herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. T-370

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi ir Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus (pridedama), taikytinus Šiaulių miesto savivaldybės paskirtiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams.

2. Nustatyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai perskaičiuojami ir tvirtinami Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, kai Lietuvos Respublikos statistikos departamentas paskelbia naujus metinius duomenis, reikalingus šiems tarifams perskaičiuoti.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. T-153 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas:

4.1. įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.;

4.2. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Artūras Visockas

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-370

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI

 

Eil. Nr.

Namo bendras naudingasis plotas m²

Namo ypatumai

Tarifas Eur už m²/mėn.

be PVM

Tarifas Eur už m²/mėn.

su PVM

1

2

3

4

5

1.

Iki 1000

Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0119

0,0144

Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų, kurio stogas šlaitinis

0,0137

0,0166

Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų, kurio stogas šlaitinis

0,0134

0,0162

Bendrabučio tipo namas

0,0137

0,0166

Bendrabučio tipo namas, kurio stogas šlaitinis

0,0157

0,0190

Namas, kuriame neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema, neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų, kurio stogas šlaitinis

0,0126

0,0152

Namas, kuriame neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema, neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema, neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų, kurio stogas šlaitinis

0,0123

0,0149

Namas, kuriame neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema, neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų, kurio stogas šlaitinis

0,0127

0,0154

Namas, kuriame neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų, kurio stogas šlaitinis

0,0131

0,0159

2.

 

Nuo 1001

iki 2000

Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0140

0,0169

Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų, kurio stogas šlaitinis

0,0161

0,0195

Bendrabučio tipo namas

0,0161

0,0195

 

 

3.

 

 

Nuo 2001

iki 5000

 

Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0161

0,0195

Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų, kurio stogas šlaitinis

0,0185

0,0224

Bendrabučio tipo namas

0,0185

0,0224

4.

Daugiau

kaip

5000

Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0168

0,0203

Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų, kurio stogas šlaitinis

0,0193

0,0234

 

____________________________________________