LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius IR gyvulius MOKĖJIMO

 

2017 m. lapkričio 2 d. Nr. 3D-698

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2017/1155 (OL 2017 L 167, p. 1), 37 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 635 „Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos“, atsižvelgdamas į Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 „Dėl Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, 8 punktą, Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-554 „Dėl Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, 7 punktą, Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 metų skyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 3D-771 „Dėl Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 metų skyrimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktą:

1. T v i r t i n u 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius išmokų dydžių suvestinę (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už baltyminius augalus skiriama einamaisiais metais žemės ūkio naudmenas deklaravusiam pareiškėjui už 2011 metais deklaruotus ir 2011 metų susietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už baltyminių augalų pasėlius teikimo reikalavimus atitikusius plotus;

2.2. žemės ūkio valdos perdavimo ar paveldėjimo atveju valdos perėmėjui ar paveldėtojui pereina ir atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama, mokama už atskaitos laikotarpiu paramos teikimo reikalavimus atitikusį plotą perimtoje ar paveldėtoje žemės ūkio valdoje.

3. N u r o d a u, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos:

3.1. pagal iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro elektroniniu būdu perduotus duomenis ir suvestines apskaičiuoja kiekvienam pareiškėjui ir (arba) gyvulių laikytojui skiriamos pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos sumą;

3.2. nacionalinės paramos lėšas užsako ir išmoka Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Bronius Markauskas

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 3D-698

 

 

2017 metų PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS pasėlius IR gyvulius IŠMOKŲ dydžių suvestinė

 

1.

AUGALININKYSTĖS SEKTORIUS

Išmokos dydis

1.1.

Atsietoji išmoka už baltyminius augalus

23,40 Eur už ha

2.

GYVULININKYSTĖS SEKTORIUs

 

2.1.

Atsietoji specialioji išmoka už bulius

212,00 Eur už vnt.

2.2.

Atsietoji išmoka už karves žindenes

111,00 Eur už vnt.

2.3.

Susietoji išmoka už ėriavedes

3,15 Eur už vnt.