LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO NR. 439 „DĖL INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. 1V-158

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 18 punkto 2 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Departamento metinio veiklos plano vykdymą vertina Vidaus reikalų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.“

2.   Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Departamento vidaus auditą atlieka Vidaus reikalų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                     Rita Tamašunienė