lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014– 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 PRIEMONĘ „valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

 

2020 m. spalio 9 d. Nr. 1-335

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1-204 „Dėl 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonėsValstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 8 ir 85 punktais, ir atsižvelgdamas į Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros raštus (2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 2020/2-1245, 2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. 2020/2-1311, 2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. 2020/2-1328, 2020 m. rugsėjo 14 d. Nr. 2020/2-1336, 2020 rugsėjo 25 d. Nr. 2020/2-1461, 2020 m. spalio 7 d. Nr. 2020/2-1537) bei su jais pateiktas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas (2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 12, 2020 m. rugsėjo 8 d. Nr. 13, 2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. 14, 2020 m. rugsėjo 14 d. Nr. 15, 2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. 18, 2020 m. spalio 6 d. Nr. 20):

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad:

3.1. šio įsakymo priedo 2 punktas bus pripažintas netekusiu galios, jeigu pareiškėjas biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras iki projekto finansavimo administravimo sutarties pasirašymo neįvykdys sąlygų, nurodytų 2020 m. rugsėjo 25 d. projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0030 tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje Nr. 18, ir nepateiks tai pagrindžiančių dokumentų Viešųjų investicijų plėtros agentūrai;

3.2. šio įsakymo priedo 4 punktas bus pripažintas netekusiu galios, jeigu pareiškėjas biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas iki projekto finansavimo administravimo sutarties pasirašymo neįvykdys sąlygų, nurodytų 2020 m. rugsėjo 8 d. projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0035 tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje Nr. 13, ir nepateiks tai pagrindžiančių dokumentų Viešųjų investicijų plėtros agentūrai;

3.3. šio įsakymo priedo 7 punktas bus pripažintas netekusiu galios, jeigu pareiškėjas Valstybės įmonė Turto bankas neįvykdys sąlygų, nurodytų 2020 m. rugsėjo 25 d. projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0040 tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje Nr. 18;

3.4. šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                     Žygimantas Vaičiūnas

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1-335

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0028

Policijos departamento administracinės paskirties pastatų unikalūs Nr. 1099-3004-9011 ir 1099-3004-9022 esančių Vilniuje, Liepyno g. 7 atnaujinimas

188785847

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

675 415,19

0,00

0,00

675 415,19

0,00

2.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0030

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

190753881

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro pastato aktualizavimas diegiant energinio efektyvumo priemones

4 277 171,51

4 277 171,51

0,00

4 277 171,51

0,00

3.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0031

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

190453332

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Tauragėje, Gedimino g. 17, modernizavimas

546 305,00

0,00

0,00

546 305,00

0,00

4.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0035

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

190453332

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Šilalėje, Struikų g. 5, modernizavimas

711 688,00

0,00

0,00

711 688,00

0,00

5.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0038

Lietuvos nacionalinis muziejus

190756849

Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono Šliūpo memorialinės sodybos pastato, esančio Vytauto g. 23a, Palanga, atnaujinimas

261 679,40

0,00

0,00

261 679,40

0,00

6.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0039

Valstybės įmonė Turto bankas

112021042

Administracinės paskirties pastato modernizacija J. Jablonskio g. 30, Anykščiai

262 177,30

0,00

0,00

262 177,30

0,00

7.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0040

Valstybės įmonė Turto bankas

112021042

Administracinės paskirties pastato modernizacija Atgimimo g. 24, Ignalina

326 369,40

0,00

0,00

326 369,40

0,00

8.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0042

Valstybės įmonė Turto bankas

112021042

Administracinės paskirties pastato modernizacija V. Kudirkos g. 3, Radviliškis

175 215,60

0,00

0,00

175 215,60

0,00

9.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0044

Valstybės įmonė Turto bankas

112021042

Administracinės paskirties pastato modernizacija Vilniaus g. 265, Šiauliai

203 028,10

0,00

0,00

203 028,10

0,00

10.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0045

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

191688326

Administracinės paskirties pastato, esančio Vilniaus g. 30, Švenčionyse atnaujinimas (modernizavimas)

350 522,00

0,00

0,00

350 522,00

0,00

_____________________________