LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL EKSPERTŲ DARBO GRUPIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 29 d. Nr. 4LKT-9(1.3 E)

Vilnius

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 10 straipsniu, nutaria:

1. Patvirtinti Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 4LKT-29(1.3 E) „Dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                        Asta Pakarklytė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2022 m. kovo 29 d. nutarimu

Nr. 4LKT-9(1.3 E)

 

EKSPERTŲ DARBO GRUPIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) ekspertinio vertinimo paslaugas teikiančių ekspertų darbo grupių (toliau – darbo grupės) sudarymo tvarką, taikomą Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių ir programų, išskyrus programą „Tolygi kultūrinė raida“, konkursams pateiktų paraiškų vertinimui.

2. Pirmasis kvietimas ateinančių metų finansavimui gauti pagal Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamas sritis, programas, jų veiklas ir pirmasis kvietimas ateinančių metų Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamoms valstybės stipendijoms gauti gali būti suprantami kaip vienas kvietimas.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

IIDARBO GRUPIŲ SUDARYMAS

 

4. Darbo grupės yra sudaromos kiekvienam kvietimui pagal Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamas sritis, programas, jų veiklas ar projektų grupes (toliau – Tarybos finansuojamos sritys) iš ne mažiau kaip trijų ir ne daugiau kaip devynių toje pačioje arba skirtingose kultūros, meno ar kitose veiklos srityse specialiųjų žinių ir įgūdžių (toliau – kompetencija) turinčių ekspertų, kurie:

4.1. yra įtraukti į Tarybos ekspertų duomenų bazę Tarybos narių susirinkimo nutarimu tvirtinamame Ekspertų atrankos apraše (toliau – Ekspertų atrankos aprašas) nustatyta tvarka (toliau – TEDB ekspertai);

4.2. gali nebūti įtraukti į Tarybos ekspertų duomenų bazę, tačiau yra kviečiami dalyvauti darbo grupės (-ių) veikloje Tarybos narių susirinkimo sprendimu kaip paraiškoms įvertinti reikalingą kompetenciją turintys asmenys (toliau – išoriniai ekspertai). Išoriniu ekspertu negali būti asmuo, kuris su bent vienu Tarybos narių susirinkimo nariu yra susijęs santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais[1]. Išoriniams ekspertams taikomi tie patys nepriekaištingos reputacijos[2] reikalavimai kaip ir TEDB ekspertams.

5. Atsižvelgdamas į Tarybos finansuojamų sričių turinį, Kultūros ir meno skyrius parengia ir Tarybos narių susirinkimui teikia tvirtinti kvietimo (-ų) metu veiksiančių darbo grupių struktūrą (toliau – darbo grupių struktūra), kurioje nurodoma:

5.1. darbo grupių dydžiai, išreikšti konkrečiu kiekvienos darbo grupės veikloje dalyvausiančių ekspertų skaičiumi;

5.2. kompetencijų paskirstymas kiekvienoje darbo grupėje, išreikštas šiais būdais:

5.2.1. nurodant, kokią (-ias) konkrečią (-ias) kompetenciją (-as) turintis (-ys) TEDB ekspertas (-ai) yra reikalingas (-i);

5.2.2. nurodant, kokią (-ias) konkrečią (-ias) kompetenciją (-as) turintis (-ys) išorinis (-iai) ekspertas (-ai) yra reikalingas (-i);

5.2.3. nurodant, kiek kompetencijų, proporcingai pagal darbo grupės vertinimui pateiktose paraiškose nurodytą atskirų kultūros ar meno sričių kiekį, turinčių ekspertų yra reikalinga;

5.2.4. nurodant, kiek kompetencijų, proporcingai pagal darbo grupės vertinimui pateiktose paraiškose nurodytą atskirų kultūros ar meno sričių prašomų skirti lėšų sumą, turinčių ekspertų yra reikalinga.

5.3. Tarybos finansuojamos sritys, kurių paraiškas turi vertinti tie patys ekspertai, t. y. darbo grupės, kurių sudėtis turi būti tokia pati;

5.4. pakaitinės kompetencijos, t. y. kompetencijos, kurias turintys TEDB ekspertai bus įtraukiami į darbo grupes, jei dėl objektyvių priežasčių nebus galimybės jų sudaryti iš Aprašo 5.2 papunktyje nurodytas kompetencijas turinčių TEDB ekspertų. Pakaitinės kompetencijos kiekvienai kompetencijai nurodomos iš eilės prioriteto tvarka. Jeigu kelios kompetencijos nurodomos vienoje lentelės eilutėje, laikoma, kad tokių kompetencijų prioritetas yra vienodas.

6. Jei TEDB ekspertui priskirta tam tikros kultūros ar meno srities istorijos ir (ar) teorijos ir (ar) meno praktikos kompetencija, tačiau darbo grupių struktūroje yra nurodoma bendra atitinkamos kultūros ar meno srities kompetencija, ekspertui priskiriama darbo grupių struktūroje nurodyta bendra tokios kultūros ar meno srities kompetencija.

7. Sudarant darbo grupes antropologijos kompetenciją turintiems TEDB ekspertams priskiriama etnologijos kompetencija, kultūros organizacijų vadybos kompetenciją turintiems TEDB ekspertams priskiriama kultūros vadybos kompetencija, tarptautinių kultūros renginių vadybos kompetenciją turintiems TEDB ekspertams priskiriama tarptautinių projektų vadybos kompetencija, teisinės autorių teisių ir gretutinių teisių praktikos kompetenciją turintiems TEDB ekspertams priskiriama autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos kompetencija.

8. Darbo grupės sudaromos iš eilės, pradedant nuo Tarybos finansuojamos srities, kurios paraiškose nurodyta prašomų skirti lėšų suma didžiausia. Tarybos finansuojamų sričių, kurių paraiškas turi vertinti tie patys ekspertai, darbo grupė sudaroma bendra šiame punkte nurodyta tvarka, vadovaujantis ne atskirų, o visų šių Tarybos finansuojamų sričių paraiškose nurodyta prašomų skirti lėšų suma.

9. Jeigu ekspertų pasiskirstymas darbo grupėje pagal kompetencijas yra išreikštas Aprašo 5.2.3 ir (ar) 5.2.4 papunkčiuose nurodytais būdais, prieš pradedant sudaryti darbo grupes yra nustatomas tikslus kompetencijų poreikis kiekvienoje iš jų.

10. Darbo grupės iš TEDB ekspertų sudaromos atsižvelgiant į:

10.1. TEDB eksperto turimą kompetenciją;

10.2. TEDB eksperto dalyvavimą ankstesnių kvietimų darbo grupių veikloje, siekiant užtikrinti ekspertų rotaciją;

10.3. TEDB eksperto amžių, siekiant užtikrinti darbo grupės narių amžiaus grupių įvairovę;

10.4. TEDB eksperto lytį, siekiant užtikrinti lyčių lygybę darbo grupėje;

10.5. TEDB eksperto anketoje nurodytą gyvenamąją vietą (savivaldybę) (toliau – gyvenamoji vieta), siekiant užtikrinti teritorijų atstovavimo įvairovę darbo grupėje;

10.6. nešališkumo principą:

10.6.1. kai darbo grupę sudaro ne daugiau nei 7 ekspertai, toje pačioje darbovietėje negali dirbti daugiau nei pusė darbo grupės narių, o kai darbo grupę sudaro daugiau nei 7 ekspertai, toje pačioje darbovietėje negali dirbti daugiau nei 3 darbo grupės nariai;

10.6.2. darbo grupės nariais negali būti ekspertai, susiję santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais[3] ir kt.;

10.6.3. ekspertas negali būti atrinktas į Tarybos finansuojamos srities darbo grupę, kuri vertins šio eksperto vadovaujamos įstaigos Tarybai pateiktą (-as) paraišką (-as);

10.6.4. ekspertas negali būti atrinktas į Tarybos finansuojamos srities darbo grupę, kuri vertins paraišką (-as), kurios (-ių) projekto vadovu yra šis ekspertas;

10.6.5. ekspertas negali būti atrinktas į Tarybos finansuojamos srities darbo grupę, kuri vertins šio eksperto Tarybai pateiktą paraišką valstybės stipendijai kultūros ir meno kūrėjams gauti;

10.6.6. sudarant darbo grupę programai „Nacionaliniai paviljonai Venecijos bienalėje“ į darbo grupę negali būti įtraukti ekspertai, kai jie ir su jais santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys yra atitinkamos programos pareiškėjo (juridinio asmens) dalyviai, darbuotojai ar per kalendorinius metus iki darbo grupių sudarymo dienos yra gavę iš šio juridinio asmens didesnį nei 3 000 Eur atlygį už suteiktas paslaugas;

10.6.7. sudarant darbo grupę programai „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“ ar bet kuriai programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ veiklai (toliau – strateginės programos) į darbo grupę negali būti įtraukti ekspertai, kai jie ir (arba) su jais santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys yra daugiau nei dviejų atitinkamos strateginės programos pareiškėjų (juridinio asmens) dalyviai, darbuotojai ar per kalendorinius metus iki darbo grupių sudarymo dienos yra gavę iš šio juridinio asmens didesnį nei 3 000 Eur atlygį už suteiktas paslaugas.

10.7. kitas šiame Apraše nurodytas aplinkybes.

11. Darbo grupės iš išorinių ekspertų sudaromos atsižvelgiant į:

11.1. eksperto turimą kompetenciją;

11.2. nešališkumo principą, nurodytą Aprašo 10.6 papunktyje;

11.3. kitas šiame Apraše nurodytas aplinkybes.

12. Darbo grupės iš TEDB ekspertų sudaromos šia tvarka:

12.1. kiekvienam ekspertui atsitiktine tvarka priskiriamas eilės numeris (toliau – eilės numeris) ir ekspertai išreitinguojami pagal jiems priskirtą eilės numerį didėjimo tvarka;

12.2. atrenkami ekspertai, turintys Tarybos finansuojamai sričiai reikalingas kompetencijas;

12.3. iš atrinktų ekspertų pašalinami ekspertai, kuriuos įtraukus būtų pažeistas nešališkumo principas, nurodytas Aprašo 10.6.3–10.6.7 papunkčiuose;

12.4. iš likusių atrinktų ekspertų iš eilės nuo mažiausią eilės numerį turinčio eksperto atrenkama tiek ekspertų, kiek numatyta darbo grupių struktūroje, šia prioriteto tvarka:

12.4.1. atrenkami ekspertai, kurie einamosios savo kadencijos ar paskutinių dviejų nepertraukiamų kadencijų metu nedalyvavo darbo grupės (-ių) veikloje ir kuriuos atrinkus į darbo grupę nėra pažeidžiamas nešališkumo principas, nurodytas Aprašo 10.6.1 ir 10.6.2 papunkčiuose;

12.4.2. atrenkami ekspertai, kurie paskutinio kvietimo metu nedalyvavo darbo grupės (-ių) veikloje ir kuriuos įtraukus į darbo grupę nėra pažeidžiamas nešališkumo principas, nurodytas Aprašo 10.6.1 ir 10.6.2 papunkčiuose.

12.5. kai Tarybos ekspertų duomenų bazėje nėra pakankamai reikalingą kompetenciją turinčių ekspertų, atitinkančių Aprašo 12.4 papunktyje numatytus reikalavimus, likę ekspertai atrenkami iš eilės nuo mažiausią eilės numerį turinčių ekspertų, kuriuos įtraukus į darbo grupę nėra pažeidžiamas nešališkumo principas, nurodytas Aprašo 10.6.1 ir 10.6.2 papunkčiuose;

12.6. atrinkus ekspertus yra nustatoma, ar darbo grupėje yra tinkamai įgyvendinami Aprašo 10.3–10.5 papunkčiuose numatyti principai šia prioriteto tvarka:

12.6.1. kai darbo grupę sudaro 3 ekspertai:

12.6.1.1. turi būti bent po vieną ekspertą iš kiekvienos amžiaus grupės (iki 35 metų; 35–50 metų; daugiau nei 50 metų);

12.6.1.2. vienos lyties atstovų turi būti ne daugiau nei 2;

12.6.1.3. bent vieno eksperto gyvenamoji vieta turi nesutapti su kitų ekspertų gyvenamąja vieta.

12.6.2. kai darbo grupę sudaro 5 ekspertai:

12.6.2.1. turi būti bent po vieną ekspertą iš kiekvienos amžiaus grupės (iki 35 metų; 35–50 metų; daugiau nei 50 metų);

12.6.2.2. vienos lyties atstovų turi būti ne daugiau nei 3;

12.6.2.3. bent dviejų ekspertų gyvenamoji vieta turi nesutapti su kitų ekspertų gyvenamąja vieta.

12.6.3. kai darbo grupę sudaro 7 ekspertai:

12.6.3.1. turi būti bent po du ekspertus iš kiekvienos amžiaus grupės (iki 35 metų; 35–50 metų; daugiau nei 50 metų);

12.6.3.2. vienos lyties atstovų turi būti ne daugiau nei 4;

12.6.3.3. bent trijų ekspertų gyvenamoji vieta turi nesutapti su kitų ekspertų gyvenamąja vieta.

12.6.4. kai darbo grupę sudaro 9 ekspertai:

12.6.4.1. turi būti bent po du ekspertus iš kiekvienos amžiaus grupės (iki 35 metų; 35–50 metų; daugiau nei 50 metų);

12.6.4.2. vienos lyties atstovų turi būti ne daugiau nei 5;

12.6.4.3. bent keturių ekspertų gyvenamoji vieta turi nesutapti su kitų ekspertų gyvenamąja vieta.

12.7. kai atrinkus ekspertus nėra užtikrinami Aprašo 12.6 papunktyje nurodyti reikalavimai, iš darbo grupės šalinami šių reikalavimų neatitinkantys Aprašo 12.5 papunktyje numatyta tvarka atrinkti ekspertai iš eilės nuo didžiausią eilės numerį turinčio eksperto. Tokie ekspertai keičiami iš eilės nuo mažiausią eilės numerį ir tokią pačią kompetenciją turinčių ekspertų, kuriuos atrinkus į darbo grupę užtikrinami Aprašo 12.6 papunktyje nurodyti reikalavimai ir nėra pažeidžiamas nešališkumo principas, nurodytas Aprašo 10.6.1 ir 10.6.2 papunkčiuose;

12.8. kai atrinkus ekspertus ir atlikus Aprašo 12.7 papunktyje numatytus veiksmus nėra užtikrinami Aprašo 12.6 papunktyje nurodyti reikalavimai, iš darbo grupės šalinami šių reikalavimų neatitinkantys Aprašo 12.4 papunktyje numatyta tvarka atrinkti ekspertai iš eilės nuo didžiausią eilės numerį turinčio eksperto. Tokie ekspertai keičiami iš eilės nuo mažiausią eilės numerį tokią pačią kompetenciją turinčių ir Aprašo 12.4 papunktyje numatyta tvarka atrinktų ekspertų, kuriuos atrinkus į darbo grupę užtikrinami Aprašo 12.6 papunktyje nurodyti reikalavimai ir nėra pažeidžiamas nešališkumo principas, nurodytas Aprašo 10.6.1 ir 10.6.2 papunkčiuose;

12.9. jei dėl objektyvių priežasčių (Tarybos ekspertų duomenų bazėje nėra pakankamai reikalavimus atitinkančių ekspertų) nėra galimybės įgyvendinti Aprašo 12.6 papunktyje numatytų reikalavimų, darbo grupės sudaromos jų neįgyvendinant;

12.10. atrenkami tik tie ekspertai, kuriuos įtraukus į darbo grupę nėra pažeidžiami Aprašo 15–18 punktuose numatyti reikalavimai;

12.11. jei dėl objektyvių priežasčių (trūksta darbo grupių struktūroje numatytas kompetencijas turinčių ekspertų ir kt.) nėra galimybės darbo grupę sudaryti Aprašo 12.4–12.10 papunkčiuose numatyta tvarka, į darbo grupę įtraukiami pakaitines kompetencijas turintys ekspertai eilės tvarka nuo aukščiausiai Aprašo 5.4 papunktyje nustatyta eilės tvarka pateiktas pakaitines kompetencijas turinčių ekspertų iki žemiausiai Aprašo 5.4 papunktyje nustatyta eilės tvarka pateiktas pakaitines kompetencijas turinčių ekspertų. Ekspertai atrenkami Aprašo 12.4–12.10 papunkčiuose nustatyta tvarka atskirai pagal kiekvieną šiame papunktyje nustatyta eilės tvarka nurodytą pakaitinę kompetenciją ar kelias vienodo prioriteto kompetencijas.

13. Darbo grupės iš išorinių ekspertų arba išorinių ir TEDB ekspertų sudaromos šia tvarka:

13.1. darbo grupių struktūroje numatyti darbo grupės TEDB ekspertai atrenkami Aprašo 12 punkte numatyta tvarka, tačiau vertinant Aprašo 10.6.1 papunktyje nurodytą ekspertų nešališkumo principą, darbo grupės narių skaičiumi laikomas bendras darbo grupės narių skaičius įskaitant ir išorinius ekspertus;

13.2. atrinkus darbo grupės TEDB ekspertus, Tarybos narių susirinkimo nutarimu kviečiami išoriniai ekspertai, kuriuos įtraukus į darbo grupę:

13.2.1. nėra pažeidžiami Aprašo 17 ir 18 punktuose numatyti reikalavimai;

13.2.2. tinkamai įgyvendinamas nešališkumo principas, nurodytas Aprašo 10.6 papunktyje.

14. Į strateginės programos darbo grupę įtraukti išoriniai ekspertai gali būti kviečiami vertinti atitinkamos strateginės programos paraiškas visą šių projekto vykdytojų finansavimo laikotarpį, kuris numatytas Tarybos nutarimu tvirtinamame Kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos apraše (toliau – Kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašas).

15. Į strateginės programos darbo grupę Aprašo 12 punkte numatyta tvarka įtraukti TEDB ekspertai gali vertinti atitinkamos strateginės programos paraiškas tik vieną kartą per visą šių projekto vykdytojų finansavimo laikotarpį, numatytą Kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos apraše.

16. Į ekspertų darbo grupę negali būti įtraukiamas TEDB ekspertas, kai jam iki eksperto kadencijos pabaigos yra likę mažiau nei 10 darbo dienų.

17. Ekspertas gali vertinti ne daugiau kaip 250 paraiškų, pateiktų vieno kvietimo metu, išskyrus, kai pagal vieną Tarybos finansuojamą sritį yra pateikta daugiau nei 250 paraiškų. Tokiu atveju pagal šią Tarybos finansuojamą sritį sudarytoje darbo grupėje esantys ekspertai vertina visas jai pateiktas paraiškas.

18. Ekspertas kvietimo metu gali būti įtrauktas į ne daugiau kaip 3 darbo grupes.

19. Jei dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti 17–18 punktuose nurodytų principų, darbo grupė gali būti sudaroma jų neįgyvendinant.

20. Jei dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės darbo grupės sudaryti iš TEDB ekspertų, numatytų darbo grupių struktūroje (kvietimo (-ų) metu veiksiančių darbo grupių struktūroje Tarybos finansuojamai sričiai numatytų kompetencijų ekspertų nėra Tarybos ekspertų duomenų bazėje, trūksta darbo grupių struktūroje numatytas kompetencijas turinčių ekspertų, pakaitines kompetencijas turinčių ekspertų kompetencijos nėra tinkamos konkrečiai finansuojamai sričiai vertinti ir kt.), Tarybos narių susirinkimo nariai gali priimti sprendimą palikti mažesnį darbo grupės narių skaičių nei buvo numatytas darbo grupių struktūroje arba į darbo grupę įtraukti išorinį ekspertą, kurį įtraukus į darbo grupę tinkamai įgyvendinamos šio Aprašo nuostatos.

21. Po darbo grupės sudarymo nuo darbo grupei paskirto klausimo svarstymo nusišalinus daugiau nei pusei darbo grupės narių (o kai darbo grupė sudaryta iš 3 narių – bent vienam jos nariui) ar dėl kitų priežasčių darbo grupėje likus mažiau nei pusei darbo grupės narių (o kai darbo grupė sudaryta iš 3 narių – likus mažiau nei trims darbo grupės nariams), į darbo grupės sudėtį Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka yra įtraukiamas papildomas ekspertas, turintis tokią kompetenciją, kokią turėjo ir dauguma nuo klausimo (-ų) svarstymo nusišalinusių ekspertų. Jei nuo klausimo (-ų) svarstymo nusišalino po lygiai skirtingas kompetencijas turinčių ekspertų, į darbo grupės sudėtį Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka įtraukiamas papildomas ekspertas, turintis tokią kompetenciją, kokią turėjo ir nuo klausimo (-ų) svarstymo nusišalinęs (-ę) ekspertas (-ai). Jei nuo klausimo (-ų) svarstymo nusišalino pakaitinę kompetenciją turintis (-ys) ekspertas (-ai), į darbo grupės sudėtį įtraukiamas kompetenciją, kuri buvo numatyta darbo grupių struktūroje ir kurią Apraše nustatyta tvarka pakeitė pakaitinė kompetencija, turintis ekspertas, kurį įtraukus į darbo grupę yra tinkamai įgyvendinamos Aprašo nuostatos. Papildomas (-i) ekspertas (-ai) svarsto tik tokį klausimą, nuo kurio svarstymo nusišalino daugiau nei pusė darbo grupės narių (o kai darbo grupė sudaryta iš 3 narių – bent vienas jos narys) ar kurį (-iuos) svarstyti turėjusioje darbo grupėje lieka mažiau nei pusė darbo grupės narių (o kai darbo grupė sudaryta iš 3 narių – likus mažiau nei trims darbo grupės nariams).

 

 

IIIBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Šiame Apraše nustatyta tvarka sudarytos darbo grupės sudėtį tvirtina Tarybos pirmininkas įsakymu.

23. Kilus pagrįstam įtarimui, kad šiame Apraše nustatyta tvarka sudarytos darbo grupės sudėtis dėl regimo interesų konflikto ar kitų objektyvių priežasčių gali turėti neigiamą įtaką kokybiškam paraiškų vertinimo procesui, Tarybos narių susirinkimo nariai gali priimti sprendimą vieną darbo grupės narį pakeisti kitu ekspertu, atrinktu Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka, kai darbo grupę sudaro mažiau nei 7 ekspertai, ir ne daugiau nei 2 darbo grupės narius pakeisti kitais ekspertais, atrinktais Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka, kai darbo grupę sudaro 7 ar daugiau ekspertų.

24. Darbo grupės nariams informacija apie darbo grupės narių skaičių ir kitų darbo grupės narių tapatybes suteikiama ne anksčiau kaip pirmojo darbo grupės posėdžio metu, kuris organizuojamas Tarybos pirmininko tvirtinamo Ekspertų darbo reglamento (toliau – Ekspertų darbo reglamentas) nustatyta tvarka.

25. Į darbo grupės sudėtį įtraukti ekspertai yra raštu kviečiami sudaryti pagrindinę ekspertinio vertinimo atlygintinų paslaugų pirkimo sutartį. Kartu su šia sutartimi ekspertas privalo pasirašyti nustatytos formos Lietuvos kultūros tarybos eksperto nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

26. TEDB ekspertui atsisakius vertinti finansuojamos srities paraiškas, paaiškėjus, kad dėl objektyvių priežasčių (iš anksto nebuvo galima numatyti eksperto susietumo su paraišką pateikusiu juridiniu asmeniu ir kt.) į darbo grupę buvo atrinkti TEDB ekspertai, neatitinkantys nešališkumo principo, arba atsiradus ar paaiškėjus kitoms aplinkybėms, dėl kurių ekspertas vertinti paraiškų negali, jis keičiamas kitu ekspertu, atrinktu Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka.

27. Išoriniam ekspertui atsisakius vertinti finansuojamos srities paraiškas, paaiškėjus, kad dėl objektyvių priežasčių (iš anksto nebuvo galima numatyti eksperto susietumo su paraišką pateikusiu juridiniu asmeniu ir kt.) į darbo grupę buvo atrinkti ekspertai, neatitinkantys nešališkumo principo, arba atsiradus ar paaiškėjus kitoms aplinkybėms, dėl kurių ekspertas vertinti paraiškų negali, jis keičiamas kitu ekspertu, atrinktu Aprašo 13.2 papunktyje nustatyta tvarka.

28. Eksperto, kaip darbo grupės nario, įgaliojimai prasideda jį šio Aprašo nustatyta tvarka įtraukus į darbo grupės sudėtį ir baigiasi asmenims, kurie gavo finansavimą pagal darbo grupės vertintas paraiškas, teisės aktuose nustatyta tvarka atsiskaičius už gautą finansavimą ir Tarybai patvirtinus, kad toks atsiskaitymas yra tinkamas, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau nei paskutinę kadencijos, kuriai ekspertas buvo įtrauktas į TEDB, dieną.

29. Ekspertų darbo organizavimą, jiems teikiant ekspertinio vertinimo paslaugas Tarybai, nustato Ekspertų darbo reglamentas.

30. Konkursinių metų finansuojamų sričių ir (ar) programų paraiškas vertinusių ekspertų darbo grupių personalinės sudėtys yra viešinamos ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Tarybos finansavimo sprendimo priėmimo dienos.

31. Apraše nustatyta tvarka priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________[1] asmenys, susiję santuokos, partnerystės, giminystės ar svainystės ryšiais šiuo atveju yra: sutuoktiniai ar partneriai (asmenys, gyvenantys kartu, bet neįregistravę santuokos), vaikai ir įvaikiai, jų sutuoktiniai ar partneriai ir jų vaikai, Tarybos susirinkimo nario ir jo sutuoktinio ar partnerio seneliai, tėvai ir įtėviai, broliai ir seserys, jų vaikai ir jų sutuoktiniai ar partneriai.

[2] kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

[3] asmenys, susiję santuokos, partnerystės, giminystės ar svainystės ryšiais šiuo atveju yra: sutuoktiniai ar partneriai (asmenys, gyvenantys kartu, bet neįregistravę santuokos), vaikai ir įvaikiai, jų sutuoktiniai ar partneriai ir jų vaikai, eksperto ir jo sutuoktinio ar partnerio seneliai, tėvai ir įtėviai, broliai ir seserys, jų vaikai ir jų sutuoktiniai ar partneriai.