Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 16 D. NUTARIMO NR. 730 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SUDĖTIES IR VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ, ATSAKINGŲ UŽ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ RENGIMĄ, NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 22 d. Nr. 464
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimą Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, nustatymo“:

1. Pakeisti antraštę ir ją išdėstyti taip:

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SUDĖTIES, LYGIŲ, KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ RENGIMO TVARKOS IR UŽ JŲ PARENGIMĄ ATSAKINGŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ NUSTATYMO“.

2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Įgalioti finansų ministrą nustatyti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtį, lygius ir atsakingus už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektus (toliau konsolidavimo schema).

3. Pakeisti 2.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.1. I konsolidavimo lygis: nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys;“.

4. Papildyti 2.1.2.5 papunkčiu:

2.1.2.5.          kitų valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, finansinių ataskaitų rinkiniai;“.

5. Pakeisti 2.1.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.3.1.          valstybės išteklių fondų, išskyrus nurodytus šio nutarimo 2.1.2.5 papunktyje, ir mokesčių fondų finansinių ataskaitų rinkiniai, valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, turinčių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai ir valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, neturinčių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, finansinių ataskaitų rinkiniai;“.

6. Pakeisti 2.1.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2.1.4. IV ir žemesnieji konsolidavimo lygiai: viešojo sektoriaus subjektų, kurių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai priskiriami prie III konsolidavimo lygio pagal šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčius:“.

7. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2. Šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčiuose nurodytus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius rengia viešojo sektoriaus subjektas, kurio grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys priskiriamas prie III konsolidavimo lygio. Šio nutarimo 2.1.4.1 papunktyje nurodytus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius rengia viešojo sektoriaus subjektas, kurio grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys priskiriamas prie IV konsolidavimo lygio.“

8. Pakeisti 2.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2.3. Viešojo sektoriaus subjektas, atsakingas už šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčiuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, privalo:“.

9. Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4. Valstybės išteklių fondai, kurių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal šio nutarimo 2.1.2.5 papunktį priskiriami prie II konsolidavimo lygio, taip pat valstybės išteklių fondai, mokesčių fondai ir valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, neturintys kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal šio nutarimo 2.1.3.1 papunktį priskiriami prie III konsolidavimo lygio, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl jų likvidavimo arba reorganizavimo priėmimo privalo Finansų ministerijai raštu pranešti apie numatomą likvidavimą arba reorganizavimą.“

10. Pakeisti 2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.5. Patvirtintą savivaldybės išteklių fondų ir savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą šio nutarimo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka Finansų ministerijai raštu teikia ir apie šio nutarimo 2.3.2 papunktyje nustatytas aplinkybes praneša savivaldybės administracija.“

11. Pakeisti 2.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.10. Jeigu informacija parengta ir pateikta į informacinę sistemą nesilaikant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų ataskaitoms ir gali iškreipti rengiamas konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir paveikti informacijos vartotojų priimamus sprendimus ir jeigu jos neįmanoma pataisyti taip, kad ji atitiktų minėtus reikalavimus, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų rengiamų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pateikimo terminų, ji neįtraukiama į konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį viešojo sektoriaus subjekto, atsakingo už parengimą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, priskiriamo:

2.10.1. prie IV konsolidavimo lygio pagal šio nutarimo 2.1.4.1 papunktį, tik suderinus su viešojo sektoriaus subjektu, atsakingu už atitinkamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, priskiriamo prie III konsolidavimo lygio pagal šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčius, parengimą, ir Finansų ministerija;

2.10.2. prie III konsolidavimo lygio pagal šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčius ir (arba) prie II konsolidavimo lygio pagal šio nutarimo 2.1.2.2–2.1.2.4 papunkčius, tik suderinus su Finansų ministerija.“

12. Papildyti 2.11 papunkčiu:

2.11. Jeigu informacija parengta ir pateikta į informacinę sistemą nesilaikant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų ataskaitoms ir gali iškreipti rengiamas ataskaitas ir paveikti informacijos vartotojų priimamus sprendimus ir jeigu šios informacijos neįmanoma pataisyti taip, kad ji atitiktų minėtus reikalavimus, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų rengiamų ataskaitų pateikimo terminų, Finansų ministerija neįtraukia pateiktos informacijos į rengiamus:

2.11.1. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį – šio nutarimo 2.1.3.1 papunktyje nurodytų viešojo sektoriaus subjektų pateiktos informacijos;

2.11.2. nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį – šio nutarimo 2.1.2.5 papunktyje nurodytų viešojo sektoriaus subjektų pateiktos informacijos.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius