LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 m. birželio 15 d. įsakymO Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 22 d. Nr. V-127

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją ir į 2020 m. gruodžio 22 d. Komisijos rekomendaciją (ES) 2020/2243 dėl suderinto požiūrio į keliones ir transporto paslaugas reaguojant į Jungtinėje Karalystėje nustatytą viruso variantą SARS-COV-2 susijusi su Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES:

1. T v i r t i n u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenimis, turėjusiais sąlytį, laikomi asmenys, grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos (toliau – asmenys, grįžę iš užsienio);

2.2. asmenims, grįžusiems iš užsienio, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma izoliacija ir atliekamas laboratorinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti. Asmenys izoliuojami vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės), nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio;

2.3. asmenys, grįžę iš užsienio, (išskyrus asmenis, nurodytus šio įsakymo 2.4 ir 2.5 papunkčiuose), privalo:

2.3.1. turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pažymą ar laboratorinio tyrimo atsakymo formą (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą) apie ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui;

2.3.2. izoliuotis 14 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir Izoliavimo taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11 punkte (išskyrus šio įsakymo 2.5 papunktyje nurodytus asmenis), reikalavimas izoliuotis netaikomas, jeigu jie turi ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja tyrimo atlikimui. Jeigu tyrimas atliekamas Lietuvos Respublikoje, šie asmenys izoliuojasi tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatyti atsakymas;

2.5. Izoliavimo taisyklių 11.7 ir 11.13 papunkčiuose nurodytiems asmenims bei ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, reikalavimai dėl tyrimų ir izoliacijos netaikomi;

2.6. asmenys, grįžę iš užsienio, kai buvo keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu, turi užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ir prieš patenkant į transporto priemonę pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą), o kitais atvejais – ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form);

2.7. į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą įtraukiamos šalys:

2.7.1. Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacija ar jų administracinės teritorijos, jeigu vadovaujantis 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – ECDC) paskelbtuose žemėlapiuose priskiriamos raudonai ar pilkai zonai;

2.7.2. šalys, kuriose nustatytas naujų SARS-CoV-2 viruso mutacijų plitimas;

2.7.3. trečiosios šalys (ne Europos ekonominės erdvės valstybės), kurios neįtrauktos į ECDC žemėlapius, todėl priskiriamos pilkai zonai.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 25 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2021 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-127 redakcija)

 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas

 

Eil. Nr.

Šalis (teritorija)

1.

ES ir EEE šalys (pagal Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro skelbiamus šalių (regionų) duomenis)

1.1.     

Austrijos Respublika

1.2.     

Belgijos Karalystė

1.3.     

Bulgarijos Respublika

1.4.     

Čekijos Respublika

1.5.     

Estijos Respublika

1.6.     

Islandijos Respublika

1.7.     

Ispanijos Karalystė

1.8.     

Italijos Respublika

1.9.     

Kipro Respublika

1.10.     

Kroatijos Respublika

1.11.     

Latvijos Respublika

1.12.     

Lenkijos Respublika

1.13.     

Lichtenšteino Kunigaikštystė

1.14.     

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

1.15.     

Maltos Respublika

1.16.     

Norvegijos Karalystė (tik Oslas, Vikenas ir Rugalandas)

1.17.     

Portugalijos Respublika

1.18.     

Prancūzijos Respublika

1.19.     

Rumunija

1.20.     

Slovakijos Respublika

1.21.     

Slovėnijos Respublika

1.22.     

Švedijos Karalystė

1.23.     

Šveicarijos Konfederacija

1.24.     

Vengrija

1.25.    

Vokietijos Federacinė Respublika

2.

Šalys, kuriose nustatytas naujų SARS-CoV-2 viruso mutacijų plitimas

2.1.     

Airija 

2.2.     

Danijos Karalystė

2.3.     

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

2.4.     

Nyderlandų Karalystė

2.5.     

Brazilijos Federacinė Respublika

2.6.     

Izraelis

2.7.     

Pietų Afrikos Respublika

3.

Kitos šalys

3.1.      

Afganistano Islamo Respublika

3.2.      

Albanijos Respublika

3.3.      

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

3.4.      

Amerikos Samoa

3.5.      

Andoros Kunigaikštystė

3.6.      

Angolos Respublika

3.7.      

Antigva ir Barbuda

3.8.      

Argentinos Respublika

3.9.      

Armėnijos Respublika

3.10.    

Aruba

3.11.    

Australija

3.12.    

Azerbaidžano Respublika

3.13.    

Bahamos

3.14.    

Bahreino Karalystė

3.15.    

Baltarusijos Respublika

3.16.    

Bangladešo Liaudies Respublika

3.17.    

Barbadosas

3.18.    

Belizas

3.19.    

Benino Respublika

3.20.    

Bermuda*

3.21.    

Bisau Gvinėjos Respublika

3.22.    

Bolivija

3.23.    

Bosnija ir Hercegovina

3.24.    

Botsvanos Respublika

3.25.    

Brunėjaus Darusalamas

3.26.    

Burkina Fasas

3.27.    

Burundžio Respublika

3.28.    

Butano Karalystė

3.29.    

Centrinė Afrikos Respublika

3.30.    

Čado Respublika

3.31.    

Čilės Respublika

3.32.    

Dominika

3.33.    

Dominikos Respublika

3.34.    

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

3.35.    

Džibučio Respublika

3.36.    

Egiptas

3.37.    

Ekvadoro Respublika

3.38.    

Eritrėja

3.39.    

Etiopijos Federacinė Demokratinė

3.40.    

Fidžio Respublika

3.41.    

Filipinų Respublika

3.42.    

Gabono Respublika

3.43.    

Gajanos Respublika

3.44.    

Gambijos Islamo Respublika

3.45.    

Ganos Respublika

3.46.    

Gibraltaras

3.47.    

Grenada

3.48.    

Gruzija (Sakartvelas)

3.49.    

Guamas*

3.50.    

Gvadelupa

3.51.    

Gvatemalos Respublika

3.52.    

Gvinėjos Respublika

3.53.    

Haičio Respublika

3.54.    

Hondūro Respublika

3.55.    

Indijos Respublika

3.56.    

Indonezijos Respublika

3.57.    

Irako Respublika

3.58.    

Irano Islamo Respublika

3.59.    

Jamaika

3.60.    

Japonija

3.61.    

Jemeno Respublika

3.62.    

Jordanija

3.63.    

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

3.64.    

Jungtinės Amerikos Valstijos

3.65.    

Jungtiniai Arabų Emyratai

3.66.    

Juodkalnija

3.67.    

Kaimanų salos

3.68.    

Kalėdų sala

3.69.    

Kambodžos Karalystė

3.70.    

Kamerūno Respublika

3.71.    

Kanada

3.72.    

Kataras

3.73.    

Kazachstano Respublika

3.74.    

Kenijos Respublika

3.75.    

Kinijos Liaudies Respublika

3.76.    

Kirgizijos Respublika

3.77.    

Kiurasao

3.78.    

Kolumbijos Respublika

3.79.    

Kongo Demokratinė Respublika

3.80.    

Kongo Respublika

3.81.    

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)

3.82.    

Kosta Rikos Respublika

3.83.    

Kubos Respublika

3.84.    

Kuko salos

3.85.    

Kuveitas

3.86.    

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

3.87.    

Lesoto Karalystė

3.88.    

Libano Respublika

3.89.    

Liberija

3.90.    

Libijos Valstybė

3.91.    

Madagaskaro Respublika

3.92.    

Malaizija

3.93.    

Malavio Respublika

3.94.    

Maldyvų Respublika

3.95.    

Malio Respublika

3.96.    

Maroko Karalystė

3.97.    

Martinika

3.98.    

Mauricijaus Respublika

3.99.    

Mauritanijos Islamo Respublika

3.100.          

Meksika

3.101.          

Mianmaras

3.102.          

Moldovos Respublika

3.103.          

Monako Kunigaikštystė

3.104.          

Mongolija

3.105.          

Montseratas

3.106.          

Mozambiko Respublika

3.107.          

Namibijos Respublika

3.108.          

Naujoji Zelandija

3.109.          

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

3.110.          

Nigerija

3.111.          

Nigerio Respublika

3.112.          

Nikaragvos Respublika

3.113.          

Omano Sultonatas

3.114.          

Pakistano Islamo Respublika

3.115.          

Palestina*

3.116.          

Panama

3.117.          

Papua Naujoji Gvinėja

3.118.          

Paragvajaus Respublika

3.119.          

Peru Respublika

3.120.          

Pietų Korėja

3.121.          

Pietų Sudanas

3.122.          

Prancūzijos Polinezija

3.123.          

Puerto Riko sandrauga

3.124.          

Pusiaujo Gvinėja

3.125.          

Reunionas

3.126.          

Ruanda

3.127.          

Rusijos Federacija

3.128.          

Saliamono salos

3.129.          

Salvadoro Respublika

3.130.          

San Marino Respublika

3.131.          

San Tomės ir Prinsipės Respublika 

3.132.          

Saudo Arabijos Karalystė

3.133.          

Seišeliai

3.134.          

Senegalo Respublika

3.135.          

Serbijos Respublika

3.136.          

Singapūras

3.137.          

Sirijos Arabų Respublika

3.138.          

Somalio Federacinė Respublika

3.139.          

Sudano Respublika

3.140.          

Surinamo Respublika

3.141.          

Svazilandas

3.142.          

Šiaurės Makedonijos Respublika

3.143.          

Šri Lankos Demokratinė Respublika

3.144.          

Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybė)

3.145.          

Tadžikistano Respublika

3.146.          

Tailandas

3.147.          

Tanzanija

3.148.          

Terksas ir Kaikosas

3.149.          

Togo Respublika

3.150.          

Trinidado ir Tobago Respublika

3.151.          

Tunisas

3.152.          

Turkija

3.153.          

Turkmėnistanas

3.154.          

Ugandos Respublika

3.155.          

Ukraina

3.156.          

Urugvajus

3.157.          

Uzbekistano Respublika

3.158.          

Vanuatu

3.159.          

Venesuelos Respublika

3.160.          

Vietnamo Respublika

3.161.          

Zambijos Respublika

3.162.          

Zimbabvės Respublika

3.163.          

Žaliojo Kyšulio Respublika

 

* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso

______________________