Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SIMONO DAUKANTO 225-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO

2018 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 18 d.Nr. 362

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. XIII-976 „Dėl 2018 metų paskelbimo Simono Daukanto metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių minėjimo 2018 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejui, Birštono viešajai bibliotekai, Etninės kultūros globos tarybai, Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai, asociacijai „Lietuvos tautodailininkų sąjunga“, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Plungės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijai, Radviliškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejui, Rietavo Irenėjaus Oginskio viešajai bibliotekai, Skuodo muziejui, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai, asociacijai „Šilalės kraštiečių draugija“, Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijai, Žemaičių dailės muziejui, asociacijai „Žemaičių kultūros draugija“, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. Akmenės rajono savivaldybei, Birštono savivaldybei, Elektrėnų savivaldybei, Kauno miesto savivaldybei, Plungės rajono savivaldybei, Radviliškio rajono savivaldybei, Rietavo savivaldybei, Skuodo rajono savivaldybei, Šilalės rajono savivaldybei, Varėnos rajono savivaldybei, Vilniaus miesto savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Kultūros ministrė                                                                            Liana Ruokytė-Jonsson

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 362

 

 

SIMONO DAUKANTO 225-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO 2018 METAIS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

I SKYRIUS

VIEŠINIMO IR LEIDYBINĖS VEIKLOS

1.  

Transliuoti dokumentinį filmą „Teturiu tėvynės meilę“, skirtą Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2018 metų II – IV ketvirčiai

2.  

Transliuoti televizijos laidą „Laiko ženklai. Simonas Daukantas“

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2018 metų II – IV ketvirčiai

3.  

Sudaryti ir interneto svetainėje „Švietimo naujienos“ paskelbti straipsnių ciklą, skirtą Simono Daukanto 225‑osioms gimimo metinėms paminėti

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

2018 metų II – IV ketvirčiai

4.  

Išleisti monografiją „Giedrius Subačius. Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834)“

Lietuvos istorijos institutas

2018 metų II – IV ketvirčiai

5.  

Parengti interneto svetainėje www.maironiomuziejus.lt eksponuojamą virtualią parodą, skirtą Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti

Maironio lietuvių literatūros muziejus

2018 metų III – IV ketvirčiai

 

II SKYRIUS

KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS IR ĮAMŽINIMO VEIKLOS

Eil.

Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

6.  

Organizuoti renginių ciklą „Pamokos apie Daukantą“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazija

2018 metų I – II ketvirčiai

7.  

Organizuoti Papilės Simono Daukanto muziejuje ir Papilės kultūros namuose renginį „Pakalbėk su manimi, Simonai Daukantai, žemaitiškai“

Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus

2018 metų I – II ketvirčiai

8.  

Vykdyti Simono Daukanto vardo mokyklų projektinę pažintinę veiklą „Simono Daukanto kelionė iš Žemaitijos į Vilnių“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

2018 metų I – IV ketvirčiai

9.  

Organizuoti respublikinį renginį „Simono Daukanto skaitymai“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

2018 metų I – IV ketvirčiai

10.

Organizuoti renginių ciklą „Didysis žemaitis – Simonas Daukantas“

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

2018 metų II ketvirtis

11.

Organizuoti spaudinių parodų ciklą „Jo plunksna gebėjo Lietuvos galybę aprašyti“

Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

2018 metų II – III ketvirčiai

12.

Surengti paskaitų ciklą apie Simono Daukanto gyvenimą ir darbus

Maironio lietuvių literatūros muziejus

2018 metų II – IV ketvirčiai

13.

Organizuoti renginių ciklą, skirtą Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių minėjimui

Plungės rajono savivaldybė, Žemaičių dailės muziejus

2018 metų II – IV ketvirčiai

14.

Parengti literatūrines parodas, skirtas Simono Daukanto 225‑ųjų gimimo metinių minėjimui

Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

2018 metų II – IV ketvirtis

15.

Organizuoti respublikinę parodą „Simono Daukanto kultūrinis palikimas tautodailininkų darbuose“

Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Žemaičių kultūros draugija

2018 metų III ketvirtis

16.

Surengti parodą ir paminėjimo vakarą, skirtą Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių minėjimui

Maironio lietuvių literatūros muziejus

2018 metų III ketvirtis

17.

Parengti literatūrinę parodą „Simonas Daukantas – didis lietuviško būdo žmogus“

Birštono savivaldybė, Birštono viešoji biblioteka

2018 metų III ketvirtis

Eil.

Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

18.

Parengti Simono Daukanto memorialiniame muziejuje mokinių laiškų ir pasveikinimų ekspoziciją „Su artėjančiu gimtadieniu, Simonai Daukantai!“

Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus

2018 metų III ketvirtis

19.

Organizuoti Simono Daukanto memorialiniame muziejuje susitikimą su Simono Daukanto knygų mėgėjų klubais, žygeiviais

Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus

2018 metų III ketvirtis

20.

Įrengti atminties ženklą Simonui Daukantui, Šilalės rajone Gulbių kaime

Etninės kultūros globos taryba, Šilalės rajono savivaldybė, Šilalės kraštiečių draugija, Lietuvos tautodailininkų sąjunga

2018 metų IV ketvirtis

21.

Parengti Simono Daukanto rankraščių parodą

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

2018 metų IV ketvirtis

22.

Organizuoti literatūros valandą ir pasakų popietę „Simono Daukanto „Žemaičių pasakos“

Varėnos rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2018 metų IV ketvirtis

23.

Parengti spaudinių parodą „Simonas Daukantas – istorikas, rašytojas, švietėjas“

Varėnos rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2018 metų IV ketvirtis

24.

Organizuoti Kulių miestelio bibliotekoje parodą „Simonas Daukantas – lietuvių nacionalinės kultūros puoselėtojas ir istorinės praeities tyrinėtojas“

Plungės rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2018 metų IV ketvirtis

25.

Parengti Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Simono Daukanto kūrybos parodą

Radviliškio rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2018 metų IV ketvirtis

26.

Organizuoti Rietavo Irenėjaus Oginskio viešojoje bibliotekoje literatūrinį vakarą “Lietuvos šviesuoliui Simonui Daukantui 225“

Rietavo savivaldybė, Rietavo Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka

2018 metų IV ketvirtis

27.

Surengti fotodokumentinę parodą ir kūrybinės veiklos paminėjimą, skirtą Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių minėjimui

Rietavo savivaldybė, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

2018 metų IV ketvirtis

28.

Organizuoti Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje edukacinį renginį vaikams „Ideologas“ ir viktoriną mokiniams „S. Daukantas ir žemaičių tautosaka“

Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

2018 metų IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

29.

Organizuoti literatūrinę popietę „Lietuvos milžinai iš arti“, skirtą Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių minėjimui

Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

2018 metų IV ketvirtis

30.

Surengti Papilės miestelio Kazio Narščiaus bibliotekoje spaudinių parodą „Lietuvybės saugotojas ir skleidėjas – Simonas Daukantas“

Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2018 metų IV ketvirtis

31.

Parengti parodą „Lietuvos girios pagal Simoną Daukantą“

Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2018 metų IV ketvirtis

32.

Surengti Simono Daukanto memorialiniame muziejuje vakaronę „Seni mena – jauni težino“, skirtą Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių minėjimui

Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus

2018 metų IV ketvirtis

III SKYRIUS

KONFERENCIJOS

33.

Organizuoti Vilniuje konferenciją Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojams, skirtą Simono Daukanto 225-oioms gimimo metinėms paminėti

Švietimo ir mokslo ministerija

2018 metų I – IV ketvirčiai

 

34.

Organizuoti Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje konferenciją „Simonas Daukantas – Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas“

Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2018 metų III ketvirtis

35.

Surengti Lietuvos Respublikos Seime ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje konferencijas „Simonas Daukantas ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis: dabarties iššūkiai ir lūkesčiai“

Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos istorijos institutas, Skuodo rajono savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, Skuodo muziejus, Žemaičių kultūros draugija

2018 metų III – IV ketvirčiai

36.

Surengti Lietuvos Respublikos Seime konferenciją, skirtą tautinio atgimimo žadintojo, pirmosios Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autoriaus, literato, kalbininko, švietėjo Simono Daukanto 225-oioms gimimo metinėms paminėti

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

2018 metų IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

37.

Organizuoti konferenciją, skirtą Simono Daukanto 225‑osioms gimimo metinėms paminėti

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

2018 metų IV ketvirtis

_________________________________________