VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIDELĖS RIZIKOS KOMERCINIŲ SPECIALIŲJŲ SKRYDŽIŲ

 

2020 m. gegužės 4 d. Nr. 2-114

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2019 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1387, AMC1 ARO.OPS.150 punktu,

n u s t a t a u, kad didelės rizikos komerciniais specialiaisiais skrydžiais laikomi skrydžiai virš tankiai gyvenamų vietovių, žmonių sambūrio vietų ir pramonės objektų, kurių metu:

1. skrendama žemiau nustatyto minimalaus skrydžio aukščio;

2. žmogus palieka orlaivį ar įlipa į jį, skraidinamas orlaivio išorėje (išskyrus skrydžius, kurių metu vykdomas parašiutininkų išmetimas);

3. išorėje keliamas ar velkamas krovinys, vykdomi statybų darbai, tempiami lynai, plakatai;

4. išmetamos ar purškiamos medžiagos, kurios galėtų sukelti pavojų ant žemės esantiems asmenims ar turtui, arba turėti įtakos orlaivio manevringumui;

5. naudojama įranga, kuri apsunkina orlaivio manevringumą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Goda Bražytė - Balčiūnė