TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL TECHNINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TEISMO SPRENDIMO SKELBIMO METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 25 d. Nr. 13P-46-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 7 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1.  Patvirtinti Techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                              Rimvydas Norkus

 

 

Sekretorius                                                                                                        Ramūnas Gadliauskas

 

 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos

2018 m. gegužės 25 d.

nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2)

 

 

TECHNINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TEISMO SPRENDIMO SKELBIMO METU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato teismo leidimų išdavimo tvarką asmenims, pageidaujantiems visuomenės informavimo, mokslo ar mokymo tikslais transliuoti, filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašą ar naudojant kitas technines priemones fiksuoti teismo sprendimo skelbimą, techninių priemonių naudojimo teismo posėdžių salėse teismo sprendimo skelbimo metu tvarką ir sąlygas ir teismo leidimų naudoti techninių priemonių panaudojimo rezultatus išdavimo tvarką.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

3.    Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Teismo sprendimo skelbimas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka išnagrinėtų bylų baigiamojo teismo akto (sprendimo, nuosprendžio, nutarties, nutarimo) skelbimas žodžiu teismo posėdžių salėje.

3.2. Teismo sprendimo skelbimo fiksavimas – teismo sprendimo skelbimo transliavimas, filmavimas, fotografavimas, garso ar vaizdo įrašų darymas ar kitoks techninėmis priemonėmis atliekamas teismo sprendimo skelbimo įrašymas.

3.3. Techninės priemonės – profesionali ir (ar) neprofesionali filmavimo ir (ar) fotografavimo, garso įrašymo įranga ar kitos techninės priemonės, įskaitant skirtas naudoti asmeninėms reikmėms (pvz., mobilieji telefonai, kompiuterinė technika ir kt.), kuriomis galimas garso ar vaizdo įrašymas, transliavimas, filmavimas, fotografavimas ar kitoks garso (ir) ar vaizdo fiksavimas.

3.4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teismų įstatyme, proceso įstatymuose ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose.

 

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS FIKSUOTI TEISMO SPRENDIMO SKELBIMĄ IŠDAVIMAS

 

4.    Asmuo, pageidaujantis fiksuoti teismo sprendimo skelbimą visuomenės informavimo, mokslo ar mokymo tikslais, ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki numatytos teismo sprendimo skelbimo datos, bylą nagrinėjančiam teismui, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, – teismo rūmams (toliau – teismas), pateikia rašytinį prašymą leisti techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimo skelbimą (toliau – prašymas išduoti leidimą). Vėliau pateiktas prašymas išduoti leidimą nagrinėjamas tik išimtiniais atvejais, įvertinus prašyme išduoti leidimą nurodytas priežastis, dėl kurių į teismą dėl leidimo išdavimo nebuvo kreiptasi laikantis nustatyto termino. Šiame punkte nustatytas penkių darbo dienų terminas prašymui pateikti netaikomas tais atvejais, kai teismo sprendimą numatyta skelbti anksčiau nei penkios darbo dienos nuo bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Tokiu atveju prašymas išduoti leidimą teismui pateikiamas kaip įmanoma anksčiau, bet ne vėliau nei likus vienai darbo dienai iki numatomos sprendimo skelbimo datos.

5.    Prašymas išduoti leidimą teismui teikiamas raštu ir turi būti pasirašytas jį teikiančio asmens arba įgalioto atstovo. Jeigu prašymą teikia asmens atstovas, kartu su prašymu teismui turi būti pateikti atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Prašymus raštu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į teismą, atsiuntus prašymą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą www.e.teismas.lt, faksu ar elektroniniu paštu. Prašymas raštu, atsiųstas teismui elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Elektroniniu paštu teikiamas prašymas išduoti leidimą siunčiamas oficialiu to teismo elektroninio pašto adresu. Prašymas išduoti leidimą bei kartu su šiuo prašymu teikiami priedai teismui turi būti pateikti valstybine kalba.

6.    Prašyme išduoti teismo leidimą turi būti nurodyta:

6.1. prašančio išduoti leidimą asmens duomenys (vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), (asmens) kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), elektroninio pašto adresas, telefonas arba kita kontaktinė informacija teismo atsakymui gauti);

6.2. duomenys apie bylą, kurios teismo sprendimo skelbimą pageidaujama fiksuoti;

6.3. techninių priemonių panaudojimo tikslas;

6.4. teismo sprendimo skelbimo fiksavimo būdas (filmavimas, fotografavimas, tiesioginis transliavimas ar kt.);

6.5. techninės priemonės, kuria ketinama fiksuoti teismo sprendimo skelbimą, tipas;

6.6. asmens, kuris teismo sprendimo skelbimo metu techninėmis priemonėmis fiksuos arba dalyvaus fiksuojant teismo sprendimo skelbimą (jei šis asmuo nesutampa su teismo leidimo prašančiu asmeniu), duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys);

6.7. techninių priemonių panaudojimo rezultatų naudojimo būdai ir sąlygos (kur ir kaip bus naudojamas rezultatas);

6.8. ar techninių priemonių panaudojimo rezultatus naudos kiti asmenys, jei taip, – jų duomenys (vardas ir pavardė arba pavadinimas (jei kreipiasi juridinis asmuo), (asmens) kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), elektroninio pašto adresas, telefonas arba kiti kontaktiniai duomenys).

Teismas turi teisę paprašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą priimti sprendimui dėl prašymo išduoti leidimą.

7.    Prašymas išduoti leidimą nedelsiant perduodamas bylą nagrinėjančiam teisėjui, o jeigu bylą nagrinėja pagal įstatymą sudaryta teisėjų kolegija, – teisėjui pranešėjui (toliau – bylą nagrinėjantis teisėjas). Kai prašymo dėl objektyvių priežasčių negali išspręsti bylą nagrinėjantis teisėjas, prašymą išnagrinėja teismo pirmininkas arba jo įgaliotas teisėjas. Gautas prašymas išduoti leidimą pridedamas prie bylos.

8.    Teismo leidimas fiksuoti teismo sprendimo skelbimą ir naudoti techninių priemonių panaudojimo rezultatus išduodamas tik prašyme nurodytam (-iems) asmeniui (-ims).

9.    Teismas neleidžia naudoti techninių priemonių, kai tai gali sutrikdyti teismo darbą, parodyti nepagarbą teismui arba yra būtina apsaugoti kitų asmenų teises ar kitus įstatymų saugomus interesus.

10.  Sprendžiant leidimo išdavimo klausimą atsižvelgiama į:

10.1.    visuomenės pasitikėjimo teismais ir teisine sistema užtikrinimo svarbą;

10.2.    bylos esmę ir santykį su prašyme išduoti leidimą nurodytais teismo sprendimo skelbimo fiksavimo bei jo rezultatų panaudojimo tikslais, būdais ir sąlygomis;

10.3.    būtinybę užtikrinti procese dalyvaujančių asmenų privataus ir šeimos gyvenimo slaptumą, nepilnamečių asmenų teises bei interesus, liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, apsaugą, valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją, asmens teisę į atvaizdą, konfidencialią procese dalyvaujančių asmenų pateiktą informaciją;

10.4.    nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo poveikio jų psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi darančių veiksmų reikalavimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir kituose teisės aktuose;

10.5.    įstatymais saugomas žmogaus ir valstybės teises bei teisėtus interesus, moralines vertybes, teisinės valstybės pagrindus, viešąją tvarką ir rimtį, pagarbos teismui ir kitoms valdžios institucijoms reikalavimus;

10.6.    informaciją, kuri leidžia manyti, kad užfiksuoti teismo sprendimo skelbimo rezultatai gali būti naudojami ne rinkti ar gauti viešąją informaciją apie teismo veiklą visuomenės informavimo, mokslo ir mokymo tikslais, o įžeisti, paniekinti, pasityčioti, kitaip sumenkinti fizinį asmenį ir (ar) juridinio asmens dalykinę reputaciją, teismo ar kitos valstybės institucijos autoritetą, persekioti, daryti neteisėtą poveikį teisminio proceso dalyviams ir (ar) teisėjams, teismo darbuotojams, kitiems teisme esantiems asmenims ar kitais priešingais teisei tikslais;

10.7.    ankstesnį teismo leidimo techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimo skelbimą prašančio asmens elgesį teismo sprendimo skelbimo fiksavimo metu ir naudojant techninių priemonių panaudojimo rezultato naudojimo metu;

10.8.    organizacinio pobūdžio priežastis, galinčias turėti įtakos tinkamam teismo posėdžio organizavimui ir vadovavimui jam (pvz., teismo posėdžių salės dydį, dalyvaujančių byloje asmenų skaičių, jau išduotus leidimus fiksuoti teismo sprendimo skelbimą ir pan.);

10.9.    kitas priežastis, kurios, teismo vertinimu, užkerta kelią fiksuoti teismo sprendimo skelbimą.

11.  Teismas, išnagrinėjęs prašymą, esant poreikiui, išduodamame leidime nustato papildomus techninių priemonių naudojimo būdus ir sąlygas, detalizuoja jų panaudojimo rezultatų naudojimo būdus ir sąlygas. Teismo leidimas pridedamas prie bylos. Teismas gali pareikalauti, kad jam būtų pateikta techninių priemonių panaudojimo rezultato kopija. Teismui pateikta techninių priemonių panaudojimo rezultato kopija pridedama prie bylos.

12.  Apie prašymo nagrinėjimo rezultatus prašymą išduoti leidimą pateikęs asmuo informuojamas raštu elektroninėmis ryšių priemonėmis, o nesant galimybės – paštu prašyme nurodytais kontaktais ne vėliau nei likus vienai darbo dienai iki nustatytos teismo sprendimo skelbimo datos, išskyrus šio Aprašo 4 punkte nurodytą atvejį, kuomet prašymui išduoti leidimą nėra taikomas nustatytas penkių darbo dienų terminas. Šiuo atveju apie prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo rezultatus prašymą pateikęs asmuo informuojamas kaip įmanoma operatyviau.

13Teismo sprendimas leisti arba atsisakyti leisti techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimo skelbimą yra neskundžiamas.

14.  Teismas atšaukia išduotą leidimą, jei techninės priemonės naudojamos nesilaikant įstatymuose ar šiame Apraše nustatytos tvarkos ir reikalavimų, taip pat jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių yra pagrindo atsisakyti išduoti leidimą.

 

III SKYRIUS

TECHNINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMO IR TEISMO SPRENDIMO SKELBIMO FIKSAVIMO TVARKA

 

15.  Asmenys, kuriems šio Aprašo nustatyta tvarka buvo išduotas teismo leidimas fiksuoti teismo sprendimo skelbimą, prieš posėdžio pradžią įleidžiami į teismo posėdžių salę pasirengti teismo sprendimo skelbimo fiksavimui.

16.  Teismo posėdžių sekretorius ar kitas teismo pirmininko įgaliotas teismo darbuotojas nustato fiksuoti teismo sprendimo skelbimą turinčių teisę asmenų tapatybę, įsitikina, kad šiems asmenims šio Aprašo nustatyta tvarka buvo išduotas teismo leidimas fiksuoti teismo sprendimo skelbimą, taip pat kad asmens naudojamos techninės priemonės tipas atitinka nurodytąjį teismo išduotame leidime fiksuoti teismo sprendimo skelbimą.

17.  Techninė priemonė pagal šio Aprašo 20 punkte nurodytus reikalavimus naudojimui privalo būti parengta prieš teismui įeinant į posėdžių salę. Techninė priemonė teismo posėdžių salėje sumontuojama taip, kad nei ji, nei jos sudėtinės dalys (pvz., kabeliai) netrikdytų teismo darbo, nekliudytų asmenų judėjimui teismo posėdžių salėje.

18.  Asmenys, šio Aprašo nustatyta tvarka teismo sprendimo skelbimo metu naudojantys technines priemones ar dalyvaujantys jas naudojant, privalo laikytis įstatymuose nustatytos teismo posėdžio tvarkos bei šio Aprašo 19–22 punktuose nurodytos techninių priemonių naudojimo tvarkos ir sąlygų.

19.  Teismo sprendimo skelbimo metu naudojama techninė priemonė privalo būti techniškai tvarkinga, neskleisti pašalinės šviesos, garsų ar kitu būdu netrikdyti teismo posėdžio tvarkos bei rimties.

20.  Teismo sprendimo skelbimo metu naudojama techninė priemonė turi išlikti toje pačioje teismo posėdžių salės vietoje viso skelbimo metu. Techninė vaizdo fiksavimo priemonė statoma ar laikoma taip, kad netrukdytų proceso dalyviams ir kitiems teismo sprendimo skelbime dalyvaujantiems asmenims, paprastai tiesiai priešais teisėjo stalą, prie kurio yra skelbiamas teismo sprendimas. Dėl teismo posėdžio salės išplanavimo ar kitų priežasčių techninė vaizdo fiksavimo priemonė gali būti statoma ar laikoma kitoje teismo posėdžių salės vietoje, kurią nurodo sprendimą skelbiantis teisėjas (-ai) ar kitas teismo pirmininko įgaliotas asmuo.

21.  Teismui skelbiant teismo sprendimą, naudojama techninė priemonė turi būti nukreipta tik į teismo sprendimą skelbiantį teisėją.

22.  Teismo sprendimo skelbimo metu techninę priemonę naudojančiam asmeniui draudžiama:

22.1.  teismo sprendimo skelbimo metu ir iki teismo posėdžio pabaigos keisti techninės priemonės buvimo vietą ar vaizdo fiksavimo kryptį;

22.2.  priartinti fiksuojamą vaizdą, filmuojant atskiras teismo posėdžių salės interjero detales, asmens kūno vietas (fiksuojamas vaizdas negali apimti mažiau nei žmogaus veidą ir pečius), kitas technines priemones, procesinių ar kitų dokumentų duomenis;

22.3.  fiksuoti proceso dalyvius, kitus sprendimo paskelbime dalyvaujančius asmenis, jų atstovus, šių asmenų kalbėjimą, jų stalą, procesinius ar kitus dokumentus, daiktus;

22.4.  pažeisti išduotame teismo leidime technine priemone fiksuoti teismo sprendimo skelbimą nustatytus techninės priemonės naudojimo apribojimus ar papildomas sąlygas;

22.5.  triukšmauti, garsiai kalbėti ar atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurie galėtų sutrikdyti teismo darbą, parodytų nepagarbą teismui, galėtų pažeisti asmens duomenų ir kitų įstatymais saugomų paslapčių apsaugos reikalavimus, taip pat asmens garbę ir orumą bei kitas asmens teises ginančias teisės ir etikos normas.

23.  Asmuo, pažeidęs teismo posėdžio tvarką, teismo leidime nurodytas sąlygas ir šiame Apraše nustatytą techninių priemonių naudojimo tvarką, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS UŽFIKSUOTŲ REZULTATŲ NAUDOJIMAS

 

24.  Technine priemone užfiksuotą teismo sprendimo skelbimą gali naudoti tik teismo leidime nurodytas asmuo teismo leidime nurodytu tikslu, būdu ir sąlygomis (pvz., transliuodamas tiesioginiame eteryje, radijo ir (ar) televizijos programose ir (ar) atskirose programose, atkurdamas nurodytuose edukaciniuose užsiėmimuose (paskaitose, seminaruose, konferencijose ir pan.), moksliniuose-tiriamuosiuose darbuose ir kt.).

25.  Techninės priemonės panaudojimo rezultatai negali būti naudojami taip, kad būtų pažeistos kitų asmenų teisės ar kiti įstatymų saugomi interesai arba būtų iškraipytas teismo sprendimo turinys ar esmė, taip pat negali būti naudojami politinės ar kitokios reklamos, satyros, pramogų ir kitais su pagarba teismui nesuderinamais tikslais. Techninės priemonės panaudojimo rezultatams ir jų naudojimui taip pat taikomi kituose įstatymuose nustatyti visuomenės informavimo, asmens duomenų apsaugos, teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei asmens garbės ir orumo apsaugos reikalavimai.

26.  Be išankstinio bylą išnagrinėjusio teismo leidimo, techninių priemonių panaudojimo rezultatus draudžiama:

26.1.  leisti naudoti kitiems asmenims;

26.2.  naudoti kitais tikslais, būdais ir sąlygomis, nei nurodyta teismo išduotame leidime.

27.  Teismo leidime nurodyti asmenys, pageidaujantys techninių priemonių panaudojimo rezultatus leisti naudoti kitiems asmenims arba naudoti kitais tikslais, būdais ir sąlygomis, negu nurodyta teismo leidime, privalo raštu kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą ir gauti naują teismo leidimą. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

27.1. duomenys apie bylą, kurioje buvo išduotas teismo leidimas techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimo skelbimą;

27.2. teismo leidimo išdavimo data;

27.3. asmens, kuriam norima perduoti techninių priemonių panaudojimo rezultatus, duomenys (vardas ir pavardė arba pavadinimas, (asmens) kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), elektroninio pašto adresas arba kiti kontaktiniai duomenys);

27.4. nauji techninių priemonių panaudojimo rezultatų naudojimo tikslai, būdai ir sąlygos (kur ir kaip bus naudojamas rezultatas).

Gautas prašymas techninių priemonių panaudojimo rezultatus leisti naudoti kitiems asmenims arba naudoti kitais tikslais, būdais ir sąlygomis, negu nurodyta teismo leidime, pridedamas prie bylos.

28.  Teismas asmens prašymą dėl naujo leidimo išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. Tokį prašymą nagrinėja bylą išnagrinėjęs teisėjas. Kai prašymo išnagrinėti dėl objektyvių priežasčių negali bylą išnagrinėjęs teisėjas, prašymą išnagrinėja teismo pirmininkas arba jo įgaliotas teisėjas.

29.  Nagrinėdamas tokį prašymą, teismas įvertina, ar išdavus leidimą naudoti techninių priemonių rezultatus kitiems asmenims, kitu būdu ar kitomis sąlygomis nebus pažeisti įstatymuose įtvirtinti leidimų techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo skelbiamą sprendimą išdavimo reikalavimai, taip pat įstatymuose bei šiame Apraše numatyti techninių priemonių rezultatų panaudojimo apribojimai bei sąlygos. Teismas neišduoda naujo leidimo, jei techninių priemonių panaudojimo rezultatai buvo gauti pažeidžiant įstatymuose, šiame Apraše arba leidime nustatytą techninių priemonių naudojimo tvarką ir sąlygas. Vertinant prašymą taip pat atsižvelgiama į šio Aprašo 10.1–10.9 papunkčiuose nurodytas aplinkybes.

30Teismas, išnagrinėjęs prašymą leisti techninių priemonių panaudojimo rezultatus naudoti kitiems asmenims arba naudoti kitais tikslais, būdais ir sąlygomis, išduodamame leidime, esant poreikiui, detalizuoja techninių priemonių panaudojimo rezultatų naudojimo būdą ir sąlygas. Teismo leidimas pridedamas prie bylos. Teismas gali pareikalauti, kad jam būtų pateikta techninių priemonių panaudojimo rezultato kopija. Teismui pateikta techninių priemonių panaudojimo rezultato kopija pridedama prie bylos.

31.  Teismo sprendimas leisti arba atsisakyti leisti techninių priemonių panaudojimo rezultatus naudoti kitiems asmenims arba naudoti kitais tikslais, būdais ir sąlygomis yra neskundžiamas.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32.  Informacija apie teismo leidimų išdavimą fiksuojama specialiame teismo apskaitos registre pagal teismo vidaus teisės aktuose nustatytą tvarką.

33.  Pagal šį Aprašą teismo sprendimo skelbimas techninėmis priemonėmis fiksuojamas iki teismo posėdžio pabaigos. Pasibaigus teismo posėdžiui, vaizdo fiksavimas ar kitoks informacijos apie teismo veiklą rinkimas teismo patalpose atliekamas vadovaujantis teismuose nustatytomis informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams ir vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo teismuose taisyklėmis.

_________________

 

 

Techninių priemonių naudojimo

teismo sprendimo skelbimo metu

tvarkos aprašo

1 priedas

 

Vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas)

 

(Juridinio) asmens kodas

 

Gyvenamosios vietos (buveinės) adresas

 

Telefono numeris

 

El. pašto adresas ar kiti kontaktiniai duomenys

 

Įgalioto atstovo vardas, pavardė

 

Įgalioto atstovo gyvenamosios vietos adresas

 

Įgalioto atstovo telefono numeris

 

Įgalioto atstovo el. pašto adresas ar kiti kontaktiniai duomenys

 

 


Teismo pavadinimas:

 

 

Bylos numeris, bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjai) ar kita bylą identifikuojanti informacija:

 

 

 

PRAŠYMAS LEISTI TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS FIKSUOTI TEISMO SPRENDIMO SKELBIMĄ

 

1.       Data (prašymas turi būti pateiktas teismui ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki numatytos sprendimo skelbimo datos. Jei kreipiamasi vėliau, nurodomos priežastys, dėl kurių į teismą dėl leidimo išdavimo nebuvo kreiptasi laiku):

 

 

 

 

 

 

2.       Suplanuoto teismo sprendimo paskelbimo data ir laikas

3.       Teismo sprendimo fiksavimo tikslas:

£  Visuomenės informavimas

£  Mokslas

£  Mokymas

4.       Teismo sprendimo fiksavimo būdas:

£  Vaizdo įrašas

£  Tiesioginė vaizdo transliacija

£  Fotografavimas

£  Garso įrašas

£  Kita (įrašyti):______________________________________________________________________

5.       Teismo sprendimo skelbimas bus fiksuojamas (nurodyti techninės priemonės tipą):

 

 

6.       Teismo sprendimo skelbimą fiksuos ir (arba) dalyvaus fiksuojant (pildoma, jei šis asmuo nesutampa su teismo leidimo prašančiu asmeniu):

Vardas, pavardė:

Vardas, pavardė:

Asmens kodas:

Asmens kodas:

Kontaktiniai duomenys:

Kontaktiniai duomenys:

 

7.       Techninių priemonių panaudojimo rezultatų naudojimo būdai ir sąlygos (nurodyti, kada, kur ir kaip bus naudojamas rezultatas):

 

 

8.       Ar techninių priemonių panaudojimo rezultatus naudos kiti asmenys?

£  Ne

£  Taip:

 

Vardas, pavardė arba pavadinimas (jei juridinis asmuo):

 

(Juridinio) asmens kodas:

 

Gyvenamosios vietos (buveinės) adresas:

 

El. pašto adresas, telefonas arba kiti kontaktiniai duomenys:

 

9.       Kita papildoma informacija ar pageidavimai:

 

PRIDEDAMA:

1.        

2.        

(vardas, pavardė, parašas)

 

PATVIRTINIMAS

 

Patvirtinu, kad aš ir kiti šiame prašyme nurodyti asmenys yra susipažinę su Teisėjų tarybos 2018 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2) patvirtintu Techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) ir užtikrinu, kad visi asmenys, kurie pagal šį leidimą dalyvaus fiksuojant teismo sprendimo skelbimą ar naudos techninių priemonių panaudojimo rezultatus, laikysis jame nustatytų reikalavimų.

Patvirtinu, kad esu informuotas, jog techninių priemonių panaudojimo rezultatus gali naudoti tik teismo leidime nurodytas (-i) asmuo (-enys) teismo leidime nurodytais tikslais, būdais ir sąlygomis.

Techninių priemonių panaudojimo rezultatai negali būti naudojami taip, kad būtų pažeistos kitų asmenų teisės ar kiti įstatymų saugomi interesai arba būtų iškraipytas teismo sprendimo turinys ar esmė, taip pat negali būti naudojami politinės ar kitokios reklamos, satyros, pramogų ir kitais su pagarba teismui nesuderinamais tikslais. Techninių priemonių panaudojimo rezultatams ir jų naudojimui taip pat taikomi kituose įstatymuose nustatyti visuomenės informavimo, asmens duomenų apsaugos, teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei asmens garbės ir orumo apsaugos reikalavimai.

Taip pat esu informuotas, kad teismas turi teisę atšaukti išduotą leidimą, jei techninės priemonės naudojamos nesilaikant įstatymuose ar Apraše nustatytos tvarkos ir reikalavimų, taip pat jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių leidimą galima atsisakyti išduoti.

 

 

(vardas, pavardė, parašas)

 

TEISMO LEIDIMAS

Bylos numeris

Data

Prašymą pateikęs asmuo

Teisėjas (teisėjai)

 

 

 

 

 

Išnagrinėjęs prašymą, įvertinęs Teisėjų tarybos 2018 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2) patvirtinto Techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašo 10.1–10.9 papunkčiuose nurodytas aplinkybes, teismas technines priemones teismo sprendimo skelbimo metu naudoti:

£ neleidžia, nes:

£ gali sutrikdyti teismo darbą;

£ gali parodyti nepagarbą teismui;

£ būtina apsaugoti kitų asmenų teises ar kitus įstatymų saugomus interesus;

 

 

 

£ leidžia:

£ naudoti technines priemones ir jų panaudojimo rezultatus visiems prašyme nurodytiems asmenims;

£ naudoti technines priemones ir jų panaudojimo rezultatus prašyme nurodytiems asmenims, išskyrus (nurodoma);

£ naudoti technines priemones ir jų panaudojimo rezultatus prašyme nurodytais tikslais, būdais ir sąlygomis;

£ fiksuoti teismo sprendimą kitais nei prašyme nurodytais būdais ar sąlygomis:

 

 

£ naudoti techninių priemonių panaudojimo rezultatus šiomis sąlygomis:

 

 

£  Leidimą gavęs asmuo turi pateikti teismui techninių priemonių panaudojimo rezultatų kopiją.

 

Papildoma informacija:

 

 

___________________________________

(teisėjo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

Techninių priemonių naudojimo

teismo sprendimo skelbimo metu

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

Vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas)

 

(Juridinio) asmens kodas

 

Gyvenamosios vietos (buveinės) adresas

 

Telefono numeris

 

El. pašto adresas ar kiti kontaktiniai duomenys

 

Įgalioto atstovo vardas, pavardė

 

Įgalioto atstovo gyvenamosios vietos adresas

 

Įgalioto atstovo telefono numeris

 

Įgalioto atstovo el. pašto adresas ar kiti kontaktiniai duomenys

 

Vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas)

 

Teismo pavadinimas:

 

 

Bylos, kurioje buvo išduotas leidimas techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimo skelbimą, numeris:

 

 

Bylą išnagrinėjęs teisėjas (teisėjai):

 

 

 

PRAŠYMAS LEISTI TECHNINIŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO REZULTATUS NAUDOTI KITIEMS ASMENIMS ARBA NAUDOTI KITAIS TIKSLAIS, BŪDAIS IR SĄLYGOMIS

 

20__ ______________ ___ d.

 

 

 

1.       Teismo leidimo techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimo paskelbimą data

2.       Prašymas leisti techninių priemonių panaudojimo rezultatus:

£  naudoti kitiems asmenims:

 

Vardas, pavardė arba pavadinimas (jei juridinis asmuo):

 

(Juridinio) asmens kodas:

 

Gyvenamosios vietos (buveinės) adresas:

 

El. pašto adresas, telefonas arba kiti kontaktiniai duomenys:

£  naudoti kitais tikslais, būdais ir sąlygomis (nurodyti naujus tikslus, būdus ir (ar) sąlygas):

 

 

3.       Prašymo pagrindimas (kodėl prašoma techninių priemonių rezultatus leisti naudoti kitiems asmenims, kitais nei prašyme numatytais tikslais, būdais ar sąlygomis):

 

PRIDEDAMA:

1.        

2.        

 

 

(vardas, pavardė, parašas)

 

PATVIRTINIMAS

 

Patvirtinu, kad aš ir kiti šiame prašyme nurodyti asmenys yra susipažinę su Teisėjų tarybos 2018 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2) patvirtintu Techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašu ir užtikrinu, kad visi asmenys, kurie pagal šį leidimą dalyvaus fiksuojant teismo sprendimo skelbimą ar naudos techninių priemonių panaudojimo rezultatus, laikysis jame nustatytų reikalavimų.

Techninių priemonių panaudojimo rezultatai negali būti naudojami taip, kad būtų pažeistos kitų asmenų teisės ar kiti įstatymų saugomi interesai arba būtų iškraipytas teismo sprendimo turinys ar esmė, taip pat negali būti naudojami politinės ar kitokios reklamos, satyros, pramogų ir kitais su pagarba teismui nesuderinamais tikslais. Techninių priemonių panaudojimo rezultatams ir jų naudojimui taip pat taikomi kituose įstatymuose nustatyti visuomenės informavimo, asmens duomenų apsaugos, teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei asmens garbės ir orumo apsaugos reikalavimai.

Taip pat esu informuotas, kad teismas turi teisę atšaukti išduotą leidimą, jei techninės priemonės naudojamos nesilaikant įstatymuose ar Apraše nustatytos tvarkos ir reikalavimų, taip pat jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių leidimą galima atsisakyti išduoti.

 

 

(vardas, pavardė, parašas)

TEISMO LEIDIMAS

Bylos numeris

Data

Prašymą pateikęs asmuo

Teisėjas

 

 

 

 

 

Išnagrinėjęs prašymą, įvertinęs Teisėjų tarybos 2018 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2) patvirtinto Techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 10.1–10.9 papunkčiuose nurodytas aplinkybes, teismas techninių priemonių panaudojimo rezultatus naudoti kitiems asmenims arba kitais tikslais, būdais ar sąlygomis:

£ neleidžia, nes:

£ bus pažeisti įstatymuose bei Apraše numatyti techninių priemonių rezultatų panaudojimo apribojimai bei sąlygos;

£ techninių priemonių panaudojimo rezultatas buvo gautas pažeidžiant įstatymuose, Apraše arba teismo leidime nustatytą techninių priemonių naudojimo tvarką ir sąlygas;

£ kita:___________________________________________________________________________

£ leidžia naudoti techninių priemonių panaudojimo rezultatus:

£ prašyme nurodytiems asmenims;

£ prašyme nurodytiems asmenims, išskyrus (nurodoma);

£ prašyme nurodytais tikslais, būdais ar sąlygomis;

£ šiais tikslais, būdais ar sąlygomis:

 

 

£  Leidimą gavęs asmuo turi pateikti teismui techninių priemonių panaudojimo rezultatų kopiją.

 

Papildoma informacija:

 

 

___________________________________

(teisėjo vardas, pavardė, parašas)