Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 924 „Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 7 d. Nr. 1228

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti 7.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.4. formuoti nacionalinio saugumo ir gynybos interesams naudojamų elektroninių ryšių ir informacinių sistemų plėtojimo ir saugumo politiką, įslaptintos informacijos apsaugos politiką, kibernetinio saugumo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.“

2. Pakeisti 101 punktą ir jį išdėstyti taip:

101. Siekdama 7.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, ministerija:

101.1. rengia, periodiškai peržiūri ir prireikus atnaujina nacionalinio saugumo ir gynybos interesams naudojamų elektroninių ryšių ir informacinių sistemų ir įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų plėtros perspektyvinius planus, gaires ir kitus šią sritį reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

101.2. atlieka nacionalinio saugumo ir gynybos interesams naudojamų elektroninių ryšių ir informacinių sistemų ir įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų technologijų analizę ir formuoja šių sistemų sąveikumo ir suderinamumo politiką, koordinuoja šios srities Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimą;

101.3. koordinuoja NATO standartų taikymą krašto apsaugos sistemos ryšių ir informacinėse sistemose ir įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėse sistemose;

101.4. rengia teisės aktų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga, projektus;

101.5. teikia išvadas dėl Vyriausybei teikiamų teisės aktų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga, projektų;

101.6. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl galiojančios įslaptintos informacijos apsaugos teisinio reglamentavimo sistemos tobulinimo;

101.7. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, susijusių su kibernetinio saugumo užtikrinimu, projektus;

101.8. analizuoja ir vertina kibernetinio saugumo vystymosi tendencijas ir patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse, teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės kibernetinio saugumo stiprinimo;

101.9. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus įgyvendinant kibernetinio saugumo politiką;

101.10. koordinuoja privataus ir (ar) akademinio sektorių kartu su krašto apsaugos sistemos institucijomis bendrai vykdomų programų, projektų ar kitų kibernetinio saugumo stiprinimo iniciatyvų įgyvendinimą;

101.11. atlieka kitas Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 6 straipsnyje nustatytas funkcijas.

3. Pakeisti 18.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

18.11. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda atlikti viceministrams, ministerijos kancleriui ir pajėgumų ir ginkluotės generaliniam direktoriui ir įstatymai nenustato kitaip;“.

4. Pakeisti 18.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

18.13. nustato viceministrų, ministerijos kanclerio, pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus veiklos ir administravimo sritis;“.

5. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Krašto apsaugos ministerijoje sudaroma kolegija – Krašto apsaugos ministerijos Gynybos resursų taryba  ministro patariamoji institucija.

Krašto apsaugos ministerijos Gynybos resursų tarybos narių skaičių nustato, jos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus svarstyti Krašto apsaugos ministerijos Gynybos resursų tarybai.“

 

 

 

Laikinai einantis
Ministro Pirmininko pareigas                                                          Algirdas Butkevičius

 

 

 

Laikinai einantis

krašto apsaugos ministro pareigas                                                   Juozas Olekas