HERBAS2

lietuvos respublikos krašto apsaugos

ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR TVARKYMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO

 

2019 m. balandžio 18 d. Nr. V-383

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, 3 ir 5 punktais,

1. Tvirtinu Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

3Nurodau Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentui ir Informacinių technologijų tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos įdiegti vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir užtikrinti šio kanalo funkcionavimą.

4. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. V-539 „Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                              Raimundas Karoblis

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2019 m. balandžio 18 d.

įsakymu Nr. V-383

 

 

 

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR TVARKYMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų (toliau – vidiniai kanalai) funkcionavimą, administravimą ir konfidencialumo užtikrinimą.

2.  Informacija apie pažeidimus krašto apsaugos sistemoje teikiama Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) vidiniais kanalais. Kitose krašto apsaugos sistemos institucijose vidiniai kanalai nesteigiami.

3. Kompetentingo subjekto funkcijas vykdo Ministerijos Generalinė inspekcija (toliau – Generalinė inspekcija). Generalinės inspekcijos kontaktiniai duomenys skelbiami Ministerijos interneto svetainėje (adresas – www.kam.lt arba www.mond.gov.lt), Ministerijos intranete.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas, patvirtintas LRV nutarimu Nr. 1133), ir Karo tarnybos statute, patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Karo tarnybos statuto patvirtinimo“.

5. Aprašas netaikomas skundams dėl karo tarnybos ginčų, kurie priimami ir nagrinėjami Lietuvos kariuomenės drausmės statute nustatyta tvarka, taip pat asmenų skundams, kurie nagrinėjami taikant administracines procedūras, nustatytas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, ir prašymams, kurie priimami ir nagrinėjami Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

II SKYRIUS

VIDINIAI INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO BŪDAI IR VIDINIAI KANALAI

 

6. Informacija apie pažeidimus gali būti pateikta bet kuriuo metu (darbo ir ne darbo laiku) užpildant formą, esančią Ministerijos interneto ir intraneto svetainėse, arba laisva forma, nurodant Tvarkos aprašo, patvirtinto LRV nutarimu Nr. 1133, priede numatytus duomenis, pranešimą pateikiant elektroniniu paštu, nurodytu Ministerijos interneto ir intraneto svetainėse. Informacija apie pažeidimus Generalinei inspekcijai gali būti pateikta tiesiogiai.

7. Informacija apie pažeidimus gali būti pateikta valstybine ir anglų kalbomis.

8. Apie informacijos apie pažeidimus, pateiktos elektoriniu paštu, gavimą pranešėjas informuojamas automatiniu atsakymu.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ADMINISTRAVIMAS

 

9. Pranešimo apie pažeidimus forma pateikta Ministerijos interneto ir intraneto svetainėse. Taip pat šiose svetainėse nurodyti duomenys, kuriuos asmuo turi pateikti, teikdamas laisvos formos informaciją apie pažeidimą.

10. Ar yra gauta naujos informacijos apie pažeidimus, Generalinės inspekcijos įgaliotas atstovas tikrina ne rečiau kaip kartą per darbo dieną.

11. Gautą informaciją apie pažeidimus Generalinės inspekcijos įgaliotas atstovas registruoja dokumentų valdymo informacinėje sistemoje DokVIS.

12. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie pažeidimą registravimo dienos Generalinės inspekcijos įgaliotas atstovas visą gautą informaciją apie pažeidimą pateikia krašto apsaugos generaliniam inspektoriui, kuris priima sprendimą dėl gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo.

13. Nustatęs pažeidimo požymių, krašto apsaugos generalinis inspektorius per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimus registravimo dienos informuoja pažeidimus galimai padariusių asmenų vadovus, turinčius įgaliojimus priimti sprendimus dėl drausmės pažeidimo ar tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūros pradėjimo (toliau – sprendimus priimantys vadovai), arba informaciją apie pažeidimus perduoda įgaliotai tirti institucijai.

14. Sprendimus priimantys vadovai, išnagrinėję gautą informaciją apie pažeidimą, per 5 darbo dienas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimus, ir Generalinę inspekciją apie priimtą sprendimą dėl gautos informacijos apie pažeidimą.

15. Gauta informacija nenagrinėjama, jei:

15.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija nelaikoma pažeidimu pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas;

15.2. informacijoje pateikti duomenys akivaizdžiai neatitinka tikrovės, informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

15.3. informacija tuo klausimu jau yra nagrinėjama;

15.4. jau yra priimtas sprendimas tuo klausimu;

15.5. negalima perskaityti pranešimo turinio.

16. Generalinė inspekcija, priėmusi sprendimą informacijos apie pažeidimus nenagrinėti ar ją perduoti tirti Aprašo 13 punkte nurodytiems subjektams, apie tai informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą. Asmuo, nesutikdamas su Generalinės inspekcijos sprendimu, priimtu dėl jo pateiktos informacijos apie pažeidimą, turi teisę apskųsti sprendimą krašto apsaugos ministrui per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sprendimą dienos. Krašto apsaugos ministras sprendimą dėl skundžiamo Generalinės inspekcijos sprendimo priima Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMO PROCEDŪROS

 

17. Visa gauta informacija apie pažeidimus tvarkoma tik darbo ar tarnybos funkcijų, susijusių su informacijos apie pažeidimus nagrinėjimu ir sprendimų dėl jos priėmimu, pranešimų nagrinėjimo ir sprendimų dėl jų priėmimo tikslais ir ji neatskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus. Šios informacijos apsaugai netaikomas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas.

18. Informaciją apie pažeidimus draudžiama kopijuoti, dauginti ar kitaip apdoroti, išskyrus kai tai būtina tyrimui atlikti.

19. Informaciją apie pažeidimus registruoja, ją nagrinėja krašto apsaugos generalinio inspektoriaus įgalioti Generalinės inspekcijos atstovai. Susipažinti su informacija apie pažeidimus turi teisę tik ją registruojantys, nagrinėjantys ar dėl jos sprendimus priimantys asmenys.

20. Asmens duomenys, gauti įgyvendinant Pranešėjų apsaugos įstatymą ir Aprašą tvarkomi vadovaujantis Reglamentu, Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie pažeidimus, saugomi krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens tvirtinamame dokumentacijos plane nurodytais terminais.

22. Techninėmis ir elektroninėmis priemonėmis pateiktos informacijos apie pažeidimus apsauga užtikrinama laikantis Krašto apsaugos sistemos darbo ir tarnybinių stočių ir duomenų perdavimo tinklo administravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2002 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Krašto apsaugos sistemos darbo ir tarnybinių stočių ir duomenų perdavimo tinklo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytų darbo, tarnybinių stočių ir duomenų perdavimo tinklo administravimo reikalavimų, taip pat Krašto apsaugos sistemos elektroninio pašto administravimo ir kontrolės tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2003 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-593 „Dėl Krašto apsaugos sistemos elektroninio pašto administravimo ir kontrolės tvarkos“, nustatytų elektroninio pašto administravimo reikalavimų.

_______________________

part_bddb6b4ef82b426f8a22b85a1664e7a3_end