyvūnų išleidimo vietą atitinkamam RAAD ir gauti jo raštišką pritarimą. RAAD, gavęs pranešimą apie numatomą gyvūnų išleidimą, per 5 darbo dienas pritaria arba pateikia motyvuotą atsakymą, kodėl gyvūnų negalima išleisti į laisvę. Atsakymą Leidimo turėtojui arba jo įgaliotam asmeniui RAAD pateikia raštu arba el. paštu.“

32. Pakeičiame 38 punktą ir išdėstome jį taip:

„38. Leidimo turėtojai kiekvienais metais iki sausio 10 d. raštu arba elektroniniu paštu pagal aptvaro, voljero ar kito statinio buvimo vietą teikia atitinkamam RAAD duomenis apie aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose laikomų laukinių gyvūnų rūšis, skaičių ir ženklinimą. RAAD kiekvienais metais iki sausio 31 d. šiuos duomenis raštu arba el. paštu teikia AAA pagal patvirtintą formą (Taisyklių 5 priedas). AAA kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikia Aplinkos ministerijai raštu arba elektroniniu paštu apibendrintą informaciją apie išduotus Leidimus nurodydama suvestinėje aptvaro, voljero ar kito statinio savininką, vietą, laikomų gyvūnų rūšis ir skaičių.“

33. Pakeičiame 39 punktą ir išdėstome jį taip:

„39. Leidimo turėtojai privalo tvarkyti registrą, kuriame įrašomi duomenys apie laikomus laukinius gyvūnus (rūšis, laukinių gyvūnų skaičius, amžius, lytis, sveikata, gimimo ir gaišimo datos, įsigijimo šaltinis, informacija apie laukinių gyvūnų perkėlimą, pervežimą į kitą vietą). Registre įrašai daromi apie kiekvieną gyvūną, įrašai atnaujinami per 14 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo. Draudžiama į registrą įtraukti neteisingus duomenis apie nelaisvėje laikomus laukinius gyvūnus. Registras ir Leidimas turi būti pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams paprašius.“

34. Pakeičiame 41 punktą ir išdėstome jį taip:

„41. Ne rečiau kaip kas dvejus metus pagal aptvaro, voljero ar kito statinio buvimo vietą atitinkamas RAAD tikrina laukinių gyvūnų laikymo sąlygas aptvare, voljere ar kitame statinyje. Neplaniniai patikrinimai gali būti organizuojami gavus asmenų rašytinį motyvuotą skundą dėl Leidimo turėtojo veiklos, gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti Leidimo turėtojo veiklos patikrinimą, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl Leidimo turėtojo veiklos, kuri gali neatitikti Taisyklių ir kitų laukinės gyvūnijos apsaugą, naudojimą ir laikymą nelaisvėje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, siekiant užtikrinti, kad yra pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti trūkumai, kai yra priimtas RAAD direktoriaus motyvuotas sprendimas dėl skundo ar kitos gautos informacijos tyrimo.“

35. Pakeičiame 42 punktą ir išdėstome jį taip:

„42. RAAD ir AAA konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Leidimų turėtojams ir Asmenims, ketinantiems gauti Leidimą, savo kompetencijos klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias Leidimų turėtojams laikytis teisės aktų reikalavimų.“

36. Pakeičiame 44 punktą ir išdėstome jį taip:

„44. RAAD Leidimo turėtoją apie privalomąjį patikrinimą informuoja raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.“

37. Pakeičiame 46 punktą ir išdėstome jį taip:

„46. Jeigu aptvaras ar voljeras, įrengtas aptveriant mišką ar dalį miško, yra nenaudojamas 1 metus ir daugiau (jame nelaikomi laukiniai gyvūnai), RAAD kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją su siūlymu panaikinti sprendimą dėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo šioje teritorijoje. Apie priimtą sprendimą RAAD Leidimo turėtoją ir AAA informuoja per 5 darbo dienas.“

38. Pripažįstame netekusiu galios 47 punktą.

39. Pakeičiame 48 punktą ir išdėstome jį taip:

„48. Jei Leidimo galiojimas panaikinamas, gyvūnai savininko sprendimu gali būti perduodami kitiems Asmenims, turintiems Leidimą ir sąlygas laikyti perduodamus gyvūnus, arba numarinami teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai Leidimas panaikinamas dėl padarytų teisės aktų pažeidimų, Leidimo turėtojui taikoma administracinio teisės pažeidimo procedūra ir sprendimai dėl laukinių gyvūnų perleidimo priimami laikantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų daiktų paėmimo ir (ar) konfiskavimo procedūrų.“.

40. Pakeičiame 50.2 papunktį ir išdėstome jį taip:

„50.2. paimti pelinius graužikus, kurmius, moliuskus, varliagyvius, vorus, vabzdžius ir kitus bestuburius gyvūnus, kurie nepriskirti saugomoms rūšims pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą;“.

41. Pakeičiame 50.3 papunktį ir išdėstome jį taip:

„50.3. paimti iš buveinių visų rūšių žuvis, nėges ir vėžius. Žuvys, nėgės ir vėžiai iš rūšies buveinių paimami Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių, Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo, Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse taisyklių, Verslinės žvejybos Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir priekrantės žvejybos specialiųjų reikalavimų nustatyta tvarka;“

42. Papildome šiuo 50.6 papunkčiu:

„50.6. kai reguliuojama medžiojamųjų gyvūnų gausa teritorijose, kuriose pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies reikalavimus medžioti draudžiama, vadovaujamasi Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo.“

43. Pakeičiame 51 punktą ir išdėstome jį taip:

„51. Leidimus naudoti laukinius gyvūnus išduoda AAA.“

44. Pakeičiame 52 punktą ir išdėstome jį taip:

„52. Asmuo, ketinantis vykdyti Taisyklių 49 punkte nurodytų rūšių veiklas, AAA privalo raštu arba elektroniniu paštu pateikti prašymą dėl leidimo naudoti laukinius gyvūnus.“

45. Pakeičiame 57 punktą ir išdėstome jį taip:

„57. AAA, prieš išduodama Leidimą naudoti laukinius gyvūnus, jei naudoti laukinius gyvūnus numatoma ir saugomose teritorijose, raštu arba el. paštu suderina leidimo sąlygas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija. AAA gali kreiptis į VSTT su prašymu pateikti informaciją ar teritorija, kurioje numatoma naudoti laukinius gyvūnus, priskiriama saugomoms teritorijoms. VSTT informaciją pateikia per 3 darbo dienas.“

46. Pakeičiame 59 punktą ir išdėstome jį taip:

„59. Jei Taisyklių 49.1 ir 49.4 punktuose nurodyta veikla vykdoma medžioklės plotuose Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatytais būdais, apie AAA išduoto leidimo naudoti laukinius gyvūnus naudojimo vietą šio leidimo turėtojas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas raštu arba el. paštu informuoja atitinkamą RAAD ir suderina su saugomų teritorijų direkcija, jei planuojama naudoti laukinius gyvūnus šioje saugomoje teritorijoje ar jos direkcijai priskirtoje saugomoje teritorijoje.“

47. Pakeičiame 64 punktą ir išdėstome jį taip:

„64. Kiekvienais metais iki balandžio 1 d. AAA parengia ir Aplinkos ministerijai pateikia praėjusių metų ataskaitą apie išduotus leidimus naudoti laukinius gyvūnus ir jų gavėjų pateiktus duomenis, pateiktus pasibaigus leidimo naudoti laukinius gyvūnus galiojimo laikui.“

48. Pakeičiame 65 punktą ir išdėstome jį taip:

„65. Laikinai paimti laukinius gyvūnus iš jų natūralių buveinių (gamtinės aplinkos) laikinos globos ir gydymo tikslais ir juos laikyti nelaisvėje leidžiama be Leidimo naudoti laukinius gyvūnus. Nelaisvėje laikomiems laukiniams gyvūnams, paimtiems iš buveinių globos ir gydymo tikslais, turi būti sudaromos tinkamos sąlygos išgijimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu ir šių Taisyklių 4 priede nurodytais reikalavimais.“

49. Papildome 651 punktu ir išdėstome jį taip:

„651. Išgijusius laukinius gyvūnus būtina grąžinti į buveines, iš kurių jie paimti, arba perkelti į voljerus, aptvarus ar kitus statinius, įrengtus pagal šių Taisyklių 4 priedo I dalies reikalavimus, jeigu tikėtina, kad laisvėje šie gyvūnai neišgyvens. Globos tikslais paimti ir nuolatos laikomi nelaisvėje laukiniai gyvūnai privalo turėti veterinarijos gydytojo raštišką išvadą, kuria patvirtinama, kad gyvūnui reikalinga nuolatinė globa.“

50. Pakeičiame 67.2 papunktį ir išdėstome jį taip:

„67.2. sudaryti ir papildyti zoologines kolekcijas neteisėtai paimtais iš natūralių rūšies buveinių, neteisėtai į Lietuvos Respubliką įvežtais ar kitais neteisėtais būdais įgytais laukinių gyvūnų egzemplioriais, neturint Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse numatytų teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų.“

51. Pakeičiame 68 punktą ir išdėstome jį taip:

„68. Zoologinės kolekcijos tvarkytojas privalo raštu arba elektroniniu paštu pateikti informaciją AAA apie zoologinę kolekciją, jeigu ji eksponuojama ar ketinama ją eksponuoti, ar papuošti viešas vietas, pateikti visą informaciją apie šią zoologinę kolekciją sudarančias laukinių gyvūnų rūšis. Eksponuojamos ar puošiančios viešas vietas zoologinės kolekcijos tvarkytojas kiekvienais metais iki sausio 15 d. privalo raštu arba elektroniniu paštu teikti AAA informaciją, kokiomis rūšimis zoologinė kolekcija papildyta, kiekis ir papildymo data, informacija apie zoologinės kolekcijos tvarkytojo pasikeitimą ir kita, zoologinės kolekcijos tvarkytojo nuomone, svarbi informacija.

Informacijos apie zoologinę kolekciją nereikia teikti zoologijos sodams turintiems AAA išduotą leidimą įkurti zoologijos sodą ir teikiantiems informaciją ir duomenis apie zoologijos sode laikomus laukinius gyvūnus pagal Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašą, ir Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtojams, kurie teikia informaciją ir duomenis apie laikomus laukinius gyvūnus pagal Taisyklių 38 punktą.“

52. Papildome šiuo 681 punktu:

„681. Zoologinę kolekciją sudarantys egzemplioriai privalo turėti Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse nurodytus teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas.“

53. Pakeičiame 74 punktą ir išdėstome jį taip:

„74. Kryžminti skirtingų laukinių, laukinių ir naminių rūšių gyvūnus, kryžminimui naudoti hibridus, ir toliau šiuos gyvūnus veisti leidžiama tik mokslo ir (ar) mokymo įstaigoms mokslinių tyrimų tikslais, turint AAA išduotą Leidimą naudoti laukinius gyvūnus (Taisyklių 6 priedas).“

54. Pakeičiame 75 punktą ir išdėstome jį taip:

„75. Mokslo ir (ar) mokymo įstaiga, ketinantis vykdyti laukinių gyvūnų kryžminimą mokslinių tyrimų tikslais, pateikia AAA raštišką prašymą. Prašyme nurodomas juridinio asmens, kitos organizacijos, jos atstovybės ar filialo pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, atsakingo už numatomus darbus asmens vardas ir pavardė, vietovė, kurioje bus vykdomi numatomi darbai ir laikomi gyvūnai. Su prašymu pateikiama pagrindžiamoji informacija apie numatomų darbų tikslus ir laukiamus rezultatus.“

55. Pakeičiame 78 punktą ir išdėstome jį taip:

„78. Veisiant ir kryžminant laukinius gyvūnus, turi būti laikomasi Taisyklių 4 priede nustatytų reikalavimų.“

56. Pakeičiame Taisyklių 1 priedą ir išdėstome jį nauja redakcija (pridedama).

57. Pakeičiame Taisyklių 2 priedą ir išdėstome jį nauja redakcija (pridedama).

58. Pakeičiame Taisyklių 3 priedą ir išdėstome jį nauja redakcija (pridedama).

59. Pakeičiame Taisyklių 4 priedo I skyriaus 4 punktą ir išdėstome jį taip:

„4. Draudžiama kartu laikyti giminingų, galinčių laisvai kryžmintis rūšių gyvūnus, išskyrus atvejus, kai pagal šių Taisyklių reikalavimus yra gautas Leidimas naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui (Taisyklių 6 priedas).“

60. N u s t a t o m e, kad įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                Valentinas Mazuronis

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius                                                       Jonas Milius

 


 

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių

1 priedas

 

(Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus forma)

(Herbas)

 

LEIDIMAS LAIKYTI NELAISVĖJE LAUKINIUS GYVŪNUS

 

20 .... m. ......................d. Nr. 

 

_________________

(vieta)

 

Leidimas išduotas....................................................................................................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas arba juridinio asmens, kitos organizacijos, jos atstovybės ar filialo pavadinimas, kodas, adresas)

............................................................................................................................................................................................................................

 

Leidžiama nelaisvėje laikyti ________________________________________________________________________________________

(laukinio gyvūno rūšis)

 

Aptvaro, voljero ar kito statinio adresas, žemės sklypo kadastrinis numeris:

______________________________________________________________________________________________________________

 

Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje tikslas: __________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Aptvaro, voljero ar kito statinio duomenys:

1. Lauko patalpų dydis (m2): .........................................................

2. Vidaus patalpų dydis (m2): ........................................................

3. Aukštis (m): ...............................................................................

4. Kiti duomenys: ...........................................................................

5. Aptvaras, voljeras ar kitas statinys įrengtas miške                                                                 Taip 

6. Aptvaras, voljeras ar kitas statinys įrengtas saugomoje teritorijoje                                        Taip 

 

Saugomos teritorijos, kurioje įrengtas aptvaras, voljeras ar kitas statinys, direkcijos pavadinimas: ___________________________________________________________________________________

 

Bendrosios leidimo sąlygos:

1. Aptvaro, voljero ar kito statinio įrengimo vieta ir forma turi būti parenkama taip, kad nesuardytų nusistovėjusių laisvėje gyvenančių laukinių gyvūnų migracijos kelių;

2. Laukiniai gyvūnai nelaisvėje turi būti laikomi pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 4 priede nustatytus reikalavimus;

3. Leidimo turėtojas privalo kiekvienais metais iki sausio 10 d. raštu arba elektroniniu paštu pateikti LR AM ____________________ RAAD duomenis apie aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose laikomų laukinių gyvūnų rūšis, skaičių ir žymėjimą;

4. Leidimo turėtojas privalo tvarkyti laikomų laukinių gyvūnų registrą;

5. Leidimo turėtojas privalo laikytis Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Papildomos leidimo sąlygos:

 

 

____________________ ____________________                                                                               ____________________

(pareigų pavadinimas) A. V.                  (parašas)                                                         (vardas ir pavardė)

 

_________________


Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių

2 priedas

 

DRAUDŽIAMŲ LAIKYTI NELAISVĖJE LAUKINIŲ GYVŪNŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

1. Krokodilai (Crocodylia), visos rūšys

2. Kloakiniai (Monotremata), visos rūšys

3. Nepilnadančiai (Edentata), visos rūšys

4. Kaguanai (Dermoptera), visos rūšys

5. Beždžionės (Primates), visos rūšys

6. Šuniniai (Canidae), išskyrus rudąją lapę (Vulpes vulpes)

7. Lokiniai (Ursidae), visos rūšys

8. Didžioji panda (Ailuropoda melanoleuca)

9. Mažoji panda (Ailurus fulgens)

10. Paprastasis meškėnas (Procyon lotor)

11. Kiauniniai (Mustelidae), išskyrus šeško naminę formą (Mustela putorius furo)

12. Viveriniai (Viverridae), visos rūšys

13. Hieniniai (Hyaenidae), visos rūšys

14. Katiniai (Felidae), visos rūšys

15. Irklakojai (ruoniai) (Pinnipedia), visos rūšys

16. Banginiai (Cetacea), visos rūšys

17. Sirenos (Sirenia), visos rūšys

18. Straubliniai (Proboscidea), visos rūšys

19. Tapyriniai (Tapiridae), visos rūšys

20. Raganosiniai (Rhinocerotidae), visos rūšys

21. Vamzdžiadančiai (Tubulidentata), visos rūšys

22. Hipopotaminiai (Hippopotamidae), visos rūšys

23. Žirafiniai (Giraffidae), visos rūšys

24. Skujuočiai (Pholidota), visos rūšys

25. Pilkoji (karolininė) voverė (Sciurus carolinensis)

26. Baltaskruostė stačiauodegė antis (Oxyura jamaicensis)

27. Amerikinis balinis vėžlys (Chrysemys picta)

28. Raštuotuotasis (raudonausis) vėžlys (Trachemys scripta elegans)

29. Jautinė varlė (Rana catesbiana)

 

Pastaba. Sąraše nurodoma konkreti rūšis arba aukštesnis sistematinis vienetas (šeima arba būrys), todėl atveju laikoma, kad visos rūšys, kurias jungia šis sistematinis vienetas, taip pat įrašytos į sąrašą.

________________

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių

 

3 priedas

 

 

(Prašymo gauti leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus forma)

 

_______________________________________________________________________________

(pareiškėjas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens, kitos organizacijos, jos atstovybės

ar filialo pavadinimas, kodas)

 

_______________________________________________________________________________

(adresas, telefono/fakso numeris, elektroninio pašto adresas, kiti duomenys)

 

 

PRAŠYMAS GAUTI LEIDIMĄ LAIKYTI NELAISVĖJE LAUKINIUS GYVŪNUS

 

20.......m. .................................d. Nr.

 

 

 

 

Prašome išduoti leidimą laikyti nelaisvėje ____________________________________________________

(laukinio gyvūno rūšis)

Numatomų laikyti individų skaičius (iš jų patinų, patelių, jauniklių):

.................................................................................................................................................................................

Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje tikslas (-ai):

..................................................................................................................................................................................

 

Planuojamo įrengti aptvaro, voljero ar kito statinio adresas, žemės sklypo kadastrinis numeris:

...............................................................................................................................................................................

 

Numatomo įrengti aptvaro, voljero ar kito statinio duomenys:

1. Lauko patalpų dydis (m2): .......................................................................................................................................................

2. Vidaus patalpų dydis (m2): ......................................................................................................................................................

3. Aukštis (m): .............................................................................................................................................................................

4. Kiti duomenys: ........................................................................................................................................................................

5. Aptvarą, voljerą ar kitą statinį numatoma įrengti miške*                                     Taip         Ne 

 

Pridedami dokumentai:

Žemės (statinio) nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai (ar kopijos)        lapas (–ai)                                                                    

Žemės sklypo bendraturčių sutikimai (jei žemės sklypas priklauso bendrosios nuosavybės teise) (ar kopijos)       lapas (–ai)                                                

Žemės sklypo (statinio) planas su numatomo įrengti aptvaro schema (ar kopija)         lapas (–ai)                                                                                            

Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas apriboti fizinių asmenų lankymąsi toje teritorijoje (ar kopija)         lapas (–ai)                                                               

 

_______________                 _____________                               ____________________

(pareigų pavadinimas, jei                                             (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

prašymą teikia juridinis

asmuo, kita organizacija,

jos atstovybė ir filialas) 

 

*Jeigu atsakymas „Taip“, prie prašymo privaloma pateikti savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimą apriboti fizinių asmenų lankymąsi toje teritorijoje.

_________________