LIETUVOS RESPUBLIKOS

TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1248 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 11 d. Nr. XII-1410

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir pranešimų dėl jų skelbimas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos teikimu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, išskyrus tarptautines mišriąsias sutartis, kurios lietuvių kalba skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir pranešimai dėl visų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsigaliojimo, galiojimo, pakeitimo, laikino taikymo, sustabdymo, nutraukimo, prieštaravimo sutarties pakeitimui ar išlygoms skelbiami Teisės aktų registre.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. balandžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Seimas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė