LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2020 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 4-557 „DĖL KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 18 d. Nr. 4-89

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-557 „Dėl Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5. 2020 m. birželio 25 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. C(2020) 4365 dėl valstybės pagalbos „SA.57665 (2020/N) – Lietuva. COVID-19: Lietuvos garantijos ir paskolos kelionių organizatoriams, apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. C(2020) 8388 dėl valstybės pagalbos „SA.59525 (2020/N) – Lietuva. COVID-19: Garantijų schemos kelionių organizatoriams pratęsimas“, 2021 m. gegužės 31 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. C(2021) 4007 dėl valstybės pagalbos „SA.63021 (2021/N) – Lietuva. COVID-19 – SA.57665 (2020/N) – Lietuva. COVID-19: Lietuvos garantijos ir paskolos kelionių organizatoriams, apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams pakeitimai“ ir 2021 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. C(2021) 9928 dėl valstybės pagalbos „SA.101074 (2021/N) – Lietuva. COVID-19: Schemų SA.57008, SA.57529 ir SA.57665(2020/N) pratęsimas“.“

2. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Pagal Nuostatus garantijos teikiamos iki 2022 m. birželio 30 dienos.“

3. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Vadovaujantis Komunikato 103 punkto nuostatomis Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 III priede nurodytą informaciją apie suteiktą pagalbą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                         Aušrinė Armonaitė